eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stary Targ › Udzielenie Gminie kredytu długoterminowego w wys. 1.300.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udzielenie Gminie kredytu długoterminowego w wys. 1.300.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stary Targ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000539880

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 20

1.5.2.) Miejscowość: Stary Targ

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-410

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 556405050

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminastarytarg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminastarytarg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie Gminie kredytu długoterminowego w wys. 1.300.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae0b90fc-c718-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00098771

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00004080/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Udzielenie Gminie kredytu długoterminowego w wys. 1 300 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminastarytarg.ezamawiajacy.pl/pn/gminastarytarg/demand/147048/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej.
Komunikacja odbywa się na stronie prowadzonego postępowania:
https://gminastarytarg.ezamawiajacy.pl/pn/gminastarytarg/demand/147048/notice/public/details , za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://gminastarytarg.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.
Zamawiający dopuszcza komunikację (przekazywanie oświadczeń, wyjaśnień wniosków, zawiadomień oraz informacji) za pomocą poczty elektronicznej na adres: kosztorysy@gminastarytarg.pl lub k.parafiniuk@gminastarytarg.pl (nie dotyczy składania ofert). Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Grzegorz Przytuła, Mirosława Skrzypek, Krzysztofa Parafiniuk – nr tel. 55 640 50 50.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie - zwanym dalej „Rozporządzeniem" określa:
1) dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
2) niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf
3) dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf , xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
4) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
Plik załączony przez Wykonawcę na platformie zakupowej i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
5) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
- zgodnie z pkt XIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych w związku z realizacją postępowania pod nazwą Udzielenie Gminie kredytu długoterminowego w wys. 1.300.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań jest Gmina Stary Targ reprezentowana przez Wójta (ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, tel. 55 640 50 50, e-mail: sekretariat@gminastarytarg.pl
2. Zobowiązuje się Wykonawcę do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 i 14 RODO, stanowiącego załączniki nr 5 i 6 do SWZ wobec osób, których dane osobowe zostaną przekazane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszego postępowania.
3. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO i art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w załączeniu do oferty, podpisany przez osobę/by, której dane dotyczą odpowiednio obowiązek informacyjny z art. 13 lub 14 RODO, stanowiący załącznik nr 5 i 6 do SWZ.
5. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego spanienia obowiązku informacyjnego z art. 13 i 14 RODO, o którym mowa w zał. 5 i 6 do SWZ , również w trakcie realizacji umowy w przypadku jej zawarcia w wyniku niniejszego postepowania i zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu podpisanego obowiązku informacyjnego w dniu przekazania danych, nie późnij niż 10 dni od przekazania danych Zamawiającemu z zastrzeżeniem, że Wykonawca przekaże Zamawiającemu jako załącznik do podpisywanej umowy, podpisany przez osobę/by, której dane dotyczą odpowiednio obowiązek informacyjny z art. 13 lub 14 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.I.271.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000,00 złotych (słownie: jeden milion trzysta tysięcy 00/100 złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów z lat ubiegłych. Kredyt będzie wypłacony w jednej transzy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Uruchomienie transzy kredytu powinno nastąpić nie później niż w okresie 7 dni od podpisania umowy. Zakładana karencja w spłacie rat kredytu - kapitałowych: do 14.01.2025 r. Okres spłaty kredytu – do 15.12.2030 r. (spłata raty kredytu-kapitału + raty odsetkowej do 15 dnia każdego miesiąca).
Termin wykonania zamówienia - udzielenie kredytu - do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Okres kredytowania od 15.01.2025 r. do 15.12.2030 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2025-01-15 do 2030-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cenę oferty, tj. całkowity koszt udzielonego kredytu należy podać w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku w sposób przedstawiony na formularzu ofertowym, według wzoru na załączniku nr 1 do SWZ. Cena oferty powinna być obliczona w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR 3M, jako stawkę bazową, powiększoną o stałą marżę banku lub pomniejszoną o zaoferowany upust.Dla jednakowego obliczenia i porównania ceny ofert należy przyjąć zmienną stopę procentową WIBOR 3M aktualną na dzień 12.02.2024 r.Na potrzeby obliczenia ceny oferty należy przyjąć kalendarz rzeczywisty tj. liczący 365 lub 366 dni w roku.Wykonawca w przedstawionej cenie oferty winien zaoferować kompletną, jednoznaczną i ostateczną cenę uwzględniającą wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek opłat i prowizji, w tym prowizji przygotowawczej. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena podana słownie.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku a także stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walucie obcej. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom zawartym z SWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca musi spełnić warunek uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2488 ze zm.).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek musi spełnić w całości co najmniej jeden z Wykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które części zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do postawionego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2488ze zm.) lub innego odpowiedniego dokumentu, uprawniającego do prowadzenia działalności bankowej zgodnie z obowiązującym prawem.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wymagany dokument winien złożyć co najmniej jeden Wykonawca.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony systemowy interaktywny formularz ofertowy na platformie zakupowej,
2) Formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem na załączniku nr 1 do SWZ,
3) Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postepowaniu na dzień składania ofert
– zgodnie ze wzorem na załączniku nr 2 do SWZ. Oświadczenie składają odrębnie: Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Odpis lub Informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu ofertowym wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie.
5) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy):
a) do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy chyba, że prawo to wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 4 powyżej,
b) do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik ma być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, chyba, że prawo wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 4 powyżej,
6) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - zgodnie ze wzorem na załączniku nr 3 do SWZ,
7) Klauzula RODO - zgodnie ze wzorem na załączniku nr 5 i 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt VIII SWZ.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które części zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do postawionego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
5. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego, złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe.
7. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (na wezwanie).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający działając w oparciu o art. 454 - 455 ustawy, określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
1) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,
2) zmiany terminu realizacji umowy, w zakresie wysokości rat oraz terminów ich przekazania
3) zmian numeru konta bankowego Wykonawcy,
4) zmian numeru konta bankowego Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
1) wprowadzenia w życie, po podpisaniu umowy, regulacji prawnych wywołujących potrzebę dostosowania umowy do nowych regulacji prawnych wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
2) zmniejszenia marży kredytu przez bank lub zwiększenia upustu – na wniosek (propozycję) wybranego banku, który udzielił Zamawiającemu kredytu,
3) skrócenia okresu spłaty kredytu – w przypadku uzyskania przez Zamawiającego ponadplanowych dochodów własnych,
4) zmiany przeznaczenia kredytu – w przypadku zmiany budżetu Gminy Stary Targ,
5) zmiany terminów spłat rat kredytu – jeżeli Zamawiający będzie przewidywał trudności finansowe w dotrzymaniu określonego w SWZ terminu spłat.
Zmiana oprocentowania kredytu określonego w chwili zawarcia umowy, w okresie jej obowiązywania, może wystąpić tylko w przypadku zmiany stawki WIBOR 3M. Marża w okresie umownym nie może zostać podwyższona.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminastarytarg.ezamawiajacy.pl/pn/gminastarytarg/demand/147048/notice/public/details

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-26 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.