eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radziejów › Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku do apteki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w RadziejowieOgłoszenie z dnia 2023-02-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku do apteki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910333036

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 3

1.5.2.) Miejscowość: Radziejów

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-200

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@szpitalradziejow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalradziejow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku do apteki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-33674197-a5fc-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00083780

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019034/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku do apteki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl /pn/szpitalradziejow . W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń i dokumentów odbywa się przy użyciu Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.
2. Instrukcja korzystania z Platformy:
1) w przypadku posiadania konta na Platformie - zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy;
2) jeżeli Użytkownik nie ma konta na platformazakupowa.pl - składa Ofertę bez zakładania .
3. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES,
2) minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
3) Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg,.png, .tif, .dwg, .zip, .rar, 7zip, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf.
4. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES,
2) dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.
5. Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych:
1) pliki Oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.
6. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce „Załączniki”.
7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Wykonawca dodatkowo oświadcza , iż został poinformowany o tym, że:
1) administratorem danych osobowych pozyskanych bezpośrednio od osób fizycznych jest Samodzielny Pu-bliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie z siedzibą przy ulicy Szpitalnej 3.
2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Sylwia Bojanowska-Dekert kontakt: tel. 515 291 178 e-mail: iod@szpitalradziejow.pl
3) ww. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumenta-cja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamó-wień publicznych (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 1129, ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) ww. dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania danych osobowych (pozyskanych przez Zamawiającego bezpośrednio od osób fizycz-nych w przedmiotowym postępowaniu) dotyczących tych osób jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; kon-sekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do ww. danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) osoby fizyczne, których dane Zamawiający pozyskał bezpośrednio posiadają:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania własnych danych osobowych *;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania własnych da-nych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane do-tyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) osobom fizycznym, których dane Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym postępowaniu nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP-02/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 28

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1 "GAZA OPATRUNKOWA
- jałowa, kopertowana, 17-nitkowa
- 100% bawełny
- bielona nadtlenkiem wodoru
- złożona w wymiar maksymalny 12,5 cm x 8,5 cm
- wyrób medyczny klasy IIa reguła 7
"
1.2 "GAZA OPATRUNKOWA
- wymagania jak przy rozmiarze 1/2 m2
"
1.3 "KOMPRES GAZOWY
- jałowy
- 17-nitkowy, 12-warstwowy, 100% bawełny
- bielony metodą bezchlorową
- zawinięte brzegi, brak wysnuwających się nitek
- pakowany w opakowanie typu „folia-papier”
- wyrób medyczny klasy IIa reguła 7
"
1.4 "KOMPRES GAZOWY
- wymagania jak przy rozmiarze 5 cm x 5 cm pakiet po 3 szt.
"
1.5 "KOMPRES GAZOWY
- wymagania jak przy rozmiarze 5 cm x 5 cm pakiet po 3 szt.
"
1.6 "KOMPRES GAZOWY
- wymagania jak przy rozmiarze 5 cm x 5 cm pakiet po 3 szt.
"
1.7 "KOMPRES GAZOWY
- wymagania jak przy rozmiarze 5 cm x 5 cm pakiet po 3 szt.
"
1.8 "KOMPRES GAZOWY
- wymagania jak przy rozmiarze 5 cm x 5 cm pakiet po 3 szt.
"
1.9 "KOMPRES GAZOWY
- wymagania jak przy rozmiarze 5 cm x 5 cm pakiet po 3 szt.
"
1.10 "KOMPRES GAZOWY
- wymagania jak przy rozmiarze 5 cm x 5 cm pakiet po 3 szt.
"
1.11 "KOMPRES GAZOWY
- wymagania jak przy rozmiarze 5 cm x 5 cm pakiet po 3 szt.
"
1.12 "KOMPRES GAZOWY
- wymagania jak przy rozmiarze 5 cm x 5 cm pakiet po 3 szt.
"
1.13 "KOMPRES GAZOWY Z NITKĄ RTG
- jałowy
- 17-nitkowy, 12-warstwowy, 100% bawełny
- bielony metodą bezchlorową
- zawinięte brzegi, brak wysnuwających się nitek
- wyrób medyczny klasy IIa reguła 7
"
1.14 "KOMPRES GAZOWY Z NITKĄ RTG
- wymagania jak przy rozmiarze 10 cm x 10 cm pakiet po 10 szt.
"
1.15 "KOMPRES GAZOWY NIESTERYLNY
- niejałowy, z podwiniętymi brzegami (składanie typ ES)
- 17-nitkowy, 12-warstwowy, 100% bawełny
- bielony nadtlenkiem wodoru
- pakowany po 100 sztuk
- wyrób medyczny klasy IIa reguła 4
"
1.16 "KOMPRES GAZOWY NIESTERYLNY
- wymagania jak przy rozmiarze 5 cm x 5 cm
"
1.17 "KOMPRES GAZOWY NIESTERYLNY
- wymagania jak przy rozmiarze 5 cm x 5 cm
"
1.18 "SERWETA OPERACYJNA GAZOWA
- 17-nitkowa, 4-warstwowa lub 20-nitkowa, 4-warstwowa
- jałowa
- ze znacznikiem radiacyjnym i tasiemką
- klasa czystości II a
"
1.19 "SERWETA OPERACYJNA GAZOWA
- wymagania jak przy rozmiarze 45 cm x 45 cm pakiet po 2 szt.
"

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141116-6 - Zestawy opatrunkowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141119-7 - Kompresy

33141114-2 - Gaza medyczna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punk-tów w kryteriach:
1) „Całkowita cena (części) oferty brutto” – C;
2) „Termin płatności” – Tdc;
3) Termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.1 "INFUZJA: ZESTAW PRZEDŁUŻACĄCY DO POMPY INFUZYJNEJ
- możliwość użycia do pompy ALARIS CC
- sterylny, jednorazowego użytku
- niewchłaniający leków
- posiada dysk z czujnikiem ciśnienia i zacisk typu Roberts
"
2.2 "INIEKCJA: KANIULA DO ŻYŁ OBWODOWYCH
- sterylna, jednorazowego użytku
- z polimeru FEP wykrywalnego w promieniach RTG
- z ostrzem formowanym termicznie
- igła z potrójnym ostrzem
- przezroczysta komora wypływu zwrotnego
- możliwość użycia do odbarczenia odmy
"
2.3 "CHIRURGIA: DREN Z FILTREM DO INSUFLATORA
- sterylny, jednorazowego użytku
- skuteczność filtracji 99,9999%
- złącze 15 mm (Storz/Wolf)
"

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punk-tów w kryteriach:
1) „Całkowita cena (części) oferty brutto” – C;
2) „Termin płatności” – Tdc;
3) Termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1 "CHIRURGIA: OPATRUNEK WŁÓKNISTY ZE SREBREM
- sterylny
- zawiera srebro jonowe wbudowane w strukturę włókien (1,2%), spotęgowane dodatkiem kwasu
etylenodiaminotetraoctowego (EDTA) oraz chlorku benzetoniowego
- składa się z nietkanych włókien karboksy-metylocelulozy i w kontakcie z wydzieliną z rany przybiera postać
spoistego żelu
- do stosowania na rany ostre i przwlekłe, z cechami infekcji, skolonizowane przez bakterie lub zagrożone
infekcją, wydzielające dużą ilość wysięku
"
3.2 "CHIRURGIA: OPATRUNEK WŁÓKNISTY ZE SREBREM
- wymagania jak przy rozmiarze 5 cm x 5 cm
"
3.3 "CHIRURGIA: OPATRUNEK WŁÓKNISTY ZE SREBREM
- wymagania jak przy rozmiarze 5 cm x 5 cm
"
3.4 "CHIRURGIA: OPATRUNEK WŁÓKNISTY ZE SREBREM
- wymagania jak przy rozmiarze 5 cm x 5 cm
"
3.5 "CHIRURGIA: OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY
- sterylny, samoprzylepny
- substancja czynna: kompozycja trzech hydrokoloidów (karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna)
zawieszonych w macierzy polimerowej
- do stosowania na rany przewlekłe i ostre z małym/umiarkowanym wysiękiem
"
3.6 "CHIRURGIA: OPATRUNEK HYDROKOLOIDOWY CIENKI
- sterylny, samoprzylepny
- substancja czynna: kompozycja trzech hydrokoloidów (karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna)
zawieszonych w macierzy polimerowej
- półprzezroczysty, co umożliwia obserwację postępów gojenia
- cienki, elastyczny i wodoodporny
- do stosowania na rany przewlekłe i ostre z małym/umiarkowanym wysiękiem
"
3.7 "CHIRURGIA: OPATRUNEK PIANKOWY
- sterylny, samoprzylepny
- zbudowany z: wodoodpornej warstwy zewnętrznej, absorbującej pianki, warstwy kontaktowej
przekształcającej się w żel w kontakcie z wysiękiem oraz delikatnego silikonowego przylepca
- do stosowania jako opatrunek pierwotny i wtórny , w ranach o obfitym wydzielaniu i/lub głąbokich
"
3.8 "CHIRURGIA: OPATRUNEK PIANKOWY
- sterylny, nieprzylepny
- zbudowany z: wodoodpornej warstwy zewnętrznej, absorbującej pianki, warstwy kontaktowej
przekształcającej się w żel w kontakcie z wysiękiem oraz delikatnego silikonowego przylepca
- do stosowania jako opatrunek pierwotny i wtórny , w ranach o obfitym wydzielaniu i/lub głąbokich
"
3.9 "CHIRURGIA: ŻEL HYDROKOLOIDOWY
- sterylny
- przezroczysty hydrokoloidowy żel jednorazowego użytku
- do stosowania w ranach głębokich suchych, mało/umiarkowanie sączących z martwicą suchą lub rozpływną
"

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141116-6 - Zestawy opatrunkowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punk-tów w kryteriach:
1) „Całkowita cena (części) oferty brutto” – C;
2) „Termin płatności” – Tdc;
3) Termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 "CHIRURGIA: OPATRUNEK SIATKOWY Z MAŚCIĄ NEUTRALNĄ
- jałowy, hiperalergiczny
- z siatki bawełnianej o dużych oczkach, impregnowanej neutralną maścią
- przepuszcza wydzielinę rany
- możliwość cięcia na dowolne rozmiary
- pakowany po 10 sztuk (każda sztuka w jałowym opakowaniu)
"
4.2 "CHIRURGIA: OPATRUNEK SIATKOWY Z MAŚCIĄ NEUTRALNĄ
- sterylny, hiperalergiczny
- z cienkiej hydrofobowej siateczki tiulowej, impregnowanej neutralną maścią
- przepuszcza wydzielinę rany
- pakowany po 10 sztuk (każda sztuka w jałowym opakowaniu)
"
4.3 "CHIRURGIA: OPATRUNEK SIATKOWY ZE SREBREM
- sterylny
- zwalcza zarówno bakterie gram-ujemne jak i gram-dodatnie włącznie ze szczepami MRSA
- hydrofobowa siatka poliamidowa, stanowiąca materiał nośny opatrunku, pokryta jest srebrem metalicznym
oraz impregnowana nie zawierającą wazeliny maścią z triglicerydów
"
4.4 "CHIRURGIA: OPATRUNEK Z WŁÓKIEN ALGINIANÓW WAPNIA
- jałowy, hiperalergiczny
- wychwytujący drobnoustroje z rany i zamykający je w strukturze opatrunku
- zapewniający skuteczne oczyszczanie rany również w przypadku ran głębokich
"
4.5 "CHIRURGIA: OPATRUNEK Z WŁÓKIEN ALGINIANÓW WAPNIA
- wymagania jak przy rozmiarze 10 cm x 10 cm
"
4.6 "CHIRURGIA: OPATRUNEK Z WŁÓKIEN ALGINIANÓW WAPNIA
- wymagania jak przy rozmiarze 10 cm x 10 cm
"
4.7 "CHIRURGIA: PRZYLEPIEC WŁÓKNINOWY DO MOCOWANIA CAŁEJ POWIERZCHNI OPATRUNKU
- hipoalergiczny
- przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej - nie powoduje maceracji skóry
- łatwy do usunięcia - nie pozostawia resztek
- z elastycznej wszerz włókniny
"
4.8 "CHIRURGIA: PRZYLEPIEC WŁÓKNINOWY DO MOCOWANIA CAŁEJ POWIERZCHNI OPATRUNKU
- wymagania jak przy rozmiarze 10 cm x 10 m
"
4.9 "CHIRURGIA: PRZYLEPIEC Z BŁONY POLIURETANOWEJ DO MOCOWANIA CAŁEJ POWIERZCHNI OPATRUNKU
- hipoalergiczny
- przezroczysty; chroni przed penetracją bakteryjną
- łatwy do usunięcia - nie pozostawia resztek
"
4.10 "CHIRURGIA: PRZYLEPIEC Z BŁONY POLIURETANOWEJ DO MOCOWANIA CAŁEJ POWIERZCHNI OPATRUNKU
- wymagania jak przy rozmiarze 10 cm x 10 m
"
4.11 "CHIRURGIA: PRZYLEPIEC ZASTĘPUJĄCY NICI CHIRURGICZNE
- hipoalergiczny
- wykonany z pasków włókniny w kolorze cielistym o zaokrąlgonych rogach
- klej poliakrylowy, wysoka przyczepność
"
4.12 "CHIRURGIA: PRZYLEPIEC ZASTĘPUJĄCY NICI CHIRURGICZNE
- wymagania jak przy rozmiarze 3 mm x 76 mm
"
4.13 "CHIRURGIA: PRZYLEPIEC ZASTĘPUJĄCY NICI CHIRURGICZNE
- wymagania jak przy rozmiarze 3 mm x 76 mm
"
4.14 "CHIRURGIA: SERWETA OPERACYJNA Z OTWOREM
- minimum 2-warstwowa (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa)
- gramatura minimum 53g/m2
- jałowa, samoprzylepna, z centralnym otworem (możliwość dopasowania średnicy otworu)
- z włókniną absorbującą na powierzchni oraz nieprzesiąkalną warstwą dolną
"
4.15 "CHIRURGIA: SERWETA OPERACYJNA
- minimum 2-warstwowa (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa)
- gramatura minimum 53g/m2
- jałowa, z przylepcem
- z włókniną absorbującą na powierzchni oraz nieprzesiąkalną warstwą dolną
"
4.16 "CHIRURGIA: TAMPON Z GAZY BAWEŁNIANEJ (TUPFER FASOLKA)
- gaza 24-nitkowa z nitką RTG
- jałowy, sterylizowany parą wodną w nadciśnieniu
- bardzo ciasno zwijany z jednego kawałka gazy
- pakowany po 10 szt. w kartoniku z przegródkami po 2 szt. - 160 sztuk w całym opakowaniu
"
4.17 "CHIRURGIA: TAMPON Z GAZY BAWEŁNIANEJ (TUPFER)
- gaza 20-nitkowa
- jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu
- bardzo ciasno zwijany z jednego kawałka gazy i wszystkie brzegi znajdują się wewnątrz tamponu
- pakowany po 18 sztuk w opakowanie typu blister - 360 sztuk w całym opakowaniu
"
4.18 "CHIRURGIA: ZESTAW DO USUWANIA ZSZYWEK STAPLERA
- wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku

powinien zawierać minimum:
- kompres włókninowy 7,5 cm x 7,5 cm - 2 szt.
- kleszczyki do usuwania klipsów skórnych - 1 szt.

opakowanie:
- typu twardy blister
"
4.19 "CHIRURGIA: ZESTAW OPATRUNKOWY PIANKOWY DO PODCIŚNIENIOWEJ TERAPII LECZENIA RAN
- jałowy opatrunek piankowy z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej
- z portem z podkładką , połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu
- 2-3 sztuki samoprzylepnej folii
- całość jałowo pakowana i umieszczona na tacce
"
4.20 "CHIRURGIA: ZESTAW OPATRUNKOWY PIANKOWY DO PODCIŚNIENIOWEJ TERAPII LECZENIA RAN
- wymagania jak przy rozmiarze: opatrunek (10 x 7,5 x 3,3 cm) folia (15 cm x 20 cm)
"
4.21 "CHIRURGIA: ZESTAW OPATRUNKOWY PIANKOWY DO PODCIŚNIENIOWEJ TERAPII LECZENIA RAN
- wymagania jak przy rozmiarze: opatrunek (10 x 7,5 x 3,3 cm) folia (15 cm x 20 cm)
"
4.22 "CHIRURGIA: ZBIORNIK NA WYDZIELINĘ DO PODCIŚNIENIOWEJ TERAPII LECZENIA RAN
- kompatybilny z pozycjami: ZESTAW OPATRUNKOWY PIANKOWY DO PODCIŚNIENIOWEJ TERAPII LECZENIA RAN
"
4.23 "DIAGNOSTYKA: KOMPRES DO DEZYNFEKCJI SKÓRY
- nasączony 70% alkoholem izopropylowym
- płatek wykonany z delikatnej włókniny (wiskoza i poliester)
- każdy pakowany pojedynczo
"
4.24 "DIAGNOSTYKA: OPATRUNEK NA OKO
- sterylny
- z wysokogatunkowej waty opatrunkowej z otuliną gazową z czystej bawełny
- pakowany po 25 sztuk
"
4.25 "DIAGNOSTYKA: PLASTER Z OPATRUNKIEM
- zestaw plastrów w 5 rozmiarach
"
4.26 "DIAGNOSTYKA: PLASTER WŁÓKNINOWY Z OPATRUNKIEM
- kolor biały lub cielisty, hipoalergiczny
- mikroporowata struktura
- dopasowujący się do kształtów ciała
"
4.27 "DIAGNOSTYKA: PRZYLEPIEC PRZEZROCZYSTY Z FOLII POLIETYLENOWEJ
- hipoalergiczny, hydrofobowy
- mikroporowata struktura, możliwość przerwania w ręku
- nawinięty na szpulkę
"
4.28 "DIAGNOSTYKA: PRZYLEPIEC PRZEZROCZYSTY Z FOLII POLIETYLENOWEJ
- wymagania jak przy rozmiarze 1,25 cm x 9,2 m
"
4.29 "DIAGNOSTYKA: PRZYLEPIEC TKANIOWY
- kolor biały, hipoalergiczny
- nawinięty na szpulkę
"
4.30 "DIAGNOSTYKA: PRZYLEPIEC TKANIOWY
- wymagania jak przy rozmiarze 1,25 cm x 5 m
"
4.31 "DIAGNOSTYKA: PRZYLEPIEC WŁÓKNINOWY
- hipoalergiczny
- nawinięty na szpulkę
"
4.32 "DIAGNOSTYKA: ZESTAW DO DEZYNFEKCJI
- wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku

powinien zawierać minimum:
- tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość jajka - 6 szt.
- kleszczyki plastikowe, 14 cm - 1 szt.

opakowanie:
- typu twardy blister
"
4.33 "GINEKOLOGIA: SERWETA PODPOŚLADKOWA Z DWOMA WORKAMI DO ZBIERANIA PŁYNÓW
- minimum 2-warstwowa (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa)
- gramatura minimum 55 g/m2
- odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H20
- jałowa
- posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. dwóch naklejek
"
4.34 "POŁOŻNICTWO: SERWETA DLA NOWORODKA
- chłonność zgodnie z EN 1644-1>8g/m2
- jałowa, pakowana pojedynczo
"
4.35 "POŁOŻNICTWO: ZESTAW PORODOWY
- minimum 2-warstwowe (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) zgodne z EN 13795-1,2,3)
- odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H20
- wytrzymałość na rozrywanie min. 160 kPa
- posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci min. dwóch naklejek

powinien zawierać minimum:
- 1 serweta z workiem do zbierania płynów z możliwością kontroli ilości płynów 100 cm x 120 cm (plus 20 cm mankiet)
- 1 serweta na stolik narzędziowy 150 cm x 100 cm (owinięcie zestawu)
- 1 fartuch chirurgiczny wzmocniony rozmiar XL
- 2 klemy plastikowe do pępowiny 53 mm
- 1 biała serweta chłonna dla noworodka 87 cm x 90 cm
- 1 chusta z gazy RTG 45 cm x 45 cm (4 warstwowa, 20-nitkowa, z chipem)
- 10 tupferów z gazy 20-nitkowej 24 cm x 24 cm
- 10 kompresów z włókniny 6 warstwowej 10 cm x 10 cm
- 1 worek strunowy na łożysko 30 cm x 40 cm"

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141116-6 - Zestawy opatrunkowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141111-1 - Opatrunki przylepne

33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punk-tów w kryteriach:
1) „Całkowita cena (części) oferty brutto” – C;
2) „Termin płatności” – Tdc;
3) Termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1 "CHIRURGIA: FARTUCH CHIRURGICZNY
- sterylny
- jednorazowy, do zabiegów z niewielką ilością płynów
- włóknina SMS o gramaturze minimum 35 g/m2
- rękaw zakończony poliestrowym, bezszwowy, niepylącym ściągaczem
- wyrób zgodny z normą PN EN 13795 odpowiednio do strefy oraz rodzaju wykonania przewidzianego przez normę
- tylne części fartucha zachodzą na siebie
- umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha
- szwy wykonane techniką ultradźwiękową
- odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni min. 49 cm H2O
- paroprzepuszczalność na całej powierzchni min. 4480 g/m2/24h
- opakowanie typu blister z min. 2 naklejkami samoprzylepnymi
"
5.2 "CHIRURGIA: FARTUCH CHIRURGICZNY
- wymagania jak przy rozmiarze M
"
5.3 "CHIRURGIA: FARTUCH CHIRURGICZNY
- wymagania jak przy rozmiarze M
"
5.4 "CHIRURGIA: FARTUCH CHIRURGICZNY
- wymagania jak przy rozmiarze M
"
5.5 "CHIRURGIA: FARTUCH CHIRURGICZNY WZMOCNIONY
- jałowy
- jednorazowy, do zabiegów z dużą ilością płynów
- włóknina SMS o gramaturze minimum 35 g/m2
- dodatkowo wzmocniny zewnętrznie w strefach krytycznych na rękawach min. do wysokości łokcia oraz z przodu laminatem włókninowo - foliowym o gramaturze 40 g/m2 (łączna masa powierzchniowa w obszarze wzmocnienia 75 g/m2)
- rękaw zakończony poliestrowym, bezszwowy, niepylącym ściągaczem
- wyrób zgodny z normą PN EN 13795 odpowiednio do strefy oraz rodzaju wykonania przewidzianego przez normę
- tylne części fartucha zachodzą na siebie
- umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha
- szwy wykonane techniką ultradźwiękową
- odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200 cm H2O, w strefie niekrytycznej min. 49 cm H2O
- paroprzepuszczalność na całej powierzchni min. 4480 g/m2/24h
- opakowanie typu blister z min. 2 naklejkami samoprzylepnymi
"
5.6 "CHIRURGIA: FARTUCH CHIRURGICZNY WZMOCNIONY
- wymagania jak przy rozmiarze M
"
5.7 "CHIRURGIA: FARTUCH CHIRURGICZNY WZMOCNIONY
- wymagania jak przy rozmiarze M
"
5.8 "CHIRURGIA: FARTUCH CHIRURGICZNY WZMOCNIONY
- wymagania jak przy rozmiarze M
"
5.9 "CHIRURGIA: OPASKA DZIANA PODTRZYMUJĄCA NIESTERYLNA
- kolor biały, hipoalergiczna
- jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo
"
5.10 "CHIRURGIA: OPASKA DZIANA PODTRZYMUJĄCA NIESTERYLNA
- wymagania jak przy rozmiarze 5 cm x 4 m
"
5.11 "CHIRURGIA: OPASKA DZIANA PODTRZYMUJĄCA NIESTERYLNA
- wymagania jak przy rozmiarze 5 cm x 4 m
"
5.12 "CHIRURGIA: OPASKA DZIANA PODTRZYMUJĄCA
- jałowa
- kolor biały, hipoalergiczna
- jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo
"
5.13 "CHIRURGIA: OPASKA DZIANA PODTRZYMUJĄCA
- wymagania jak przy rozmiarze 5 cm x 4 m
"
5.14 "CHIRURGIA: OPASKA DZIANA PODTRZYMUJĄCA
- wymagania jak przy rozmiarze 5 cm x 4 m
"
5.15 "CHIRURGIA: OPASKA ELASTYCZNA NIESTERYLNA
- tkana, hipoalergiczna, z zapinką
- pakowana pojedynczo w kartonik lub folię
"
5.16 "CHIRURGIA: OPASKA ELASTYCZNA NIESTERYLNA
- wymagania jak przy rozmiarze 10 cm x 4 m
"
5.17 "CHIRURGIA: OPASKA ELASTYCZNA NIESTERYLNA
- wymagania jak przy rozmiarze 10 cm x 4 m
"
5.18 "CHIRURGIA: OPASKA ELASTYCZNA
- jałowa
- tkana, hipoalergiczna, z zapinką
- pakowana pojedynczo w kartonik lub folię
"
5.19 "CHIRURGIA: OPASKA ELASTYCZNA
- wymagania jak przy rozmiarze 10 cm x 4 m
"
5.20 "CHIRURGIA: OPASKA ELASTYCZNA
- wymagania jak przy rozmiarze 10 cm x 4 m
"
5.21 "GINEKOLOGIA: PODKŁAD GINEKOLOGICZNY
- sterylny
- posiada włókninową warstwę zewnętrzną, celulozowy wkład chłonny oraz bibułę higieniczną
- pakowany po 10 sztuk
"
5.22 "CHIRURGIA: SERWETA OPERACYJNA
- minimum 2-warstwowa (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa)
- gramatura minimum 53 g/m2
- jałowa, nieprzylepna
"
5.23 "CHIRURGIA: SERWETA OPERACYJNA
- wymagania jak przy rozmiarze 45 cm x 75 cm
"
5.24 "CHIRURGIA: SERWETA OPERACYJNA
- wymagania jak przy rozmiarze 45 cm x 75 cm
"
5.25 "CHIRURGIA: SERWETA OPERACYJNA
- wymagania jak przy rozmiarze 45 cm x 75 cm
"
5.26 "CHIRURGIA: SETON Z GAZY BAWEŁNIANEJ
- 17-nitkowy, 4-warstwowy
- sterylny z nitką RTG
"
5.27 "CHIRURGIA: ZESTAW DO ZAKŁADANIA SZWÓW
- serweta z laminatu foliowo-bibułowego (45 cm x 75 cm) - 1 szt.
- serweta z laminatu foliowo-bibułowego (50 cm x 60 cm) z otworem (8 cm) i przylepcem wokół otworu - 1 szt.
- tupfery (kula) 17-nitkowe 20 cm x 20 cm - 3 szt.
- kompresy z włókniny 7,5 cm x 7,5 cm - 5 szt.
- pęseta plastikowa - 1 szt.
- pęseta metalowa, chirurgiczna - 1 szt.
- imadło metalowe - 1 szt.
- nożyczki metalowe, ostro-ostre - 1 szt.
"

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33140000-3 - Materiały medyczne

33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punk-tów w kryteriach:
1) „Całkowita cena (części) oferty brutto” – C;
2) „Termin płatności” – Tdc;
3) Termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

6.1 "INFUZJA: PRZEDŁUŻACZ DO POMPY INFUZYJNEJ
- sterylny, jednorazowego użytku
- bezbarwny
- dren wykonany z PE o średnicy 1,0 x 2,0 mm
- zakończenie typu Luer-Lock
"
6.2 "INFUZJA: ZESTAW CEWNIKÓW CZTEROŚWIATŁOWYCH DO CEWNIKOWANIA ŻYŁY GŁÓWNEJ
- wymagania jak przy pozycji zestaw cewników jednoświatłowych do cewnikowania żyły głównej
"
6.3 "INFUZJA: ZESTAW CEWNIKÓW PIĘCIOŚWIATŁOWYCH DO CEWNIKOWANIA ŻYŁY GŁÓWNEJ
- wymagania jak przy pozycji zestaw cewników jednoświatłowych do cewnikowania żyły głównej
"
6.4 "HEMODIALIZA: ZESTAW CZASOWYCH CEWNIKÓW DWUŚWIATŁOWYCH DO POZAUSTROJOWEGO OCZYSZCZANIA KRWI
- sterylny, jednorazowego użytku
- dwuświatłowy, do intensywnej dializy
- kaniula z zaworem 18 G (1.3 mm)
- przewód prowadzący odporny na skręcanie z końcówką typu J-tip
- dylator do naczyń 12 CH
- skalpel
- strzykawka
"

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141200-2 - Cewniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punk-tów w kryteriach:
1) „Całkowita cena (części) oferty brutto” – C;
2) „Termin płatności” – Tdc;
3) Termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

7.1 "ANESTEZJOLOGIA: OSŁONA NA OCZY
- sterylna, jednorazowego użytku
- do całkowitego i bezpiecznego zamknięcia powiek pacjenta podczas znieczulenia ogólnego
- zatrzymuje wilgoć, zapobiegając „wysychaniu” oka
- posiada dwie strefy przylegania i ochrony powiek:
+ wewnętrzna, przezroczysta w formie foliowego okienka z delikatnym klejem
+ zewnętrzna, biała z mocniejszym klejem do uszczelnienia osłony wokół oka
- posiada nieprzylepne, obustronne zakładki w celu łatwego naklejania i zdejmowania
"
7.2 "ANESTEZJOLOGIA: RURKA INTUBACYJNA Z MANKIETEM
- sterylna, jednorazowego użytku
- z elastycznego PVC
- z mankietem niskociśnieniowym
- znacznik głębokości w postaci jednego półksiężyca na rurce
- podwójny znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki
- skalowana jednostronnie co 1 cm z oznaczeniem liczbowym co 2 cm
- linia RTG na całej długości rurki
- balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz średnicą mankietu
- końcówka rurki skośna z okiem Murphego po boku
- na opakowaniu jednostkowym: nr serii, nr katalogowy, data ważności, średnica wewnętrzna rurki, średnica niewypełnionego mankietu
"
7.3 "CHIRURGIA: OSŁONA NA RĘKOJEŚĆ LAMPY OPERACYJNEJ
- sterylna, jednorazowego użytku
- jednorzędowy system mocowania
- umożliwia manewrowanie lampą bez zanieczyszczenia rączki
- z przeźroczystego materiału, umożliwiającego widoczność rękojeści lampy operacyjnej
- zakończona kontrastowym kolorystycznie systemem mocowania w kształcie okręgu, posiadającego od wewnątrz elastyczne ząbki (minimum 16 ząbków) w celu dopasowania się do średnicy rękojeści lampy operacyjnej
- nie zawiera lateksu oraz ftalanów DEHP
- pakowana pojedynczo folia-papier
"

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punk-tów w kryteriach:
1) „Całkowita cena (części) oferty brutto” – C;
2) „Termin płatności” – Tdc;
3) Termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

8.1 "ANESTEZJOLOGIA: CEWNIK DO PODAWANIA TLENU PRZEZ NOS
- sterylny lub mikrobiologicznie czysty, jednorazowego użytku
- z PVC
- mocowanie pod brodą za pomocą miękkiego, przesuwnego pierścienia regulacji
- uniwersalny łącznik
- gwiazdkowy przekrój drenu odporny na zagięcia
- brak lateksu
- pakowanie: 1 sztuka
"
8.2 "ANESTEZJOLOGIA: MASKA KRTANIOWA
- sterylna, jednorazowego użytku
- z biokompatybilnego silikonu
- kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru maski
- brak ftalanów oraz lateksu
- pakowanie: 1 sztuka
"
8.3 "ANESTEZJOLOGIA: MASKA KRTANIOWA
- wymagania jak przy rozmiarze 3
"
8.4 "ANESTEZJOLOGIA: MASKA KRTANIOWA
- wymagania jak przy rozmiarze 3
"
8.5 "ANESTEZJOLOGIA: MASKA TLENOWA Z DRENEM
- sterylna, jednorazowego użytku
- z PVC (przezroczyste)
- regulowana blaszka na nos oraz gumka mocująca
- dren o długości 210 cm (+/- 5%) zakończony uniwersalnymi łącznikami
- obrotowy łącznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta
- brak lateksu
- pakowanie: 1 sztuka
"
8.6 "ANESTEZJOLOGIA: MASKA TLENOWA Z DRENEM
- wymagania jak przy rozmiarze L
"
8.7 "ANESTEZJOLOGIA: MASKA TLENOWA Z NEBULIZATOREM I DRENEM
- sterylna, jednorazowego użytku
- z PVC (przezroczyste)
- regulowana blaszka na nos oraz gumka mocująca
- dren o długości 210 cm (+/- 5%) zakończony uniwersalnymi łącznikami
- nebulizator o pojemności 8 ml (skalowany co 1 ml)
- średnia wielkość wytwarzanej cząsteczki przy przepływie 6 L/min – 3,23 µm
- brak lateksu
- pakowanie: 1 sztuka
"
8.8 "ANESTEZJOLOGIA: MASKA TLENOWA Z NEBULIZATOREM I DRENEM
- wymagania jak przy rozmiarze L
"
8.9 "ANESTEZJOLOGIA: MASKA TLENOWA Z WORKIEM I DRENEM
- sterylna, jednorazowego użytku
- z PVC (przezroczyste)
- regulowana blaszka na nos oraz gumka mocująca
- dren o długości 210 cm (+/- 5%) zakończony uniwersalnymi łącznikami
- rezerwuar tlenowy o pojemności 1000 ml
- obrotowy łącznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta
- silikonowe zastawki na łączniku oraz otworach wentylacyjnych
- brak lateksu
- pakowanie: 1 sztuka
"
8.10 "ANESTEZJOLOGIA: MASKA TLENOWA Z WORKIEM I DRENEM
- wymagania jak przy rozmiarze L
"
8.11 "ANESTEZJOLOGIA: OBWÓD ODDECHOWY
- sterylny, jednorazowego użytku
- z wysokiej jakości EVA pozbawionego PVC
- uniwersalne połączenie 15F/22M oraz 22F
- rozciągliwe ramiona
- bezlateksowy worek oddechowy
- dodatkowa rozciągliwa rura
- kolanko z portem Luer-Lock
"
8.12 "ANESTEZJOLOGIA: RURKA INTUBACYJNA
- sterylna, jednorazowego użytku
- z elastycznego PVC
- bez mankietu
- znacznik RTG na całej długości rurki
- podwójny znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki
"
8.13 "ANESTEZJOLOGIA: RURKA NOSOWO-GARDŁOWA
- sterylna, jednorazowego użytku
- z termoplastycznego PVC
- dystalne zakończenie Flex-Tip
- ruchomy znacznik głębokości w postaci pierścienia
- łącznik 15 mm umożliwiający połączenie rurki z resuscytatorem
"
8.14 "CHIRURGIA AKCESORIA: KIESZEŃ SAMOPRZYLEPNA
- sterylna
- jednokomorowa
"
8.15 "CHIRURGIA AKCESORIA: ZESTAW OSŁON NA KOŃCZYNĘ
- sterylne
"
8.16 "CHIRURGIA: OPATRUNEK FOLIOWY Z RAMKĄ
- sterylny
- z cienkiej i elastycznej folii poliuretanowej
- pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym
- posiada system aplikacji typu ramka
"
8.17 "CHIRURGIA: OPATRUNEK FOLIOWY Z RAMKĄ
- wymagania jak przy rozmiarze 4,4 cm x 4,4 cm
"
8.18 "CHIRURGIA: OPATRUNEK FOLIOWY Z RAMKĄ
- wymagania jak przy rozmiarze 4,4 cm x 4,4 cm
"
8.19 "CHIRURGIA: OPATRUNEK HYDROŻELOWY
- sterylny
- w formie przezroczystego, elastycznego płata o grubości 4 mm
- skład: poliwinylopirolidon, glikol polietylenowy i agar
"
8.20 "CHIRURGIA: OPATRUNEK HYDROŻELOWY
- wymagania jak przy rozmiarze 12 cm x 24 cm
"
8.21 "CHIRURGIA: OPATRUNEK HYDROŻELOWY
- wymagania jak przy rozmiarze 12 cm x 24 cm
"
8.22 "CHIRURGIA: OSŁONA NA PRZEWODY
- z przeźroczystej folii polietylenowej PE, złożona teleskopowo
- na jednym końcu posiada kartonowy sztywnik z oznaczeniem kierunku rozwijania osłony, na drugim końcu
perforację umożliwiającą wysunięcie przewodu
- na obu końcach osłony po jednym przylepcu o wym. 26 cm x 2,5 cm umożliwiającym fiksację folii
"
8.23 "CHIRURGIA: PLASTER Z OPATRUNKIEM
- samoprzylepny do zaopatrywania pooperacyjnych ran sączących
- wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu zapobiegającą przywieraniu do rany,
absorbujący niewielką i średnią ilość wysięku oraz chroniący przed wpływem czynników zewnętrznych
- zaokrąglone brzegi zapobiegające przypadkowemu odklejaniu opatrunku
- wykonany z hydrofobowej włókniny, pokryty klejem akrylowym
- mikropory w strukturze włókniny
- posiada warstę zabezpieczającą z papieru silikonowego
- jałowy, pakowany pojedynczo w torebkę papierowo-foliową z nadrukiem
"
8.24 "CHIRURGIA: PLASTER Z OPATRUNKIEM
- wymagania jak przy rozmiarze 10 cm x 6 cm
"
8.25 "CHIRURGIA: PLASTER Z OPATRUNKIEM
- wymagania jak przy rozmiarze 10 cm x 6 cm
"
8.26 "CHIRURGIA: PLASTER Z OPATRUNKIEM
- wymagania jak przy rozmiarze 10 cm x 6 cm
"
8.27 "CHIRURGIA: SERWETA OPERACYJNA NA STOLIK MAYO
- jałowa, pakowana w opakowanie typu folia-papier
- wzmocniona, kolor czerwony, zielony lub niebieski
"
8.28 "CHIRURGIA: SERWETA OPERACYJNA Z OTWOREM PRZYLEPNYM
- minimum 2-warstwowa (folia, włóknina absorbująca)
- gramatura minimum 53g/m2
- jałowa, pakowana w opakowanie typu folia-papier
- spełnia wymagania normy EN 13795
"
8.29 "CHIRURGIA: SERWETA OPERACYJNA Z OTWOREM
- minimum 2-warstwowa (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa)
- gramatura minimum 53g/m2
- jałowa, z centralnym otworem nieprzylepnym
"
8.30 "CHIRURGIA: ZESTAW DO NAKŁUCIA KLATKI PIERSIOWEJ
- sterylny, jednorazowego użytku
- worek do zbiórki odprowadzanych płynów 2000 ml z zastawką przeciwzwrotną
- dreny łączące: pomiędzy workiem, a kranikiem trójdrożnym oraz pomiędzy kranikiem i igłą
- szczelny kranik trójdrożny z nadrukowanymi wskaźnikami określającymi kierunek przepływu
- strzykawka 60 ml do aspiracji
- igła Veress z automatycznie cofającą się końcówką
"
8.31 "DIAGNOSTYKA: BEZPIECZNY NAKŁUWACZ AUTOMATYCZNY
- sterylny, jednorazowego użytku
- umożliwia pobranie próbki krwi kapilarnej z opuszka palca lub płatka ucha do badań
"
8.32 "DIAGNOSTYKA: BEZPIECZNY NAKŁUWACZ AUTOMATYCZNY
- wymagania jak przy rozmiarze 23G"
8.33 "DIAGNOSTYKA: PLASTER Z OPATRUNKIEM
- jałowy
- samoprzylepny z wkładem chłonnym wykonany z folii
- hipoalergiczny
"
8.34 "DIAGNOSTYKA: SZPATUŁKI LARYNGOLOGICZNE
- jałowe
- drewniane, z wysokiej jakości drewna brzozowego, posiadają zaokrąglone boki
- pakowane pojedynczo
"
8.35 "INFUZJA: KORECZEK
- sterylny, jednorazowego użytku
- typ COMBI (zakończenie męskie oraz żeńskie)
- standardowy
"
8.36 "INIEKCJA: STRZYKAWKA TRZYCZĘŚCIOWA
- sterylna, jednorazowego użytku
- Luer-Lock
- niepirogenna, nietoksyczna
- blokada tłoka przed przypadkowym wysunięciem tłoka
- uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka
- brak ftalanów oraz lateksu
"
8.37 "INIEKCJA: STRZYKAWKA TRZYCZĘŚCIOWA
- sterylna, jednorazowego użytku
- zakończenie stożkowe typu Luer
- niepirogenna, nietoksyczna
- blokada tłoka przed przypadkowym wysunięciem tłoka
- uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka
- brak ftalanów oraz lateksu
"
8.38 "INIEKCJA: STRZYKAWKA TRZYCZĘŚCIOWA DO LEKÓW ŚWIATŁOCZUŁYCH
- sterylna, jednorazowego użytku
- Luer-Lock
- niepirogenna, nietoksyczna
- zabarwienie bursztynowe
- blokada tłoka przed przypadkowym wysunięciem tłoka
- uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka
- brak ftalanów oraz lateksu
"
8.39 "INIEKCJA: STRZYKAWKA TRZYCZĘŚCIOWA INSULINOWA
- sterylna, jednorazowego użytku
- dopakowana igła 0.40 x 13 mm
- przezroczysty zbiornik, kontrastujący tłok oraz czarna skala pomiarowa
- blokada tłoka przed wypadnięciem tłoka
- brak ftalanów oraz lateksu
"
8.40 "UROLOGIA: STRZYKAWKA TRZYCZĘŚCIOWA
- sterylna, jednorazowego użytku
- stożek do cewnika, usytuowany centralnie
- dołączone dwa łączniki Luer
- blokada tłoka przed przypadkowym wysunięciem tłoka
- uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka
- brak ftalanów oraz lateksu
"

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33140000-3 - Materiały medyczne

33157110-9 - Maski tlenowe

33141116-6 - Zestawy opatrunkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punk-tów w kryteriach:
1) „Całkowita cena (części) oferty brutto” – C;
2) „Termin płatności” – Tdc;
3) Termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

9.1 "RATOWNICTWO: ZESTAW DO KONIKOPUNKCJI QUICK TRACH
- sterylny, jednorazowego użytku
- dla dzieci

"
9.2 "RATOWNICTWO: ZESTAW DO KONIKOPUNKCJI QUICK TRACH
- sterylny, jednorazowego użytku
- dla dorosłych

"

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punk-tów w kryteriach:
1) „Całkowita cena (części) oferty brutto” – C;
2) „Termin płatności” – Tdc;
3) Termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

10.1 "ANESTEZJOLOGIA: ZESTAW DO KRIKOTYROIDOTOMII
- sterylny, jednorazowego użytku

skład zestawu:
- skalpel w rozmiarze 10
- prowadnica do trudnych intubacji (bougie)
- rurka tracheostomijna z mankietem, rozmiar 6,0
- strzykawka 10 ml
- tasiemka do rurek tracheostomijnych
- obrazkowa instrukcja przeprowadzenia zabiegu
"

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punk-tów w kryteriach:
1) „Całkowita cena (części) oferty brutto” – C;
2) „Termin płatności” – Tdc;
3) Termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

DIAGNOSTYKA: KLIPSOWNICA GASTROSKOPOWA
- sterylna, jednorazowego użytku
-obrotowa 135 stopni, --rozwarcie 11mm, - długość min. 2700mm
-kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punk-tów w kryteriach:
1) „Całkowita cena (części) oferty brutto” – C;
2) „Termin płatności” – Tdc;
3) Termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

DIAGNOSTYKA: KOMPRES DO DEZYNFEKCJI SKÓRY
- nasączony 70% alkoholem izopropylowym (nasączenie 2 g na gazik)
- wykonany z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70 g/m2
- złożony trzykrotnie, sześć warstw włókniny
- każdy pakowany pojedynczo
- wyrób medyczny klasy I

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141119-7 - Kompresy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punk-tów w kryteriach:
1) „Całkowita cena (części) oferty brutto” – C;
2) „Termin płatności” – Tdc;
3) Termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

13.1 "OPASKA GIPSOWA
- czas wiązania: około 3-5 minut
- na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego
- pakowana po 2 sztuki
"
13.2 "OPASKA GIPSOWA
- czas wiązania: około 3-5 minut
- na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego
- pakowana po 2 sztuki
"
13.3 "RĘKAW ORTOPEDYCZNY, BAWEŁNIANY
- materiał: 100% przędzy bawełnianej
- wyrób jednorazowy
- stosowany jako pierwsza warstwa opatrunku podgipsowego
"
13.4 "RĘKAW ORTOPEDYCZNY, BAWEŁNIANY
- materiał: 100% przędzy bawełnianej
- wyrób jednorazowy
- stosowany jako pierwsza warstwa opatrunku podgipsowego
"
13.5 "SERWETA BIBUŁOWO-FOLIOWA NA ROLCE (ZAKOZETOWA)
- gramatura 42 g/m2
- wytrzymałość na zrywanie [N/5 cm] wg PN-EN 29073-3: wzdłużne min. 20, poprzeczna min.10
- barierowość dla wody min. 700 mm H2O
- chłonność min. 700%
- niebieska lub zielona
- pakowana po 50 sztuk na 1 rolce
"
13.6 "SERWETA BIBUŁOWO-FOLIOWA NA ROLCE (ZAKOZETOWA)
- gramatura 42 g/m2
- wytrzymałość na zrywanie [N/5 cm] wg PN-EN 29073-3: wzdłużne min. 20, poprzeczna min.10
- barierowość dla wody min. 700 mm H2O
- chłonność min. 700%
- niebieska lub zielona
- pakowana po 50 sztuk na 1 rolce
"
13.7 "SERWETA Z WŁÓKNINY TMS 35 LUB SMS 35
- gramatura 35 g/m2
- niejałowa, do sterylizacji parą wodną w temperaturze 134C
- niebieska
"
13.8 "SIATKOWY RĘKAW OPATRUNKOWY
- długość w stanie rozciągniętym 25 m
- wykonany z przędzy poliureatnowej (15%) oraz przędzy poliamidowej (85%)
"
13.9 "SIATKOWY RĘKAW OPATRUNKOWY
- długość w stanie rozciągniętym 25 m
- wykonany z przędzy poliureatnowej (15%) oraz przędzy poliamidowej (85%)
"
13.10 "SIATKOWY RĘKAW OPATRUNKOWY
- długość w stanie rozciągniętym 25 m
- wykonany z przędzy poliureatnowej (15%) oraz przędzy poliamidowej (85%)
"
13.11 "SIATKOWY RĘKAW OPATRUNKOWY
- długość w stanie rozciągniętym 25 m
- wykonany z przędzy poliureatnowej (15%) oraz przędzy poliamidowej (85%)
"
13.12 "SIATKOWY RĘKAW OPATRUNKOWY
- długość w stanie rozciągniętym 25 m
- wykonany z przędzy poliureatnowej (15%) oraz przędzy poliamidowej (85%)
"
13.13 "WATA CELULOZOWA W ROLCE
- bielona
- pakowana po 150 g
"
13.14 "WATA BAWEŁNIANA
- biała
- pakowana po 500 g
"
13.15 "WATA CELULOZOWA W PŁATACH
- bielona
- równomiernie marszczona, niepyląca, niełamliwa, chłonna
- pakowana po 5 kg
"
13.16 "CHUSTECZKI PIELĘGNACYJNE DLA NOWORODKÓW
- nasączone mlekiem oraz ekstraktem z miodu
- pakowane po 64 sztuki w opakowaniu
"
13.17 "PATYCZKI HIGIENICZNE
- bawełniane
- pakowane po 200 sztuk w plastikowe pudełko
"
13.18 "PIELUCHOMAJTKI (SYSTEM ZAMKNIĘTY) DLA DOROSŁYCH
- chłonność min. 2300 g wg ISO 11 948 - 1
- podwójny, anatomiczny wkład chłonny
- elastyczny ściągacz taliowy w przedniej i tylnej części pieluchomajtek
- dwie pary elastycznych, tzn. rozciągliwych min. 1 cm oraz powracających do pierwotnej długości
przylepcorzepów z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania warstwy
zewnętrznej pieluchy
- wewnętrzne hydrofobowe osłonki boczne, dopasowujące się do anatomicznego kształtu poślakdów,
skierowane na zewnątrz, zapobiegające wyciekom
- podwójny indykator wilgotności - pasek oraz rozmywający się pod wpływem cieczy narduk, informujące
o potrzebie zmiany produktu
- system dystybucji cieczy w postaci paska włókniny dystrybucujnej ułożonej na wkładzie chłonnym
- warstwę zewnętrzną w postaci laminatu oddychającego, tj. połączenia paroprzepuszczalnej, mikroporowatej
folii oraz miękkiej, delikatnej włókniny (stopień paroprzepuszczalności min. 1500 g/m2/24 h
- pakowane po 30 sztuk w opakowaniu
"
13.19 "PIELUCHOMAJTKI (SYSTEM ZAMKNIĘTY) DLA DOROSŁYCH
- chłonność min. 2600 g wg ISO 11 948 - 1
- podwójny, anatomiczny wkład chłonny
- elastyczny ściągacz taliowy w przedniej i tylnej części pieluchomajtek
- dwie pary elastycznych, tzn. rozciągliwych min. 1 cm oraz powracających do pierwotnej długości
przylepcorzepów z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania warstwy
zewnętrznej pieluchy
- wewnętrzne hydrofobowe osłonki boczne, dopasowujące się do anatomicznego kształtu poślakdów,
skierowane na zewnątrz, zapobiegające wyciekom
- podwójny indykator wilgotności - pasek oraz rozmywający się pod wpływem cieczy narduk, informujące
o potrzebie zmiany produktu
- system dystybucji cieczy w postaci paska włókniny dystrybucujnej ułożonej na wkładzie chłonnym
- warstwę zewnętrzną w postaci laminatu oddychającego, tj. połączenia paroprzepuszczalnej, mikroporowatej
folii oraz miękkiej, delikatnej włókniny (stopień paroprzepuszczalności min. 1500 g/m2/24 h
- pakowane po 30 sztuk w opakowaniu
"
13.20 "PIELUCHOMAJTKI (SYSTEM ZAMKNIĘTY) DLA DOROSŁYCH
- chłonność min. 2900 g wg ISO 11 948 - 1
- podwójny, anatomiczny wkład chłonny
- elastyczny ściągacz taliowy w przedniej i tylnej części pieluchomajtek
- dwie pary elastycznych, tzn. rozciągliwych min. 1 cm oraz powracających do pierwotnej długości
przylepcorzepów z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania warstwy
zewnętrznej pieluchy
- wewnętrzne hydrofobowe osłonki boczne, dopasowujące się do anatomicznego kształtu poślakdów,
skierowane na zewnątrz, zapobiegające wyciekom
- podwójny indykator wilgotności - pasek oraz rozmywający się pod wpływem cieczy narduk, informujące
o potrzebie zmiany produktu
- system dystybucji cieczy w postaci paska włókniny dystrybucujnej ułożonej na wkładzie chłonnym
- warstwę zewnętrzną w postaci laminatu oddychającego, tj. połączenia paroprzepuszczalnej, mikroporowatej
folii oraz miękkiej, delikatnej włókniny (stopień paroprzepuszczalności min. 1500 g/m2/24 h
- pakowane po 30 sztuk w opakowaniu
"
13.21 "PIELUCHOMAJTKI (SYSTEM ZAMKNIĘTY) DLA DOROSŁYCH
- chłonność min. 3200 g wg ISO 11 948 - 1
- podwójny, anatomiczny wkład chłonny
- elastyczny ściągacz taliowy w przedniej i tylnej części pieluchomajtek
- dwie pary elastycznych, tzn. rozciągliwych min. 1 cm oraz powracających do pierwotnej długości
przylepcorzepów z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania bez ryzyka rozerwania warstwy
zewnętrznej pieluchy
- wewnętrzne hydrofobowe osłonki boczne, dopasowujące się do anatomicznego kształtu poślakdów,
skierowane na zewnątrz, zapobiegające wyciekom
- podwójny indykator wilgotności - pasek oraz rozmywający się pod wpływem cieczy narduk, informujące
o potrzebie zmiany produktu
- system dystybucji cieczy w postaci paska włókniny dystrybucujnej ułożonej na wkładzie chłonnym
- warstwę zewnętrzną w postaci laminatu oddychającego, tj. połączenia paroprzepuszczalnej, mikroporowatej
folii oraz miękkiej, delikatnej włókniny (stopień paroprzepuszczalności min. 1500 g/m2/24 h
- pakowane po 30 sztuk w opakowaniu
"
13.22 "PIELUSZKI DLA NOWORODKÓW
- z wycięciem na gojący się pępek
- posiadają pozytywną opinię PZH oraz Instytutu Matki i Dziecka
- pakowane po 78 sztuk w opakowaniu
"
13.23 "PODKŁAD CHŁONNY
- wielowarstwowy: folia antypoślizgowa, pulpa celulozowa, włóknina hydrofilowa
- pakowane po 30 sztuk
"
13.24 "RĘKAWICA DO MYCIA CHOREGO
- z materiału wchłaniającego niegorszego niż airlaid
- jednorazowa , niepodfoliowana
"
13.25 "FARTUCH ZABIEGOWY
- niesterylny
- włóknina polipropylenowa
- zakrywający klatkę piersiową, brzuch oraz kończyny dolne i górne
- rękawy zakończone poliestrowym mankietem
- z tyłu przy szyi wiązanie
- kolor niebieski
"

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punk-tów w kryteriach:
1) „Całkowita cena (części) oferty brutto” – C;
2) „Termin płatności” – Tdc;
3) Termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

14.1 "ZESTAW HIGIENICZNYCH POKRYĆ OCHRONNYCH STOŁU OPERACYJNEGO
- jednorazowego użytku
- posiada warstwę chłonną na całej długości prześcieradła (wkład absorpcyjny Mojave) o chłonności 4000 ml
oraz nieprzepuszczalny spód

powinien zawierać minimum:
- prześcieradło barierowe z wkładem chłonnym Mojave 101 cm x 229 cm
- prześcieradło do transportu 101 cm x 203 cm
- pokrycie podramienników i podgłówka
"

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punk-tów w kryteriach:
1) „Całkowita cena (części) oferty brutto” – C;
2) „Termin płatności” – Tdc;
3) Termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 15

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

RĘKAWICA DO MYCIA CHOREGO ZAWIERAJĄCA ŚRODEK MYJĄCY
- gramatura minimum 90 g/m²
- anatomiczny, zaookrąglony kształt
- jednorazowa

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punk-tów w kryteriach:
1) „Całkowita cena (części) oferty brutto” – C;
2) „Termin płatności” – Tdc;
3) Termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 16

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

16.1 "FARTUCH FOLIOWY
- indywidualnie pakowany
- krój z wiązaniem w talii, zakładany przez głowę
- pakowany po 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym
"
16.2 "KOMPLET POŚCIELOWY
- z włókniny poliprepylenowej o gramaturze minimum 40 g/m2

zawiera minimum:
- prześcieradło: 150 cm x 210 cm
- poszwę na kołdrę: 160 cm x 210 cm
- poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm
"
16.3 "KOSZULA OPERACYJNA DLA PACJENTA
- z włókniny SMS o gramaturze minimum 35 g/m2
- niewiązana, zakładana przez głowę, z wycięciem V pod szyją
- kolor niebieski lub granatowy"
16.4 "OSŁONKA NA GŁOWICE USG
- pudrowana
- pakowane pojedynczo (144 sztuki w opakowaniu zbiorczym)
"
16.5 "PODKŁAD PODGIPSOWY NATURANY
- wykonany z bawełny lub wiskozy
"
16.6 "PODKŁAD PODGIPSOWY NATURANY
- wykonany z bawełny lub wiskozy
"
16.7 "POKROWCE NA MATERAC
- jednorazowego użytku
"
16.8 "STAZA BEZLATEKSOWA DO UCISKANIA ŻYŁY PRZY POBIERANIU KRWI
- wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej
- pakowana po 25 sztuk w 1 rolce (opakowaniu)
"
16.9 "SPODNIE (KRÓTKIE) DO KOLONOSKOPII
- z włókniny poliprepylenowej (lub SMS) o gramaturze minimum 40 g/m2
- jednorazowego użytku
- kolor niebieski, granatowy lub zielony
"
16.10 "KOMPLET CHIRURGICZNY (BLUZA I SPODNIE)
- indywidualnie pakowany
- wykonane z włókniny SMS lub SMMS o gramaturze co najmniej 35 g/m² i kolorze niebieskim lub granatowym
- bluza z krótkim rękawem, wycięciem „V” lub ""U""pod szyją i 2 lub 3 kieszeniami
- lamówka pod szyją
- spodnie z trokami w pasie
"
16.11 "KOMPLET CHIRURGICZNY (BLUZA I SPODNIE)
- indywidualnie pakowany
- wykonane z włókniny SMS lub SMMS o gramaturze co najmniej 35 g/m² i kolorze niebieskim lub granatowym
- bluza z krótkim rękawem, wycięciem „V” lub ""U""pod szyją i 2 lub 3 kieszeniami
- lamówka pod szyją
- spodnie z trokami w pasie
"
16.12 "KOMPLET CHIRURGICZNY (BLUZA I SPODNIE)
- indywidualnie pakowany
- wykonane z włókniny SMS lub SMMS o gramaturze co najmniej 35 g/m² i kolorze niebieskim lub granatowym
- bluza z krótkim rękawem, wycięciem „V” lub ""U""pod szyją i 2 lub 3 kieszeniami
- lamówka pod szyją
- spodnie z trokami w pasie
"
16.13 "KOMPLET CHIRURGICZNY (BLUZA I SPODNIE)
- indywidualnie pakowany
- wykonane z włókniny SMS lub SMMS o gramaturze co najmniej 35 g/m² i kolorze niebieskim lub granatowym
- bluza z krótkim rękawem, wycięciem „V” lub ""U""pod szyją i 2 lub 3 kieszeniami
- lamówka pod szyją
- spodnie z trokami w pasie
"
16.14 "KOMPLET CHIRURGICZNY (BLUZA I SPODNIE)
- indywidualnie pakowany
- wykonane z włókniny SMS lub SMMS o gramaturze co najmniej 35 g/m² i kolorze niebieskim lub granatowym
- bluza z krótkim rękawem, wycięciem „V” lub ""U""pod szyją i 2 lub 3 kieszeniami
- lamówka pod szyją
- spodnie z trokami w pasie
"

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punk-tów w kryteriach:
1) „Całkowita cena (części) oferty brutto” – C;
2) „Termin płatności” – Tdc;
3) Termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 17

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

17.1 "ANESTEZJOLOGIA: KOŁDERKA GRZEWCZA
- kompatybilna z urządzeniami grzewczymi typu WarmAir o przepływie powietrza do 1000 L/min
- jednorazowego użytku
- bezlateksowa
- posiada dwie warstwy materiału
- z nietkanego polipropylenu lub polietylenu
- dwukolorowa
- bez perforacji (otworów)
- mocowanie do przewodu powietrznego za pomocą rozkładanego adaptera zintegrowanego z kołderką
"
17.2 "ANESTEZJOLOGIA: MASKA ANESTETYCZNA
- wielorazowego użytku
- w 100% silikonowa
- bez lateksu i ftalanów DEHP
- możliwość sterylizowania w autoklawie
"
17.3 "ANESTEZJOLOGIA: MASKA ANESTETYCZNA
- wymagania jak przy rozmiarze 3
"
17.4 "ANESTEZJOLOGIA: MASKA ANESTETYCZNA
- wymagania jak przy rozmiarze 3
"
17.5 "ANESTEZJOLOGIA: OBWÓD ODDECHOWY DO APARATU DO ZNIECZULENIA
- jednorazowego użytku
- rozciągliwe ramiona
- bezlateksowy worek oddechowy
- dodatkowa rozciągliwa rura
- łącznik Y kolankowy, port CO2
"
17.6 "ANESTEZJOLOGIA: OBWÓD ODDECHOWY DO APARATU DO ZNIECZULENIA
- jednorazowego użytku
- dwie rury karbowane (ramiona)
- bezlateksowy worek oddechowy
- dodatkowa rura
- łącznik Y kolankowy, port CO2

"
17.7 "ANESTEZJOLOGIA: OBWÓD ODDECHOWY DO APARATU DO ZNIECZULENIA
- jednorazowego użytku
- współosiowy „rura w rurze” InEx
- bezlateksowy worek oddechowy
- dodatkowa rura
- łącznik kolankowy, port CO2 z zatyczką
- opakowanie foliowe z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności
"
17.8 "DIAGNOSTYKA: ZAMKNIĘTY SYSTEM DO KONTROLOWANEJ ZBIÓRKI STOLCA
- jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu

skład i opis zestawu:
- silikonowy cewnik powlekany obustronnie polimerem z niskociśnieniowym pierścieniem uszczelniającym posiadającym obustronną kieszonkę dla umieszczenia palca wiodącego (cewnik o długości min. 170 cm, posiadający znacznik pozycyjny w postaci czarnej kreski, niebieski marker lokalizacji pierścienia uszczelniającego w RTG, port do wypełniania pierścienia uszczelniającego w kolorze białym, port irygacyjny w kolorze niebieskim oraz port do pobierania próbek stolca z zastawką i zatyczką; podstawa montażowa do worka z plastikowym paskiem do jego podwieszenia na ramie łóżka oraz centralnie umieszczoną rurką obrotową)
- 3 worki zbiorcze o pojemności 1500 ml z super chłonną wkładką żelującą wykonaną z poliakrylu sodu, z filtrem z wentylem dezodoryzującym oraz wewnętrzną zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości
- 3 dodatkowe zaślepki zabezpieczające przed wydostaniem się zawartości przy zmianie worka
- strzykawka z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml
- zacisk irygacyjny na cewnik
- zestaw 5 samoprzylepnych etykiet do opisu produktu wg potrzeb użytkownika
- instrukcja obsługi w języku polskim
"
17.9 "DIAGNOSTYKA: WORKI DO SYSTEMU KONTROLOWANEJ ZBIÓRKI STOLCA
- jednorazowego użytku
- kompatybine z zaoferowanym wyżej zamkniętym systemem do kontrolowanej zbiórki stolca
- posiadają super chłonną wkładkę żelującą zawartość
- z poliakrylu sodu
- z filtrem z wentylem dezodoryzującym
- z wewnętrzną zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości
- jednostronnie przezroczyste"
17.10 "ANESTEZJOLOGIA: ŁYŻKA DO LARYNGOSKOPU TYPU MACINTOSH
- jednorazowego użytku
- z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium
- kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376
- mocowanie  światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego
- światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło
- zakończenie łyżki od strony pacjenta atraumatyczne, zaokrąglone (przekrój w formie walca), pogrubione
- mocowanie w rękojeści zatrzaskiem kulkowym w postaci 3 kulek stabilizujących
- stopka mocująca do rękojeści wykonana ze stopu metalu
- możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - potwierdzenie od producenta
- wyraźne oznakowanie na łyżce, po stronie wyprowadzenia światłowodu, następujących informacji: rozmiar łyżki, symbol CE, numer seryjny, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta
- data ważności łyżki min. 5 lat od daty produkcji
- opakowanie podwójna folia
- produkt bez zawartości lateksu i DEHP
"
17.11 "ANESTEZJOLOGIA: RĘKOJEŚĆ DO LARYNGOSKOPU
- jednorazowego użytku
- z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium
- kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376
- podłużne frezy na rękojeści zapewniają pewny chwyt
- zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym,
- z wbudowanym źródłem światła - dioda LED
- opakowanie gruba folia
- na opakowaniu etykieta zawierająca: nazwę w j. polskim, kod handlowy, datę ważności, nr serii, nazwę producenta
- produkt bez zawartości lateksu
"
17.12 "ANESTEZJOLOGIA: RESUSCYTATOR DLA DOROSŁYCH
- jednorazowego użytku
- objętość wyrzutowa uzyskiwana jedną dłonią 700 ml, obiema 900 ml
- wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu
- produkt bez zawartości lateksu.

skład zestawu:
- worek samorozprężalny z PCV do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności 1600 ml z zaworem ciśnieniowym 60 cm H2O
- dwie maski z nadmuchiwanym mankietem dla dorosłych w rozmiarach 4 i 5
- przewód tlenowy o długości ok. 2 m
- rezerwuar tlenowy o pojemności 2500 ml
"

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punk-tów w kryteriach:
1) „Całkowita cena (części) oferty brutto” – C;
2) „Termin płatności” – Tdc;
3) Termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 18

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

18.1 "NEONATOLOGIA: OKULARKI DO FOTOTERAPII DLA DZIECI
- jednorazowego użytku
- regulowany pasek dla optymalnego komfortu
- podkładka pod oczy dla mniejszego nacisku i lepszej ochrony przed promieniowaniem UV
- bez lateksu
"
18.2 "NEONATOLOGIA: OKULARKI DO FOTOTERAPII DLA DZIECI
- wymagania jak przy rozmiarze 33 cm - 38 cm"

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punk-tów w kryteriach:
1) „Całkowita cena (części) oferty brutto” – C;
2) „Termin płatności” – Tdc;
3) Termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 19

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

19.1 "ANESTEZJOLOGIA: ŁYŻKA DO WIDEOLARYNGOSKOPU
- sterylna, jednorazowego użytku
- w formie nakładki
- możliwość użycia w wideolaryngoskopie INSIGHT iS3-L
"
19.2 "ANESTEZJOLOGIA: ŁYŻKA DO WIDEOLARYNGOSKOPU
- sterylna, jednorazowego użytku
- w formie nakładki
- możliwość użycia w wideolaryngoskopie INSIGHT iS3-L
"
19.3 "ANESTEZJOLOGIA: ŁYŻKA DO WIDEOLARYNGOSKOPU
- sterylna, jednorazowego użytku
- w formie nakładki
- możliwość użycia w wideolaryngoskopie INSIGHT iS3-L
"
19.4 "ANESTEZJOLOGIA: ŁYŻKA DO WIDEOLARYNGOSKOPU
- wielorazowego użytku
- w formie nakładki
- możliwość użycia w wideolaryngoskopie INSIGHT iS3-L
"
19.5 "ANESTEZJOLOGIA: ŁYŻKA DO WIDEOLARYNGOSKOPU
- wielorazowego użytku
- w formie nakładki
- możliwość użycia w wideolaryngoskopie INSIGHT iS3-L
"
19.6 "ANESTEZJOLOGIA: ŁYŻKA DO WIDEOLARYNGOSKOPU
- wielorazowego użytku
- w formie nakładki
- możliwość użycia w wideolaryngoskopie INSIGHT iS3-L
"

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punk-tów w kryteriach:
1) „Całkowita cena (części) oferty brutto” – C;
2) „Termin płatności” – Tdc;
3) Termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 20

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CHIRURGIA: FILTR DO INSUFLATORA
- sterylny, jednorazowego użytku
- do użycia z maksymalnym przepływem gazu 50 l/min
- złącze 15 mm Storz

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punk-tów w kryteriach:
1) „Całkowita cena (części) oferty brutto” – C;
2) „Termin płatności” – Tdc;
3) Termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 21

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

21.1 "CHIRURGIA: OPATRUNEK POLIURETANOWY ZAWIERAJĄCY SREBRO
- sterylny
- do ran z małym i srednim wysiękiem i z cechami infekcji
- trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej
- kontaktowa warstwa z miękkiego silikonu
- siarczan srebra rozłożony równomiernie w całej powierzchni opatrunku
- cienki film poliuretanowy w górnej warstwie opatrunku z możliwością docinania do wybranego kształtu
- zawiera węgiel aktywowany w celu pochłąnięcia nieprzyjemnego zapachu z rany
- pakowany pojedynczo
"
21.2 "CHIRURGIA: OPATRUNEK POLIURETANOWY ZAWIERAJĄCY SREBRO
- wymagania jak przy rozmiarze 12,5 cm x 12,5 cm
"
21.3 "CHIRURGIA: OPATRUNEK WŁÓKNISTY ZAWIERAJĄCY SREBRO
- sterylny
- o bardzo dużej absorbcji i retencji
- o ran z cechami infekcji, płaskich i głębokich w tym tuneli, kieszeni, przetok
- z gęsto splecionych włókien alkoholu poliwynylowego
- zawiera siarczan srebra
- w kontakcie z wysiękiem żeluje zachowując trwałą strukturę i może być usunięty z rany w jednym kawałku
- działanie bójcze wobec szerokiej gamy drobnoustrojów do 7 dni włącznie
- potwierdzone badaniami in vivo działanie przeciw odbudownie struktur biofilmowych
"

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punk-tów w kryteriach:
1) „Całkowita cena (części) oferty brutto” – C;
2) „Termin płatności” – Tdc;
3) Termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 22

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

RATOWNICTWO: MASKA KRTANIOWA I-GEL
- sterylna
- z wysokiej jakości tworzywa żelowego
- pakowana pojedynczo

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punk-tów w kryteriach:
1) „Całkowita cena (części) oferty brutto” – C;
2) „Termin płatności” – Tdc;
3) Termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 23

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

22.1 "INFUZJA: BEZIGŁOWY ZESTAW PRZEDŁUŻAJĄCY TRÓJŚWIATŁOWY
- sterylny
- stosowany do kaniul wprowadzanych do żyły centralnej
- z 3 zaworami przeciwrefluksowymi i 3 złączami Bionector
- możliwość zdezynfekownie zaworów za pomocą alkoholu 70%
- z biokompatybilnego materiału PUR
- każda linia ma gniazdo lub zacisk innego koloru dla łatwej identyfikacji poszczególnych linii infuzyjnych
"
22.2 "INFUZJA: BEZIGŁOWY WIELOFUNKCYJNY ŁĄCZNIK
- sterylny
- do stosowania w połączeniu z urządzeniami dostępu dożylnego
- brak możliwości przedostania się bakterii
- o zerowym wypływie wstecznym
- posiada łatwą do dezynfekcji mambranę, która zamyka się automatycznie, gdy przewód do infuzji lub strzykawka zostaną rozłączone
- kompatybilność z męskim konektorem typu Luer
- dopuszczone do stosowania ze wstrzykiwaczami wysokociśnieniowymi (na potrzeby zabiegów TK): maksymalne ciśnienie 350 psi, maksymalny przepływ powyżej 10 ml/s
- pakowany pojedynczo w sztywnym, bezdotykowym aplikatorze chroniącym membranę przed dotykiem
"
22.3 "INFUZJA: BEZIGŁOWY ZAMKNIĘTY ŁĄCZNIK
- sterylny
- do stosowania w połączeniu z urządzeniami dostępu dożylnego
- kompatybilność z męskim konektorem typu Luer
- umożliwia podawanie leków i płynów infuzyjnych przez dostęp dożylny, bez potrzeby użycia igieł
- przezroczysta obudowa
- pakowany pojedynczo
"
22.4 "INFUZJA: CEWNIK CENTRALNY WPROWADZANY OBWODOWO JEDNOŚWIATŁOWY (PICC)
- sterylny
- z biostabilnego poliuretanu o długim okresie trwałości
- z zestawem Micro Seldinger
- z prowadnikiem
"
22.5 "INFUZJA: CEWNIK CENTRALNY WPROWADZANY OBWODOWO JEDNOŚWIATŁOWY (PICC)
- wymagania jak przy rozmiarze 3 CH 60 cm
"
22.6 "INFUZJA: CEWNIK CENTRALNY WPROWADZANY OBWODOWO JEDNOŚWIATŁOWY (PICC)
- wymagania jak przy rozmiarze 3 CH 60 cm
"
22.7 "INFUZJA: CEWNIK CENTRALNY WPROWADZANY OBWODOWO DWUŚWIATŁOWY (PICC)
- sterylny
- z biostabilnego poliuretanu o długim okresie trwałości
- z zestawem Micro Seldinger
- z prowadnikiem
"
22.8 "INFUZJA: CEWNIK DOŻYLNY JEDNOŚWIATŁOWY (MIDLINE)
- sterylny
- do dożylnego dostępu obwodowego (np. poprzez żyłę odłokciową, odpromieniową, ramienną)
- z biostabilnego poliuretanu o długim okresie trwałości
- całkowicie nieprzepuszczalny dla promieniowania RTG
- z podziałką wycechowaną w centymetrach
- z prowadnikiem

"
22.9 "INFUZJA: CEWNIK DOŻYLNY DWUŚWIATŁOWY (MIDLINE)
- sterylny
- do dożylnego dostępu obwodowego (np. poprzez żyłę odłokciową, odpromieniową, ramienną)
- z biostabilnego poliuretanu o długim okresie trwałości
- całkowicie nieprzepuszczalny dla promieniowania RTG
- z podziałką wycechowaną w centymetrach
- z prowadnikiem

"

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punk-tów w kryteriach:
1) „Całkowita cena (części) oferty brutto” – C;
2) „Termin płatności” – Tdc;
3) Termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 24

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

24.1 "ANESTEZJOLOGIA: MASKA KRTANIOWA
- sterylna
- wzmocniony koniuszek nie podwijający się w trakcie zakładania maski, blokujący ponadto górny zwieracz przełyku
- rurka i mankiet uformowane jako jedna całość
- poślizgowa powierzchnia mankietu ułatwiająca zakładanie
- miękki mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę
- znaczniki głębokości kontrolujące prawidłową pozycję maski
- kodowana kolorem torebka z zamieszczoną instrukcją użycia
- nie zawiera lateksu i ftalanów
"
24.2 "ANESTEZJOLOGIA: MASKA KRTANIOWA ANATOMICZNA
- sterylna
- z PCV
- zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie, pozwalające na łatwe i atraumatyczne zakładanie
- wzmocniony koniuszek nie podwijający się w trakcie zakładania maski, blokujący ponadto górny zwieracz przełyku
- rurka i mankiet uformowane jako jedna całość
- poślizgowa powierzchnia mankietu ułatwiająca zakładanie
- miękki mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę
- znaczniki głębokości kontrolujące prawidłową pozycję maski
- kodowana kolorem torebka z zamieszczoną instrukcją użycia
- nie zawiera lateksu i ftalanów
"
24.3 "ANESTEZJOLOGIA: MASKA KRTANIOWA ANATOMICZNA Z DODATKOWYM KANAŁEM
- sterylna
- z PCV
- zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie, pozwalające na szybkie i łatwe zakładanie
- zintegrowany kanał zapewniający dostęp gastryczny
- możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej
- zintegrowane usztywnienie zapobiegające przed niedrożnością spowodowaną zagryzieniem rurki
- balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową
- znaczniki ułatwiające prowadzanie bronchoskopu
- cienki i miękki mankiet pozwalający uzyskać wysokie ciśnienie uszczelnienia (40 cm H2O)
- nie zawiera lateksu i ftalanów
"

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punk-tów w kryteriach:
1) „Całkowita cena (części) oferty brutto” – C;
2) „Termin płatności” – Tdc;
3) Termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 25

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

25.1 "WOREK STOMIJNY 2-CZĘŚCIOWY OTWARTY
- kolor przezroczysty
- łączy się z płytką za pomocą łączenia mechanicznego - słyszalne ‘kliknięcie’ potwierdza szczelne połączenie
- przylepiec składający się z dwóch warstw
"
25.2 "WOREK STOMIJNY 2-CZĘŚCIOWY OTWARTY
- wymagania jak przy rozmiarze połączenia 70 mm"
25.3 "WOREK STOMIJNY 2-CZĘŚCIOWY OTWARTY
- wymagania jak przy rozmiarze połączenia 70 mm"
25.4 "WOREK STOMIJNY 2-CZĘŚCIOWY OTWARTY
- wymagania jak przy rozmiarze połączenia 70 mm"
25.5 "PŁYTKA STOMIJNA
- do opisanego wyżej worka stomijnego 2-częściowego
- przylepiec na dłuższy czas noszenia
- płaska
"
25.6 "PŁYTKA STOMIJNA
- wymagania jak przy rozmiarze połączenia 70 mm"
25.7 "PŁYTKA STOMIJNA
- wymagania jak przy rozmiarze połączenia 70 mm"
25.8 "PŁYTKA STOMIJNA
- wymagania jak przy rozmiarze połączenia 70 mm"
25.9 "WOREK STOMIJNY 1-CZĘŚCIOWY ZAMKNIĘTY
- kolor przezroczysty
- płaska płytka
- przylepiec składający się z dwóch warstw
"
25.10 "WOREK STOMIJNY 1-CZĘŚCIOWY OTWARTY
- kolor przezroczysty
- płaska płytka
- przylepiec składający się z dwóch warstw
"
25.11 "WOREK STOMIJNY Z OKIENKIEM REWIZYJNYM
- sterylny
- kolor przezroczysty
- płaska płytka
- miękkie ujście do drenażu
- skala pozwalająca na wizualną ocenę ilości wydzielanej treści ze stomii
"
25.12 "WOREK STOMIJNY 1-CZĘŚCIOWY ZAMKNIĘTY
- elastyczny przylepiec
- wygięta płytce stomijnej w kształcie gwiazdy
"
25.13 "WOREK STOMIJNY 1-CZĘŚCIOWY OTWARTY
- elastyczny przylepiec
- wygięta płytce stomijnej w kształcie gwiazdy
"

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punk-tów w kryteriach:
1) „Całkowita cena (części) oferty brutto” – C;
2) „Termin płatności” – Tdc;
3) Termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 26

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

26.1 "POŁOŻNICTWO: ZESTAW DO ZABIEGU CIĘCIA CESARSKIEGO
- sterylny, jednorazowego użytku

powinien zawierać minimum:
- 3 owinięcia dla noworodka
- 1 kieszeń, zawór
- 1 opatrunek piankowy z obramowaniem przylepnym 10 cm x 30 cm
- 1 taśma przylepna 9 cm x 49 cm
- 1 osłona na stolik Mayo 79 cm x 145 cm
- 2 dreny łączące 25 CH/16 CH 300 cm F/F
- 1 ostrze nr 22 z osłonką i nasadką
- 1 zacisk do pępowiny
- 1 cewnik Nelaton PCV 8 CH 40 cm
- 1 torba papierowa
- 50 kompresów gazowych 10 cm x 10 cm (17 nitkowe, 8 warstwowe)
- 5 kompresów gazowych laparotomijnych 40 cm x 40 cm
- 3 ręczniki chłonne
- 1 fartuch chirurgiczny o wysokiej nieprzepuszczalności płynów XXL-L
- 1 fartuch chirurgiczny wzmocniony XL
- 1 fartuch chirurgiczny L
- 1 serweta wzmocniona na stolik 150 cm x 190 cm

"

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punk-tów w kryteriach:
1) „Całkowita cena (części) oferty brutto” – C;
2) „Termin płatności” – Tdc;
3) Termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 27

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

"ELEKTRODA NEUTRALNA
- jednorazowego użytku
- hydrożel
- dzielona
- do aparatu ES 300
- dla dzieci i dorosłych"

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punk-tów w kryteriach:
1) „Całkowita cena (części) oferty brutto” – C;
2) „Termin płatności” – Tdc;
3) Termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 28

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

28.1 Narożnik ochronny 10 x 10 x 5 cm
28.2 Osłonka na ostre narzędzia 51 x 127 mm
28.3 Osłonka na ostre narzędzia 90 x 168 mm

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punk-tów w kryteriach:
1) „Całkowita cena (części) oferty brutto” – C;
2) „Termin płatności” – Tdc;
3) Termin dostawy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

8. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
9. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty oraz formularza asortymentowo-cenowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 i 3 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.
10. Do oferty należy dołączyć:
1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) Załączniki nr 2,3,4,5,7 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP – załącznik nr 5 – dołączyć do oferty
b) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP – Załącznik Nr 6 (dokument składany na wezwanie)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty dopuszczające oferowany przed-miot zamówienia do stosowania i obrotu na terenie Polski do oferty oraz niezbędną do-kumentację techniczną potwierdzającą parametry oferowanego wyrobu medycznego, której autentyczność musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie (także w trakcie na etapie badania ofert) Zamawiającego.
b) Oświadczenie potwierdzające, że wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające je do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. r., o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. 2022 poz. 974 ze zm.)
c) Katalogi przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający informuje, iż w przypadku nie złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków
dowodowych lub w sytuacji w której złożone przedmiotowe środki dowodowe będą
niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
a. które nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP;
b. w przypadkach przewidzianych w art. 455 ustawy PZP.
szczegółowo opisane w projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-15 08:45

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.