eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK38 w m. Reńska Wieś oraz DK45 w m. Komorno, Większyce, Reńska Wieś i Długomiłowice

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK38 w m. Reńska Wieś oraz DK45 w m. Komorno, Większyce, Reńska Wieś i Długomiłowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział w Opolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017511575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niedziałkowskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-085

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi_opole@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gddkia.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK38 w m. Reńska Wieś oraz DK45 w m. Komorno, Większyce, Reńska Wieś i Długomiłowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d701a32-95b1-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00088766

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00137980/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.47 Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK38 i DK40 w m. Reńska Wieś oraz DK45 w m. Komorno, Większyce, Reńska Wieś i Długomiłowice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541524

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: O/OP.D-3.2411.55.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 682926,83 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do zaprojektowania i wykonania następujących robót:

1. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, montaż płytek fakturowych, na przejściu dla pieszych w ciągu głównym DK45 w km 46+835, korekty lokalizacji przejścia (prostopadle do krawędzi jezdni) w związku z umiejscowieniem pomiędzy dwoma skrzyżowaniami oraz ewentualną korektę geometrii wlotów podporządkowanych (w granicach pasa drogowego).
2. Wykonanie dedykowanego doświetlenia na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym DK45 w km 51+373.
3. Wykonanie dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem przejściowym z kierunku Raciborza (uzupełnienie oświetlenia celem dostosowania do Wytycznych) w ciągu głównym DK45 w km 51+373.
4. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, na przejściu dla pieszych w ciągu głównym DK38 w km 41+953.
5. Wykonanie dedykowanego doświetlenia na przejściu dla pieszych, montaż płytek fakturowych po jednej stronie jezdni, przesunięcie przejścia dla pieszych o około 30 m celem odsunięcia od wyjazdu z obszaru strefy zamieszkania, w ciągu głównym DK45 w km 54+350.
6. Wykonanie dedykowanego doświetlenia na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów na wlocie podporządkowanym DK45 w km 56+878.
7. Wykonanie dedykowanego doświetlenia, na przejściu dla pieszych na wlocie podporządkowanym DK45 w km 57+618.

a także do wykonania wszelkich innych czynności i prac wynikających z wymagań określonych w PFU , obowiązujących przepisów prawa oraz opracowanej dokumentacji projektowej , m.in. :

a) Dokonanie wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia.
b) Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, cieplnych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych i in.
c) Odtworzenie naruszonej nawierzchni podczas realizacji zadania.
d) Ewentualną korektę krawężników lub ewentualną wymianę uszkodzonych krawężników w obrębie wskazanych przejść dla pieszych i przejazdów.
e) Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca w czasie wykonywania robót;
f) Przedstawienie zamawiającemu wstępnych rozwiązań projektowych z uwzględnieniem zastosowanych materiałów do akceptacji;
g) Wykonanie dokumentacji projektowej dla doświetlenia przejść dla pieszych (wraz z analizą istniejącego oświetlenia drogowego i dostosowaniem go do odcinków przejściowych zgodnych z Wytycznymi, w tym ewentualna wymiana opraw), wraz z niezbędnymi uzgodnieniami;
h) Uzyskanie w imieniu zamawiającego niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń wymaganych do prawidłowego wykonania zadania m.in. uzgodnień z zarządcami dróg podporządkowanych.
i) Dowiązanie się do istniejącej infrastruktury drogowej.
j) Przygotowanie zgłoszenia oraz uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych.
k) Przygotowanie i zgłoszenie urządzeń do podania napięcia oraz rozruch urządzeń;
l) Zrealizowanie robót w oparciu o opracowanie uzgodnione i zatwierdzone projekty wykonawcze;
m) Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (obiektu wraz z przyłączem);
n) Montaż niezbędnego oznakowania zgodnie z zakończonym etapem projektowym.
o) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych;
p) Przeprowadzenie prób i kontroli przewidzianych dla ww. robót;
q) Nadzór elektryczny i drogowy nad ww. robotami.
r) Po zakończeniu robót pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę.
s) Wykonanie innych czynności związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ograniczając się do wyżej wymienionych robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 560880,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 845379,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 560880,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: OMEGA ELEKTRO inż. Jerzy Osipiak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 530961054

7.3.3) Ulica: Kępska 7a

7.3.4) Miejscowość: Opole

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 560880,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.