eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami administracji w parterze, niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej/Stolarskiej w Warszawie.Ogłoszenie z dnia 2023-02-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami administracji w parterze, niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej/Stolarskiej w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa

1.3.) Oddział zamawiającego: Dzielnica Praga-Północ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kłopotowskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-708

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 443-80-(50 lub 49)

1.5.8.) Numer faksu: 22 443-81-86

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ppn.zampubl@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.praga-pn.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami administracji w parterze, niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej/Stolarskiej w Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f5dea5e8-a596-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00083259

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031916/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej w Warszawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy:
• Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na
komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google
Chrome lub MS Edge;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych
• Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;
• Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg,
jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip,7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc

Wszelkie wytyczne w zakresie komunikacji elektronicznej w postępowaniu znajdują się w rozdziale III SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UD-VII-WZP.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami administracji w parterze, niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej/Stolarskiej w Warszawie na działkach nr ew. 84, 9/2,9/1 oraz części działki nr ew. 14 z obrębu 4-13-01, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej”.
2) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
a) wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami administracji w parterze;
b) wykonanie robót budowlanych, polegających na wykończeniu i wyposażeniu wszystkich mieszkań i części wspólnych budynku ( realizacja „pod klucz” ), z wyłączeniem części usług administracji (pomieszczenia usług – stan deweloperski);
c) wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie wymaganym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami administracji oraz umożliwiającym w prawidłowy sposób korzystania z tego obiektu;
d) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wyłączeniem części usług administracji w parterze. Wykonawca ma obowiązek przygotowania wniosku do złożenia we właściwym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego ( wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami sporządza Wykonawca, przekazuje do podpisu przez Zamawiającego, a następnie składa go we właściwym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego ).
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót budowlanych, opis wymagań Zamawiającego, warunki wykonania i odbioru robót określają:
- Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ,
- Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 6 do SWZ,
- Projekt budowlany – załącznik nr 11 do SWZ,
- Projekty wykonawcze – załącznik nr 12 do SWZ,
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 13 do SWZ,
- Badania geotechniczne gruntu – załącznik nr 14 do SWZ,
-Inwentaryzacja zieleni – załącznik nr 15 do SWZ,
- Projekt techniczny – załącznik nr 16 do SWZ,
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1) Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o wartości
1 750 000,00 zł netto.
2) Przewidywany przez Zamawiającego zakres robót podobnych dotyczy części parteru, w której znajdują się usługi administracji (Rys. 201.1, 201.2 Projektu wykonawczego- Załącznik nr 12 do SWZ.).
Roboty budowlane polegać będą na:
- wykonaniu ścian działowych,
- wykończeniu ścian, podłóg i sufitów,
- wykończenie łazienek (w tym biały montaż),
- wykonaniu instalacji wody ciepłej, zimnej oraz kanalizacji,
- wykonaniu wentylacji mechanicznej,
- wykonaniu instalacji elektrycznej wraz z montażem osprzętu i opraw oświetleniowych,
- montażu drzwi, wycieraczek oraz innych elementów stałych.
3) Zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy pod warunkiem, że:
- realizuje roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w terminie i z należytą starannością,
- zapewni nie gorszy standard wykonywania zamówienia podobnego niż podstawowego,
- zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 zostaną udzielone na warunkach nie gorszych niż określonych w umowie podstawowej, z uwzględnieniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych, które miały miejsce pomiędzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podstawowego, a dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podobnego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, poprzez określenie minimalnych wymagań dotyczących:
1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się posiadaniem środków finansowych w wysokości co najmniej 2,5 miliona złotych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 2,5 miliona złotych,
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 19 milionów złotych.
2. Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
a)Doświadczenia Wykonawcy
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie budynku mieszkalnego z wykonaniem robót budowlanych wielobranżowych (w co najmniej następujących branżach: konstrukcyjno-budowlanej, wykończeniowej, instalacyjnej sanitarnej oraz instalacyjnej elektrycznej) o wartości nie mniejszej niż 15 000 000,00 zł brutto.
b) Osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Zamawiający uzna, że Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby gwarantujące realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, jeżeli Wykonawca wykaże,
że dysponuje osobami, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach:
1) Kierownik budowy (co najmniej 1 osoba) - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
2) Kierownik robót sanitarnych (co najmniej 1 osoba)– posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, instalacji
i urządzeń gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
3) Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych (co najmniej 1 osoba)- posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zamawiający, informuje że dopuszcza możliwość łączenia funkcji ww. specjalności.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego - Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie składa:
- Wykonawca,
- Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),
- Podmiot udostępniający zasoby (jeżeli dotyczy).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
b) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia,
2) W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- załącznik nr 7 do SWZ,
b) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - Załącznik nr 8 do SWZ,

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023, poz. 129) - Załącznik nr 4 do SWZ.
2) Wadium/Potwierdzenie wniesienia wadium,
3) Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa (jeśli dotyczy)
4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego ( jeśli dotyczy).
5) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć:
a) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (Załącznik nr 11 do SWZ)
Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
b) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, składane w zakresie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 poz. 129) – Załącznik nr 4.
Oświadczenie składa każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SWZ , składa każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
d) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika.
Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określa § 15 Projektowanych postanowień umowy - Załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-22 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa Zamawiającego dostępna pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-22 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-23

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.