eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gostynin › Modernizacja boiska piłkarskiego, bieżni okrężnej długości 400 m oraz urządzeń lekkoatletycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gostyninie

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja boiska piłkarskiego, bieżni okrężnej długości 400 m oraz urządzeń lekkoatletycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gostyninie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Gostynina

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015431

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 26

1.5.2.) Miejscowość: Gostynin

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gostynin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gostynin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja boiska piłkarskiego, bieżni okrężnej długości 400 m oraz urządzeń lekkoatletycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gostyninie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0eee4d8-c71d-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00102749

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00012057/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja boiska piłkarskiego, bieżni okrężnej o długości 400 m oraz urządzeń lekkoatletycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gostyninie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gostynin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gostynin.logintrade.net/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga posiadania konta użytkownika. Posiadanie konta na Platformie oraz składanie ofert
w postępowaniach nie wiąże się z żądnymi kosztami dla Wykonawców. Zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje podstawowe wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy (dostępne na stronie https://gostynin.logintrade.net/
zakładka wymagania techniczne):
1) dostęp do sieci internet;
2) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
3) włączona obsługa JavaScript;
4) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
5) zainstalowany Acrobat Reader;
6) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dn. 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Gostynina reprezentujący Gminę Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin .2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, kontakt pod adresem e-mail:iod.umg@gostynin.pl .
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zw. z przedmiotowym postępowaniem
o udzielenie zam. publ, prowadzonym w trybie ustawy Pzp. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P. 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 7) w
odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO. 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na
podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: Ogłoszenie nr 2023/BZP 00575426/01 z dnia 2023-12-28 2023-12-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP. 271.1.4.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja boiska piłkarskiego, bieżni okrężnej długości 400 m oraz urządzeń lekkoatletycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gostyninie.

Części I - roboty budowlane dot. inwestycji o nw parametrach:
• Boisko piłkarskie z nawierzchnią trawiastą o wymiarach 105 m x 64 m,
• Bieżnia okrężna 4 torowa o długości 400 m,
• Bieżnia prosta 6 torowa o długości 100 m,
• Skocznia do skoku w dal i trójskoku – 2 szt.
• Rzutnia do rzutu kulą o nawierzchni trawiastej – 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-08-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska w danej części najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja boiska piłkarskiego, bieżni okrężnej długości 400 m oraz urządzeń lekkoatletycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gostyninie.

Część II – nadzór inwestorski obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi określonymi w części I w branży: konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych robót opisanych niniejszym opisem, dokumentacją budowlano-wykonawczą, STWIORB oraz przedmiarami robót.
Szczegółowe wymagania dla części II zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym zał. Nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-11-04

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska w danej części najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dyspozycyjność inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Dla części I - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga żeby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż
2.000.000,00 zł,
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga:
a) aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie obiektu stadionowego, dla którego
uzyskano świadectwo PZLA (stadionu minimum kategorii VI B), obejmującego: boisko z trawą naturalną o powierzchni min.
6000 m2, bieżnię okrężną ze sztuczną nawierzchnią minimum 4 torową;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie robót w ramach jednej lub dwóch inwestycji,
b) aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego osobę lub osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami
budowlanymi, tj. posiadające:
• uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
• uprawnienia w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych;
• uprawnienia w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych,
tzn. posiadające uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z
2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. – w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831
ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów
prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. – O zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 r. poz. 334 ze zm.), oraz posiadające
aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ww. funkcji w przypadku osób, które posiadają uprawnienia we wszystkich
specjalnościach.

3. Dla części II - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga:
a) aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub modernizację jednego boiska piłkarskiego z naturalną trawą o wymiarach min. 100x60 m oraz dwóch bieżni lekkoatletycznych ze sztuczną nawierzchnią;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże pełnienie nadzoru w ramach jednej, dwóch lub trzech inwestycji,
b) aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego osobę lub osoby spełniające wymagania niezbędne do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie określone ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. 682 z późn. zm.), tj.:
• osobę pełniącą funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, która:
– posiada uprawnienia budowlane uprawniające do wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
– posiada łącznie co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe polegające na nadzorowaniu (pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego) robót konstrukcyjno-budowlanych lub na kierowaniu (pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót) robotami budowlanymi,
– sprawował nadzór inwestorski lub kierował robotami polegającymi na budowie lub modernizacji jednego boiska piłkarskiego z naturalną trawą o wymiarach min. 100x60 m i dwóch bieżni lekkoatletycznych ze sztuczną nawierzchnią,
• osobę posiadającą uprawnienia budowlane uprawniające do wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych,
• osobę posiadającą uprawnienia budowlane uprawniające do wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych,
Ww osoby muszą posiadać uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. – w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. – O zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 r. poz. 334 ze zm.), oraz posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ww. funkcji w przypadku osób, które posiadają uprawnienia we wszystkich specjalnościach.
Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dopuszcza łączne spełnianie warunku – w zakresie dysponowania odpowiednio wykwalifikowanym personelem, posiadającym wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia – przez Wykonawców (partnerów) składających ofertę wspólną.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa wstępne oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p, – wymagania dotyczące podpisania dokumentu elektronicznego wg ust. 1,
3) w zakresie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa wstępne oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p, – wymagania dotyczące podpisania dokumentu elektronicznego wg pkt 1,
4) w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – wymagania dotyczące podpisania dokumentu elektronicznego wg ust. 1, oraz w zakresie art. 7 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: dla części I:
a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy;
c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
d) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
Wraz z podmiotowymi środkami dowodowymi Wykonawca składa projekt harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego dla robót objętych niniejszym zamówieniem.

dla części II:
a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi.
oraz łącznie dla części I i II
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast odpisu lub informacji z KRS, CEiIDG lub innego właściwego rejestru, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww dokumentów, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium:
1) dla części I - w wysokości: 100.000,00 (słownie: sto tysięcy 00/100) złotych,
2) dla części II - w wysokości: 2.500,00 (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100) złotych.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zmiany mogą dotyczyć - łącznie dla obu części:
1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2) wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy.
dla Części I:
3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności:
a) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, tj. między innymi wstrzymania robót przez Zamawiającego;
b) zmiany przepisów prawa lub ich braku oraz ewentualnych trudności w ich interpretacji przez organy administracji;
c) odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
d) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) robót budowlanych,
e) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
f) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych,
g) przyczyn niezależnych od stron umowy, które będą skutkowały koniecznością zastosowania innych rozwiązań, gdy zastosowanie rozwiązań przewidzianych w dokumentach zamówienia groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;
h) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
i) konieczność realizacji robót zamiennych.
dla Części II
3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych zgodnie z Umową Nr ZP.272.1.4.1.2024
Łącznie dla obu części:
4) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:
a) „siła wyższa” uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem, w tym ograniczenia wprowadzone decyzjami władz publicznych;
b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
c) zmiana danych związanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi umowy;
d) rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.
e) zmiana w zakresie udziału w realizacji zamówienia podwykonawców.
5) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian wynagrodzenia spowodowanych następującymi okolicznościami:
a) zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
e) konieczność realizacji robót zamiennych,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Na podstawie art. 439 Pzp: 10. W przypadku zmiany (wzrostu lub spadku) cen materiałów lub kosztów przedmiotu umowy - Poziomem zmiany cen materiałów lub kosztów, uprawniającym strony do żądania zmiany wynagrodzenia będzie poziom (wzrostu lub spadku) cen o 1,5 % wg. wskaźnika wskazanego w ust. 14 poniżej. Zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacja umowy poniżej poziomu określonego w zdaniu poprzednim (1,5 %) nie stanowi podstawy do wystąpienia z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia przez żadną ze stron.
Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszczają strony na skutek wzrostu lub spadku cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy to 2 % wynagrodzenia brutto.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gostynin.logintrade.net/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-28 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że w związku z planowanymi innymi robotami na terenie obiektu MOSiR (Budowa trybun przy boisku treningowym), przekazanie placu budowy przez Zamawiającego i rozpoczęcie realizacji przedmiotowej inwestycji przez wybranego Wykonawcę może nastąpić dopiero po zakończeniu budowy trybun, co przewidywane jest na miesiąc czerwiec 2024 r.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:
Iwona Dębowska oraz Robert Gontarek, tel. 48 24 236 07 37;
2) w zakresie merytorycznym:
Włodzimierz Frontczak oraz Jacek Toruniewski, tel. 48 24 236 07 21.
Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w ramach Programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2023".
Zamawiający informuje, że złożenie oferty powinno być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej.
3. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240). Zamawiający wymaga aby:
1) dla części I – czynności polegające na budowie ogrodzenia wokół bieżni i chodnika oraz przebudowie chodnika wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
W terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić listę ww. osób.
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5.1 do SWZ.
dla części II – Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, ponieważ charakter czynności, jakie w ramach zamówienia mają być wykonywane przez osoby wykonujące samodzielną funkcję techniczną w budownictwie nie wymaga ich wykonywania w ramach stosunku zatrudnienia na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 k.p
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXI SWZ.
dla części I:
dostarczenia kosztorysu szczegółowego w wersji elektronicznej w formacie pdf, okazania Zamawiającemu dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień oraz potwierdzających przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
Środki ochrony prawnej określone zostały w dziale XXIII SWZ.
Wraz z podmiotowymi środkami dowodowymi Wykonawca składa projekt harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego.
9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, przy czym w oparciu o art. 91 ust. 3 p.z.p., Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu Wykonawcy, do jednej części. Wykonawca może zatem złożyć ofertę tylko na część I albo na część II. Powyższe ograniczenie wynika z zakresu przedmiotu zamówienia – ten sam Wykonawca nie może realizować robót budowlanych i jednocześnie sprawować w imieniu Zamawiającego nadzoru nad prawidłowością ich wykonania. Natura czynności nadzoru oznacza, że powinny być one wykonywane bezstronnie przez podmiot zewnętrzny, w sposób nie budzący wątpliwości w kategorii czynu nieuczciwej konkurencji lub powodujący wystąpienie kolizji interesów. Również przepisy Prawa budowlanego w art. 24 nie dopuszczają łączenia funkcji kierownika budowy/robót i inspektora nadzoru inwestorskiego

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.