eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Milówka › Budowa nowego skrzydła Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamesznicy z przeznaczeniem na punkt przedszkolnyOgłoszenie z dnia 2024-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa nowego skrzydła Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamesznicy z przeznaczeniem na punkt przedszkolny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MILÓWKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182663

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Kazimierza 123

1.5.2.) Miejscowość: Milówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-360

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@milowka.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.milowka.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d7dda874-9362-11ee-9ee7-e2087ac16d09

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa nowego skrzydła Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamesznicy z przeznaczeniem na punkt przedszkolny

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d7dda874-9362-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00081898

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036280/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa nowego skrzydła Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamesznicy z przeznaczeniem na punkt przedszkolny

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Program Inwestycji Strategicznych oraz z dofinansowania Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu inwestycyjnego pod nazwą „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty”.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00534909

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRG.271.14.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oraz rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamesznicy przy ul. Sportowej 382, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Prace prowadzone będą na działkach o nr. ewid. 7846/3, 7843/4, 7847/4, 7843/6 oraz 7843/3 w miejscowości Kamesznica.
W ramach zadania zostanie wykonana:
- rozbudowa istniejącego budynku szkoły o nowe skrzydło przedszkolne, oddzielone ścianą p.poż. – od fundamentu do przykrycia dachu traktowane jest jako odrębny budynek wraz z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, instalacją grzewczą, odgromową, hydrantową;
- przebudowa fragmentu istniejącego budynku w celu skomunikowania z nowym skrzydłem,
- zamurowanie istniejących okien w ścianie sąsiadującej z nowoprojektowanym budynkiem,
- zagospodarowanie terenu wokół obiektu, częściowe ogrodzenie oraz utwardzenia terenu przy obiekcie;
- utwardzenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych;
- przebudowa instalacji zewnętrznych;
- budowa zbiornika podziemnego p.poż. o pojemności 100 m3 wraz z punktem poboru wody;
- utwardzenie stanowiska czerpania wody (p.poż.) wraz z zawrotką;
- zabezpieczenie istniejącego dachu Sali gimnastycznej do EI60 w pasie min. 1 m od ściany ppoż.

Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszego zamówienia precyzuje: projekt budowlany, metryka projektu branży elektrycznej, opinia geotechniczna, projekty techniczne, projektowana charakterystyka energetyczna budynku, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Obowiązkowe jest aby przed złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu, na którym zlokalizowane będą roboty objęte przedmiotem niniejszego zamówienia. Przeprowadzenie wizji jest warunkiem dla złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z niniejszą SWZ, projektem budowlanym, metryką projektu branży elektrycznej, opinią geotechniczną, projektami technicznymi, projektowaną charakterystyką energetyczną budynku, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami. Zobowiązanie wykonania robót zgodnie z powyższymi dokumentami nie zwalnia Wykonawcy m. in. od obowiązku weryfikacji tej dokumentacji w trakcie trwania umowy i zgłaszania Zamawiającemu wykrytych w niej wad czy uchybień skutkujących możliwością niedochowania warunków umowy lub naruszeniem przepisów prawa.

Wspólny Słownik Zamówień:
45 000 000 – 7 Roboty budowlane,
45 200 000 – 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
45 210 000 – 2 Roboty budowlane w zakresie budynków,
45 214 000 – 0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami,
45 214 100 – 1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
45 330 000 – 9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne
44 482 200 – 4 Hydranty gaśnicze
45 343 000 – Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45 343 200 – 5 Instalowanie sprzętu gaśniczego


3) Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszego zamówienia precyzuje całość dokumentacji załączona do Specyfikacji Warunków Zamówienia – Zał. nr 8 Dokumentacja projektowa + przedmiary.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

44482200-4 - Hydranty gaśnicze

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45343200-5 - Instalowanie sprzętu gaśniczego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2938775,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3535875,91 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2938775,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Budownictwo Oczkowski Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Usługi Remontowo-Budowlane i Ślusarsko-Spawalnicze Stanisław Oczkowki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 525140861

7.3.3) Ulica: ul. Piotra Skargi 12

7.3.4) Miejscowość: Żywiec

7.3.5) Kod pocztowy: 34-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2938775,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.