eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzów › Przebudowa poziomych odcinków kanalizacji sanitarnej na parterze w Przedszkolu nr 16 w ChorzowieOgłoszenie z dnia 2021-06-18


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00087646 z dnia 2021-06-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa poziomych odcinków kanalizacji sanitarnej na parterze w Przedszkolu nr 16 w Chorzowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Chorzów - Miasto na Prawach Powiatu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255306

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 416 50 00 WEW. 254

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@chorzow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://chorzow.eu/#

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa poziomych odcinków kanalizacji sanitarnej na parterze w Przedszkolu nr 16 w Chorzowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa60c1ea-cfff-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00087646

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umchorzow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umchorzow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z
Platformy: 1)Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowych Wykonawcy,
abymóc korzystaćz Platformy. a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:- Internet Explorer 8, Internet
Explorer 9,Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,- Google Chrome 31- Mozilla Firefox 26- Opera
182)Pozostałe wymagania techniczne:a) dostęp do sieci internet;b) obsługa przez przeglądarkę
protokołuXMLHttpRequest – ajax;c) włączona obsługa JavaScript;d) zalecana szybkość łącza
internetowego powyżej 500 KB/s;e) zainstalowany Acrobat Reader;f) zainstalowane środowisko
uruchomieniowe Java- Java SE Runtime Environment 6Update 24 lub nowszy.3) Oświadczenia lub
dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w
formatach danychokreślonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia
PrezesaRadyMinistrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacjioraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznejw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r.
poz.2452).Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem podanych w postępowaniu
danych osobowych jest Prezydent Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów;2) administrator
wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
iod@chorzow.eu 3) podane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art.
10 RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.4) odbiorcami podanych danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74
ustawy P.Z.P.; organy i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, szczególnie w zakresie
nadzoru i kontroli, podmioty współpracujące z administratorem na podstawie zawartych umów o
współpracy i umów powierzenia przetwarzania danych (np. kancelaria prawna, obsługa informatyczna,
niszczenie dokumentów, obsługa korespondencji i płatności);5) Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane:- zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;- w przypadku zawarcia umowy Pani/Pana dane
będą przechowywane do czasu zakończenia okresu realizacji umowy, następnie zarchiwizowane
zgodnie z kat. archiwalną B10;- w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu zakończenia okresu trwałości projektu;6)
obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do podanych danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) istnieje prawo żądania:a)
na podstawie art. 15 RODO dostępu do swoich danych osobowych (w przypadku, gdy skorzystanie z
tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku osoba wnioskująca
może zostać zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO sprostowania swoich danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego);9) istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
na niezgodne z RODO przetwarzanie podanych danych osobowych przez administratora. Organem
właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.270.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej. W zakresie opracowania przewidziano:
- MONTAŻ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ;
- PRACE TOWARZYSZĄCE, OGÓLNOBUDOWLANE;
- PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP w wysokości 50% zamówienia podstawowego w zakresie: wykonania robót budowlanych, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych
z przedmiotem zamówienia. Warunki udzielenia zamówienia: cena zostanie ustalona
z zastosowaniem wskaźników cenotwórczych oferowanych w zamówieniu podstawowym, tj. stawki roboczogodziny (z zastrzeżeniem dopuszczalnych zmian umowy w zakresie wynagrodzenia) i narzutów: kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi na roboty

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 świadczenie o wartości minimum 14.000,00 zł brutto każde, polegające na remoncie lub budowie/przebudowie instalacji kanalizacji grawitacyjnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym wraz z określeniem wskaźników cenotwórczych – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
2) kosztorys ofertowy wykonany na podstawie załączonego przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej (załączniki 7, 8
i 9 do SWZ). Do kosztorysu uproszczonego należy załączyć zbiorcze zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu wraz z cenami jednostkowymi.
3) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
4) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albodo
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwowinno
być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia orazspełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi
wykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw
do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://umchorzow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-06-18 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.