eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chodzież › Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości biura i jego otoczenia oraz pełnienia dyżurów przeciwpożarowych i obsługi środków transportowych Nadleśnictwa Podanin w roku 2024

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości biura i jego otoczenia oraz pełnienia dyżurów przeciwpożarowych i obsługi środków transportowych Nadleśnictwa Podanin w roku 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa PGL Nadleśnictwo Podanin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570064464

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podanin 65

1.5.2.) Miejscowość: Chodzież

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: podanin@pila.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://podanin.pila.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


usługi z zakresu gospodarki leśnej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości biura i jego otoczenia oraz pełnienia dyżurów przeciwpożarowych i obsługi środków transportowych Nadleśnictwa Podanin w roku 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-253df477-9422-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00094688

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00247151/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości biura i jego otoczenia oraz pełnienia dyżurów przeciwpożarowych i obsługi środków transportowych Nadleśnictwa Podanin w roku 2024

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00536254

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.3.10.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie: sprzątania pomieszczeń biurowych siedziby Nadleśnictwa Podanin, utrzymania czystości otoczenia przy siedzibie Nadleśnictwa Podanin, wykonywania prac gospodarczych na terenie administracyjnym Nadleśnictwa Podanin, pełnienia dyżurów przeciwpożarowych oraz obsługi środków transportowych Nadleśnictwa Podanin w 2024 roku.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Sprzątanie budynku administracyjnego Nadleśnictwa Podanin, Podanin 65, 64-800 Chodzież, Labiryntu Wiedzy Przyrodniczej oraz budynku Punktu Alarmowo – Dyspozycyjnego (dalej: PAD) zlokalizowanych przy budynku administracyjnym Nadleśnictwa Podanin;
b) Wykonywanie prac gospodarczych wokół budynku Nadleśnictwa Podanin, w tym: utrzymywanie parkingów, prace gospodarcze, utrzymywanie zieleni, oraz pozostałe prace gospodarczych na terenie administracyjnym Nadleśnictwa Podanin zgodnie z OPZ stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ;
c) Pełnienie dyżurów w Punkcie Alarmowo – Dyspozycyjnym;
d) Pełnienie patroli i udział w akcjach gaśniczych samochodem z modułem p.poż.;
e) Obsługę środków transportowych Zamawiającego;
f) Transport świadczony samochodem należącym do Wykonawcy.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do niniejszej SWZ. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała sukcesywnie w ciągu 2024 roku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

75251120-7 - Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 500355,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 500355,36 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 500355,36 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GRZEGORZ BUKOWSKI FIRMA "TRAWEX"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7641106813

7.3.4) Miejscowość: Podanin

7.3.5) Kod pocztowy: 64-800

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 500355,36 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-01-23 do 2024-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.