eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chojnice › Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Budowlanym w Chojnicach

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Budowlanym w Chojnicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Chojnice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351245

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stary Rynek, 1

1.5.2.) Miejscowość: Chojnice

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-600

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 523971800

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wydz.budowlany@miastochojnice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastochojnice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Budowlanym w Chojnicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ff901567-c985-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00101277

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00031832/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Budowlanym w Chojnicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/chojnice/aukcje

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/chojnice/aukcje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę,oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa,zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf,
.doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00150967/01 z dnia 2021-08-17 2021-08-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu -
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługifizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że administratorem danych osobowych jest: Gmina Miejska Chojnice

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BI.271.7.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym
i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Budowlanym w Chojnicach.
Planowany zakres rzeczowy: 1. Plac zabaw - poliuretan 2. Siłownia - poliuretan 3. Boisko sportowe – poliuretan Wyposażenie boiska – projektuje się montaż bramek do piłki nożnej o wymiarach 7,32x2,44 m z siatkami. Bramki o konstrukcji aluminiowej. Wyposażenie montować zgodnie z wytycznymi producenta. Komplety bramek: - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 szt. - siatki do bramek - 2 szt.
- piłkochwyty h=6 m (łącznie z tuleją montażową)należy wykonać wzdłuż linii końcowej boiska z obu stron. Słupki piłkochwytów z profili stalowych (profil 80x80x2 mm) , malowany proszkowo na kolor zielony (RAL 6005). Tuleje montażowe wykonane z blach stalowych o grubości #4mm. Tuleje montażowe słupów osadzić w fundamencie betonowym. Wszystkie zastosowane elementy muszą spełniać wymagania norm bezpieczeństwa i posiadać stosowne certyfikaty. Wskazane, aby montaż urządzeń wykonywała firma produkująca lub posiadająca zezwolenie producenta na montaż danych urządzeń. 4. Boisko do gry w boule – nawierzchnia: tłuczeń drobny 5. Budynek gospodarczo-sanitarny – kontener – usytuowany na działce nr 2041/109. Odprowadzenie wód opadowych na teren. 6. Ogrodzenie i piłkochwyty
7. Instalacja kanalizacji sanitarnej – do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 8. Instalacja wodociągowa z istn. sieci wodociągowej
9. Instalacja kanalizacji deszczowej – do istn. sieci kanalizacji deszczowej 10. Instalacja elektryczna – z projektowanego złącza pomiarowego 11. Oświetlenie terenu 12. Instalacja teletechniczna
13. Monitoring 14. Przejście dla pieszych
15. Wjazd – projektuje się wjazd zgodnie z warunkami technicznymi. Nawierzchnia wjazdu – kostka betonowa gr. 8 cm. Połączenie z drogą powiatową wykonać krawężnikiem drogowym najazdowym z wypełnieniem szczeliny masą zalewową 16. Elementy małej architektury – zgodnie z zestawieniem 17. Teren zielony - należy wyrównać teren i zasiać nową nawierzchnię trawiastą odpowiednią do przeznaczenia terenu zielonego. Należy dokonać nasadzeń zgodnie z wydaną Decyzją nr OS.613.1.13.2023 z dnia 31 października 2023 roku. 18. Teren utwardzony - kostka betonowa kolor grafitowy gr. 8cm, ułożony na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm oraz podbudowie z chudego betonu B-15 gr. 15cm i warstwie odsączającej z piasku grubości gr. 30cm.
19. Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu „spray” (natrysk) – boiska do koszykówki i bieżnia

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
sytuacji ekonomicznej lub finansowej: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3.000.000,00 zł
4)zdolności technicznej lub zawodowej:
w zakresie doświadczenia zawodowego
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: - co najmniej 1 robotę polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie stadionu lub boiska z budową, rozbudową lub przebudową oświetlenia o wartości robót min. 1.000.000,00 zł brutto. - w zakresie potencjału kadrowego
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą kierowały robotami budowlanymi, posiadające kwalifikacje i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2020.1333 z dnia 2020.07.07) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. ( Dz. U.2019.831 z dnia 2019.05.06 ) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów lub w odniesieniu do obywateli państw członkowskich, posiadających odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.2018.2272 tj. z dnia 2018.12.05) w specjalnościach:
1. Nazwa stanowiska:Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub drogowej Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie: ˗ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi;
- doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy w zakresie minimum 1 inwestycji, których przedmiotem była budowa, przebudowa lub remont stadionu lub boiska o wartości robót minimum 1 mln PLN brutto;
2.Nazwa stanowiska: Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi;
 doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót w zakresie minimum 1 inwestycji obejmujących budowę kolektora kanalizacji deszczowej lub kanalizacji sanitarnej lub wodociągu o wartości robót minimum 100 tys. PLN brutto;
3Nazwa stanowiska:Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Wymagane minimalne kwalifikacje i oświadczenie: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi;  doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót przy minimum 1 inwestycji obejmującej budowę oświetlenia o wartości robót minimum 100 tys. PLN brutto;
3.Nazwa stanowiska Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub drogowej (innej niż kierownik budowy)
Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie:  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi;  doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy w zakresie minimum 1 inwestycji, których przedmiotem była budowa obiektu budowlanego o wartości minimum 300 tys. PLN brutto;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 p.z.p. sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
3)Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4)Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;
6)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za techniczną realizację zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik Nr 7 do SWZ;
7)dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 25.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 złotych);

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu. 3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. 4.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1) Zamawiający udziela wykonawcy zaliczki na poczet zamówienia w wysokości ustalonej o zapisy w §5 ust 2 pkt 1 umowy
2) Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki zgodnie z art. 442 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 12 umowy Załącznik nr 6

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-27 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.platformazakupowa.pl/chojnice/aukcje

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-27 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.