eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie Gniezno

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej
w Gminie Gniezno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GNIEZNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631259519

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Władysława Stanisława Reymonta 9-11

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 61 4245750

1.5.8.) Numer faksu: 614245751

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ug.gniezno.idsl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.urzadgminy.gniezno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej
w Gminie Gniezno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe8f22d7-c2d5-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00090652

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00002595/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/883436

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl - wyślij wiadomość do zamawiającego

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gniezno;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@lesny.com.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GR.271.15.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Gniezno w 2024 roku wg wymogów niniejszej SWZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przekazanej przez Zamawiającego.
2. Zakres remontu cząstkowego obejmuje:
a) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno – asfaltową - roboty przygotowawcze i pomiarowe, oznakowanie robót, dostarczenie materiałów na teren robót, oczyszczenie uszkodzonych miejsc z wycinką łat o regularnym kształcie, usunięcie rumoszu na wysypisko lub inne miejsce indywidualnie wskazane przez Zamawiającego, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczonym mechanicznie, skropienie lepiszczem wyboju i rozścielenie mieszanki mineralno – bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń z zachowaniem niwelety jezdni, zagęszczenie mechaniczne poszczególnych warstw ułożonej mieszanki,
b) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami - roboty przygotowawcze i pomiarowe, oznakowanie robót, dostarczenie materiałów na teren robót, oczyszczenie uszkodzonych miejsc, bez wycinki łat o regularnym kształcie, a tylko usunięcie miejsc skruszonych i brzegów falistych, usunięcie rumoszu na wysypisko, skropienie lepiszczem wyboju i rozścielenie kruszywa (przy większych wybojach skropienie i rozścielenie ich warstwami) z zachowaniem niwelety jezdni, zagęszczenie mechaniczne poszczególnych warstw, pielęgnacja,
c) Remont cząstkowy metodą recyklingu drogowego dopuszczony w miesiącach, kiedy nie jest wytwarzana masa mineralno – asfaltowa - roboty przygotowawcze i pomiarowe, oznakowanie robót, dostarczenie materiałów na teren robót, oczyszczenie uszkodzonych miejsc z wycinką łat o regularnym kształcie, usunięcie rumoszu na wysypisko, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczonym mechanicznie, skropienie lepiszczem wyboju i rozścielenie mieszanki w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń z zachowaniem niwelety jezdni, zagęszczenie mechaniczne poszczególnych warstw ułożonej mieszanki – zakres robót dopuszczony tylko w okresie, kiedy wytwórnie nie produkują masy bitumicznej, za zgodą Zamawiającego oraz na indywidualne wskazanie Zamawiającego.
Szacunkowy zakres zamówienia łącznie dla sektora 1 i 2: łącznie ok 2 700 m2
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy co najmniej przez dwie doświadczone ekipy pracowników (w każdym sektorze) w pełni wyposażone w niezbędny sprzęt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 280 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60.%;
2) Gwarancja – waga kryterium 40%.
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
Cena - 60%
Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, oferta ta uzyska 60 pkt, pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru:
Cena najniższej oferty (zł)
CENA = ------------------------------------------ x 60% 100,00 pkt. Cena oferty badanej (zł)
2.2 Gwarancja – 40 %
Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane udzielonej Zamawiającemu przez wykonawcę w formularzu ofertowym, w pełnych miesiącach, w okresie od min. 12 miesięcy do max. 18 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót, zgodnie z postanowieniami wzoru Umowy. Ilość punktów (G) w tym kryterium zostanie obliczona następująco: a) 12 miesięcy – 10 pkt,
b) 14 miesięcy – 20 pkt,
c) 16 miesięcy – 30 pkt,
d) 18 miesięcy – 40 pkt.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Gminie Gniezno w 2024 roku wg wymogów niniejszej SWZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przekazanej przez Zamawiającego.
2. Zakres remontu cząstkowego obejmuje:
a) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno – asfaltową - roboty przygotowawcze i pomiarowe, oznakowanie robót, dostarczenie materiałów na teren robót, oczyszczenie uszkodzonych miejsc z wycinką łat o regularnym kształcie, usunięcie rumoszu na wysypisko lub inne miejsce indywidualnie wskazane przez Zamawiającego, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczonym mechanicznie, skropienie lepiszczem wyboju i rozścielenie mieszanki mineralno – bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń z zachowaniem niwelety jezdni, zagęszczenie mechaniczne poszczególnych warstw ułożonej mieszanki,
b) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami - roboty przygotowawcze i pomiarowe, oznakowanie robót, dostarczenie materiałów na teren robót, oczyszczenie uszkodzonych miejsc, bez wycinki łat o regularnym kształcie, a tylko usunięcie miejsc skruszonych i brzegów falistych, usunięcie rumoszu na wysypisko, skropienie lepiszczem wyboju i rozścielenie kruszywa (przy większych wybojach skropienie i rozścielenie ich warstwami) z zachowaniem niwelety jezdni, zagęszczenie mechaniczne poszczególnych warstw, pielęgnacja,
c) Remont cząstkowy metodą recyklingu drogowego dopuszczony w miesiącach, kiedy nie jest wytwarzana masa mineralno – asfaltowa - roboty przygotowawcze i pomiarowe, oznakowanie robót, dostarczenie materiałów na teren robót, oczyszczenie uszkodzonych miejsc z wycinką łat o regularnym kształcie, usunięcie rumoszu na wysypisko, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczonym mechanicznie, skropienie lepiszczem wyboju i rozścielenie mieszanki w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń z zachowaniem niwelety jezdni, zagęszczenie mechaniczne poszczególnych warstw ułożonej mieszanki – zakres robót dopuszczony tylko w okresie, kiedy wytwórnie nie produkują masy bitumicznej, za zgodą Zamawiającego oraz na indywidualne wskazanie Zamawiającego.
Szacunkowy zakres zamówienia łącznie dla sektora 1 i 2: łącznie ok 2 700 m2
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy co najmniej przez dwie doświadczone ekipy pracowników (w każdym sektorze) w pełni wyposażone w niezbędny sprzęt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 280 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja dodatkowa

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na wykonywaniu usług tożsamych z opisem przedmiotu zamówienia o wartości co najmniej 200 000 zł brutto dla jednego zamawiającego(wzór wykazu stanowi załącznik Nr 5). Powyższy warunek dotyczy doświadczenia dla sektora 1 i sektora 2. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na część 1 i część 2 postępowania zobowiązany będzie do udokumentowanym posiadanego doświadczenia dodatkowo o potwierdzenie wykonania innej tożsamej usługi o wartości co najmniej 100 000 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych zamawiający żąda następujących środków dowodowych:
Wykaz robót budowlanych - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na wykonywaniu usług tożsamych z opisem przedmiotu zamówienia o wartości co najmniej 200 000 zł brutto dla jednego zamawiającego. Powyższy warunek dotyczy doświadczenia dla sektora 1 i sektora 2. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na część 1 i część 2 postępowania zobowiązany będzie do udokumentowanym posiadanego doświadczenia dodatkowo o potwierdzenie wykonania innej tożsamej usługi o wartości co najmniej 100 000 zł.(wzór wykazu stanowi załącznik Nr 5);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr do 4.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/883436

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-20 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-20

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:
polisę OC w zakresie prowadzonej działalności ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, przy czym wysokość sumy gwarancyjnej winna wynosić minimum 300 000,00 zł

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.