eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Remont - nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2226P w m. Jarząbkowo

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2226P w m. Jarząbkowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631276972

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Władysława Stanisława Reymonta 32

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd@powiat-gniezno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-gniezno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

drogownictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2226P w m. Jarząbkowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c56c1e2-ca56-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00103165

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00004622/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.19 Remont – nakładka bitumiczna droga powiatowa nr 2226P w m. Jarząbkowo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1c56c1e2-ca56-11ee-a84d-d63fc4d19e65

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która
jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą przy Al. Reymonta 32, 62-200 Gniezno.
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: rodo.pzd@powiat-gniezno.pl
2) Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprze e-mail: pzd@powiat-gniezno.pl.
3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji umowy, bądź
udzielonej zgody.
4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być:
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechne obowiązującego prawa,
- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatowym Zarządem Dróg przetwarzają dane osobowe.
5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez
okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, Realizacja powyższych praw musi być
zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych, a także m. in. z zasadami wynikającymi z
kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji: usunięcie danych jest niemożliwe z uwagi na konieczność wywiązywania
się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku
informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w
związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu,
chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W przypadku, gdy wykonanie
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa
w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku danych osobowych
zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16
rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DT.3921. 2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty obejmują:
- wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2226P m. Jarząbkowo gmina Niechanowo na dł. 440 mb.
Zakres robót:
1.Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub. 0 - 4 cm
2.Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej
3.Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości min. 0,5kg/m2
4.Mechaniczne wyrównanie nawierzchni (ubytki, zaniżenia) mieszanką mineralno - asfaltową AC11W dla KR 3 - 4 w ilości 15t
5.Nawierzchnia grysowo - żwirowo - asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub. 3 cm
6.Nawierzchnia grysowo – żwirowo - asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm
7.Utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego na grub. średnio 10 cm

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, Zamawiający kierował się będzie
następującymi kryteriami i ich wagą:
- cena ofertowa brutto: 60% (Co)
- okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 40% (Gw)
4. Obliczenie punktacji oferty wg wzoru:
Łączna wartość punktowa (S) zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości, tj.:
S = C0 + Gw
S – suma punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta - maks. 100 pkt,
C0 – liczba punktów uzyskanych za oferowaną cenę,
Gw – liczba punktów uzyskanych za oferowany okres gwarancji.
5. Obliczenie punktacji dla kryterium cenowego wg wzoru:
Sposób obliczenia punktów dla kryterium: cena (Co)
– (maks. 60 pkt - 60%)
Cn
C0 = --------- x 60
Cb
C0 – liczba punktów przyznanych za cenę,
Cn - najniższa cenowo oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia,
Cb - cena badanej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia,
60 - waga oferty.
Sposób obliczenia punktów dla kryterium: okres gwarancji jakości przedmiotu umowy (Gw)
– (maks. 40 pkt - 40%)
Ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta, liczona będzie następująco:
• udzielenie gwarancji jakości przedmiotu umowy na okres 24 miesięcy – 0 pkt.
• udzielenie gwarancji jakości przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy – 10 pkt.
• udzielenie gwarancji jakości przedmiotu umowy na okres 48 miesięcy – 20 pkt.
• udzielenie gwarancji jakości przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy – 30 pkt.
• udzielenie gwarancji jakości przedmiotu umowy na okres 72 miesięcy – 40 pkt.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Maksymalny okres
gwarancji dopuszczony przez Zamawiającego wynosi 72 miesięcy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
2) Posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonania określonej działalności zawodowej jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
3) Zdolności technicznej i zawodowej. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże:
a) że dysponuje budowy/kierownikiem robot drogowych, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada
wymagane prawem uprawnienia do kierowania robotami drogowymi.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca złoży wykaz osób załącznik nr 2 do SWZ.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowe. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany złożyć załącznik nr 3 zarówno w sytuacji gdy należy jak również gdy nie należy do grupy
kapitałowej, zgodnie z opisem na w/w załączniku.
5) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
6) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
7) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) wykaz osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami – zał. nr 2 do SWZ. (W przypadku wykazania osób udostępnionych Wykonawcy przez inne podmioty należy dołączyć do
w/w załącznika pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia tych
osób

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz Ofertowy
Oświadczenie art. 273 ust 2 ustawy PZP – zał. nr 1.
Wykaz osób – zał. nr 2.
Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – zał. nr 3.
Oświadczenie RODO Wykonawcy – zał. nr 4.
Kosztorys ofertowy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy na podstawie art. 455 ustawy PZP oraz zapisów istotnych postanowień umowy
(zał. nr 5 do SWZ). Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obydwie strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-28 10:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.