eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olszanica › Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wańkowa, Zwierzyń i Orelec oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Uherce Mineralne

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wańkowa, Zwierzyń i Orelec oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Uherce Mineralne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Olszanica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440057

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Olszanica 81

1.5.2.) Miejscowość: Olszanica

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-722

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@olszanica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.olszanica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5f9c5b4d-8dea-11ee-b55a-a22b2d7f700e

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wańkowa, Zwierzyń i Orelec oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Uherce Mineralne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f9c5b4d-8dea-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00097801

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020950/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wańkowa, Zwierzyń i Orelec oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Uherce Mineralne

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522760

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRG.271.1.16..2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.4.1. Część 1 zamówienia - Budowie sieci kanalizacji sanitarnej: grawitacyjnej (PVC o średnicach 200 i 160 mm) i tłocznej (PE 63 mm, 90 mm) o łącznej długości 13, 590 km w miejscowościach Wańkowa, Zwierzyń, Orelec wraz z obiektami technicznymi (4 przepompownie).
Budowa w/w obiektów ma za zadanie zapewnić możliwość odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych, instytucji, obiektów użyteczności publicznej do oczyszczalni ścieków w Uhercach Mineralnych.
Zakres zadania obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne – wykopy
- odwodnienie wykopów
- montaż rurociągów (wykonanie podsypki i obsypki, ułożenie i łączenie rur)
- montaż uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej (studzienek kanalizacyjnych)
- przewierty sterowane
- budowa czterech przepompowni ścieków ( P5 Or, P6 Or, P14 Z, P15 Z)
- próby szczelności
- kolizje z obiektami terenowymi

Do zadań Wykonawcy należy również:
-Wykonanie dokumentacji powykonawczej,
-Obsługa geodezyjna oraz przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
-Przeprowadzenie prób eksploatacyjnych, prób szczelności, próbnej eksploatacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zapisami STWiORB

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232420-2 - Roboty w zakresie ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

4.5.5.) Wartość części: 5800000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.4.2. Część 2 zamówienia - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Uhercach Mineralnych, polegająca na budowie budynku – reaktora biologicznego (budynek nr 6) – etap II
Budynek reaktora biologicznego składa się z:
- komory defosfatacji – beztlenowej (D)
- komory denitryfikacji – niedotlenionej (KDN)
- komory nitryfikacji – tlenowej (KN)
- osadnika wtórnego (OW)
- komory na ścieki oczyszczone (ZŚO)
- pomieszczenia technicznego (na żelbetowej płycie stropowej)

Zakres zadania obejmuje:
 wykonanie robót ziemnych,
 wykonanie robót fundamentowych wraz z szalowaniem,
 wykonanie zasypki fundamentów z zagęszczeniem,
 wykonanie robót murowych ścian konstrukcyjnych,
 wykonanie robót szalunkowych elementów żelbetowych,
 wykonanie robót zbrojarskich,
 wykonanie prac betoniarskich żelbetowych elementów konstrukcyjnych,
 wykonywanie robót montażowych konstrukcji stalowych,
 wykonanie robót pokrywczych i blacharskich,
 osadzenie ślusarki drzwiowej i stolarki okiennej, bram,
 wykonanie robót instalacyjnych,
 wykonanie prac wykończeniowych,
wyposażenie obiektu w urządzenia techniczne

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232420-2 - Roboty w zakresie ścieków

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

42996000-4 - Maszyny do uzdatniania ścieków

39350000-0 - Urządzenia do obróbki ścieków

4.5.5.) Wartość części: 2200000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6396000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 15169590 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6396000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): MF-BUD Michał Falger - LIDER

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zakład Budowlano-Instalacyjny Grzegorz Falger - PARTNER

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 526956062

7.3.4) Miejscowość: Albigowa

7.3.5) Kod pocztowy: 37-122

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6396000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4091628,41 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4091628,41 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4091628,41 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe „OTECH” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 008095649

7.3.3) Ulica: Dukielska 83

7.3.4) Miejscowość: Gorlice

7.3.5) Kod pocztowy: 38-300

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4091628,41 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.