eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Montaż stolarki drzwiowej w budynku B1.1. oraz B1.2 oraz montaż bramy w budynku B1.2. na terenie Business Park Nad Drwiną w KrakowieOgłoszenie z dnia 2023-02-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Montaż stolarki drzwiowej w budynku B1.1. oraz B1.2 oraz montaż bramy w budynku B1.2. na terenie Business Park Nad Drwiną w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350239017

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kordylewskiego 11

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-542

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@marr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.marr.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

rozwój regionalny

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Montaż stolarki drzwiowej w budynku B1.1. oraz B1.2 oraz montaż bramy w budynku B1.2. na terenie Business Park Nad Drwiną w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4b93c71-a6cb-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00084005

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://marr.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://marr.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Przekazywanie korespondencji odbywa się za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://marr.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania niż elektroniczny.2.Za datę wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego lub ich złożenia/wysłania na Platformie.3.Ogólne zasady korzystania z Platformy: a) zgłoszenie do
postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie MARR S.A.; https://marr.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.b) Wykonawca po wybraniu opcji
„Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o
możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto; podaje adres e-mail, ustanawia hasło,
następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. c)Rejestracja Wykonawcy
trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. d)Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. 4.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki
„Korespondencja”. W celu zadania pytania, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Otwiera się okno,
w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym
kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania
poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane". Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
5.Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź
informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 6.W
przypadku wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy,
Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą Platforma zakupowa MARR S.A. tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni
robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl.
7.Dopuszczalny format podpisu elektronicznego: a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,b)
dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. 8.Niezbędne
wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie
Zakupowej: a)Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; b)Komputer klasy PC lub
MAC, o konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z
systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; c)Zainstalowana dowolna przeglądarka
internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;d)Włączona
obsługa JavaScript; e)Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 9. Dopuszczalne formaty
przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.10.Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie (31-542) przy ul. Kordylewskiego 11, www.marr.pl, e-mail: biuro@marr.pl
 administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych wysyłając email na adres: iod@marr.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora (jak wyżej);
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „c” i lit. „f” RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Montaż stolarki drzwiowej w budynku B1.1. oraz B1.2 oraz montaż bramy w budynku B1.2. na terenie Business Park Nad Drwiną w Krakowie” (ZP/03/23/DIZN) prowadzonym w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. przez okres 10 pełnych lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie ww. zamówienia;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp (podanie danych dobrowolne, ale konieczne do udziału w postępowaniu);
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://marr.ezamawiajacy.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/03/23/DIZN

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac polegających na wykonaniu w miejscu istniejących okien dodatkowych 2 szt. drzwi wraz z zadaszeniem na elewacji budynku B1.1 oraz wykonaniu w miejscu istniejących okien dodatkowych 5 szt. drzwi wraz z zadaszeniem oraz 1 szt. bramy przemysłowej, wraz z utwardzeniem dojść do przedmiotowych drzwi za pomocą kostki brukowej na dz. nr 474/8 obr. 105 Podgórze ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie. Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Krakowa zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, udzielającą pozwolenia na budowę. Prace budowlane należy wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej i zgodnie z przepisami bhp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ.
2. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) obejmują następujące rodzaje czynności: montaż stolarki okiennej lub drzwiowej.
3. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
3.1 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny np. uwierzytelnionych kopii umów o pracę zanonimizowanych (pozbawionych danych osobowych pracowników, za wyjątkiem imienia i nazwiska, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu), oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności zawierające elementy stosunku pracy lub zaświadczenia właściwego oddziału ZUS-u potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.
3.2 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego oświadczeń potwierdzających spełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności.
3.3 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przez wykonawcę lub podwykonawcę przepisów prawa pracy Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
4. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2p.z.p

4.2.6.) Główny kod CPV: 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie warunku zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 (słownie: dwie) roboty budowalne, z których każda polegała lub polega na montażu/wymianie stolarki okiennej/drzwiowej o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Przykładowy wykaz stanowi załącznik nr 6 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków i niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt. 1 SWZ;
2. Zobowiązanie innego podmiotu wraz z oświadczeniem tego podmiotu o braku podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale IX pkt. 3 i 6 SWZ (jeżeli dotyczy);
3. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisywania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w treści oferty składają oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień umowy jest dopuszczalna jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 PZP. Zamawiający, w granicach dozwolonych przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności w przypadku:
a) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, terminu realizacji zamówienia i wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, jeżeli zmiana wynika z okoliczności, której Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania ofert i nie jest przez niego zawiniona,
b) przedłużenia terminu wykonania zamówienia o czas niezbędny na jego wykonanie, w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia, okoliczności lub warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają wykonywanie prac w ustalonym terminie,
c) przedłużenia terminu wykonania zamówienia o czas niezbędny na jego wykonanie, w przypadku wystąpienia innego niż siła wyższa zdarzenia nieprzewidywalnego i losowego, pozostającego poza kontrolą Stron i za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności,
d) zmiany terminu wykonania zamówienia będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: niedające się przewidzieć utrudnienia, czasowe wstrzymanie wykonywania prac lub inne przeszkody dające się przypisać Zamawiającemu,
e) zmiany terminu wykonania zamówienia w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych wpływających na termin wykonania prac objętych umową,
f) zmiany w zakresie udziału w realizacji zamówienia podwykonawców. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 PZP w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana ta nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,
g) zmiany terminu wykonania zamówienia z powodu zmiany istotnych przepisów prawa, powodującej konieczność dostosowania przedmiotu zamówienia do zmiany przepisów.
2. Zmiana treści Umowy wymaga zgody obydwu Stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 3.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-22 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://marr.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-22 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Podstawy wykluczenia, o których mowa w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.