eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Syców › SuKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 IM. MAŁEGO KSIĘCIA W SYCOWIE Z PODZIAŁEM NA 6 CZĘŚCIOgłoszenie z dnia 2023-02-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
SuKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 IM. MAŁEGO KSIĘCIA W SYCOWIE
Z PODZIAŁEM NA 6 CZĘŚCI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Publiczne Przedszkole Nr 3 im. Małego Księcia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932223804

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oleśnicka 2B

1.5.2.) Miejscowość: Syców

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-500

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 627855160

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: malyksiaze30@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.malyksiaze3.szkolnastrona.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-674a413a-9b03-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Publiczne Przedszkole

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SuKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3 IM. MAŁEGO KSIĘCIA W SYCOWIE
Z PODZIAŁEM NA 6 CZĘŚCI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-674a413a-9b03-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00096522

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00018370/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa żywności do Publicznego Przedszkola nr 3 im. Małego Księcia

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00050914

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PP3.ZP.01.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 254728,72 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZEŚĆ 1 –DOSTAWA MIĘSA, WĘDLIN I DROBIU

4.5.3.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15112000-6 - Drób

15131130-5 - Wędliny

4.5.5.) Wartość części: 58554,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZEŚĆ 2 –DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW, JAJ KURZYCH,
ARTYKUŁÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH, PRZETWORÓW

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03110000-5 - Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa

15851000-8 - Produkty mączne

03132000-5 - Przyprawy nieprzetworzone

15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

15331000-7 - Warzywa przetworzone

15320000-7 - Soki owocowe i warzywne

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

03142500-3 - Jaja

4.5.5.) Wartość części: 113104,17 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZEŚĆ 3 –DOSTAWA NABIAŁU

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.5.) Wartość części: 36642,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZEŚĆ 4 - DOSTAWA MROŻONEK I RYB

4.5.3.) Główny kod CPV: 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

4.5.5.) Wartość części: 27308,50 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZEŚĆ 5 –DOSTAWA PIECZYWA

4.5.3.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.5.5.) Wartość części: 16002,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZEŚĆ 6 - DOSTAWA WODY ŹRÓDLANEJ Z DYSTRYBUTORAMI

4.5.3.) Główny kod CPV: 41100000-0 - Woda naturalna

4.5.5.) Wartość części: 3118,05 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 64705,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 73895,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 64705,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przetwórstwo Mięsa Stek Pol K.J.M Stempniewicz sp.j

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 250625858

7.3.3) Ulica: Grabów Pustkowie 10 A

7.3.4) Miejscowość: Grabów Pustkowie

7.3.5) Kod pocztowy: 63-520

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 64705,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-02-15 do 2023-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 138093,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 138093,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 138093,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "CYTRYNKA" S.C. MAŁGORZATA I RADOSŁAW WIELGO

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020540643

7.3.3) Ulica: ul. Oleśnicka 36A

7.3.4) Miejscowość: Syców

7.3.5) Kod pocztowy: 56-500

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 138093,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-02-15 do 2023-12-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 39912,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 39912,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 39912,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Okregowa Społdzielnia Mleczarska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 000441224

7.3.3) Ulica: Wrocławska 17

7.3.4) Miejscowość: Międzybórz

7.3.5) Kod pocztowy: 56-513

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 39912,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-02-15 do 2023-12-31

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12656,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12656,15 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12656,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AUGUSTO-SOPEL JABŁOŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250487050

7.3.3) Ulica: Częstochowska 147

7.3.4) Miejscowość: Kalisz

7.3.5) Kod pocztowy: 62-800

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12656,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-02-15 do 2023-12-31

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.