eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rabka-Zdrój › Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój w 2022 rokuOgłoszenie z dnia 2022-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój w 2022 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rabka-Zdrój

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893090

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Parkowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Rabka-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-700

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@rabka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rabka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/rabka

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój w 2022 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d40bbe7f-776e-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00092522

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011280/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Opróżnianie koszy ulicznych w 2022 roku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00022612/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IRG.271.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 188888,89 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa opróżniania koszy ulicznych na terenie miasta i gminy
Rabka-Zdrój w 2022 r.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
- Część I: „Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Rabka-Zdrój”
Przedmiotem zamówienia dla części I jest usługa opróżniania koszy ulicznych na terenie miasta
Rabka-Zdrój w 2022 r.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ.
- część II: „Opróżnianie koszy ulicznych na terenie sołectw: Chabówka, Ponice i Rdzawka”
Przedmiotem zamówienia dla części II jest usługa opróżniania koszy ulicznych na terenie
sołectw: Chabówka, Ponice i Rdzawka w 2022 r.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 197980,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 197980,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 197980,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakłady Komunalne Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 735-000-84-25

7.3.3) Ulica: ul. Kilińskiego 46 b

7.3.4) Miejscowość: Rabka-Zdrój

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 197980,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.