eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Działdowo › Dostawa wyposażenia w ramach projektu Nauka przez zabawę - doposażenie placówek edukacyjnych w Gminie-Miasto DziałdowoOgłoszenie z dnia 2023-02-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyposażenia w ramach projektu Nauka przez zabawę – doposażenie placówek edukacyjnych w Gminie-Miasto Działdowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA-MIASTO DZIAŁDOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377860

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamkowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Działdowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 23 697 04 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@dzialdowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.dzialdowo.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia w ramach projektu Nauka przez zabawę – doposażenie placówek edukacyjnych w Gminie-Miasto Działdowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8875eadd-a610-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00083079

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034180/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup wyposażenia w ramach projektu "Nauka przez zabawę - doposażenie placówek edukacyjnych w Gminie-Miasto Działdowo"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gmdzialdowo.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gmdzialdowo.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej https://gmdzialdowo.ezamawiajacy.pl
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia@dzialdowo.pl (nie dotyczy składania oferty i jej załączników).
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
Szczegółowe informacje zawarte w § 16 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zostały szczegółowo przedstawione w § 31 SWZ oraz są dostępne na stronie internetowej: http://bip.dzialdowo.eu/artykul/590/3675/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowychklauzulainformacyjna

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące RODO zostały szczegółowo przedstawione w § 31 SWZ oraz są dostępne na stronie internetowej: http://bip.dzialdowo.eu/artykul/590/3675/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowychklauzulainformacyjna

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZE.271.2.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I : Dostawa klocków edukacyjnych.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa klocków edukacyjnych oraz dedykowanej do nich platformy e-learningowej, w postaci:
Wyposażenie pracowni przedmiotowych:
a) Pracownia robotyczno-przyrodnicza: zestawy klocków edukacyjnych dla 26 uczniów w wieku 6+ (1 zestaw dla 2 uczniów). W skład 1 zestawu wchodzi co najmniej 449 elementów (klocki, silniki, element do zasilania, matryca świetlna, dopasowane koła). Wszystkie zestawy jednakowe. Program komputerowy kompatybilny z zestawami i aplikacją na tablet – 52 zestawy;
b) Pracownia matematyczno-techniczna - Zestawy klocków edukacyjnych dla 26 uczniów w wieku 6+ (1 zestaw dla 2 uczniów). W skład 1 zestawu wchodzi: co najmniej 523 elementy, drukowana instrukcja, skrzynka z tackami ułatwiającymi sortowanie i przechowywanie zestawu, scenariusze lekcji w języku polskim, wsparcie na początek pracy z zestawem. Zestaw zawiera koła zębate, przekładnie, ciężarki i żagle. Wszystkie zestawy jednakowe – 52 zestawy;
c) Platforma e-learningowa - dostęp do platformy e-learningowej do prowadzenia zajęć z zakresu zakupionych pracowni - platforma e-learningowa ze scenariuszami zajęć (10 kont na 12 m-cy) – dostęp dla 4 szkół.
Wyposażenie pracowni dla dzieci ze specjalnymi potrzebami:
a) Zestaw edukacyjnych klocków budujący kreatywność zawierający min. 1000 kolorowych klocków, min. 8 kart konstrukcji, karta z pomysłami, dostęp do materiałów video on-line. Wszystkie zestawy jednakowe – 4 zestawy;
b) Zestawy edukacyjnych klocków do poznawania zwierząt zawierające min. 91 kolorowych elementów: figurki dzikich zwierząt, zwierząt gospodarskich i domowych (min. 40 figurek), karty inspirujące do pracy. Wszystkie zestawy jednakowe – 4 zestawy;
c) Zestawy edukacyjnych klocków - ludzików do poznawania relacji zawierające co najmniej 44 kolorowe elementy, w tym co najmniej 26 figurek ludzi oraz karty inspirujące do pracy. Wszystkie zestawy jednakowe – 4 zestawy;
d) Zestawy edukacyjnych klocków do poznawania otaczającego świata zawierające co najmniej 480 kolorowych klocków, w tym osie, okna, drzwi, kwiaty, figurki, karty do ćwiczeń, modele do zbudowania co najmniej 20. Wszystkie zestawy jednakowe - 4 zestawy;
e) Zestaw edukacyjnych klocków do poznawania emocji zawierający co najmniej 188 kolorowych klocków, w tym elementy przedstawiające różne wyrazy twarzy, karty do ćwiczeń. Zestaw zachęca do poznawania emocji oraz cech fizycznych. Wszystkie zestawy jednakowe - 4 zestawy;
f) Zestaw edukacyjnych klocków do opowiadania historii zawierający co najmniej 109 kolorowych elementów, w tym co najmniej 3 płytki konstrukcyjne do budowania opowiadanych historii, postacie, zwierzęta, kolorowe plansze z tłami (co najmniej 5 dwustronnych), karty ćwiczeń. Wszystkie zestawy jednakowe - 4 zestawy;
g) Zestaw narzędzi do metody 6 klocków – w jednym zestawie komplet dla każdego ucznia i dla nauczyciela (26 osób) oraz podręczniki do metody “6 klocków” w j. polskim. Wszystkie zestawy jednakowe - 4 zestawy
zgodnie z opisem zawartym w opisie przedmiotu zamówienia Część I – Dostawa klocków edukacyjnych w Rozdziale II SWZ .

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
3. Za ofertę najkorzystniejszą Części I zostanie uznana oferta (spośród ofert nieodrzuconych) zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) Cena ofertowa (C) – znaczenie 60%,
2) Wydłużenie gwarancji (gwarancja) (O) – znaczenie: 40%
Ocena punktowa złożonych ofert, dla każdego z kryteriów określonych w pkt. powyżej, dokonana zostanie zgodnie z następującymi formułami:
a) Liczba punktów w kryterium Cena (C) zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru:
C=(Cn/Cb)x60
gdzie:
C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w zakresie kryterium Cena (C),
Cn - najniższa cena oferty brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Cb - cena oferty brutto oferty ocenianej (badanej),
przy czym w zakresie kryterium Cena (C), do porównania i oceny ofert brana będzie cena oferty brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Im niższa cena oferty, tym większa liczba uzyskanych w tym kryterium punktów.
W ramach wyżej wymienionego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 60 punktów zgodnie ze wzorem.
b) Liczba punktów w kryterium Wydłużenie gwarancji (gwarancja) (O) zostanie przyznana na podstawie następującego wzoru:
Wydłużenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy – 20 pkt,
Wydłużenie gwarancji o dodatkowe 24 miesiące – 40 pkt.
Minimalny okres gwarancji dla klocków edukacyjnych to 24 miesiące zgodnie z zapisami Opisu przedmiotu zamówienia. (Rozdział II SWZ)
W przypadku braku wskazania w ofercie okresu wydłużenia gwarancji, Zamawiający uzna za brak wydłużenia tego okresu i przyzna ofercie 0 pkt w tym kryterium.
W ramach wyżej wymienionego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
Zamawiający wymaga aby zaoferowane produkty były objęte gwarancją producenta zgodnie z zasadami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia dla Części I.
5. Łączna ilość punktów dla badanej oferty wynikać będzie z sumy punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
6. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów we wskazanym powyżej kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie gwarancji (gwarancja) (O)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 52 tabletów, zgodnie z opisem zawartym w opisie przedmiotu zamówienia Część II – Dostawa tabletów w Rozdziale II SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213200-7 - Komputer tablet

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
4. 4. Za ofertę najkorzystniejszą Części II zostanie uznana oferta (spośród ofert nieodrzuconych) zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
3) Cena ofertowa (C) – znaczenie 60%,
4) Wydłużenie gwarancji (gwarancja) (O) – znaczenie: 40%
Ocena punktowa złożonych ofert, dla każdego z kryteriów określonych w pkt. powyżej, dokonana zostanie zgodnie z następującymi formułami:
c) Liczba punktów w kryterium Cena (C) zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru:
C=(Cn/Cb)x60
gdzie:
C - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą (badaną) ofertę w zakresie kryterium Cena (C),
Cn - najniższa cena oferty brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Cb - cena oferty brutto oferty ocenianej (badanej),
przy czym w zakresie kryterium Cena (C), do porównania i oceny ofert brana będzie cena oferty brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Im niższa cena oferty, tym większa liczba uzyskanych w tym kryterium punktów.
W ramach wyżej wymienionego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 60 punktów zgodnie ze wzorem.
d) Liczba punktów w kryterium Wydłużenie gwarancji (gwarancja) (O) zostanie przyznana na podstawie następującego wzoru:
Wydłużenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy – 20 pkt,
Wydłużenie gwarancji o dodatkowe 24 miesiące – 40 pkt.
Minimalny okres gwarancji dla tabletów to 24 miesiące zgodnie z zapisami Opisu przedmiotu zamówienia. (Rozdział II SWZ)
W przypadku braku wskazania w ofercie okresu wydłużenia gwarancji, Zamawiający uzna za brak wydłużenia tego okresu i przyzna ofercie 0 pkt w tym kryterium.
W ramach wyżej wymienionego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
Zamawiający wymaga aby zaoferowane tablety były objęte gwarancją producenta zgodnie z zasadami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia dla Części II.
5. Łączna ilość punktów dla badanej oferty wynikać będzie z sumy punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
6. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów we wskazanym powyżej kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie gwarancji (gwarancja) (O)

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie prawnym - Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w niniejszym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w niniejszym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w niniejszym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Część I: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jedno zamówienie polegające na dostawie pomocy dydaktycznych (klocków edukacyjnych) wraz z platformą edukacyjną o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto. Zamawiający nie wyraża zgody na sumowanie kilku zamówień w celu wykazania spełniania wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu zawierają dane w innych walutach niż w złotych polskich, Zamawiający w celu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż złoty polski na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl) na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowana tabela kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
Część II: – Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w niniejszym zakresie,

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo,
2) wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:
1) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi, że przygotowanie oferty w postępowaniu było niezależne od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 3 stosuje się.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty określone w ust. 1 i 2 obowiązują oddzielnie każdego z Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (dla Części I).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga załączenia do formularza ofertowego dla Części I: Dostawa klocków edukacyjnych:
a) opisu technicznego produktów (klocków i platformy) zawierających co najmniej następujące dane: nazwę producenta, model, a także wykaz parametrów technicznych i cech funkcjonalnych oferowanego produktu pozwalający zweryfikować, czy oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w SWZ,
b) kart katalogowych oferowanego produktu (dotyczy klocków),
c) Certyfikatu ISO9001 lub równoważny dla producenta wyposażenia (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu),
d) Certyfikatu ISO 50001 lub równoważny dla producenta wyposażenia (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu),
e) deklaracji zgodności CE (tzw. Conformité Européenne) - załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu.
2. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga załączenia do formularza ofertowego dla Części II: Dostawa tabletów:
a) opisu technicznego produktu zawierającego co najmniej następujące dane: nazwę producenta, model, a także wykaz parametrów technicznych i cech funkcjonalnych oferowanego produktu pozwalający zweryfikować, czy oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w SWZ,
b) karty katalogowe oferowanego produktu,
c) Certyfikat ISO9001 lub równoważny dla producenta wyposażenia (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu),
d) Certyfikat ISO 50001 lub równoważny dla producenta wyposażenia (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu),
e) deklaracja zgodności CE (tzw. Conformité Européenne) - załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu.

3. Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą.
4. Jeżeli Wykonawca nie złoży któregokolwiek przedmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w ust. 1 lub złożony przedmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w ust. 1 jest niekompletny, Zamawiający wezwie do jego złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta nie podlega odrzuceniu albo nie zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
5. Zamawiający będzie zobowiązany w przedmiocie tego uzupełnienia wyłącznie do zażądania od Wykonawcy: złożenia przedmiotowego środka dowodowego, który nie został złożony wraz z ofertą lub uzupełnienia części złożonego przedmiotowego środka dowodowego wraz z ofertą o brakującą (niezłożoną) część.
6. Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści złożonych przedmiotowych środków dowodowych w tym opisu zaoferowanego produktu. Zmiana przez Wykonawcę treści złożonych przedmiotowych środków dowodowych w tym opisu zaoferowanego produktu będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga załączenia do formularza ofertowego dla Części I: Dostawa klocków edukacyjnych:
a) opisu technicznego produktów (klocków i platformy) zawierających co najmniej następujące dane: nazwę producenta, model, a także wykaz parametrów technicznych i cech funkcjonalnych oferowanego produktu pozwalający zweryfikować, czy oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w SWZ,
b) kart katalogowych oferowanego produktu (dotyczy klocków),
c) Certyfikatu ISO9001 lub równoważny dla producenta wyposażenia (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu),
d) Certyfikatu ISO 50001 lub równoważny dla producenta wyposażenia (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu),
e) deklaracji zgodności CE (tzw. Conformité Européenne) - załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu.
2. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga załączenia do formularza ofertowego dla Części II: Dostawa tabletów:
a) opisu technicznego produktu zawierającego co najmniej następujące dane: nazwę producenta, model, a także wykaz parametrów technicznych i cech funkcjonalnych oferowanego produktu pozwalający zweryfikować, czy oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w SWZ,
b) karty katalogowe oferowanego produktu,
c) Certyfikat ISO9001 lub równoważny dla producenta wyposażenia (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu),
d) Certyfikat ISO 50001 lub równoważny dla producenta wyposażenia (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu),
e) deklaracja zgodności CE (tzw. Conformité Européenne) - załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym spółka cywilna):
1) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę zgodną z określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia dołączają ww. pełnomocnictwo lub umowę regulującą współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo.
Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo.
2) Formularz oferty podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielnie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy. Na pierwszej stronie formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) „Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub wykonaniu zamówienia siłami własnymi” - dotyczy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Formularz ten podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
3. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich podmiotów składających ofertę.
4. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.
5. Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie.
6. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności i może być dokonana wyłącznie w formie aneksu do umowy.
2. Szczegółowe informacje dotyczące zmian i ich zakresu zostały określone w § 13 wzoru umowy.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy nie mogą naruszać postanowień przepisu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gmdzialdowo.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wzory umów stanowi Załącznik nr 10 do SWZ.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 308 ust. 2, zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie
to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1,
jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie:
1) podstawowym i złożono tylko jedną ofertę,
2) partnerstwa innowacyjnego i złożono tylko jeden wniosek albo złożono tylko jedną ofertę i upłynął termin do wniesienia
odwołania na czynność odrzucenia wniosku albo w następstwie wniesienia odwołania Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła
wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
4. Osoba bądź osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać i przedstawić dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z pełnomocnictwa załączonego do oferty czy do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub z dokumentów załączonych do oferty
czy wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.