eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawa papieru toaletowego, środków czystości i materiałów do sprzątania dla KWP i KMP/KPP.Ogłoszenie z dnia 2023-02-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa papieru toaletowego, środków czystości i materiałów do sprzątania dla KWP i KMP/KPP.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930156216

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podwale 31-33

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-040

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 478714603

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa papieru toaletowego, środków czystości i materiałów do sprzątania dla KWP i KMP/KPP.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-91f61113-a5f0-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081729

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00016033/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup środków i materiałów do utrzymania czystości

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl oraz poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl.
3. W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu (Platformy) Zamawiający prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 1010202, cwk@platformazakupowa.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin ).Min. wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe. W celu założenia Konta Użytkownika na platformazakupowa.pl, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
2. niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a.stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b.komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c.zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., (UWAGA! Od dnia 17.08.2021 r., ze względu na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie tej przeglądarki nie będzie dopuszczalne),
d.włączona obsługa JavaScript,
e.zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f.szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g.oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3.Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB w formatach: .pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .txt, .rtf, .xps, .odt, .ods, .odp, .ppt, .pptx, .csv, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .geotiff. .png, .svg, .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a, .mpeg4, .ogg, .ogv, .zip, .tar, .gz, .gzip, .7z, .html, .xhtml, .css, .xml, .xsd, .gml, ,rng, .xsl, .xslt.
4.Oferta jest składana elektronicznie i musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl).
5.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Roz. Prezesa RM z dnia 30 grudnia 2020 roku „W sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie” (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
6.W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
7.Informacje o środkach komunikacji,przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, opis sporządzania oferty, forma dokumentów opisano w Roz. V SWZ.
8.Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław.
b. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod.kwp@wr.policja.gov.pl, tel. 47 8713598
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 ust. 1 Pzp.
d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy PZP
e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a następnie w celu archiwalnym przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt ;
W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres określony przepisami o przechowywaniu i archiwizacji dokumentów dotyczących projektów współfinansowanych z UE od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp i będą skutkować brakiem możliwości udzielenia Pani/Panu zamówienia (brakiem możliwości zawarcia umowy);
g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
Posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, z tym, że zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp, zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PUZ-2380-003-005-003/2023/KD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 515467,77 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 1 postępowania: papier toaletowy, w tym: papier toaletowy mały, papier toaletowy duży, ręcznik zz;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości przedstawiono w załącznikach
nr 1A, 1B, 1C do SWZ w zależności od nr części.
4. Miejsce realizacji dostaw: środki czystości należy dostarczyć do: Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Sokolniczej 12, 53-676 Wrocław.
5. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części postępowania. Wymaga się złożenia oferty obejmującej całość przedmiotu zamówienia w danej części postępowania.

4.2.5.) Wartość części: 211359,35 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33761000-2 - Papier toaletowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert zostanie uwzględnione kryterium najniżej ceny. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie będą podlegały odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 2 postępowania: materiały, w tym: worki na odpady 35l, worki na odpady 60l, worki na odpady 120l, worki na odpady 160l, ścierka mikrofibra, ścierka do podłogi, miotła do zamiatania z kijem, miotła ogrodowa z kijem, mop płaski komplet, zapas do mopa z kieszeniami i zakładkami, kosz na śmieci 25l, szczotka do WC, zmiotka i szufelka, mop okrągły z kijem, wiadro, wiadro z wyciskaczem do mopa okrągłego, zapas do mopa okrągłego;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości przedstawiono w załącznikach
nr 1A, 1B, 1C do SWZ w zależności od nr części.
4. Miejsce realizacji dostaw: środki czystości należy dostarczyć do: Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Sokolniczej 12, 53-676 Wrocław.
5. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części postępowania. Wymaga się złożenia oferty obejmującej całość przedmiotu zamówienia w danej części postępowania.

4.2.5.) Wartość części: 140336,45 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39224000-8 - Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39514200-0 - Ścierki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert zostanie uwzględnione kryterium najniżej ceny. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie będą podlegały odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 3 postępowania: środki chemiczne, w tym: mleczko do czyszczenia, żel do WC, mydło w płynie, uniwersalny płyn do podłóg, płyn do szyb, spray do mebli, skoncentrowany środek do mycia powierzchni, płyn do mycia naczyń, żel do udrażniania rur, spray do mycia łazienek.
Produkty wymienione w części 3 pozycja od 1 do 10 winny być opatrzone etykietą w języku polskim zawierającą skład chemiczny produktu oraz instrukcję użycia.
Wykonawca w momencie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do przesłania kart charakterystyki w wersji elektronicznej na wyznaczony adres e-mail.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości przedstawiono w załącznikach
nr 1A, 1B, 1C do SWZ w zależności od nr części.
4. Miejsce realizacji dostaw: środki czystości należy dostarczyć do: Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Sokolniczej 12, 53-676 Wrocław.
5. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części postępowania. Wymaga się złożenia oferty obejmującej całość przedmiotu zamówienia w danej części postępowania.

4.2.5.) Wartość części: 163771,98 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39813000-4 - Pasty i proszki czyszczące

39830000-9 - Środki czyszczące

39831300-9 - Środki do czyszczenia podłóg

39831600-2 - Środki do czyszczenia toalet

33711900-6 - Mydło

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert zostanie uwzględnione kryterium najniżej ceny. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie będą podlegały odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodleganiu wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
12.1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).
12.2. Wypełnione i podpisane załączniki nr 1A, 1B i 1C (w zależności od części postępowania, na które zostanie złożona oferta) ze wskazaniem cen jednostkowych brutto, wartości danej pozycji brutto oraz łącznej wartości ofert dla danej części (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).
12.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).
12.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Załącznik nr 2 do SWZ, składa każdy z Wykonawców.
12.5. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty - o ile ofertę składa pełnomocnik (podpisane zgodnie z informacją zawartą w pkt 5.2.).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta składana przez podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Załącznik nr 2 do SWZ, składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy, o których mowa w § 9 Projektowanych postanowień umowy:
1. Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy tj. wzrost kosztów jak i ich obnażenie względem cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.
2. Zmiany o których mowa w ust. 1 dokonywane będą w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez Prezesa GUS.
3. Zmiany o których mowa w ust. 1 mogą zostać wprowadzone nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, po udokumentowaniu źródła zmiany cen i za zgodą obu Stron umowy, przy czym zmiana jest dopuszczalna, o ile ceny składników cenotwórczych z dnia zawarcia umowy (załącznik nr 1 do umowy) wzrosną lub spadną o min. 5 %.
4. Wprowadzenie zmian wynagrodzenia jest możliwe pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem.
5. Wykazanie okoliczności zmiany oraz przedłożenie dowodów potwierdzających zmianę spoczywa na Wykonawcy i jest warunkiem koniecznym do uruchomienia procedury zmiany umowy.
6. Jednocześnie Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia dopuszczalności zmiany. Zamawiający, w przypadku, gdy kalkulacje nie będą w wystarczający sposób uzasadniać proponowanej zmiany cen jednostkowych, może odmówić zmiany wynagrodzenia do czasu uzupełnienia dodatkowych wyjaśnień/dowodów. Waloryzacja powinna dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji zamówienia powstających w okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian przepisów.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem, o którym mowa powyżej, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy oraz w odstępach pomiędzy wnioskami nie krótszych niż 6 miesięcy.
8. Waloryzacja danego składnika wynagrodzenia, będzie obliczana według Wskaźnika o którym mowa w ust. 2, za rok poprzedzający złożenie wniosku o waloryzację.
Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy będzie następować o różnicę pomiędzy ustalanym Wskaźnikiem, o którym mowa w ust.2, a procentowym wzrostem lub spadkiem cen składników cenotwórczych o którym mowa w ust. 3.
9. W wyniku dokonania wszystkich waloryzacji, wynagrodzenie może ulec zwiększeniu lub zmiejszeniu o 3% maksymalnej kwoty umowy określonej w § 4 ust.1.
10. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-24 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Brak jest specyficznych wymagań w zakresie dostępności opisanego przedmiotu zamówienia dla osób niepełnosprawnych. 2. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania nazw podwykonawców (załącznik nr 1 do SWZ). W przypadku braku takiej informacji w ofercie, Zamawiający przyjmie, że wykonawca zamierza wykonać zamówienie bez udziału podwykonawców. Zamawiający nie będzie badał czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia z postępowania. 3. a. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji. b. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy PZP. c. Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 PZP, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. d. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. e. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. f. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. g. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8. h. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. i. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP. j. Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia osób na mocy art. 95 PZP. k. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 PZP. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. tj. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej.
4. Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl.
5. Zmiana i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty będą dostępne na: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.