eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipka › Zakup i dostawa komputerów przenośnych-laptopów w ramach projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR-nabór dodatkowy"Ogłoszenie z dnia 2023-02-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa komputerów przenośnych-laptopów w ramach projektu
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR-nabór dodatkowy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LIPKA

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Lipka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791371

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 28

1.5.2.) Miejscowość: Lipka

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-420

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 672665041

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@lipka.pnet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalipka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa komputerów przenośnych-laptopów w ramach projektu
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR-nabór dodatkowy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-de093e8f-a7f4-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00087481

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00047079/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.1 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –Granty PPGR

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzp.gminalipka.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma Zakupowa https://pzp.gminalipka.pl
oraz poczta e-mail: zamowienia@gminalipka.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta składana jest pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami:
a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: Platformy
Zamówień Publicznych ZETOPZP: https://pzp.gminalipka.pl oraz poczty elektronicznej.
c) Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie,
2) Wykonawca aby przystąpić do postępowania musi założyć konto na Platformie https://pzp.gminalipka.pl/#/authentication/register
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, otrzymuje link aktywacyjny a następnie ustanawia hasło;
3) proces rejestracji Wykonawcy jest w pełni automatyczny, po zarejestrowaniu należy podać dane firmy, którą osoba zakładająca
konto reprezentuje.
g) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy i powiadomień mailowych oraz wiadomości e-mail ( z wyłączeniem oferty oraz jej załączników).
h) Zamawiający, zgodnie z art. 67 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze
zm.) określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przy wykorzystaniu Platformy Zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet
Explorer;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.;
6) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez
Wykonawcę.
Zamawiający, zgodnie z §11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) podaje następujące
informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i
odbioru danych:
1) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar,
.7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig,
2) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: - plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zamówień Publicznych
ZETOPZP i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna
jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; Oznaczenie czasu odbioru danych przez
Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany
ze znacznikiem czasu UTC.
Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona tylko i wyłącznie za pośrednictwem Platformy https://pzp.gminalipka.pl
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów, lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lipka reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. Kościuszki 28, 77-420
Lipka; e-mail:gmina@lipka.pnet.pl
▪ Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Urzędu Gminy Lipka jest Beata Lewandowska-Weiser adres e-mail: biuro@iodopiIa.pl;
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek
prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z
prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
▪ nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2023.D

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje: - zakup laptopów w ilości 50 sztuk (komputery przenośne);
- transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego i rozładunek na koszt i ryzyko Wykonawcy;
- wsparcie techniczne;
- serwis gwarancyjny
-zainstalowanie na sprzęcie pakietów biurowych oraz oprogramowania antywirusowego (zgodnie z warunkami określonymi w
załączniku nr 1 do SWZ );
Sprzęt komputerowy będzie wykorzystywany do nauki szkolnej, w tym m.in. dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji na podstawie art. 441 ustawy Pzp , tj. zakupu dodatkowych laptopów o parametrach i na warunkach takich samych jak zamówienie podstawowe. Prawo opcji oznacza, że Zamawiający na pewno zakupi podstawowy zakres przedmiotu zamówienia tj. 50 szt. laptopów zgodnych z OPZ załącznikiem 1 do SWZ, zaś laptopy objęte prawem opcji zostaną zakupione w zależności od potrzeb i posiadanych środków przez Zamawiającego zgodnie z następującymi zasadami:
1)zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku, gdy wartość oferty najkorzystniejszej będzie niższa od posiadanych środków przez zamawiającego. Pozwoli wtedy to na dokupienie laptopów w ramach prawa opcji do wysokości posiadanych środków na to zamówienie.
2) prawo opcji obejmuje dokupienie laptopów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia Zał.1 do SWZ do wartości 30% zamówienia podstawowego,
3) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe;
4) ceny jednostkowe brutto objęte prawem opcji będą takie same jak podane w ofercie na zamówienie podstawowe;
5) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym oświadczeniem wysłanym na adres e-mail podany w ofercie do kontaktu, o woli skorzystania z prawa opcji z podaniem ilości, do 5 dni od podpisania umowy. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć takie same laptopy i na takich samych warunkach co realizował zamówienie podstawowe,
6) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za ten zakres przedmiotu zamówienia na warunkach zamówienia podstawowego.
4 Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga podpisania dodatkowej umowy czy aneksu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena - 60%
Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę za wykonanie
przedmiotu zamówienia otrzyma 60,00 pkt, pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru:
Cena najniższej oferty (zł)
CENA = ------------------------------------------ x 100,00 pkt. x 60%
Cena oferty badanej (zł)
2) Okres dodatkowej gwarancji – 40%
Przy ocenie dodatkowej (wydłużenia) gwarancji najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najdłuższy okres dodatkowej
gwarancji, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy.
Oferta z najdłuższym okresem dodatkowej gwarancji uzyska 40,00 pkt, pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru:
Okres dodatkowej gwarancji badanej oferty
Gwarancja i rękojmia = ----------------------------------------- x 100,00 pkt. x 40%
Najdłuższy zaoferowany okres dodatkowej gwarancji
Przy czym:
a) Okresy gwarancji dla poszczególnych produktów określone zostały w OPZ, w przypadku kiedy nie określono jej przy danej pozycji
gwarancja wynosi 12 miesięcy od dania podpisania protokołu odbioru;
b) Zamawiający ustala maksymalny okres dodatkowej gwarancji brany do punktacji tj. 12 miesięcy. Wykonawca może zaoferować
okres dodatkowej gwarancji dłuższy niż 12 miesięcy, ale oferta uzyska maksymalnie 40 pkt.
c) Okres dodatkowej gwarancji powinien zostać podany w miesiącach.
d) W przypadku braku wskazania w ofercie okresu dodatkowej gwarancji uznaje się, że Wykonawca oferuje 12/24 miesięcy
gwarancji podstawowej, chyba że OPZ dla danego produktu stanowi inaczej. Oferta uzyska w tym kryterium 0,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres dodatkowej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wymaga
złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
2. Kolejno Zamawiający Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest mniejsza niż progi unijne, wzywa
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli ich złożenia wymagał w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach
zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:
a) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w SWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do
SWZ;
b) oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej- stanowi załącznik nr 9

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ wraz z ofertą Wykonawca jest
zobowiązany złożyć:
a) Załącznik nr 1 do Formularza Oferty ;
b) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) - wzór oświadczenia
stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania
ofert.
c) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
d) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
e) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 125
ust. 4 ustawy Pzp).
f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
usługę wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z
postępowania składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw do wykluczenia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą,
na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, w przypadkach określonych we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pzp.gminalipka.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-16 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.