eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Aresztu Śledczego w Bytomiu i Oddziału Zewnętrznego w ZabrzuOgłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Aresztu Śledczego w Bytomiu i Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ARESZT ŚLEDCZY W BYTOMIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000319836

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wrocławska 4

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 3886210

1.5.8.) Numer faksu: 32 3706730

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: as_bytom@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka organizacyjna więziennictwa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Aresztu Śledczego w Bytomiu i Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d25a1217-a3cb-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081088

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00080999/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 zakup energi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d25a1217-a3cb-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl,
ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal;

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną:
a) w zakresie składania ofert: przy użyciu: https://ezamowienia.gov.pl,
ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal;
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp
do formularzy: złożenie, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania oferty, oświadczeń lub dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5. Identyfikator postepowania i klucz publiczny dla danego postepowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
6. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest Krzysztof Czempiel, tel. 32 3886228, e-mail: krzysztof.czempiel@sw.gov.pl, dkw_bytom@sw.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Bytomiu,
ul. Wrocławska 4, 41-902 Bytom;
 u zamawiającego powołany został Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować drogą elektroniczną, pisząc na adres mailowy: iod_as_bytom@sw.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby zamawiającego.
 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Aresztu Śledczego w Bytomiu i Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu” ZP-1/EN/2023
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-1/EN/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 267016,16 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Dane punktu poboru
1. Adres i nazwa płatnika faktur:
Areszt Śledczy w Bytomiu
ul. Wrocławska 4
41-902 Bytom
NIP: 626 21 88 083

2. Nazwa i adres punktu poboru energii:
Areszt Śledczy w Bytomiu
ul. Wrocławska 4
41-902 Bytom

Oddział Zewnętrzny w Zabrzu
Aresztu Śledczego w Bytomiu
ul. ks. Pawła Janika 12
41-806 Zabrze

3. Bieżąca grupa taryfowa u operatora OSD:
G13, C11

4. Lokalny operator OSD:
Tauron S.A.

5. Rodzaj umowy (kompleksowa, umowa sprzedaży, umowa dystrybucji):
Umowa sprzedaży

6. Instalacja fotowoltaiczna:
NIE

7. Moc przyłączeniowa:
130 kW (pkt. 8 a,b,d )
200 kW ( pkt. 8 c)

8. Numer PPE:
a 590322400300702591
b 590322400300541817
c 590322400200178885
d 590322400200987159

9. Szacunkowe zapotrzbowanie energii elektrycznej G13:
a) Szczyt przedpołudniowy: 227 223 kWh
b) Szczyt popołudniowy: 109 907 kWh
c) Pozostałe godziny doby: 600 045 kWh

10. Szacunkowe zapotrzbowanie energii elektrycznej C11:
Całodobowa: 24 000 kWh
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby Aresztu Śledczego w Bytomiu .
2. Szacowane roczne zużycie energii elektrycznej wynosi 937 175 kWh
3. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie od 1 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. Z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminów rozpoczęcia wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31 grudnia 2023 roku, jednak nie wcześniej niż po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryterium ceny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wstępnie oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA w oparciu o informacje zawarte w dołączonych do oferty oświadczeniach i dokumentach. Z treści tych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Następnie zgodnie z rozdziałem VII SWZ Zamawiający dokona zbadania złożonych przez wykonawcę podmiotowych środków dowodowych.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu;
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że posiada uprawnienia (koncesję) do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wymagane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r. poz. 716
z późn. zm)
2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie określa warunki w tym zakresie
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający nie określa warunki w tym zakresie
Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunki udziału w postępowaniu
oraz o niepodleganiu wykluczeniu.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamowienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jaką część zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy
z wyknawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wykonawca składa podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy pełnomocnictwo określające jego zakres. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
7. Zamawiający ne zastrzega osobistegowykonania przez Wykonawcę całości zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy/om. W takim przypadku wykonawca wskazuje
w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podaje
(o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy tych podmiotów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8. Zgodnie z art. 274 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia potwierdzających:
a) Brak podstaw wykluczenia, tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast przedmiotowego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) Spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania uprawnień
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj. aktualnej koncesji
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunkow udziału w postępowaniu
w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ.
b) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia w zakresie wskazanym
w załączniku nr 4 do SWZ
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww. oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania
– w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa wraz
z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zamawiający dokona oceny, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, ze samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o którym mowa w pkt. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
8. Zgodnie z art. 274 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia potwierdzających:
a) Brak podstaw wykluczenia, tj. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast przedmiotowego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) Spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania uprawnień
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj. aktualnej koncesji
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawców (Dz. U. z 2020r. poz. 2415).
12. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie wskazanym przez zamawiającego – załączniki 3 i 4 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-20 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną - zgodnie ze sposobem opisanym w SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-20 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.