eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › SZP/242-340/2023, Przebudowa laboratorium nr 118 w budynku F-2 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Gdańskiej 7/9 we WrocławiuOgłoszenie z dnia 2024-02-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
SZP/242-340/2023, Przebudowa laboratorium nr 118 w budynku F-2 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Gdańskiej 7/9 we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001614

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-370

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.perehiniec@pwr.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://przetargi.pwr.edu.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c1ac1d68-7497-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SZP/242-340/2023, Przebudowa laboratorium nr 118 w budynku F-2 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Gdańskiej 7/9 we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c1ac1d68-7497-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00101857

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00004898/68/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.33 Przebudowa laboratorium nr 118 w bud F2 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Gdańskiej 7/9 we Wrocławiu.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00465924

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SZP/242-340/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana:
Przebudowa laboratorium nr 118 w budynku F-2 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Gdańskiej 7/9 we Wrocławiu.
- przebudowa polegająca na demontażu antresoli oraz montażu wentylacji mechanicznej z usytuowaniem centrali mechanicznej na dachu. Przeprowadzenie tych prac ma na celu dostosowanie pomieszczeń laboratorium chemicznego do aktualnych potrzeb użytkowników.
1.1. Zrealizowanie przedmiotu umowy oznacza: pełen zakres robót budowlano-montażowych, sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 3 do SWZ oraz zał. 3a do SWZ - wyposażenie, z wyłączeniem montażu konstrukcji wsporczej na dachu budynku pod urządzenia wentylacji i klimatyzacji oraz dostawy i montażu mebli ruchomych, które nie wchodzą w zakres niniejszej umowy.
Uwaga: dokumentacja nie zawiera przedmiarów robót; wycenę należy oprzeć na dokumentacji.
Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
1.2. Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki
45111100-9 roboty rozbiórkowe
45261210-9 Roboty pokrywcze
45410000-4 roboty tynkarskie i pokrywcze
45410000 tynki szlachetne
45421100-5 montaż drzwi
45430000-0 pokrywanie podług i ścian
45431000-7 podłogi i posadzki
45440000-3 Roboty malarskie
45310000-3 wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych
45314320-0 okablowanie strukturalne
44533200-3 Instalacje wody i kanalizacji
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
4533100-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331230-7 Instalowanie urządzeń chłodzących
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 982770,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1091379,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 982770,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STANISŁAW SADOWSKI "SAD" A.K.S.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930451760

7.3.3) Ulica: ul. Koszarowa 46 lokal 3

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 51-149

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

instalacje sanitarne, instalacje elektryczne


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 982770,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.