eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puszcza Miejska › Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 (po segregacji)Ogłoszenie z dnia 2024-02-10

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12
(po segregacji)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: REGIONALNY ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH "RYPIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340327551

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 24

1.5.2.) Miejscowość: Puszcza Miejska

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-500

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@rzuok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rzuok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12
(po segregacji)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1703e9a3-c808-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00100347

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00087460/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Utylizacja pre rdf

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/rzuok

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone przy użyciu Platformy
zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/rzuok, (dalej platforma). Ilekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub w przepisach
o zamówieniach publicznych mowa jest o stronie internetowej prowadzącego postępowanie należy przez to rozumieć także
platformę. 2 Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o
udzielenie zamówienia będą dostępne na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/rzuo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający informuje, że instrukcje
korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz
innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla
Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Rypin Sp. z o.o. z siedzibą w
Puszczy Miejskiej 24 informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Rypin Sp. z o.o. z
siedzibą w Puszcza Miejskiej 24, 87-500 Rypin, adres e-mail: e-mail: rzuok.rypin@wp.pl;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych Rypin Sp. z o.o. jest Pan
Edward Skiba e-mail: edward.skiba@rzuok.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZUOK_ZP03/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa odbioru i zagospodarowania w procesie R1 i/lub R12 odpadu o kodzie 19 12 12 (pre RDF) - opakowania z tworzyw sztucznych, odpady pozostałe po segregacji odpadów na linii sortowniczej, wraz z usługą transportu odpadów z RZUOK Rypin sp. z o.o. w Puszczy Miejskiej, gm. Rypin
2. Ilość odpadów o kodzie 19 12 12 (pre RDF) przewidziana do odbioru, transportu
i zagospodarowania, w okresie trzech (3) miesięcy od podpisania umowy wynosi około 300 Mg. Odpad w formie sprasowanych bel / kostek.
3. Odbiór odpadów odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości odpadów w zakresie do ± 30% względem ilości podstawowej. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. Zwiększenie ilości odbieranych odpadów i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić wyłącznie z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia ilości odbieranych odpadów na warunkach zawartej umowy do 30 % zamówienia podstawowego. Zamawiający gwarantuje, iż zrealizuje zamówienie na poziomie nie niższym, niż 70 % wolumenu podstawowego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

a) Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez posiadanie w zakresie transportu odpadu o kodzie 19 12 12 (pre RDF), posiada numer rejestrowy BDO, potwierdzający aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2020 poz. 797 ze zm.),
i/lub
b) w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 12 (pre RDF), w procesie odzysku i/lub unieszkodliwiania, wskazanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, posiada aktualne pozwolenie na przetwarzanie odpadów, potwierdzone wpisem do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2020 poz. 797 ze zm.).
Uwaga:
a) warunek określony w lit. a) dotyczy Wykonawców, którzy świadczą usługę transportu odpadu o danym kodzie. Powyższy wymóg nie dotyczy Wykonawców, którzy takiej usługi nie świadczą a posiadają lub będą posiadać umowę z firmą, która taką usługę świadczy i posiada numer rejestrowy BDO, potwierdzający aktualny wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2020 poz. 797 ze zm.),
b) warunek określony w lit. b) powyżej, dotyczy Wykonawców posiadających własny zakład (instalację) do zagospodarowania odpadów, do którego będą przekazywane odpady będące przedmiotem zamówienia. Powyższy wymóg nie dotyczy Wykonawców, którzy nie posiadają własnego zakładu (instalacji) do zagospodarowania odpadu a posiadają umowę z zakładem (instalacją) posiadającą aktualne pozwolenie na zagospodarowanie odpadów, potwierdzone wpisem do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2020 poz. 797 ze zm.).

Odnośnie do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje świadczenie, do którego realizacji te uprawnienia są wymagane.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z Formularzem ofertowym należy złożyć:
a) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ; w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
oświadczenie składa każdy z Wykonawców; oświadczenie musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione;
b) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty/odpowiednie pełnomocnictwa - jeżeli dotyczy;
c) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia – dotyczy tylko ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
d) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynikać będzie, które części
zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp), sporządzone z wykorzystaniem
wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ - jeżeli dotyczy;
e) zobowiązanie innego podmiotu o udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
(załącznik nr 8 do SWZ) oraz oświadczenie tego podmiotu składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, sporządzone z
wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4a do SWZ - jeżeli dotyczy;
f) uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicę przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w
rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te
potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z
ofertą oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 7 do SWZ)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzania określono w załącznik
nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia
publicznego

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-22 07:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/rzuok

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-22 07:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.