eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tomaszów Lubelski › Świadczenie usług żywienia pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim w formie cateringu w okresie 12 miesięcy.Ogłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług żywienia pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim w formie cateringu w okresie 12 miesięcy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304444

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Grunwaldzkie 1

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Lubelski

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-600

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: (84)664-44-11 do 19

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@szpital-tomaszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpital-tomaszow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług żywienia pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim w formie cateringu w okresie 12 miesięcy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-62a63aae-a3c1-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081026

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041991/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Świadczenie usług żywienia pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim w formie cateringu w okresie 12 miesięcy.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/spzoztl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.
System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/spzoztl
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy.
Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE1, zwane w skrócie RODO
1. Dane Administratora Danych Osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, położony przy Alejach Grunwaldzkich 1, 22-600 Tomaszów Lubelski, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000054328, posiadającym REGON: 000304444, NIP 921-16-45-721.
2. Dane kontaktowe administratora danych osobowych oraz inspektora ochrony danych. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email sekretariat@szpital-tomaszow.pllub telefonicznie pod numerem informacji +48 84 664 44-11 do 19 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
20
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych jest nim pan Marcin Piwko, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail inspektorod@szpital-tomaszow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Źródło danych
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dane podawane w momencie przesłania oferty lub nawiązania komunikacji w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy z administratorem danych lub w ramach jej wykonania. Konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
4. Zakres przetwarzania danych osobowych.
Do realizacji podanych poniżej celów będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych w zakresie: nazwisko, imię, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, nazwisko rodowe matki, nazwisko rodowe, obywatelstwo, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer ewidencyjny PESEL, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer telefonu komórkowego służbowego, numer faxu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.
5. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w celu:
- podjęciem działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy zawartej z administratorem danych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;.
- realizacją przez administratora danych obowiązków wynikających z prawa zamówień publicznych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Okres przechowywania danych.
- Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres ten obejmuje cały czas trwania umowy.
Odbiorcy danych
- Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom: Urząd Zamówień Publicznych uprawnionym na podstawie przepisów Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, które świadczą na rzecz administratora danych: usługi IT;
- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione osobom lub podmiotom którym zostanie udostępniona dokumentacja w oparciu o art. 18 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Przekazywanie danych poza EOG.
Administrator danych osobowych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Prawa osoby której dane dotyczą.
Przysługuje Panu/Pani prawo do: dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), wniesienia skargi. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. Nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych o których mowa a art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.
Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Pana/Panią danych nie będziemy mogli zawrzeć umowy. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ( art. 22 RODO).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZZ.251.05.2023.K

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług żywienia pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim w formie cateringu w okresie 12 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena – C (Koszt)- 60%
Lokalizacja kuchni – L (Lokalizacja kuchni)
W przypadku nie określenia odległości w formularzu ofertowym oferta podlega odrzuceniu - 35%
Posiadanie certyfikatu ISO 22000 – I (Certyfikat ISO 22000)
W przypadku nie wskazania w formularzu ofertowym TAK lub NIE wykonawca uzyska 0 punktów.
Zamawiający będzie oceniał parametr punktowo na podstawie oświadczenia złożonego wraz ofertą w którym należy zaznaczyć tak lub nie - 5%
Cena:

Cena (koszt) = (Cmin/Co) x 60%

Gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert,
- Co – cena podana w badanej ofercie

Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 60 punktów

Lokalizacja Kuchni:
Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie przyznana w następujący sposób:
Odległość od 1 do 30 km – 35 punktów,
Odległość od 31km do 50 km – 20 punktów,
Odległość od 51km i więcej – 1 punkt,
Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 35 punktów
W przypadku nie określenia odległości w formularzu ofertowym oferta podlega odrzuceniu.
Certyfikat ISO 22000
Wartość punktowa kryterium obliczana będzie w oparciu o załączony do oferty certyfikat wg następujących zasad:
- posiadanie certyfikatu - 5 punktów,
- brak certyfikatu- 0 punktów,
Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 5 punktów
W przypadku nie wskazania w formularzu ofertowym TAK lub NIE wykonawca uzyska 0 punktów

Cena (C) + Lokalizacja kuchni (L) + Certyfikat ISO (I) = O

gdzie we wzorach:
C – Punkty za cenę
L – Punkty za lokalizację kuchni
I – Punkty za ISO
O – Suma punktów za oferowane parametry techniczne

Maksymalna ilość punktów 100 pkt.
Liczba punktów = liczbie %
Wybrana zostanie oferta Wykonawcy, która uzyskała najwyższą sumę punktów (%) za kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Lokalizacja kuchni – L (Lokalizacja kuchni)

4.3.6.) Waga: 35

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Certyfikat ISO 22000

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika z odrębnych przepisów;
a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej wydane przez właściwy Powiatowy Inspektorat Sanitarny potwierdzający, że Wykonawca/Podwykonawca objęty jest nadzorem sanitarnym i spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa procesu przygotowania posiłków oraz realizuje program i procedury z zakresu bezpieczeństwa żywności zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U z 2019 r., poz. 1252 ze zm.);
b) dokument potwierdzający, że Wykonawca/Podwykonawca wdrożył obligatoryjny system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, na który składają się:
- GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna,
- GHP - Dobra Praktyka Higieniczna,
- HACCP – certyfikat HACCP, potwierdzającego, iż Wykonawca opracował, wykonuje i utrzymuje stałą procedurę lub procedury na podstawie zasad HACCP zgodnie z art. 5 Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 s. 1);
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 złotych.
W sytuacji, gdy fakt opłacenia ubezpieczenia nie wynikał będzie z samej treści dokumentu, Wykonawca winien załączyć inny dokument potwierdzający jego opłacenie, a tym samym potwierdzający jego aktualność.
Wykonawca zobowiązany jest utrzymać powyższy zakres ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy w/w dokument straci ważność w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest
14
przedstawić Zamawiającemu dokument ważny na kolejny okres trwania umowy, przed wygaśnięciem ważności poprzedniego dokumentu.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
a) min. 1 osobą na stanowisku dietetyka legitymującego się wykształceniem kierunkowym, posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w żywieniu zbiorowym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ wraz z dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zatrudnionego u Wykonawcy/Podwykonawcy dietetyka bądź oświadczenie potwierdzające powyższe.
b) min. 1 osoba na stanowisku kucharza legitymująca się wykształceniem o profilu związanym z gastronomią. Jeden kucharz posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie w żywieniu zbiorowym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ wraz z dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zatrudnionego u Wykonawcy/Podwykonawcy kucharza bądź oświadczenie potwierdzające powyższe.
c) Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykaże, iż zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizuje w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę żywienia, realizowanych dla co najmniej 100 osób dziennie przez okres minimum 6 miesięcy od poniedziałku do piątku z podaniem liczby osób, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ.
d) aktualny dokument potwierdzający dopuszczenie środka transportu do przewożenia żywności wydany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego; od Wykonawcy/Podwykonawcy

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika z odrębnych przepisów;
a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej wydane przez właściwy Powiatowy Inspektorat Sanitarny potwierdzający, że Wykonawca/Podwykonawca objęty jest nadzorem sanitarnym i spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa procesu przygotowania posiłków oraz realizuje program i procedury z zakresu bezpieczeństwa żywności zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U z 2019 r., poz. 1252 ze zm.);
b) dokument potwierdzający, że Wykonawca/Podwykonawca wdrożył obligatoryjny system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, na który składają się:
- GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna,
- GHP - Dobra Praktyka Higieniczna,
- HACCP – certyfikat HACCP, potwierdzającego, iż Wykonawca opracował, wykonuje i utrzymuje stałą procedurę lub procedury na podstawie zasad HACCP zgodnie z art. 5 Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 s. 1);
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
a) aktualny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 złotych.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej.
a) min. 1 osobą na stanowisku dietetyka legitymującego się wykształceniem kierunkowym, posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w żywieniu zbiorowym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ wraz z dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zatrudnionego u Wykonawcy/Podwykonawcy dietetyka bądź oświadczenie potwierdzające powyższe.
b) min. 1 osoba na stanowisku kucharza legitymująca się wykształceniem o profilu związanym z gastronomią. Jeden kucharz posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie w żywieniu zbiorowym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ wraz z dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zatrudnionego u Wykonawcy/Podwykonawcy kucharza bądź oświadczenie potwierdzające powyższe - Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Załącznik Nr 8 do SWZ;
c) Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykaże, iż zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizuje w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę żywienia, realizowanych dla co najmniej 100 osób dziennie przez okres minimum 6 miesięcy od poniedziałku do piątku z podaniem liczby osób, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ. - Wykaz w usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty Załącznik Nr 9 do SW
d) Wykaz narzędzi (załącznik nr 11 do SWZ), potwierdzający przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego dopuszczenie środka transportu do przewożenia żywności; od Wykonawcy/Podwykonawcy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), wraz z ofertą należy złożyć:
Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podst. art 7 ust. 1 – wg wzoru na załączniku nr 6 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 6 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga, aby oferta była zabezpieczona wadium w kwocie: 2 000, 00 złotych (słownie dwa tysiące złotych).
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
17
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wymaganego wadium lub wadium wniesione zostało nieprawidłowo, zostanie odrzucona na podstawie art. 223 ust. 1 pkt 14 ustawy.
2. Wadium w formie pieniężnej.
1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr
Bank PEKAO S.A. I Oddział w Tomaszowie Lubelskim nr: 93 1240 2832 1111 0000 3300 7205
z opisem przelewu: Wadium. NUMER POSTĘOWANIA: SZZ.251.05.2023.K – Świadczenie usług żywienia pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim w formie cateringu w okresie 12 miesięcy.”
przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 10.02.2022 do godziny 10:00.
2. Dowód wpłacenia wadium powinien być dołączony do oferty.
3. Wadium w formie niepieniężnej.
1. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, dokument wadialny musi zawierać zapisy gwarantujące prawo Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki (tzn. bezwarunkowo i na pierwsze wezwanie Zamawiającego).
2. Dokument wadialny należy dołączyć do oferty w oryginale w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Zwrot wadium.
1. Zamawiający zwraca Wykonawcom wniesione wadium niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą,
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia,
2. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) którego oferta została odrzucona,
3) po wyborze oferty najkorzystniejszej, za wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana,
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
3. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 2, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy.
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci przelewem:
1) na rachunek bankowy wskazany w ofercie jako rachunek do zwrotu wadium,
2) na rachunek z którego zostało wpłacone, w przypadku niewskazania w ofercie rachunku do zwrotu wadium z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono zdeponowane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew.
5. Wadium wniesione w formie niepieniężnej Zamawiający zwróci poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się , zgodnie z art.117 ustawy Pzp, gdy Zamawiający wymaga posiadania uprawnień zawodowych czy też wykształcenia , kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, a warunki udziału w postępowaniu spełniają tylko poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, należy dołączyć oświadczenie , z którego wynikać będzie, jakie konkretne usługi wykonają określeni wykonawcy- a więc kto co konkretnie zrobi w trakcie wykonywania zamówienia (z treści oświadczenia winno wynikać którą część wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wykonają .poszczególni

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zostały określone w załączniku nr 4 do SWZ .tj. projekt umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/spzoztl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) – zgodnie z art. 123 ustawy Pzp - Wykonawca nie
może,po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na
zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby
Załącznik nr 3 do SWZ.
Oryginał pełnomocnictwa w przypadku gdy ofertę i załączniki podpisuje ustanowiony pełnomocnik;
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ustawy Pzp, gdy zamawiający wymaga posiadania uprawnień zawodowych czy
też wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, a warunki udziału w postępowaniu spełniają tylko
poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, należy dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynikać
będzie, jakie konkretne roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają określeni wykonawcy – a więc kto co konkretnie zrobi w
trakcie wykonywania zamówienia. (z treści oświadczenia winno wynikać, którą część zamówienia wykonają poszczególni
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – dotyczy również wspólników spółki cywilnej) - Załącznik nr
10do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.