eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tomaszów Mazowiecki › Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim (II postępowanie)Ogłoszenie z dnia 2024-02-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim (II postępowanie)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI

1.3.) Oddział zamawiającego: URZĄD MIASTA TOMASZÓW MAZOWIECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648310

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: POW 10/16

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48447242311

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@tomaszow-maz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim (II postępowanie)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd9906b2-c71c-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00099173

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00081702/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie Mazowieckim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fd9906b2-c71c-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe
odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”.
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje
dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. W uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających
komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za
pomocą poczty elektronicznej.
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający, udostępnia dane osobowe, o których mowa
w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
"rozporządzeniem 2016/679".
2. Zamawiający realizuje obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 1 – 2 rozporządzenia 2016/679,
przez zamieszczenie wymaganych informacji w SIWZ, zgodnie z poniższym.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki w imieniu
którejdziałaPrezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Maz., NIP 773-16-56-546, REGON
590648310,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim jest wyznaczony pracownik Urzędu
Miasta w Tomaszowie Mazowieckim,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 4. Zamawiający informuje, iż wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w
art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI.271.1.4.2024.ZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 10164382,38 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia jest:
1) Rozbudowa i budowa układu drogowego w Tomaszowie Mazowieckim – ulice: Św. Antoniego, droga nr 2, Ściegiennego, PCK, rondo nr 2, Wodna”.
2) „Rozbudowa i budowa układu drogowego w Tomaszowie Mazowieckim – ulica Wodna z odwodnieniem do rzeki Pilicy”.
2. Podstawowe roboty budowlane oraz czynności wchodzące w zakres zamówienia:
1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
2) Roboty ziemne.
3) Przebudowa i budowa konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej.
4) Budowa zjazdów.
5) Budowa chodników.
6) Budowa poboczy.
7) Budowa zatok postojowych w poszerzeniach jezdni.
8) Budowa skrzyżowania typu rondo.
9) Urządzanie zieleńców.
10) Budowa kanału technologicznego.
11) Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia wraz z przebudową wylotu wód opadowych do rzeki Pilicy.
12) Wykonanie poziomego i pionowego oznakowania drogowego.
13) Rozbudowa oświetlenia ulicznego.
14) Przebudowa sieci energetycznej.
15) Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej.
16) Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej.
17) Roboty wykończeniowe i porządkowe.
18) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.
19) Uzyskanie pozwoleń na użytkowanie/zaświadczeń o potwierdzeniu przyjęcia przez właściwe organa nadzoru bez sprzeciwu zawiadomienia o zakończeniu budowy
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Przedmiary robót i kosztorysy nakładcze należy traktować wyłącznie pomocniczo i poglądowo gdyż nie stanowią one podstawy wyceny zamówienia. Podstawą wyceny jest projekt budowlany, projekty techniczne oraz STWiORB.
4. W ramach niniejszego zamówienia wykonawca winien uwzględnić prace oraz koszty niezbędne do ich wykonania tj.
1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz z wymaganymi uzgodnieniami;
2) dostarczenie, wdrożenie i utrzymanie oznakowania na czas budowy;
3) zapewnienia obsługi ornitologa w przypadku wycinki drzew w okresie lęgowym;
4) koszt dokonania w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz. aktualizacji użytków gruntowych dla działek zajętych i przeznaczonych pod pas drogowy w przypadku rozbudowy ulic;
5) uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót, w szczególności związanych z dopuszczeniem do użytkowania obiektu;
6) urządzenie, utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy wraz z zapleczem budowy;
7) koszty doprowadzenia i zużycia energii i wody oraz innych niezbędnych mediów dla potrzeb technologicznych, zaplecza i terenu budowy;
8) koszt utrzymania w należytym porządku dróg dojazdowych na teren budowy, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości na odcinkach związanych z transportem budowy (m.in. nie dopuszczanie do wynoszenia błota na kołach samochodów wyjeżdżających z budowy);
9) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
10) ewentualne koszty związane z wyłączeniami prądu i innych mediów;
11) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych umową, jak również dokonywania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu;
12) demontaż obiektów i urządzeń tymczasowych budowy, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie uporządkowanego terenu Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru;
13) usunięcie poza teren budowy na koszt wykonawcy ze szczególnym zachowaniem przepisów ustawy o odpadach materiałów z rozbiórki oraz nadmiaru mas ziemnych;
14) Materiały z rozbiórki nadające się do wykorzystania (kostka brukowa z kamienia naturalnego) stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca odwiezie je na swój koszt na wskazane miejsce przez Zamawiającego – odległość transportu do 5 km (załadunek, transport, rozładunek).
15) koszty wykonania pomiarów i badań laboratoryjnych zgodnie ze STWiOR;
16) koszty opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego dla zarządców dróg, których Gmina nie jest właścicielem;
17) koszt przeprowadzenia inspekcji wszystkich wykonanych kanałów kamerą inspekcyjną;
18) koszt wykonania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach (jeżeli będzie wymagana) oraz opracowanie operatu kolaudacyjnego w 2 egzemplarzach zawierającego m.in.: sprawozdanie techniczne, receptury i ustalenia technologiczne, wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe, aprobaty techniczne, gwarancje na wbudowane urządzenia, dziennik budowy, obmiar powykonawczy wykonanych robót (z uwzględnieniem elementów wykazanych w zestawieniu wartościowym zadania), oświadczenia, inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo Budowlane art. 57;
19) koszt wykonania w 3 egzemplarzach powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót zatwierdzonej przez odpowiedni Urząd Geodezji i Kartografii (w tym w wersji analogowej i numerycznej w plikach dwg. lub dxf. - 2 egz. na dysku pendrive) wraz ze szkicami geodezyjnymi;
20) opracowania i czynności, które Wykonawca wykona we własnym zakresie: plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), pozostałe niezbędne opracowania wynikające z obowiązujących przepisów, wydanych decyzji administracyjnych oraz przyjętych technologii wykonywania robót, wszelką inną dokumentację, którą Wykonawca uzna za niezbędną do właściwego wykonania robót.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
6. Zamawiający umożliwi na wniosek zainteresowanego Wykonawcy wizję lokalną na terenie inwestycji. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia z należytą starannością. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia informacji, które jego zdaniem mogą być konieczne do prawidłowej wyceny robót budowlanych. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
7. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena oferty dokonywana będzie na podstawie przedłożonego formularza oferty i oświadczeń oraz innych dokumentów opisanych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał: co najmniej 2 roboty
budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi publicznej, o długości nie mniejszej niż 0,8 km
każda.
Drogą publiczną jest droga w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1693).,
2) Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał: co najmniej 2 roboty
budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o długości nie mniejszej niż 0,8 km każda
(sieci mogą być elementami wykonanych dróg).
3) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował:
- min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (kierownikiem budowy) posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe,
- min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (kierownikiem robót) posiadającą uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
oraz minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe
- min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (kierownikiem robót) posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych oraz minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe,
- min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (kierownikiem robót) posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz
minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe.
Osoby, o których mowa w ust. 6 pkt 3 tiret 1-4 muszą przynależeć do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełnienia
warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej opisanych w rozdziale 21 wykonawca składa:
1) Wykaz robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał: co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub
rozbudowie drogi publicznej, o długości nie mniejszej niż 0,8 km każda.
Drogą publiczną jest droga w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1693).,- zał. nr
5 SWZ
2) Wykaz robót w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
to w tym okresie wykonał: co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o
długości nie mniejszej niż 0,8 km każda (sieci mogą być elementami wykonanych dróg).- zał. nr 5 SWZ
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z
innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten
bezpośrednio uczestniczył.
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – (zał. 6 SWZ)

4. Zgodnie z art. 274 ust. 1 pzp - zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, (o których mowa w ust 3)
aktualnych na dzień złożenia tych podmiotowych środków dowodowych.
5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na
każdym etapie postępowania, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych,
aktualnych na dzień ich złożenia.
6. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne,
zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych
środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli
wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
8. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1,
dane umożliwiające dostęp do tych środków.
9. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub
zawierają błędy - stosownie do art. 128 ust. 1 pzp zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie
lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
10. Zamawiający stosownie do art. 128 ust. 4 pzp, może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia o
niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub
innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz oferty,
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - (zał. 1 SWZ),
3) oświadczenie, o których mowa w pkt 2 (składa każdy z wykonawców - w przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez wykonawców). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu -
(zał. 1 SWZ),
4) oświadczenie, o których mowa w pkt 2 (podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby) – (zał. 2 SWZ),
5) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - oświadczenie, z którego wynika, które usługi
wykonają poszczególni Wykonawcy - (zał. 3 SWZ),
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów udostępniających zasoby) – jeżeli dotyczy (zał. 4 SWZ)
7) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego (58 1050 1461 1000
0023 6464 4415 Bank ING Bank Śląski). Na przelewie należy umieścić informację identyfikującą postępowanie np. jego
nazwę: Przebudowa układu drogowego zwiększającego dostęp do terenów rekreacyjno-sportowych w Tomaszowie
Mazowieckim.
Szczegółowe informacje w zakresie wadium zawarte są w rozdziale 29 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia(składane przez wykonawcę i
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) składane na podst. art. 125 ust. 1 lub 4 pzp

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia, technologii
wykonywania robót, wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 3-9.
2. Pozostałe dopuszczalne zmiany umowy zostały określone w ust. 10-29.
3. Zmiana terminu realizacji może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności,
o ile będą miały wpływ na zmianę terminu:
1) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a
których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki
uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią w szczególności: powódź, akty wandalizmu, awarie, katastrofy,
zgony, stany epidemii, pandemii, działania militarne, przerwanie łańcucha dostaw materiałów niezbędnych do wykonania
umowy, ograniczenia w dostępie do surowców niezbędnych do realizacji zamówienia,
2) konieczności realizacji robót zamiennych lub zaniechania realizacji części robót,
3) działań mających na celu niezwłoczne usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
4) wytycznych podmiotów zewnętrznych lub opinii branżowych,
5) zmiany przepisów prawa mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy,
6) realizacji przez innych wykonawców w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,
7) przedłużających się w stosunku do obowiązujących przepisów, procedur i postępowań administracyjnych, cywilnych,
karnych, lub innych w szczególności wydania przez uprawnione organy decyzji o wstrzymaniu robót z powodów, za które
wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
8) zmian korzystnych dla zamawiającego, w szczególności zmierzających do przyspieszenia zakończenia robót,
zmniejszających koszty, poprawiających sprawność, jakość, efekt robót, konieczności zmian dokumentacji projektowej,
jeżeli będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót lub zwiększenia ich wartości,
9) napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
które wpływają na tempo wykonywanych robót,
10)wystąpienia warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie zamówienia lub spowalniających wykonanie prac,
11)innych od wyżej przywołanych, niezależnych od wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez zamawiającego.
Szczegółowe informacje w zakresie pozostałych określonych zmian zawiera rozdział 7 wzoru umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-26 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Sposób złożenia oferty opisany na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/Otwarcie ofert następuje za pomocą Platformy e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-26 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszelkie nieuregulowane kwestie niniejszego ogłoszenia można odnaleźć na SWZ- na stronie prowadzonego
postępowania.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - uzasadnienie w tym zakresie zawarte w rozdziale 23 SWZ.
Zamawiający zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji
Rosyjskiej na Ukrainę, wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 tejże ustawy, stosuje sankcje
polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy
z dnia 11 września 2019 r. – Pzp.
Biorąc pod uwagę powyższe – zamawiający wykluczy wykonawcę na podst.. art. 7 ust. 1 wskazanej powyżej ustawy:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę,
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3.
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ustawy.
W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają
się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają
karze pieniężnej.
Karę pieniężną, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w
wysokości do 20 000 000 zł.
Zamawiający informuje, że ust. 8-13 wprowadzony została w skutek wprowadzonej ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.
Zamawiający wymaga, aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosił co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 z art. 36a ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.