eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łęczyca › Kompleks rekreacyjny - wałyOgłoszenie z dnia 2021-06-12


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00081157 z dnia 2021-06-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
˜Kompleks rekreacyjny - wały

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ˜MIASTO ŁĘCZYCA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ˜REGON 610018479

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ˜M. Konopnickiej 14

1.5.2.) Miejscowość: ˜Łęczyca

1.5.3.) Kod pocztowy: ˜99-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: ˜24 721 0345

1.5.8.) Numer faksu: ˜24 7210300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ˜okubas@leczyca.info.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ˜www.leczyca.info.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

˜Kompleks rekreacyjny - wały

2.4.) Identyfikator postępowania: ˜ocds-148610-1defb6b2-cb60-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00081157

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: ˜2021/BZP 00004469/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Kompleks rekreacyjny - wały

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

˜https://platformazakupowa.pl/pn/um_leczyca

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ˜https://platformazakupowa.pl/pn/um_leczyca

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ˜1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w pkt 10.1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują elektronicznie za pomocą platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”), dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leczyca i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na stronie dotyczącej danego postepowania (nie dotyczy składania ofert). 4. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania Platformy, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: okubas@leczyca.info.pl (nie dotyczy składania ofert). 5. Korzystanie z Platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. 6. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 1) akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący. 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej pod adresem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view 7. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet, 2) komputer klasy PC lub MAC, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, np. Google Chrome, FireFox lub Internet Explorer, 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 8. Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/um_leczyca dokumenty określone w przepisach ustawy Pzp. 9. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania. 10. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ˜Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca  kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: iodo@leczyca.info.pl;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr IR.271.2.1.2021;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ˜IR.271.2.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

˜1. Nazwa zadania: „Kompleks rekreacyjny - wały ”. 2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonane w pełnym zakresie ze względu na cel jakiemu mają służyć. 3. Planowane zadanie zagospodarowania terenów rekreacyjnych nad Zalewem Łęczyckim w Łęczycy realizowane w ramach inwestycji p.n. „Kompleks rekreacyjny – wały” zlokalizowane w całości na zachodnim brzegu zalewu obejmuje:- wykonanie chodnika z kostki betonowej szer. 2,0m ograniczonego obrzeżami,- wykonanie dwóch biegów schodów betonowych z kostki przy wejściu na teren rekreacyjny z istniejącego ciągu pieszego od strony północnej,- wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych ruchowo na skarpie od strony ciągu pieszego od strony północnej,- wykonanie utwardzenia terenu z kostki przy dojściach, stanowisku piknikowym ogniska, zadaszonym stanowisku piknikowym oraz urządzeniu placu zabaw-Młyńskim kole,- montaż 19 szt. latarń oświetlenia LED wzdłuż chodnika, w tym 11 latarń z kamerami monitoringu terenu,- montaż koszy, ławek i stojaków na rowery wzdłuż chodnika i przy obszarach rekreacyjnych,- wydzielenie czterech obszarów rekreacyjnych i wyposażenie tych obszarów:OBSZAR IObszar piknikowy składający się z miejsca na ognisko oraz stanowiska piknikowego-altany z siedziskami,OBSZAR IIWydzielona strefa ćwiczeń gimnastycznych z zestawem drążków,OBSZAR IIIPlaża rekreacyjna zlokalizowana przy nabrzeżu zalewu, wyposażona w leżaki betonowe,OBSZAR IVPlac zabaw dla dzieci.4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z dokumentacją techniczną. UWAGA 1 – Roboty budowalne będące przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są elementem szerszego przedsięwzięcia inwestycyjnego i objęte są projektem budowlanym (załącznik nr 9 do SIWZ), który dotyczy także pozostałych elementów tego przedsięwzięcia. Molo pływające łącznej długości do 25m i wysokości od wierzchu mola do dna akwenu do 2,5m jest poza zakresem niniejszego postępowania. 5. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ. 6. Wykonawca przed wbudowaniem lub zastosowaniem materiałów i urządzeń przekaże Zamawiającemu listy materiałowe. 7. W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza materiały i/lub rozwiązania równoważne opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 8. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.), osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: prace budowlane związane z utworzeniem chodnika z kostki betonowej, wykonanie dwóch biegów schodów betonowych z kostki przy wejściu na teren rekreacyjny, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych ruchowo, wykonanie utwardzenia terenu z kostki.9. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 9. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzania spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 9 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochroną danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 11. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 9 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 SWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 9. 12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez PIP. 13. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Ze względu na charakter robót podział zamówienia byłby niecelowy ze względu na wymaganą spójność w realizacji zadania. Skoordynowanie prac wykonawców realizujących poszczególne prace mogłoby zagrozić właściwemu wykonaniu zadania pod kątem technicznym oraz organizacyjnym. Charakterystyka przedmiotu zamówienia odpowiada profilowi działalności MŚP funkcjonującym na rynku regionalnym i lokalnym, a ponadto w postępowaniu dopuszcza się udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. 14. Termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które będzie oceniane zgodnie z XXI działem SWZ. Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 36 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres maksymalnie 60miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „gwarancja i rękojmia”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji). 15. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy. 16. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 17. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy konieczności odbycia wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów dotyczących zamówienia, jakie znajdują się w dyspozycji Zamawiającego. 18. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 19. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31527210-1 - Latarnie

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

39113600-3 - Ławki

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: ˜3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ˜a) cena: znaczenie kryterium - 60% b) okres gwarancji i rękojmi: znaczenie kryterium - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: ˜Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ˜gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

˜O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w dziale VII SWZ oraz spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące: Zdolności technicznej lub zawodowej Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedno zamówienie związane z zagospodarowaniem terenu obejmujące: montaż lub budowę obiektów małej architektury wraz z wykonaniem nawierzchni twardej ulepszonej, o wartości co najmniej 300.000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: ˜Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 4 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: ˜Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lubwniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, ofertyczęściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

˜Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

˜1) formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1 do SWZ2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, stanowiące załącznik nr 2 do SWZ,3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie doreprezentowania Wykonawcy albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie wynika to z informacji z KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru,Oświadczenie, załącznik nr 2 do SWZ składają odrębnie: Wykonawcy/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunkówudziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.Oświadczenie, o którym mowa stanowi załącznik nr 7 do SWZ. Podmiot udostępniający zasoby (tj. Podwykonawca/-wcy), na którego zasobach Wykonawca polega składa wraz z ofertą oświadczenie potwierdzające brak podstaw jego wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby wg wzoru z załącznika nr 5 do SWZ. W zakresie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać nazdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnychzasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Oświadczenie o którym mowa stanowi załącznik nr 6 do SWZ. W przypadku Wykonawców ubiegających się̨ wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści któregobędzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tychWykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególnościwskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich wykonawcówubiegających się̨wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniemadresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. Wymaganaforma: Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się̨również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającejuprawnienia notariusza.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

˜1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 gr.). 2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 90 1240 2539 1111 0010 6102 1434 z podaniem numeru przetargu5. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego). 6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, należy załączyć do oferty w oryginale w postaci elektronicznej i powinno zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Miasto Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca. 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) termin ważności gwarancji/poręczenia, 5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 7. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

˜1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy- załącznik nr 7 do SWZ. 4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

˜Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranejoferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze umowy- załączniku nr 8 do SWZ. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowaniaformy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ˜1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/um_leczyca

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-06-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.