eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzkowice › Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzkowice część 1Ogłoszenie z dnia 2022-03-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzkowice część 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gorzkowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647871

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 3

1.5.2.) Miejscowość: Gorzkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-350

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446818006

1.5.8.) Numer faksu: 4446818006

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gorzkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gorzkowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.bip.gorzkowice.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzkowice część 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1f9283a7-7799-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00085337

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013821/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzkowice część 1”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00024099/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 5630099,30 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Gorzkowice część 1”.
2. Przebudowa dróg w gminie Gorzkowie. Łączna długość remontowanych odcinków to około 5,5 km. Zakres prac obejmuje drogi gminne i wewnętrzne: w miejscowości Gościnna, w Gorzkowicach - ulica Cmentarna, św. Wojciecha, Zielona. Zakres prac to m.in. frezowanie nawierzchni, odcinkowa/ewentualna wymiana podbudowy oraz odtworzenie krawędzi jezdni, warstwa wyrównawcza i warstwa ścieralna z mieszanki mineralnej- asfaltowej, pobocza z kruszyw.”
I. Remont drogi gminnej w miejscowości Gościnna w km od 0+000,00 do 1+539,97
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje remont drogi gminnej w miejscowości Gościnna w km od 0+000,00 do 1+539,97. Długość odcinka w opracowaniu 1539,97 mb. W zakres robót wchodzi remont nawierzchni jezdni, poboczy.
Parametry charakterystyczne obiektu objętego opracowaniem:
 szerokość jezdni – 5,0 m (wg rys. "Plan sytuacyjno-wysokościowy"),
 długość odc. w opracowaniu – 1539,97 m,
 zjazdy – indywidualne i publiczne,
 kategoria obciążenia ruchem – KR1,
 odwodnienie drogowe – wody opadowe odprowadzane do istniejących rowów przydrożnych oraz na niżej położone tereny pasa drogowego.
Zestawienie powierzchni:
 nawierzchnia jezdni – 7789,9 [m2],
 pobocza z kruszywa – 2266,7 [m2].
II. Remont drogi gminnej w miejscowości Gościnna w km od 1+539,97 do 2+485,13
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje remont drogi gminnej w miejscowości Gościnna w km od 1+539,97 do 2+485,13. Długość odcinka w opracowaniu 945,16 mb. W zakres robót wchodzi remont poboczy.
Parametry charakterystyczne obiektu objętego opracowaniem:
 szerokość jezdni – 5,0 m (wg rys. "Plan sytuacyjno-wysokościowy"),
 długość odc. w opracowaniu – 945,16 m,
 zjazdy – indywidualne i publiczne,
 kategoria obciążenia ruchem – KR1,
 odwodnienie drogowe – wody opadowe odprowadzane do istniejących rowów przydrożnych oraz na niżej położone tereny pasa drogowego.
Zestawienie powierzchni:
 Pobocza z kruszywa – 1408,8 [m2]
III. Remont drogi gminnej w miejscowości Gościnna w km od 2+485,13 do 2+735,97
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje remont drogi gminnej w miejscowości Gościnna w km od 2+485,13 do 2+735,97. Długość odcinka w opracowaniu 250,84mb. W zakres robót wchodzi remont nawierzchni jezdni, poboczy.
Parametry charakterystyczne obiektu objętego opracowaniem:
 szerokość jezdni – 5,0 m (wg rys. "Plan sytuacyjno-wysokościowy”),
 długość odc. w opracowaniu – 250,84 m,
 zjazdy – indywidualne i publiczne,
 kategoria obciążenia ruchem - KR1,
 odwodnienie drogowe – wody opadowe odprowadzane do istniejących rowów przydrożnych oraz na niżej położone tereny pasa drogowego.
Zestawienie powierzchni:
 nawierzchnia jezdni – 1422,3 [m2],
 Pobocza z kruszywa – 287,7 [m2].
IV. Remont drogi gminnej w miejscowości Gościnna w km od 2+735,97 do 4+410,41
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje remont drogi gminnej w miejscowości Gościnna w km od 2+735,97 do 4+410,41. Długość odcinka w opracowaniu 1674,44 mb. W zakres robót wchodzi remont poboczy.
Parametry charakterystyczne obiektu objętego opracowaniem:
 szerokość jezdni – 5,0m (wg rys. "Plan sytuacyjno-wysokościowy”),
 długość odc. w opracowaniu – 1674,44 m,
 zjazdy – indywidualne i publiczne,
 kategoria obciążenia ruchem – KR1,
 odwodnienie drogowe – wody opadowe odprowadzane do istniejących rowów przydrożnych oraz na niżej położone tereny pasa drogowego.
Zestawienie powierzchni:
 Pobocza z kruszywa – 1834,9 [m2].
V. Remont drogi gminnej nr 110116E ulicy Cmentarnej w Gorzkowicach
w km od 0 + 341,30 do 0+560,55
Zakres opracowania obejmuje remont drogi gminnej nr 110116E ul. Cmentarnej
w Gorzkowicach na odc. od skrzyżowania z drogą wew. dz. nr. 793 –
do skrzyżowania z ul. Św. Wojciecha. Długość odcinka do wykonania to 219,25 mb. W zakres robót wchodzi remont nawierzchni jezdni i poboczy.
Parametry charakterystyczne obiektu objętego opracowaniem:
 szerokość jezdni – 5,0÷7,50 m (wg rys. "Plan sytuacyjno-wysokościowy”),
 długość odc. w opracowaniu – 219,25 m,
 zjazdy – indywidualne,
 odwodnienie drogowe – do istniejących wpustów deszczowych oraz na niżej położone tereny pasa drogowego.
Zestawienie powierzchni:
 nawierzchnia jezdni –1182 [m2],
 pobocza z kruszywa – 306,00 [m2].
VI. Remont drogi gminnej nr 110116E ul. Cmentarnej w Gorzkowicach
w km od 0+560,55 do 0+823,45
Zakres opracowania obejmuje remont drogi gminnej nr 110116E ul. Cmentarnej
w Gorzkowicach na odc. od ulicy Św. Wojciecha do ulicy Zygmunta Starego (w km od 0+560,55 do 0+823,45). Długość odcinka w opracowaniu 262,90 mb.
Parametry charakterystyczne obiektu objętego opracowaniem:
 szerokość jezdni – 5,0m (wg rys. "Plan sytuacyjno-wysokościowy”),
 długość odc. w opracowaniu – 262,90 m,
 zjazdy – indywidualne,
 kategoria obciążenia ruchem – KR1,
 odwodnienie drogowe – wody opadowe odprowadzane na niżej położone tereny pasa drogowego.
Zestawienie powierzchni:
 nawierzchnia jezdni – 1469,6 [m2],
 pobocza z kruszywa – 393,2 [m2],
 pow. umocnień skarp – 526,0 [m2].
VII. Remont drogi wewnętrznej ul. Św. Wojciecha w Gorzkowicach
w km od 0+000,00 do 0+195,70
Zakres opracowania obejmuje remont drogi wewnętrznej ul. Św. Wojciecha
w Gorzkowicach w km od 0+000,00 do 0+195,70. Długość odcinka w opracowaniu 195,70 mb. W zakres robót wchodzi remont nawierzchni jezdni, poboczy.
Parametry charakterystyczne obiektu objętego opracowaniem:
 szerokość jezdni – 4,0m (wg rys. "Plan sytuacyjno-wysokościowy”),
 długość odc. w opracowaniu – 195,70 m,
 zjazdy – indywidualne,
 kategoria obciążenia ruchem – KR1,
 odwodnienie drogowe – wody opadowe odprowadzane na niżej położone tereny pasa drogowego.
Zestawienie powierzchni:
 nawierzchnia jezdni – 968,3 [m2],
 pobocza z kruszywa – 287,8 [m2].
VIII. Remont drogi wewnętrznej ul. Zielona w Gorzkowicach w km od 0+364,32
do 0+830,71(Odcinek II)
Zakres opracowania obejmuje remont drogi wewnętrznej ul. Zielonej
w Gorzkowicach w km od 0+364,32 do 0+830,71 (Odcinek II). Długość odcinka
w opracowaniu 466,39 mb. W zakres robót wchodzi remont nawierzchni jezdni, poboczy.
Parametry charakterystyczne obiektu objętego opracowaniem:
 szerokość jezdni – 5,0m (wg rys. "Plan sytuacyjno-wysokościowy”),
 długość odc. w opracowaniu – 466,39 m,
 zjazdy – indywidualne,
 kategoria obciążenia ruchem – KR1,
 odwodnienie drogowe – wody opadowe odprowadzane na niżej położone tereny pasa drogowego oraz do istniejących wpustów deszczowych.
Zestawienie powierzchni:
 nawierzchnia jezdni – 2367,6 [m2],
 pobocza z kruszywa – 610,7 [m2].

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3988767,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3988767,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3988767,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S. A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 771-000-80- 78

7.3.3) Ulica: ul. Roosevelta 39

7.3.4) Miejscowość: Piotrków Trybunalski

7.3.5) Kod pocztowy: 97-300

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3988767,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.