eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gołdap › Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w GołdapiOgłoszenie z dnia 2024-02-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdapi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 511440947

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gumbińska 2a

1.5.2.) Miejscowość: Gołdap

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-500

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp.goldap2@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdp-goldap.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

drogi powiatowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdapi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8496b8e5-c99e-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00101781

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00043530/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdapi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8496b8e5-c99e-11ee-a84d-d63fc4d19e65

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia, szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz w informacjach zamieszczonych w zakładce „Centrum pomocy".

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności
przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również
dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”) lub poczty elektronicznej na adresy wskazane w pkt 19 i 20.
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zdp.goldap2@wp.pl (nie dotyczy składania ofert).
8. Zamawiający dopuszcza również prowadzenie komunikacji z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail: zdp.goldap2@wp.pl, przy czym niniejsze adresy poczty elektronicznej rekomendowane są w szczególności do przesyłania pytań, składania dokumentów na wezwanie Zamawiającego, przesyłania wyjaśnień, uzupełnień (nie dotyczy składania ofert).
9. Sposób złożenia podpisu:
a) kwalifikowanego został opisany przez dostawcę posiadanego przez Wykonawcę podpisu; szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunków jego użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm
b) podpisu zaufanego został opisany pod adresem: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic
spraweprzezinternet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany;
c) podpisu osobistego został opisany pod adresem: https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty przez podpis osobisty należy rozumieć - zaawansowany podpis elektroniczny dokonywany przy użyciu dowodu osobistego (edowód).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) – dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych Osobowych jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi, którego siedziba mieści się przy, ul. Gumbińskiej 2a, 19-500 Gołdap (tel.: 87 615 09 89, email: zdp.goldap2@wp.pl );
2. W sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Panią Anetą Frydrych, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap (tel. (87) 615 44 19, email: iod@powiatgoldap.pl);
3. Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZDP.252.2.2024 na Modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdapi prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, archiwalnym oraz statystycznym. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.);
4. Pani/ Pana dane osobowe będą przekazane dostawcom usługi IT w zakresie obsługi systemu informatycznego, audytorom, kontrolerom);
5. Dane mogą być przekazane także kurierom oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe;
6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7. Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów, tj. przez okres 4 lat;
8. Przysługuje Pani/ Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;
9. W zakresie udostępnienia danych w BIP przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
10. Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
Podanie danych osobowych jest niezbędne/dobrowolne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP.252.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zadania jest modernizacja ulic: Jaćwieskiej (4807N), Partyzantów (4831N), Tatyzy (4844N), Przytorowej (4836N) w Gołdapi”

Zestawienie danych i powierzchni drogowych.
Nr Droga Długość odcinka [mb] Powierzchnia [m2] Kategoria ruchu
1 ul. Jaćwieska 310,00 1 980,00 KR 1-2
2 ul. Partyzantów 180,00 900,00 KR 1-2
3 ul. Partyzantów
(odc. dodatkowy) 154,00 600,00 KR 1-2
4 ul. Przytorowa 540,00 3 250,00 KR 1-2
5 ul. Tatyzy 105,00 500,00 KR 1-2

Zakres robót obejmuje:
 Nawierzchnię dróg, chodników i parkingów zlokalizowanych wyłącznie na działkach będących własnością Powiatu Gołdapskiego w ilościach wskazanych w przedmiarach robót. Wykazy działek znajdują się w zaświadczeniach Starosty Gołdapskiego o niewnoszeniu sprzeciwu
 Na ulicach Jaćwieska, Partyzantów (odcinek 180 mb), Przytorowa i Tatyzy, należy wykonać rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni (frezowanie korekcyjne śr. gr. 3 cm), następnie wykonać nową nawierzchnię warstwy wyrównawczej i ścieralnej wraz z oznakowaniem poziomym i wymianą oznakowania pionowego.
 Dodatkowo należy rozebrać istniejącą nawierzchnię chodników, parkingów wraz z obrzeżami i krawężnikami. Następnie należy ustawić nowe krawężniki, obrzeża wraz z wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej (chodniki, parkingi). Szczegółowy zakres prac przedstawiono na zamieszczonych przedmiarach.
 Na ulicy Partyzantów (odcinek dodatkowy o długości 154 mb) należy rozebrać istniejącą nawierzchnię jezdni, parkingów i chodników, następnie wykonać podbudowę, warstwę wiążącą i ścieralną na jezdni wraz
z oznakowaniem poziomym i pionowym, oraz ustawić krawężniki, obrzeża wraz z wykonaniem nowej podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej (chodniki, parkingi). Szczegółowy zakres prac przedstawiono na zamieszczonych przedmiarach.
 Szczegółowy zakres prac przedstawiono na zamieszczonych przedmiarach.
 Wysokościowo należy dowiązać się do rzędnych istniejących zjazdów oraz do istniejącego poziomu terenu.
 Prace należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym zgodnie z decyzją nr WUOZ-ELK.5142.442.2023.RN. Na prowadzenie prac ziemnych Wykonawca uzyska odrębne pozwolenie konserwatorskie.
 Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót po stronie Wykonawcy.
 Układanie poszczególnych warstw nawierzchni bitumicznej (wyrównawcza, wiążąca i ścieralna) powinno odbywać się całą szerokością jezdni. Nie dopuszcza się układania poszczególnych ww. warstw jezdni połówkowo!
 Przy każdym przejściu dla pieszych należy zastosować kostkę integracyjną w uzgodnieniu z Zamawiającym.
 Wykonać oznakowanie pionowe i poziome jednego miejsca parkingowego z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych na ulicy Jaćwieskiej (brak pozycji w przedmiarze).
 Usunięcie karpiny po ściętym drzewie na ulicy Jaćwieskiej (brak pozycji w przedmiarze).
 Tablica musi być wykonana z blachy ocynkowanej z podwójnie zawiniętą krawędzią i zamontowana na słupku ocynkowanym o średnicy 60 mm i grubości ścianki 6,3 mm. Tablicę należy zamontować w momencie rozpoczęcia prac budowlanych lub innych działań zmierzających bezpośrednio do realizacji zadania na każdej drodze będącej przedmiotem inwestycji w miejscu uzgodnionym z zamawiającym.
 Wykonawca zapewni pięć lat gwarancji na tablicę informacyjną.
 Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
 Równolegle z realizacją zadania będzie wykonywana inna inwestycja: „Remont drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4807N ulica Jaćwieska, 4846N ulica Warsztatowa i 4831N ulica Partyzantów w Gołdapi”.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji technicznej wraz z załącznikami, stanowiących odpowiednio załącznik nr 14 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) wykonał roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przy czym za takie roboty Zamawiający uzna roboty obejmujące wykonanie, co najmniej dwóch zamówień polegających na budowie, przebudowie lub remoncie ulicy (mającej status drogi publicznej) o nawierzchni bitumicznej o długości nie mniejszej niż 300 metrów każda;
b) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności.
Zamawiający dopuszcza odpowiadające ww. uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych lub działalności, o których mowa w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 poz. 1646 ze zm.) z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).
2. W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale XIV. ust. 1 pkt. 4, litera a) i b), w stosownych sytuacjach oraz z w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający, żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
b) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona, ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia procedury- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
d) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębna ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, wzór którego oświadczenia stanowi załącznik nr 12 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych, Zamawiający, żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – wzór wykazu stanowi załączniku nr 11 do SWZ;
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, \w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załączniku nr 12 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest złożyć:
1. Formularz oferty.
2. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
3. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający, żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub wskazania danych umożliwiających Zamawiającemu dostęp do tych dokumentów.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 4., jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów np.: w treści Formularza ofertowego lub w treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 125 ust. 1 oraz art. 273 ust. 2 ustawy, a których zakres wskazany został przez zamawiającego odpowiednio w Rozdziale XIV i XVI SWZ – zalecaną treść których oświadczeń stanowią odpowiednio załącznik nr 3 i 4 do SWZ;
7. W przypadku, wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 6 niniejszego rozdziału SWZ), składa każdy z wykonawców wspólnie się niego ubiegających. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 ustawy pzp);
8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 6, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – zalecaną treść oświadczeń stanowią odpowiednio załączniki nr 5 i 6 do SWZ (art. 125 ust. 5 ustawy pzp).
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie do oferty dołączają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. (art. 117 ust. 4 ustawy pzp) – wzór, którego stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
10. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, wzór, którego stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie musi być sporządzona zgodnie z ww. SWZ oraz spełniać dodatkowe wymagania:
a) wszyscy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich łącznie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
b) dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,
c) pełnomocnictwo musi być podpisane w sposób zgodny z zasadami reprezentacji wynikającymi z przepisów prawa, aktów wewnętrznych przedsiębiorców lub udzielonego pełnomocnictwa,
d) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik,
e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani będą przed podpisaniem umowy o udzielenie niniejszego zamówienia, dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy wzór, którego stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy jednorazową zaliczkę na poczet wykonania zamówienia w kwocie nie mniejszej niż 5% wynagrodzenia brutto (ceny brutto).
3. Zaliczka wskazana w ust. 2 zostanie udzielona po przekazaniu placu (terenu) budowy i rozpoczęciu robót na podstawie przekazanej Zamawiającemu faktury zaliczki.
4. Wypłata całkowitego wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu inwestycji z uwzględnieniem rozliczenia zaliczki na zasadach wskazanych w ust. 2.
5. Rozliczenie zaliczki nastąpi poprzez pomniejszenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia o kwotę wypłaconej zaliczki.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, które mogą dotyczyć w szczególności następujących sytuacji:
1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych/ mających bezpośrednie znacznie dla realizacji przedmiotu umowy;
2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z:
a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności zaistnieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologicznych, ujawnieniem niezinwentaryzowanych kolizji z sieciami infrastruktury, wystąpieniem nieprzewidzianych prac archeologicznych, lub zaistnieniem innych nieprzewidzianych zdarzeń i
okoliczności zewnętrznych, niepozwalających na wykonanie zamówienia, w szczególności robót bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania określonymi w opisie przedmiotu zamówienia,
b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność ta wynika z nieprzewidzianych okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
c) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne, zasadne lub celowe, jeżeli ich wykonanie ma wpływ na termin i tryb realizacji zamówienia
podstawowego,
d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych oraz koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji,
e) zaistnienia nieprzewidzianej konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy,
f) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
g) wystąpieniem niezgodności pomiędzy stanem istniejącym w terenie a tym wynikającym z map lub innej dokumentacji geodezyjnej, w tym wystąpieniem niezgodności pomiędzy częścią opisową, a kartograficzną ewidencji gruntów, oraz koniecznością wykonania dodatkowych związanych z tym prac,
h) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii, etc.) mającej wpływ na termin i tryb realizacji zamówienia podstawowego,
i) wystąpieniem wykopalisk czasowo uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu umowy,
j) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji, osób indywidualnych lub innych podmiotów zewnętrznych, w szczególności w przypadku:
 przedłużenia się procedur administracyjnych, uzgodnieniowych, opiniodawczych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy,
 przedłużających się konsultacji społecznych, sprzeciwów lub protestów mieszkańców, bądź innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, mających wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy,
 wystąpienia nieprzewidzianych kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami / zadaniami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji oraz w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania prac z wykonawcą innego
zadania,
 wystąpienia sprzeciwu właścicieli / władających terenem na wykonanie prac przygotowawczych (np.: pomiarów geodezyjnych, odkrywek geologicznych, etc.), czy prowadzenie robot, mającego wpływ na termin i tryb realizacji
zamówienia,
k) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływających na przyjęte rozwiązania technologiczne i realizację zamówienia,
Ze względów technicznych tzn.: na ograniczoną liczbę znaków jaką można wprowadzić do niniejszej sekcji ogłoszenia szczegółowy opis przesłanek oraz rodzaj i zakres zmian umowy zawarty został w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 1 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Uwaga!
Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
W związku z powyższym, Zamawiający informuje, że na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 129 ze zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykluczy:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.