eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Góra Kalwaria › Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Góra Kalwaria w 2024 i 2025 roku

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Góra Kalwaria w 2024 i 2025 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GÓRA KALWARIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271134

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 10

1.5.2.) Miejscowość: Góra Kalwaria

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-530

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22/484 34 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gorakalwaria.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gorakalwaria.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Góra Kalwaria w 2024 i 2025 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4653c6d3-ca94-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00104397

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00050173/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Konserwacja oświetlenia ulicznego 2024/2025

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gorakalwaria

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gorakalwaria

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/pn/gorakalwaria

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/gorakalwaria

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie osobowego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w SWZ. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w SWZ ), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZAP.271.4.2024.ASK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego, w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym, a także wypełniania formalności związanych z wykonywaniem niżej wymienionych czynności:
1) Utrzymanie w stanie sprawności opraw oświetleniowych znajdujących się na terenie gminy Góra Kalwaria (obecnie ok. 4500 szt. opraw), przy czym ilość opraw może ulec zwiększeniu w okresie realizacji przedmiotu umowy,
2) Likwidacja zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych ze zdarzeń losowych (wypadek, wichura, powódź, wandalizm, kradzież) uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. zerwane przewody lub uszkodzone kable, złamany lub pochylony słup, złamany wysięgnik, zwisająca oprawa, otwarta lub uszkodzona szafa oświetleniowa) w czasie nie dłuższym niż 3 godz. od zgłoszenia takiego zagrożenia oraz doprowadzenie do prawidłowego stanu technicznego w ciągu 48 godzin po usunięciu zagrożenia.
3) Dokonanie napraw bieżących pojedynczych lamp w ciągu ….. godzin od chwili zgłoszenia awarii, obejmujących wymianę lub naprawianie uszkodzonych elementów tj.:
a) źródeł światła,
b) układów zapłonowych, stateczników, dławików, kondensatorów
c) wkładek topikowych, bezpieczników mocy, główek bezpiecznikowych, podstaw i tabliczek bezpiecznikowych, zacisków prądowych, listew zaciskowych,
d) zasilaczy w lampach typu LED
e) opraw i kloszy,
f) wysięgników i konstrukcji mocujących,
g) urządzeń sterowniczych (styczników, przekaźników zmierzchowych, zegarów sterujących),

4) Dokonanie naprawy awarii całego obwodu w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii, obejmujących wymianę lub naprawianie uszkodzonych elementów tj.:
a) źródeł światła,
b) układów zapłonowych, stateczników, dławików, kondensatorów
c) wkładek topikowych, bezpieczników mocy, główek bezpiecznikowych, podstaw i tabliczek bezpiecznikowych, zacisków prądowych, listew zaciskowych,
d) zasilaczy w lampach typu LED
e) opraw i kloszy,
f) wysięgników i konstrukcji mocujących,
g) urządzeń sterowniczych (styczników, przekaźników zmierzchowych, zegarów sterujących),
5) Lokalizacja i naprawa uszkodzeń w napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej,
6) Konserwacja linii zasilających i sterujących oświetlenia drogowego,
7) Konserwacja rozdzielnic, szaf i tablic z aparatura rozdzielczą i sterującą oraz linii zasilających tę aparaturę,
8) Regulacja zegarów sterujących i przekaźników zmierzchowych oraz wymiana w przypadku ich uszkodzenia (zegary sterujące pracujące w cyklu astronomicznym z możliwością ustawienia przerwy nocnej),
9) Czyszczenie wnęk słupów oświetleniowych, wymiana tabliczek, uzupełnienie lub wymiana zamknięć (drzwiczek) słupowych, poprawienie lub wymiana opasek,
10) Przeprowadzanie pomiarów i prób eksploatacyjnych,
11) Bieżąca konserwacja i mycie kloszy opraw oświetleniowych,
12) Monitoring stanu oświetlenia w godzinach nocnych (po zmroku),
13) Przycinanie gałęzi drzew ograniczających skuteczność oświetlenia drogowego oraz stwarzających zagrożenie dla lamp i linii napowietrznych zasilających oświetlenie drogowe,
14) Prawidłowe i czytelne oznakowanie wg. obowiązujących przepisów prawnych obwodów w szafach oświetleniowych, we wnękach słupowych i skrzynkach podziału sieci,
15) Oczyszczenie i pomalowanie wysięgników oraz konstrukcji mocujących opraw oświetleniowych (w pierwszej kolejności tych ze śladami korozji) - nie mniej niż 3% całkowitej ilości,
16) Oczyszczenie i pomalowanie metalowych szafek SON (w pierwszej kolejności tych ze śladami korozji) - nie mniej niż 3% całkowitej ilości,
17) Współpraca z PGE Rejon Energetyczny Jeziorna zgodnie z „ Instrukcją współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, a samorządami w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego”,
18) Zapewnienie całodobowego dyżuru umożliwiającego przyjmowanie zgłoszeń o awariach i zagrożeniach przez telefon, fax oraz pocztę elektroniczną (od Zamawiającego i innych osób),
19) Utrzymanie całodobowego pogotowia oświetlenia drogowego umożliwiającego natychmiastową reakcję na zgłoszenia o awariach i zagrożeniach,
20) Prowadzenie ewidencji zgłoszonych i usuniętych awarii i zagrożeń,
21) Dostarczanie Zamawiającemu comiesięcznych raportów - protokołów z wykonania konserwacji, napraw i przeglądów, z dokładnym podaniem ilości oraz dat, w których zostały wykonane,
22) Zabezpieczenie w całości materiałów, narzędzi i wyposażenia na potrzeby konserwacji,
23) Usunięcie zużytych, uszkodzonych, wymienionych elementów oświetlenia drogowego i innych zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren prac zgodnie z zasadami utylizacji lub składowania materiałów odpadowych określonych ustawą o odpadach,
24) Wymiana lamp oświetlenia drogowego dostarczonych przez Zamawiającego (w ilości nie większej niż 100 szt. wraz z ewentualną wymianą przewodów w wysięgniku, zacisków prądowych oraz bezpieczników);
25) Montaż z podłączeniem i demontaż około 200 szt. przekazanych iluminacji i dekoracji świątecznych w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

W przypadkach stwierdzenia przez Wykonawcę wystąpienia zagrożeń i awarii wykraczających poza zakres konserwacji i bieżących napraw (np. konieczność wymiany słupa, całej oprawy oświetleniowej, szafki SON, wymiana przewodu zasilającego powyżej 50 m długości), po wykonaniu niezbędnych czynności zabezpieczających, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu wraz z proponowanym rozwiązaniem problemu.

KOD CPV 50.23.21.00-1

4.2.6.) Główny kod CPV: 50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
1. Cena - 60%
2. czas likwidacji usterek oświetlenia lub przyczyny ich powstania od chwili zgłoszenia - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas likwidacji usterek oświetlenia lub przyczyny ich powstania od chwili zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.

c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
d) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę, polegającą na konserwacji oświetlenia ulicznego tj. minimum 1500 źródeł światła w ramach jednej usługi.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, tj.
Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeśli wykonawca wykaże , że osoby, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, wykształcenie i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia a także wykonywały czynności wyznaczone przez Zamawiającego, w zakresie co najmniej :
- jeden kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej;
- co najmniej dwóch elektromonterów posiadających uprawnienia do wykonywania prac w technologii PPN;
- co najmniej jednego operatora podnośnika koszowego, posiadającymi uprawnienia UDT
- co najmniej jednego elektromontera posiadającego aktualne uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane warunki mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunków przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia.

2) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 4 do SWZ, oraz dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) wykaz osób kierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5);
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.
3. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
6. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu komunikacji elektronicznej, w zakresie i w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z którego treści będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wymagana forma:
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
b) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wymagana forma:
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Oprócz zmian dopuszczalnych ustawą Pzp (art. 455 ustawy Pzp) Zamawiający przewiduje zmiany wskazane w & 9 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: http://platformazakupowa.pl/pn/gorakalwaria

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-22 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia, stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), wyklucza się:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 269/2014'' albo wpisanego na listę osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 ustawy wymienionej w ust.2, zwaną dalej „listą” na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu i rozporządzeniu nr 269//2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

2. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w terminie -
12 miesięcy /nie wcześniej niż od 01.04.2024 r./

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.