eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dęblin › Karetka transportowa 1 kpl.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2021-06-22


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00090178 z dnia 2021-06-22

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Karetka transportowa 1 kpl.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 6 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431023467

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 2

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-530

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 815518510

1.5.8.) Numer faksu: 815518510

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitaldeblin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaldeblin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://szpitaldeblin.eb2b.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Karetka transportowa 1 kpl.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e6cd873-a102-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00090178

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004032/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa karetki transportowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00072627/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 8/LOG/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 243902,44 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa karetki transportowej (1 kpl.). Szczegółowy opis parametrów technicznych oraz funkcjonalnych zawiera załącznik Nr 1 do SWZ. 2. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego na terenie RP i umożliwiające jego rejestracje i eksploatacje bezpośrednio po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj.: 1) spełniać wymagania aktualnych norm PN-EN 1789+A2 PN-EN l 865-2+Al w zakresie odpowiednim do niniejszego postępowania; 2) posiadać ważną homologację (na samochód wraz z zabudową) wystawioną zgodnie z przepisami Działu III Rozdział la Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.); 3) spełniać warunki określone w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2022); 4) spełniać warunki określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1088 ze zm.). 3. Przedmiot zamówienia musi być wyprodukowany w 2021 r., nieużytkowany, nie demonstracyjny, nie będący przedmiotem ekspozycji, kompletny i gotowy do użytkowania oraz posiadać wyposażenie i parametry wymagane w załączniku nr 1 do niniejszej SWZ. 4. Wyposażenie medyczne wchodzące w skład zabudowy musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 1O maja 201O roku o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 175). 5. Wykonawca przy dostawie przedmiotu zamówienia dostarczy Zamawiającemu w języku polskim wszystkie dokumenty konieczne do użytkowania, w szczególności: 1) instrukcje obsługi, w tym instrukcję obsługi do wszystkich elementów zabudowy specjalistycznej na zewnątrz i wewnątrz pojazdu; 2) deklaracje zgodności dotyczące wyposażenia medycznego; 3) warunki gwarancji (książki, karty, paszporty techniczne); 4) wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji karetki; 5) informacje o warunkach serwisu w okresie pogwarancyjnym; 6) wymagane obowiązującymi przepisami: a) Świadectwo homologacji karetki; b) Kartę pojazdu c) Książkę serwisową.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34114121-3 - Karetki

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie złożone w postępowaniu oferty podlegały odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

2021-06-22 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.