eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ropczyce › "Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Ogródku Jordanowskim w Ropczycach"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Ogródku Jordanowskim w Ropczycach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ropczyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581962

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krisego 1

1.5.2.) Miejscowość: Ropczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 017 2210550

1.5.8.) Numer faksu: 017 2210555

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ropczyce@intertele.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.ropczyce.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Ogródku Jordanowskim w Ropczycach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b1990f8-c5a4-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00095430

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00036337/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Ogródku Jordanowskim w Ropczycach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ropczyce

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ropczyce

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (np. zadawanie pytań, uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów na wezwanie Zamawiającego) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza Nowa wiadomość dostępnego w zakładce Wiadomości na stronie dotyczącej prowadzonego postępowania.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl zwanym dalej „regulaminem”, dostępnym na stronie głównej platformy.
3. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
4. Link do postępowania dostępny jest na Profilu Nabywcy Zamawiającego:
https://platformazakupowa.pl/pn/ropczyce/proceedings
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).
6. Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin platformazakupowa.pl
7. Wykonawca składa Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami przy użyciu strony internetowej platformazakupowa.pl za pośrednictwem Formularza OFERTA dostępnego na stronie dotyczącej prowadzonego postępowania.
8. Oferta Wykonawcy zostanie zaszyfrowana przez system, tak aby nie można było zapoznać się z jej treścią do terminu otwarcia ofert.
9. Przekazanie Zamawiającemu Oferty w innym trybie niż za pośrednictwem platformy zakupowej będzie uważane za niezłożenie Oferty w przedmiotowym postępowaniu.
10. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować przy użyciu platformazakupowa.pl
11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
12. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania o ofert.
13. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 12, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 12, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
14. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 11.
15. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ropczyce, ul. Krisego 1,
39-100 Ropczyce;
2) adres mailowy do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Ropczycach: iod@ropczyce.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PPZP.271.6.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać, w Ogródku Jordanowskim w Ropczycach, na działce nr ewid. 977/14, remont i budowę części placu zabaw oznaczonego w projekcie zagospodarowania terenu kolorem zielonym, tj. strefę dzieci najmłodszych o pow. ok. 194,9 m2, kolorem szarym tj. strefę dla osób uprawiających sport o pow. ok. 132,0 m2 oraz komunikację kolorem żółtym tj. część ogólna służąca do komunikacji miedzy strefami o pow. ok. 87,8 m2. Zadanie pn. „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Ogródku Jordanowskim w Ropczycach” dofinansowane jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 - 2020.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1/ demontaż istniejących urządzeń sportowych i rekreacyjnych wraz z rozbiórką fundamentów pod tymi urządzeniami. Urządzenia z rozbiórki złożyć w miejscu wskazanym przez zamawiającego,
2/ demontaż i utylizacja materiałów z rozbiórki, w tym poliuretanu,
3/ wykonanie nawierzchni bezpiecznej, gumowej, wylewanej,
4/ wykonanie nawierzchni z mat przerostowych zielonej i czarnej,
5/ wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,
6/ dostawę i montaż zaprojektowanych urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
7/ odtworzenie rozebranego ogrodzenia i wykonanie nowych nasadzeń w miejscu ew. tymczasowego wjazdu na działkę (wjazd technologiczny na plac budowy),
8/ dowiezienie humusu i zasianie trawy wokół placów i w miejscach ubytków powstałych w trakcie wykonywania prac.
3. Dla wszystkich zamontowanych urządzeń sportowych i rekreacyjnych wchodzących w skład placu zabaw winny zostać wydane aktualne certyfikaty zgodności urządzeń z normą PN-EN 1176 wydane przez jednostkę z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).
4. Ze względów bezpieczeństwa w trakcie realizacji zadania należy teren na którym prowadzone będą roboty wyłączyć z użytkowania poprzez wygrodzenie i oznakowanie ostrzegające o prowadzonych robotach budowlanych.
5. Teren na którym będą prowadzone prace jest obiektem czynnym. Dlatego prace należy prowadzić w taki sposób, aby nie uniemożliwiały ani nie utrudniały korzystania ze stref Ogródka Jordanowskiego, nie objętych zakresem przedmiotu zamówienia.
6. W przypadku zaistnienia niezidentyfikowanych kolizji terenowych, braku możliwości wykonania zadania w przyjętej technologii robót lub innych zdarzeń uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia według rozwiązań przyjętych w dokumentacjach projektowych, koszty ewentualnych rozwiązań zamiennych leżą po stronie Wykonawcy.
7. W ramach umowy Wykonawca jest zobowiązany również m.in. do:
1/ zapewnienia obsługi geodezyjnej, w tym przed przystąpieniem do wykonania robót do geodezyjnego wytyczenia robót i zgłoszenia przedstawicielowi Zamawiającego i Inspektorowi Nadzoru do odbioru,
2/ wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy,
3/ wykonania niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i odbiorów technicznych, wraz z opłatami jeżeli są wymagane,
4/ wykonania dokumentacji fotograficznej stanu miejsca prowadzenia robót przed rozpoczęciem robót, w trakcie prac i po ich zakończeniu w wersji elektronicznej oraz jej udostępnianie na żądanie Zamawiającego,
5/ utrzymania przejezdności ulic i dojazdów bezpośrednio przylegających do ogródka jordanowskiego,
6/ odbudowy demontowanych czy uszkodzonych w trakcie realizacji robót dróg, ogrodzeń, chodników, itp. oraz przywrócenia terenu budowy do stanu poprzedniego,
7/ uzgadniania wszystkich robót związanych z mediami podziemnymi i nadziemnymi z ich właścicielami, uzyskiwanie protokołów wszystkich robót zanikowych (dotyczących mediów) podpisanych przez przedstawicieli ich właścicieli. W miejscach kolizji z infrastrukturą podziemną należy o robotach powiadomić odpowiednie służby,
8/ zapewnienia niezbędnych nadzorów i odbiorów właścicieli: sieci energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, pasów dróg wojewódzkich, gruntów Skarbu Państwa itp., wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych,
9/ prowadzenia dokumentacji budowy, rozliczenia według wymogów programu dofinansowania zadania, w tym przygotowania kosztorysu powykonawczego,
10/ przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentów wymaganych do realizacji zamówienia, w tym oświadczenia kierownika budowy, kierowników robót o przyjęciu obowiązku kierowania budową, oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, przygotowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, itp. a także do wykonania niezbędnych prób, odbiorów, badań i sprawdzeń oraz do przygotowania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania przedmiotu umowy, w tym wymienionych w ust. 2 powyżej.
11/ wykonania drogi technologicznej na czas realizacji robót, co będzie obejmowało m.in.:
- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia na dystansie min 7,5 m (ogrodzenie na granicy działek 977/9 i 977/14 w Ropczycach, przyszły wjazd na kierunku SW-NE),
- wykarczowanie rosnących na tej wysokości ogrodzenia drzew iglastych,
- wykonanie tymczasowej bramy wjazdowej na teren budowy,
- odtworzenie ogrodzenia po zakończeniu robót,
- odtworzenie placu utwardzonego po stronie terenów należących do GS Ropczyce,
- odtworzenie terenu zielonego (w tym obsianie trawą, nasadzenie nowych drzew iglastych) po stronie ogródka jordanowskiego,
8. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania zamówienia określają w kolejności ważności: niniejszy opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ, w tym dokumentacje projektowe stanowiące załącznik nr 2 do SWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 3 do SWZ oraz przedmiary robót stanowiące załącznik nr 4 do SWZ. Przedmiary robót maja charakter pomocnicy, a ilości w nich zawarte mają charakter orientacyjny.
9. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m. in. przepisami BHP, PN przenoszącymi normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, należytą starannością, właściwą organizacją, bezpiecznie i dobrze jakościowo.
10. Użyte przy realizacji robót materiały winny spełniać wymagania określone w art. 10 Prawa budowlanego oraz winny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania i spełnienie odpowiednich norm.
11. Tam, gdzie w opracowaniach zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, o których mowa w art. 101 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza do zastosowania przy realizacji zamówienia materiałów i rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej specyfikacji, po akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.
Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne i inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu,
a nie konkretnego producenta.
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót
i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu robót.
13. Wymagany okres gwarancji minimum 3 lata liczony od daty protokolarnego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.
14. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w postanowieniach umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale X SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 3 zamówienia obejmujące wykonanie nawierzchni bezpiecznej z EPDM wraz z zamontowaniem na niej urządzeń sportowych lub rekreacyjnych,
b) dysponuje osobami przewidzianymi do kierowania robotami budowlanymi posiadającymi co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i przynależą do właściwej izby inżynierów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

1) Wykaz robót budowlanych i usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty i usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do SWZ.

4) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 9 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przedmiotowe środki dowodowe, zdefiniowane w art. 7 pkt 20) ustawy Pzp, na potwierdzenie zgodności oferowanych urządzeń zabawowych placu zabaw z wymaganiami i cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Tym samym, zgodnie z treścią art. 107 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca składa WRAZ Z OFERTĄ:
1/ Karty techniczne wystawione przez producenta lub aktualne certyfikaty zgodności urządzeń wchodzących w skład placu zabaw z normą PN-EN 1176 wydane przez jednostkę z akredytacją PCA.
W przypadku kiedy Wykonawca na dzień składania ofert nie posiada certyfikatów zgodności na urządzenia wchodzące w skład placu zabaw z normą PN-EN 1176 wydanych przez jednostkę z akredytacją PCA, Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą samych kart technicznych wystawionych przez producenta. Natomiast certyfikaty zgodności urządzeń wchodzących w skład placu zabaw z normą PN-EN 1176 wydane przez jednostkę z akredytacją PCA, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przy odbiorze końcowym, pod rygorem nieodebrania przedmiotu zamówienia w przypadku ich braku.
3. W związku z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. Zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy Pzp, powyższe nie będzie miało zastosowania, gdy pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlegałaby odrzuceniu albo zaszłyby przesłanki unieważnienia postępowania.
5. Zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy Pzp, zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
6. Również, zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Karty techniczne wystawione przez producenta lub aktualne certyfikaty zgodności urządzeń wchodzących w skład placu zabaw z normą PN-EN 1176 wydane przez jednostkę z akredytacją PCA.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale XII SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) Pieniądzu.
2) Gwarancjach bankowych.
3) Gwarancjach ubezpieczeniowych.
4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty na konto Zamawiającego nr 39 9171 0004 0000 8136 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Ropczycach.
4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Przy czym wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna za skuteczne w chwili uznania rachunku zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) Musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP.
2) Z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium.
3) Powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) Termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert).
5) W treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania.
6) Beneficjentem poręczenia lub gwarancji powinna być Gmina Ropczyce
7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość n/w zmian umowy:
1/ Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kolejności i terminów wykonania poszczególnych zakresów robót określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności w następujących okolicznościach:
a) konieczności zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych,
b) celem usprawnienia procesu budowy,
c) wynikających z uzgodnienia potrzeby wprowadzenia rozwiązań zamiennych,
d) zaistnienia przeszkód nie spowodowanych lub nie dających się przypisać Wykonawcy.
2/ Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji prac objętych umową w przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych przeszkód, nie leżących po stronie Wykonawcy, uniemożliwiających kontynuowanie realizacji robót przez okres dłuższy niż 10 dni.
3/ Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność zmniejszenia zakresu uprzedniego zamówienia Zamawiający uprawniony jest ograniczyć zakres robót i/lub urządzeń, do czego nie jest wymagana zgoda Wykonawcy, wówczas wysokość wynagrodzenia ryczałtowego ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o kwotę wynikającą z wyliczenia polegającego na przemnożeniu ilości nie wykonanych robót przez ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym. Zastrzega się jednak, że minimalny zakres świadczenia Wykonawcy obejmuje wykonanie co najmniej 80% zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia.
4/ Zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, wówczas wynagrodzenie ulegnie zmianie w ten sposób, że do wartości netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów.
5/ Zmiany którejkolwiek z osób wykazanych w ofercie Wykonawcy, a przewidzianych do kierowania robotami realizowanymi w ramach niniejszego zamówienia, mogą nastąpić jedynie na osobę spełniającą wymagane w SWZ warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia. Zmiany te wymagają akceptacji Zamawiającego, nie wymagają aneksu do umowy lecz poinformowania drugiej strony w formie pisemnej i potwierdzenia w dzienniku budowy.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego.
3. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zainicjowanej przez Wykonawcę jest przedłożenie do akceptacji Zamawiającego opisu propozycji i uzasadnienia zmiany oraz wpływu zmiany na harmonogram robót.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ropczyce

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-22 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 w zw. z art. 22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w wymienionej ustawie;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w wymienionej ustawie;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w wymienionej ustawie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.