eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ko這 › Budowa odcinak drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czo這wo-G鏎ka-Osiek, gm. Ko這 - kontynuacjaOg這szenie z dnia 2023-02-03


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Budowa odcinak drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czo這wo-G鏎ka-Osiek, gm. Ko這 – kontynuacja

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Ko這

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311620868

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 23

1.5.2.) Miejscowo嗆: Ko這

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-600

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koni雟ki

1.5.7.) Numer telefonu: 632407000

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminakolo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.gminakolo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Budowa odcinak drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czo這wo-G鏎ka-Osiek, gm. Ko這 – kontynuacja

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-20b21fd2-a3d1-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00081098

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-02-03

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00007830/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.1 Budowa odcinka drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czo這wo-G鏎ka-Osiek, gm. Ko這 - kontynuacja

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_kolo

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_kolo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiaj帷y, zgodnie z Rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo – aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na platformazakupowa.pl, tj.:
a) sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z system闚 operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przegl康arka internetowa ni Internet Explorer;
d) w陰czona obs逝ga JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf,
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa si za pomoc protoko逝 TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platform zakupow stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G堯wnego Urz璠u Miar.
2. Zamawiaj帷y informuje, 瞠 instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotycz帷e w szczeg鏊no軼i logowania, sk豉dania wniosk闚 o wyja郾ienie tre軼i SWZ, sk豉dania ofert oraz innych czynno軼i podejmowanych w niniejszym post瘼owaniu przy u篡ciu platformazakupowa.pl znajduj si w zak豉dce „Instrukcje dla Wykonawc闚" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .

3. Zalecenia:
3.1. Formaty plik闚 wykorzystywanych przez Wykonawc闚 powinny by zgodne
z „Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie og這szenia jednolitego tekstu rozporz康zenia Rady Ministr闚 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i, minimalnych wymaga dla rejestr闚 publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymaga dla system闚 teleinformatycznych”.
4. Zamawiaj帷y rekomenduje wykorzystanie format闚: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze
szczeg鏊nym wskazaniem na .pdf
5. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiaj帷y rekomenduje wykorzystanie
jednego z rozszerze:
a) .zip
b) .7Z
6. W鈔鏚 rozszerze powszechnych a nie wyst瘼uj帷ych w rozporz康zeniu wyst-puj: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty z這穎ne w takich plikach zostan uznane za z這穎ne nieskutecznie.
7. Zamawiaj帷y zwraca uwag na ograniczenia wielko軼i plik闚 podpisywanych profilem zaufanym, kt鏎y wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielko軼i plik闚 podpisywanych w aplikacji eDoApp s逝膨cej do sk豉dania podpisu osobistego, kt鏎y wynosi maksymalnie 5MB.
8. Ze wzgl璠u na niskie ryzyko naruszenia integralno軼i pliku oraz 豉twiejsz weryfikacj podpisu zamawiaj帷y zaleca, w miar mo磧iwo軼i, przekonwertowanie plik闚 sk豉daj帷ych si na ofert na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.
9. Pliki w innych formatach ni PDF zaleca si opatrzy zewn皻rznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pami皻a, aby plik z podpisem przekazywa 陰cznie z dokumentem podpisywanym.
10. Zamawiaj帷y zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka os鏏, stosowa podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie r騜nymi rodzajami podpis闚 np. osobistym i kwalifikowanym mo瞠 doprowadzi do problem闚 w weryfikacji plik闚.
c.d. w SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj, 瞠:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ko這 reprezentowana przez W鎩t Gminy Ko這 z siedzib w Urz璠zie Gminy w Kole, ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Ko這.
2. Administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych, z kt鏎ym mo瞠 si Pani/Pan skontaktowa w sprawach zwi您anych z ochron danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: informatyk@gminakolo.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe b璠 przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji ustawowych zada Gminy Ko這 zwi您anych z prowadzonym zam闚ieniem publicznym pn.: „Budowa odcinak drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czo這wo-G鏎ka-Osiek, gm. Ko這 – kontynuacja”
Nr sprawy: SZ.271.2.2022, na podstawie ustawy Pzp oraz wewn皻rznych regulacji.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. – -Prawo zam闚ie publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p騧n. zm.).
5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany.
6. Dane osobowe b璠 przetwarzane zgodnie z Rozporz康zenie Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz闚 akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia豉nia archiw闚 zak豉dowych oraz przepisami prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo:
 dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych,
 prawo do sprostowania lub uzupe軟ienia Pani/Pana danych osobowych *;
 prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 1 RODO **;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO.
8. Nie przys逝guje Pani/Panu:
 w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZ.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

2. Przedmiot zam闚ienia obejmuje w szczeg鏊no軼i:
2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej potrzebnej do wykonania rob鏒 budowlanych w zakresie wynikaj帷ym z Programu Funkcjonalno-U篡tkowego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania. Wykonawca jest zobowi您any do uzyskania wszelkich niezb璠nych do realizacji inwestycji decyzji, opinii, uzgodnie itp. wraz z uzyskaniem decyzji zezwalaj帷ej na realizacj inwestycji drogowej (ZRID) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg鏊nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr鏬 publicznych (SPEC Ustawy drogowej) Dz.U.2003 nr 80 poz. 721 z p騧n. zm.).
2.2. Wykonanie rob鏒 budowlanych w zakresie wynikaj帷ym z dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawc, o kt鏎ej mowa w punkcie 2.1.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow

45200000-9 - Roboty budowlane wzakresie wznoszenia kompletnych obiekt闚 budowlanych lub ich cz窷ci oraz roboty wzakresie in篡nierii l康owej iwodnej

71000000-8 - Us逝gi architektoniczne, budowlane, in篡nieryjne ikontrolne

71300000-1 - Us逝gi in篡nieryjne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2024-10-25

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ymi kryteriami: Cena ofertowa , Okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy .

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

3.4. Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa:
3.4.1. Wykonawca musi wykaza, i w okresie ostatnich pi耩 (5) lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wykona w spos鏏 nale篡ty:
 robot budowlan, o warto軼i nie mniejszej ni 3.000.000,00 z brutto (s這wnie: trzy miliony z這tych), obejmuj帷 swym zakresem m.in. budow i/lub odbudow i/lub przebudow i/lub rozbudow i/lub remont dr鏬 dla kt鏎ych wydane by這 pozwolenie na budow i/lub zezwolenie na realizacj inwestycji drogowe (ZRID)i/lub zg這szenie i kt鏎e zosta造 uko鎍zone. Robota musi by wykonana w formule zaprojektuj buduj.
Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony je瞠li Wykonawca wyka瞠 w/w kwot w maksymalnie dw鏂h zam闚ieniach 陰cznie.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: a) wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, wraz z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonywane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Wskazano w rozdziale XVI SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia publicznego.
2. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego – nie dotyczy sp馧ki cywilnej, o ile upowa積ienie/pe軟omocnictwo do wyst瘼owania w imieniu tej sp馧ki wynika z do陰czonej do oferty umowy sp馧ki b康 wszyscy wsp鏊nicy podpisz ofert.
3. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, zobowi您ani si z這篡 wraz z ofert stosowne pe軟omocnictwo – nie dotyczy sp馧ki cywilnej, o ile upowa積ienie/pe軟omocnictwo do wyst瘼owania w imieniu tej sp馧ki wynika z do陰czonej do oferty umowy sp馧ki b康 wszyscy wsp鏊nicy podpisz ofert.
4. Oferta musi by podpisana w taki spos鏏, by prawnie zobowi您ywa豉 wszystkich Wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie (przez ka盥ego z Wykonawc闚 lub upowa積ionego pe軟omocnika).
5. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o udzielenie zam闚ienie przez Wykonawc闚 o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ustawy sk豉da ka盥y
z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. O鈍iadczenie te potwierdza brak podstaw wykluczenia - ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia nie mo瞠 podlega wykluczeniu z post瘼owania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powy窺ze oznacza, i:
5.1. O鈍iadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi z這篡 ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.
5.2. O鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 sk豉da podmiot, kt鏎y w odniesieniu do danego warunku udzia逝 w post瘼owaniu potwierdza jego spe軟ianie; dopuszcza si o鈍iadczenie z這穎ne 陰cznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wsp鏊nie sk豉daj帷e ofert lub przez pe軟omocnika wyst瘼uj帷ego w imieniu wszystkich podmiot闚
6. W przypadku, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 2 lub 3 ustawy., Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia zobowi您ani s do陰czy do oferty o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy („(…) z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane, dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.”).
7. Wszelka korespondencja prowadzona b璠zie wy陰cznie z podmiotem wyst瘼uj帷ym jako pe軟omocnik Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiaj帷y, poza mo磧iwo軼i zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. - Prawo zam闚ie publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z p騧n. zm.), przewiduje r闚nie mo磧iwo嗆 dokonywania zmian postanowie zawartej umowy, tak瞠 w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy, w nast瘼uj帷ych okoliczno軼iach:
1) Zmiana termin闚 wykonania umowy w wyniku:
a) przyczyn, z powodu kt鏎ych b璠zie zagro穎ne dotrzymanie terminu zako鎍zenia rob鏒 b璠帷e nast瘼stwem okoliczno軼i, za kt鏎e odpowiedzialno嗆 ponosi Zamawiaj帷y, w szczeg鏊no軼i b璠帷e nast瘼stwem nieterminowego przekazania terenu budowy;
b) wyst徙ienia niekorzystnych warunk闚 atmosferycznych (np. regularne opady deszczu, gradu przez co najmniej 3 dni, nawa軟ice powoduj帷e zalanie miejsca prowadzonych rob鏒, wichury uniemo磧iwiaj帷e stosowanie sprz皻u, d逝gotrwa貫 upa造 trwaj帷e co najmniej 5 dni wymuszaj帷e dodatkowe przerwy w pracy pracownik闚 zgodnie z przepisami bhp) uniemo磧iwiaj帷e prawid這we wykonanie rob鏒, w szczeg鏊no軼i z powodu technologii realizacji prac okre郵onej: Umow, normami lub innymi przepisami, wymagaj帷ej konkretnych warunk闚 atmosferycznych, je瞠li konieczno嗆 wykonania prac w tym okresie nie jest nast瘼stwem okoliczno軼i, za kt鏎e Wykonawca ponosi odpowiedzialno嗆. Wyst徙ienie niekorzystnych warunk闚 pogodowych Wykonawca winien zg這si w dzienniku budowy oraz pisemnie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiaj帷emu. Zg這szenie powinno zosta potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy;
c) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, kt鏎e spowodowa造 niezawinione i niemo磧iwe do unikni璚ia przez Wykonawc op騧nienie, w szczeg鏊no軼i:
 wyst徙ienie w trakcie prowadzenia rob鏒 kl瘰k 篡wio這wych;
 natrafienie w trakcie prowadzenia rob鏒 na niewypa造 lub niewybuchy;
 konieczno嗆 wykonania wykopalisk archeologicznych;
d) zmiany b璠帷e nast瘼stwem okoliczno軼i le膨cych po stronie Zamawiaj帷ego, kt鏎e spowodowa造 niezawinione i niemo磧iwe do unikni璚ia przez Wykonawc op騧nienie, w szczeg鏊no軼i: wstrzymanie rob鏒 przez Zamawiaj帷ego;
e) konieczno嗆 wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob鏒;
f) wyst徙ienia konieczno嗆 wykonania rob鏒 zamiennych lub innych rob鏒 niezb璠nych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgl璠u na zasady wiedzy technicznej lub post瘼 technologiczny oraz udzielenia zam闚ie dodatkowych, kt鏎e wstrzymuj lub op騧niaj realizacj przedmiotu Umowy;
c.d. wz鏎 umowy

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-02-20 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_kolo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-20 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-03-21

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.