eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ropczyce › Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1345R Lubzina - Okonin w miejscowości Okonin wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci - Etap II

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1345R Lubzina - Okonin w miejscowości Okonin wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci – Etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581436

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Konopnickiej 5

1.5.2.) Miejscowość: Ropczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniadrogi@spropczyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spropczyce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1345R Lubzina - Okonin w miejscowości Okonin wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci – Etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-458e4cad-c4cc-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00092684

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00067657/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1345R Lubzina - Okonin w miejscowości Okonin wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci - Etap II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzp.spropczyce.pl/#/offer/5c0618e6-c76c-46bc-b7f7-46ea1ff484f8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzp.spropczyce.pl/#/offer/5c0618e6-c76c-46bc-b7f7-46ea1ff484f8

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony, na której prowadzone jest postępowanie.
Dokumenty i oświadczenia przekazywane drogą elektroniczną muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
2. Dokumenty lub oświadczenia, wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa powyżej nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.
3. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu platformy zakupowej pod adresem https://pzp.spropczyce.pl zwanej dalej Platformą, w zakresie w jakim jest to bezwzględnie wymagane tzn. zadawanie pytań do treści SWZ i złożenie oferty. W pozostałym zakresie komunikacji Zamawiający rekomenduje korzystanie z poczty elektronicznej - adres e-mail: zamowieniadrogi@spropczyce.pl
Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej. Instrukcja została zamieszczona także bezpośrednio w ww. Platformie w zakładce POMOC.
4. Zamawiający zapewnia, że ww. środki komunikacji elektronicznej będą dostępne, czynne i sprawnie działające przez cały okres trwania postępowania.
5. Zaleca się aby dokumenty przesłane do zamawiającego przed złożeniem podpisu elektronicznego zapisane były w formacie pdf, zamawiający zaleca również aby Kosztorys ofertowy przesłany z ofertą był również w formacie -.xls, -.xlsx.
6. Wszelkie informacje i korespondencję zamawiający i Wykonawcy przekazują w języku polskim.
Wiadomości przekazywane drogą elektroniczną powinny w sposób jednoznaczny wskazywać nr postępowania oraz dane identyfikujące wykonawcę.
Formaty plików muszą być zgodne z krajowymi Ramami Interoperacyjności ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z dnia 2017.12.05).
Zamawiający nie dopuszcza przesyłania plików w następujących formatach:
- .com - .exe - .bat - .msi.
5. W przypadku podpisania dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoba składająca taki podpis musi być umocowana w imieniu wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z siedzibą w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39 – 100 Ropczyce;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: rodo@spropczyce.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan/Państwo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana//Państwa dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan/Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) nie przysługuje Pani/Panu//Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
2) przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana/Państwa danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WD.272.1.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę chodnika dla pieszych o długości 885,00 m wraz z normatywnym poszerzeniem jezdni do szerokości 6,0 m i wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni. W ramach zleconych robót wykonana zostanie. W ramach inwestycji zostanie przebudowany system odwodnienia drogi składający się z odcinków kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami. Przebudowane zostaną zjazdy do posesji przylegających do drogi. Ponadto przebudowane zostaną przepusty pod koroną drogi. Projektowana jest również budowa kanału technologicznego na całej długości odcinka.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie punktowej będą podlegać jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu. Zamawiający wyznaczył kryteria oceny ofert
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów wynikającą ze wzoru:
CLP = C + GR
gdzie:
CLP - całkowita liczba punktów przyznanych ofercie
C - liczba punktów przyznanych za kryterium (1) - Cena
GR - liczba punktów przyznanych za kryterium (2) - Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XV SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Zamawiający wymaga od wykonawcy doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była budowa, rozbudowa lub przebudowa drogi publicznej klasy „L”, lub wyższej, o wartości co najmniej 2 000 000 zł brutto.
Na potwierdzenie tego warunku zamawiający żąda złożenia na wezwanie Zamawiającego, opisane w pkt XXII ppkt 3 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty Zamawiający uzna spełnienie warunku po złożeniu wykazu robót według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
2) Zamawiający wymaga również od wykonawcy aby osoba przewidziana do kierowania robotami budowlanymi posiadała uprawnienia budowlane o specjalności drogowej nie krócej niż 5 lat i doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy w minimum 1 roboty budowlanej której przedmiotem była budowa, przebudowa lub remont chodnika z kostki brukowej o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto.
Zamawiający uzna spełnienie warunku po złożeniu wykazu osób według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ;
3) Zamawiający wymaga od wykonawcy dysponowania osobą lub osobami mającymi stosowne uprawnienia branżowe w celu ustanowienia jako Kierownika / Kierowników robót branżowych. Osoba lub osoby takie winny posiadać uprawnienia o specjalności tożsamej z robotami którymi będą kierować. Osoby te należy wykazać w wykazie osób stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych art. 108 ust.1 pkt 4 i 6 (Załącznik Nr 12 do SWZ)
3) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) (Załącznik nr 9 do SWZ),

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykaz należy złożyć według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ;
b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium.
2. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości:
100 000,00 zł. (sto tysięcy złotych),
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Nr rachunku: 02 9171 0004 0009 8850 2000 0050 z dopiskiem „Wadium: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1345R Lubzina - Okonin w miejscowości Okonin wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci – Etap II, WD.272.1.3.2024”
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, musi być ona sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna obejmować n/w elementy
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) kwotę gwarancji
4) termin ważności gwarancji,
5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego w przypadku wystąpienia którejkolwiek przesłanki wskazanej w art. 98 ust.
6 ustawy.
6) oświadczenie, że gwarancja powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa.
7) oświadczenie, że wszelkie spory dotyczące gwarancji będą podlegać rozstrzygnięciu zgodnie z prawem polskim i podlegać właściwości sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
3) Z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) Zamawiający będzie porozumiewał się za pośrednictwem pełnomocnika Wykonawców wskazanego w pełnomocnictwie, o którym mowa w ust. 2.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w dziale XII SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Przykładowy wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ.
6) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki w wysokości 2,0 % wynagrodzenia wykonawcy, po 90 dniach od daty podpisania umowy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy:
1.1 sposobu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwanych dalej dokumentacją, w przypadku:
1) wystąpienia konieczności usunięcia błędów w dokumentacji albo niezbędne będzie przeprojektowanie określonych zakresów robót, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
2) wystąpienia konieczności zrealizowania części umowy przy zastosowaniu innych materiałów, rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, wynikającej z wad dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją opracowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań zagrażało należytemu wykonaniu przedmiotu umowy,
1.2 zmiany ceny określonej w §3 ust.1 w przypadku zmiany:
1) zakresu robót określonego w kosztorysie ofertowym, na zasadach określonych w §13,
2) ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), czy podatku akcyzowego – wówczas w zależności od faktu, czy stawka została podwyższona czy zmniejszona, wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione (zwiększone lub obniżone); w szczególności zwiększenie wynagrodzenia będzie możliwe w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu); przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), czy podatku akcyzowego;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy też wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wówczas w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu) wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy też wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) – wówczas w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu) wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione; przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK, przy uwzględnieniu pkt 2.
5) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na zasadach określonych w ust. 3
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków pełna treść znajduje się w Dziale VII SWZ oraz wzorze umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pzp.spropczyce.pl/#/offer/5c0618e6-c76c-46bc-b7f7-46ea1ff484f8

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-22 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.