eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kuryłówka › Kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Kuryłówka

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Kuryłówka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690502678

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kuryłówka 114

1.5.2.) Miejscowość: Kuryłówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-303

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: (17) 243 81 12

1.5.8.) Numer faksu: (17) 243 81 12

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gopskurylowka@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gopskurylowka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Kuryłówka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c4b5626-ca42-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00102672

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00064932/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Kuryłówka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0c4b5626-ca42-11ee-a84d-d63fc4d19e65

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: strona postępowania z informacjami i dokumentami:
www.kurylowka.biuletyn.net >>> Zamówienia innych instytucji (pow. 130 tys.)
>>> Kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Kuryłówka >>>
składanie ofert poprzez Platformę e-Zamówienia, zgodnie z zasadami jej użytkowania:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/
ID postępowania: ocds-148610-0c4b5626-ca42-11ee-a84d-d63fc4d19e65 w oparciu o identyfikator postępowania
sugerowana i dopuszczona pozostała korespondencja w tym inne dokumenty dokumenty na wezwanie, uzupełnienia i wyjaśnienia – prowadzący:
e-mail: przetargi@kurylowka.pl (i tylko ten adres) – szczegóły w SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie w postaci elektronicznej z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 6 działu I niniejszej SWZ i za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 344 ze zm.) przy czym: 1.1. Interaktywne instrukcje dla realizacji zamówienia i składania ofert za pomocą portalu e-zamówienia znajdują się w Centrum pomocy: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/ zaś zasady określa jej Regulamin. 1.2. wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów za pomocą e-mail zawierają oprócz wymogów standardowych wymagania wskazane: 1)adres e-mail Zamawiającego do komunikacji: przetargi@kurylowka.pl; 2)wielkość plików przesyłanych do 80MB; 3)w temacie wpisywać nr sprawy oraz czego dotyczy 4)w tekście wiadomości wpisana nazwa postępowania oraz przez kogo nadana; 5)zapisy czego tyczy wiadomość; 6)przesłana informacja będzie automatycznie potwierdzona przez serwer 7)pliki z tajemnicą przedsiębiorstwa przesyłane jako oddzielne i oznaczone odpowiednio z załączonym uzasadnieniem. 8)nie należy dzielić plików przesyłanych jako jeden dokument 9)każdy plik podpisany oddzielnie. 1.3.Formę i sposób w jaki należy przesyłać dokumenty w postępowaniu wskazują zapisy SWZ. 1.4.Zamawiający dopuszcza następujący format plików: 1) pliki edytowalne tekstowe-*.doc, *.xls; 2)pliki edytowalne graficzne-*.tif, *.jpg; 3)pozostałe pliki-*.pdf; 4)kompresja plików-*.zip, 7-zip; 1.5.Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który opisano w SWZ.1.6.Wszystkie pisma przesyłane przez Zamawiającego przesyłane będą na adres e-mail podany w formularzu ofertowym. 1.7.Zamawiający dopuszcza przesyłanie przez Wykonawców wszystkich pozostałych dokumentów oprócz oferty na skrzynkę pocztową e-mail: przetargi@kurylowka.pl przy zachowaniu warunków zawartych w niniejszej SWZ oraz odpowiednio podpisanych i przesyłanych w naznaczonych godzinach. 1.8.Dokument oryginalny–to dokument wypełniony samodzielnie przez Wykonawcę bez podpisu na papierze i nie skanowany, zapisany i podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Oryginalna jest też postać elektroniczna podpisana podpisem zaufanym lub osobistym dla dokumentów uwarunkowanych takim podpisem w ustawie pzp. 1.9.Elektroniczna kserokopia dokumentu-to skan dokumentu papierowego, podpisanego na papierze, a następnie zapisanego do pliku i podpisanego elektronicznym przez osobę do tego umocowaną. UWAGA!!! Bardzo szczegółowe informacje w zakresie wymagań korespondencji elektronicznej zawarte są w ust. 7 działu I SWZ. 2. Wyjaśnienia udzielane będą w trybie art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych, Treść wyjaśnienia zostanie opublikowana na stronie internetowej postępowania Zapytania mogą być wnoszone tylko środkami komunikacji elektronicznej i tylko na adres: przetargi@kurylowka.pl. 3.Pliki przesyłane w korespondencji ze względów technicznych, nie mogą mieć rozszerzeń typu *.exe, *.bat, *.msi lub *.com lub innego uznawanego za potencjalnie niebezpieczny. 4. Forma umieszczania informacji w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Kuryłówka w zakresie postępowania: 4.1. Strona BiP z nazwą postępowania jest stroną postępowania 4.2. Zamawiający zamieszcza na stronie postępowania wszystkie dokumenty i informacje dotyczące danego postępowania, 4.3. Wskazanie strony: a) Serwis BiP - www.kurylowka.biuletyn.net Sekcja - Procedury zamówień od 01.01.2021, Podsekcja [lista zamówień ustawowych] - Zamówienia innych instytucji (pow. 130 tys.) - Strona postępowania – [nazwa zadania.] Zamawiający nie określa szczególnych wymagań dla elektronicznej formy postępowania oprócz warunków podanych w dziale I SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że: 1. W celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ujętego do publikacji niniejszym ogłoszeniem, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuryłówce; 37-303 Kuryłówka 114;Tel/faks.: 017 2438112, e-mail: gopskurylowka@gmail.com 3. Inspektorem ochrony danych osobowych w GOPS Kuryłówka jest osoba, z którą można się kontaktować w sposób: tel. (17) 243 80 10 (i pozostałe); e-mail kamil.prosciak@gmail.com 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. Posiada Pani/Pan: a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia). b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 2 Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.01.02.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Określenie przedmiotu zamówienia. 1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, osób niepełnosprawnych z terenu gminy Kuryłówka realizowanych w miejscu zamieszkania tych osób w okresie od 1 marca do 30 kwietnia 2024 r. 1.2. Zadanie przewiduje : 1) realizację 1680 godz. usług opiekuńczych dla 21 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu dostępne przez 7 dni w tygodniu średnio 2 godz./os. dziennie w ich miejscu zamieszkania w okresie 01.03.2024 do 30.04.2024, 2) 400 godz. specjalistycznych usług opiekuńczych dla 5 osób starszych dostępne przez 7 dni w tygodniu średnio 2 godz./os. dziennie w ich miejscu zamieszkania w okresie 01.03.2024 do 30.04.2024. 1.3. Osoby zatrudnione do realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych będą posiadały kwalifikacje zgodne z „Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027. 1.4. Uszczegółowienie warunków techniczno - funkcjonalnych będzie wykonywane na bieżąco w trakcie podpisania umowy (lub zaraz po jej podpisaniu) a przed rozpoczęciem realizacji. 2. Warunki techniczne wykonania i odbioru zadania. 2.1. Usługi opiekuńcze Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania są osoby starsze potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Pomoc może być przyznana: 1) osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości; 2) osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości; 3) osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości. 2.2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania obejmują usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i wykonywane są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. 3. Szczegóły w dziale II SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85320000-8 - Usługi społeczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312100-0 - Usługi opieki dziennej

85312400-3 - Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe

85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7). Obejmuje to usługi i czynności, które muszą dotyczyć zakresu któregokolwiek z elementów ujętych w wykonaniu zadania wymienionych w opisie przedmiotu zarówno pod względem nazewnictwa jak i podobnego sposobu realizacji.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uzna się ofertę, która spośród ważnych i nie odrzuconych ofert uzyskała największą liczbę punktów sumując kryteria oceny ofert. Ocena jest oceną matematyczną wyliczaną bądź ze wzoru, bądź poprzez jednoznaczne przyznanie punktów. Szczegóły w SWZ dział III.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osób

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Oferta będzie podlegać ocenie po spełnieniu formalnych wymogów określonych w Dziale I ust. 1 SWZ w zakresie spełnienia warunków podmiotowych oraz warunków przedmiotowych jeśli na etapie danego postępowania były wymagane. 1.1. W zakresie spełnienia wymogów zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań do spełnienia warunku. Potwierdzenie ogólne zawarte w oświadczeniu. 1.2. W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań do spełnienia warunku. Potwierdzenie ogólne zawarte w oświadczeniu. 1.3. W zakresie spełnienia wymogów sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań do spełnienia warunku. Potwierdzenie ogólne zawarte w oświadczeniu. 1.4. W zakresie spełnienia wymogów zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający stawia wymagania, jednak na etapie postępowania potwierdzone one zostaną na oświadczeniu oferenta bez dodatkowych dokumentów. 1) Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. (zdolność zawodowa) 2) W ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonawca realizował co najmniej jedną usługę o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot niniejszego postępowania. Przez „podobny charakter usługi” należy rozumieć, iż wykonawca w tym okresie zrealizował co najmniej 5 zadań w ramach usług każdego rodzaju (opiekuńczych i specjalistycznych opiekuńczych), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje co najmniej 4 usługi polegające na świadczeniu usług opiekuńczych w wymiarze min. 40 h/tydzień i specjalistycznych usług opiekuńczych w wymiarze 10 h/tydzień. 3) Wykonawca dysponuje osobami mogącymi brać udział przy realizacji niniejszego zamówienia, które posiadają doświadczenie w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz spełniają warunki wykazane w załączniku nr 4, który musi być złożony
w postępowaniu. a) W zakresie usług opiekuńczych: a1. kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej a2. doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego a3. odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi (do pkt a2), w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej. b) W zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych: b1. spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych b2. posiada ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej b3. posiada zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w ramach świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 1.5. Zgodnie z art. 117 wspólnie ubiegający się o zamówienie wykonawcy muszą spełniać podstawowe warunki, a w ramach wykazania doświadczenia wskazuje co najmniej jeden wykonawca, natomiast w ramach oświadczenia, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4) podpisanego przez wszystkich startujących razem, ma wynikać, iż ten wykonawca, który wykazuje doświadczenie jako spełnienie warunku udziału musi wykonać min. 80% zakresu zadania. 1.6. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie podmiotu trzeciego, to podmiot ten w ramach zadania musi wykonywać czynności w zakresie w jakim wykonawca się na to powoływał, a zatem należy wskazać go jako podwykonawcę i odpowiednio wypełnić dokumenty składane w postępowaniu. 2. Oferta będzie podlegać ocenie po spełnieniu formalnych wymogów określonych w Dziale I ust. 1 SWZ w zakresie spełnienia warunków przedmiotowych. W tym zakresie, na etapie składania ofert, zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przedmiotowych i nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych. Wystarczającym w tym zakresie jest złożenie oświadczenia wraz z oświadczeniami ogólnymi na druku oferty. Dokumenty na potwierdzenie zgodnie z warunkami zadania będą przekazane przed podpisaniem umowy oraz w trakcie jego realizacji na warunkach wskazanych w SWZ i umowie. 3. Szczegóły w dziale I SWZ ust. 1 i ust. 3.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W zakresie, na etapie składania ofert, zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań warunków podmiotowych środków dowodowych i nie wymaga ich składania oprócz oświadczeń. Dotyczy to zarówno wykonawcy jak i podmiotów trzecich. 2. Dokumentem na wezwanie jest oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, które zawarto w załączniku nr 1c, przy czym wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Dokumentem na wezwanie jest Oświadczenia oferenta o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składanym z ofertą (załącznik nr 1a) 4. Inne dokumenty na potwierdzenie zgodnie z warunkami zadania będą przekazywane na warunkach wskazanych w SWZ i umowie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W samym postępowaniu jako oferta: a) OFERTA – "formularz ofertowy” interaktywny – dane oferenta z wypełnionymi wszystkimi danymi w celu łatwiejszej komunikacji z wykonawcą, wypełniony i złożony zgodnie z opisem zawartym w ust. 6.4 do 6.6. b) ZAŁĄCZNIK nr 1 – "formularz ofertowy"(karta 1/2) – oświadczenia oferenta w oparciu o art. 125 ust. 1 ustawy pzp oraz spełnieniu pozostałych warunków wymaganych w postępowaniu c) ZAŁĄCZNIK nr 1 – "formularz ofertowy"(karta 2/2) – cena oferty zaoferowana przez wykonawcę w postępowaniu z odpowiednim wyliczeniem i wskazaniem jej podstawy d) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
e) Innymi dokumentami są w tym wypadku są ogólnodostępne dla Zamawiającego wydruki z KRS lub CEIDG, które może sam pobrać z rejestrów. (odniesienie do zapisów ust. 1.9. Wykonawca nie jest obowiązany … ) f) Pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika - gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego - w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna jednoznacznie wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest pełnomocnik, tj. np. do podpisania oferty, potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składania oświadczeń woli i wiedzy itp. g) W przypadku kiedy jest podpisana umowa Konsorcjum (spółki), może zastąpić dokumenty zawarte w zapisach jeśli są opisane jednoznaczne warunki 2. Dokumenty na wezwanie dla spełnienia warunków nie są przewidziane w tym postępowaniu - W zakresie spełnienia wymogów zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający stawia wymagania, jednak na etapie postępowania potwierdzone one zostaną na oświadczeniu oferenta bez dodatkowych dokumentów. 3. Szczegóły w ust. 1.4 działu I SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W zakresie spełnienia warunków przedmiotowych brak jest wskazań. W tym zakresie, na etapie składania ofert, zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przedmiotowych i nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych. Wystarczającym w tym zakresie jest złożenie oświadczenia wraz z oświadczeniami ogólnymi na druku oferty. Dokumenty na potwierdzenie zgodnie z warunkami zadania będą przekazane przed podpisaniem umowy oraz w trakcie jego realizacji na warunkach wskazanych w SWZ i umowie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Wykonawca, który może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1); 2) i 5) oraz art. 109 ust 1 pkt 5), 7) 8) i 10) ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że spełnił łącznie przesłanki w celu udowodnienia, iż nie podlega wykluczeniu, zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy pzp. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające. Jeżeli natomiast przedstawione dowody nie są wystarczające do wykazania rzetelności wykonawcy, zamawiający wyklucza go z postępowania; 2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą przy czym okresy wykluczenia wykonawcy zawarte są w art. 111 ustawy pzp.3. Szczegółowy opis zawarty jest w ust 1 działu I SWZ.; 4. Na wezwanie wybrany wykonawca złoży: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, które zawarto w załączniku nr 1c, przy czym wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wezwanie nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu jednej oferty. 5. W przypadku wnoszenia wspólnej oferty przez spółkę cywilną lub konsorcjum składające się z dwóch lub więcej podmiotów gospodarczych, oferta taka musi spełniać następujące wymagania: a) zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w warunkach zadania; b) musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony; c) jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów. 6. W przypadku wnoszenia oferty przez podmiot zagraniczny opisano w ust. 1.6 działu I SWZ. 7. Zobowiązania podmiotów trzecich opisano w ust. 1.7. działu I SWZ. 8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień oraz wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Zastosowanie mają tutaj przepisy zawarte w art. 107 i 223 ustawy Pzp. w każdym aspekcie prowadzonego postępowania 9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Ścieżkę dostępu należy wskazać.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Warunki udziału w postępowaniu dla Wykonawców wspólnie ubiegających się z zamówienie (art.117); 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia ze wskazaniem zakresu podejmowania zobowiązań w imieniu wszystkich. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 3. Spełnienie warunków przez Wykonawców zamawiający określa następująco: 1) w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców; 2) w odniesieniu do warunku dotyczącego prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, - warunek spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane; 3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 4. Wykonawcy składają dokumenty w ramach oświadczenia, potwierdzające spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z zastrzeżeniem ust. 1.2.2. 5.Brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w ust. 1.1.4 i 1.1.5 SWZ powinien spełnić każdy z Wykonawców. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 6. W przypadku kiedy spełnienie warunku zgodnie z opisem powyżej może wskazać dowolnie jeden wykonawca, wszyscy składają dokumenty poświadczające, które z zakresu robót wykonuje każdy z nich, przy czym muszą one spełniać warunki, których dotyczą. 7. Zgodnie z art. 117 wspólnie ubiegający się o zamówienie wykonawcy muszą spełniać podstawowe warunki, a w ramach wykazania doświadczenia (ust. 3.1.4. pkt.2) wskazuje co najmniej jeden wykonawca, natomiast w ramach oświadczenia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4) podpisanego przez wszystkich startujących razem, ma wynikać, iż ten wykonawca, który wykazuje doświadczenie jako spełnienie warunku udziału musi wykonać min. 80% zakresu zadania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne dla stron projektowane postanowienia umowy wypisane są we wzorze umowy, a zasady i możliwość jej zmiany opisane są w ust. 11 działu II SWZ. 2. Przy podpisaniu umowy podczas definiowania jej warunków, bierze się również pod uwagę fakt, iż umowa polegająca na współdziałaniu stron jest tylko elementem pomocnym do osiągnięcia właściwej realizacji zamówienia; co strony podpisujące umowę muszą mieć na uwadze. 3 Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wystąpią istotne okoliczności których nie można było wcześniej przewidzieć, a które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy. Oprócz zmian wskazanych w art. 439 i art. 455 ustawy pzp, a mogą być to m.in: 1) działanie siły wyższej; w tym m.in. wprowadzenie ograniczeń i podniesienia warunków ze względu na możliwość powrotu do COVID-19 lub zwiększenie ograniczeń związanych z wojną Rosji z Ukrainą 2) konieczność zmniejszenia lub zwiększenia zakresu realizacji, w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub w przypadku, gdy wykonanie części zakresu usług nie jest możliwe, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, lub w przypadku zwiększenia zakresu ze względu na prawidłowość jego wykonania 3) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożnością wykonywania zakresu umowy w formie i na warunkach w jakich została podpisana (wymienione przykładowo w SWZ) w tym konieczność wprowadzenia istotnych zmian w zakresie samej usługi spowodowanych zmianą ilości osób lub sposobem realizacji czynności opiekuńczych już w trakcie trwania umowy 4) wszystkie zmiany wysokości wynagrodzenia i warunki ich zaistnienia mają postać obopólną, co oznacza, iż wartość umowy przy odpowiednich warunkach może zarówno wzrosnąć jak i zmaleć w oparciu o te same powody 5) konieczność zmiany ostatecznej kwoty wynagrodzenia należnego za wykonanie zadania stanowiącego przedmiot zamówienia, związanej z rozliczeniem powykonawczym dla elementów robót zamiennych lub nie wykonanych oraz rozliczeniem związanym z warunkami określonymi powyżej. Zmiany mogą dotyczyć również zmiany parametrów urządzeń ze względu na zmieniający się rynek zbytu oraz zapewnienie okresów gwarancji i rękojmi na odpowiednich warunkach. 6) inne zmiany narzucone przez instytucje finansujące, jeśli będą miały one związek z przedmiotem umowy i będą niezbędne do jej prawidłowego wykonania oraz uzyskania dofinansowania lub zmiany przepisów prawa 7) zmiany osób uczestniczących bezpośrednio w zadaniu a wpisanych do umowy lub wskazanych w ofercie, jeśli mogłoby to mieć wpływ na jego realizację, np. w przypadku wspólnie składających ofertę może to dotyczyć zmiany lidera; zmiany zobowiązań ogólnych poszczególnych członków Konsorcjum (np. zmiana sposobu fakturowania) co zostanie odpowiednio udokumentowane, przy czym nie może to zmienić zobowiązań ogólnych w odniesieniu do których strony ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego 8) zmiany wykonawcy, któremu udzielono zamówienia na innego z powodów określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2) oraz nie wymienionych w ustawie a dotyczących niewłaściwego wykonywania przez niego zakresu umowy a ze względu na specyfikę zadania lub terminy, czynności umowne nie mogą być przerwane lub zmienione lub zachodzi inna okoliczność, nie przewidziana w chwili podpisania umowy a mająca wpływ na właściwe wykonanie zadania w związku z celem jakiemu ma służyć 3. Wszystkie zmiany wysokości wynagrodzenia i warunki ich zaistnienia mają postać obopólną, co oznacza, iż wartość umowy przy odpowiednich warunkach może zarówno wzrosnąć jak i zmaleć w oparciu o te same powody. 4. Szczegóły i inne możliwe zmiany zawarto w ust. 9 działu II SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-23 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Wykonawca, który może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1); 2) i 5) oraz art. 109 ust 1 pkt 5), 7) 8) i 10) ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że spełnił łącznie przesłanki w celu udowodnienia, iż nie podlega wykluczeniu, zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy pzp. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające. Jeżeli natomiast przedstawione dowody nie są wystarczające do wykazania rzetelności wykonawcy, zamawiający wyklucza go z postępowania; 2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą przy czym okresy wykluczenia wykonawcy zawarte są w art. 111 ustawy pzp.3. Szczegółowy opis zawarty jest w ust 1 działu I SWZ.; 4. Na wezwanie wybrany wykonawca złoży: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, które zawarto w załączniku nr 1c, przy czym wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wezwanie nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu jednej oferty. 5. W przypadku wnoszenia wspólnej oferty przez spółkę cywilną lub konsorcjum składające się z dwóch lub więcej podmiotów gospodarczych, oferta taka musi spełniać następujące wymagania: a) zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w warunkach zadania; b) musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony; c) jeden z podmiotów zostanie wyznaczony jako odpowiedzialny i jego upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów. 6. W przypadku wnoszenia oferty przez podmiot zagraniczny opisano w ust. 1.6 działu I SWZ. 7. Zobowiązania podmiotów trzecich opisano w ust. 1.7. działu I SWZ. 8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień oraz wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Zastosowanie mają tutaj przepisy zawarte w art. 107 i 223 ustawy Pzp. w każdym aspekcie prowadzonego postępowania 9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Ścieżkę dostępu należy wskazać.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.