eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › Bieżące utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta Zabrze w roku 2023 z podziałem na części.Ogłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Bieżące utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta Zabrze w roku 2023 z podziałem na części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 242783530

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kasprowicza 8

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-803

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzd.miastozabrze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.miastozabrze.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta Zabrze w roku 2023 z podziałem na części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-93de8886-a3a1-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081003

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063042/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Bieżące utrzymanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Zabrze w roku 2023 z podziałem na części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-93de8886-a3a1-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mzd.miastozabrze.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl , w zakresie dotyczącym składania ofert oraz oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W pozostałym zakresie dotyczącym niniejszego postępowania komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w postaci e-mail: sekretariat@mzd.miastozabrze.pl oraz skrzynki ePUAP pod adresem: /MZDiII/SkrytkaESP
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Centrum pomocy platformy e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 250 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na adres email: sekretariat@mzd.miastozabrze.pl.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy e-Zamówienia, określone w Regulaminie korzystania z platformy e-Zamówienia oraz zobowiązują się korzystając z platformy e-Zamówienia przestrzegać postanowień tego regulaminu.
Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na platformę e-Zamówienia lub na adres email: sekretariat@mzd.miastozabrze.pl.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail; sekretariat@mzd.miastozabrze.pl za wyjątkiem oferty i załączników do oferty, które należy przekazać za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 poz. 2452 w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd. Dane kontaktowe w części I SWZ, pkt. 1.
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zarządzie Dróg jest Pan Marcin Zemła, kontakt: iod@mzd.miastozabrze.pl,
c) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1;
d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;
e) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do wskazanych przez Wykonawcę danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Dalsze uregulowania zostały zawarte w rozdziale XXXIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DR.260.2.2023.PG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W zakresie części 3 przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na bieżącym utrzymaniu dróg krajowych, wojewódzkiej i powiatowych na terenie miasta Zabrze w tzw. strefie północnej, przedstawionej w załączniku mapowym. Wykaz robót wchodzących w zakres robót utrzymaniowych określony został w ogólnej charakterystyce robót. Zamawiający dopuszcza wskazane przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego miejsca wykonywania robót wchodzących w zakres zamówienia poza obszarem określonym mapą, jednakże wyłącznie
w granicach administracyjnych miasta Zabrze.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonywanie drogowych robót utrzymaniowych,
a w szczególności:
- roboty ziemne,
- podbudowy,
- roboty brukarskie,
- roboty bitumiczne,
- roboty rozbiórkowe,
- prace o charakterze konserwacyjno – naprawczym.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również:
- opracowywanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym oraz uzyskanie jego zatwierdzenia przez Głównego Inżyniera Miasta;
- wykonywanie, utrzymywanie oznakowania zgodnie z ww. projektem;
- przywracanie oznakowania do stanu pierwotnego;
- podejmowanie działań zgodnie z protokołem zgłoszeniowym i protokołem przekazania terenu budowy;
Wykonawca musi być dyspozycyjny przez całą dobę i realizować polecenia Zamawiającego:
a) Zgodnie z protokołem zgłoszeniowym:
- zabezpieczenie elementów pasa drogowego, jego utrzymywanie w należytym stanie do czasu podjęcia działań remontowych
- podjęcie wykonania remontu cząstkowego
- podjęcie działań w przypadkach awaryjnych
b) Zgodnie z protokołem przekazania terenu budowy:
- rozpoczęcie remontu obiektu
- zakończenie remontu obiektu
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, postanowieniami zawartymi w treści projektowanych postanowień umowy oraz obowiązującymi przepisami i normami.

Wykonawca zobowiązany jest do realizowania zleceń Zamawiającego
w następujących terminach:
1) Termin zabezpieczenia elementów pasa drogowego do 1 godz. od momentu zgłoszenia.
2) Termin podjęcia działań remontowych w przypadkach awaryjnych do 3 godz. od momentu zgłoszenia
3) Termin wykonania remontu cząstkowego – zgodnie z ustaleniami określonymi
w specyfikacji technicznej lub przez inspektora nadzoru w protokole zgłoszeniowym
4) Termin rozpoczęcia remontu obiektu przekazanego protokołem przekazania terenu budowy – zgodnie z ustaleniami określonymi przez inspektora nadzoru
w protokole przekazania terenu budowy, do 7 dni kalendarzowych od daty przekazania.
Termin zakończenia remontu obiektu – określony przez Inspektora Nadzoru na podstawie zakresu i procesów technologicznych, wskazany w protokole przekazania terenu budowy

Szczegółowy opis zamówienia zawiera:
• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
• Ogólna Charakterystyka Robót
• mapa
• przedmiar robót do wypełnienia przez Wykonawcę
• Załącznik nr 1 – projektowane postanowienia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 4.1 Zamawiający przewiduje udzielania zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych
4.2. Zamawiający przewiduje, iż wartość tych robót może wynieść maksymalnie do 50% wartości zamówienia podstawowego. Wartość całkowita została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego.
4.3. Zakres zamówienia podobnego obejmować może wszystkie pozycje wymienione w przedmiarze robót dotyczącym danej części zamówienia.
4.4. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia z wolnej ręki z zachowaniem poniższych zasad:
- dla wyceny robót tożsamych z zamówieniem podstawowym kalkulacja nastąpi przy zachowaniu kosztów pośrednich i zysku zadeklarowanych w kosztorysie szczegółowym przekazanym Zamawiającemu po zawarciu umowy dla zamówienia podstawowego, natomiast stawki roboczogodziny, cen materiałów i sprzętu obowiązujących
w zamówieniu podstawowym z uwzględnieniem wskaźnika inflacji lub na podstawie minimalnych cen z opracowań Sekocenbud za ostatni kwartał przed wszczęciem postępowania.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Złożone oferty zostaną ocenione dla każdej części zgodnie z kryterium:
• cena - waga 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W zakresie części 4 przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na bieżącym utrzymaniu dróg gminnych na terenie miasta Zabrze w tzw. strefie północnej, przedstawionej
w załączniku mapowym. Wykaz robót wchodzących w zakres robót utrzymaniowych określony został w ogólnej charakterystyce robót. Zamawiający dopuszcza wskazane przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego miejsca wykonywania robót wchodzących w zakres zamówienia poza obszarem określonym mapą, jednakże wyłącznie w granicach administracyjnych miasta Zabrze.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonywanie drogowych robót utrzymaniowych,
a w szczególności:
- roboty ziemne,
- podbudowy,
- roboty brukarskie,
- roboty bitumiczne,
- roboty rozbiórkowe,
- prace o charakterze konserwacyjno – naprawczym.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również:
- opracowywanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym oraz uzyskanie jego zatwierdzenia przez Głównego Inżyniera Miasta;
- wykonywanie, utrzymywanie oznakowania zgodnie z ww. projektem;
- przywracanie oznakowania do stanu pierwotnego;
- podejmowanie działań zgodnie z protokołem zgłoszeniowym i protokołem przekazania terenu budowy;
Wykonawca musi być dyspozycyjny przez całą dobę i realizować polecenia Zamawiającego:
a) Zgodnie z protokołem zgłoszeniowym:
- zabezpieczenie elementów pasa drogowego, jego utrzymywanie w należytym stanie do czasu podjęcia działań remontowych
- podjęcie wykonania remontu cząstkowego
- podjęcie działań w przypadkach awaryjnych
b) Zgodnie z protokołem przekazania terenu budowy:
- rozpoczęcie remontu obiektu
- zakończenie remontu obiektu
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, postanowieniami zawartymi w treści projektowanych postanowień umowy oraz obowiązującymi przepisami i normami.

Wykonawca zobowiązany jest do realizowania zleceń Zamawiającego w następujących terminach:
1) Termin zabezpieczenia elementów pasa drogowego do 1 godz. od momentu zgłoszenia.
2) Termin podjęcia działań remontowych w przypadkach awaryjnych do 3 godz. od momentu zgłoszenia
3) Termin wykonania remontu cząstkowego – zgodnie z ustaleniami określonymi
w specyfikacji technicznej lub przez inspektora nadzoru w protokole zgłoszeniowym
4) Termin rozpoczęcia remontu obiektu przekazanego protokołem przekazania terenu budowy – zgodnie z ustaleniami określonymi przez inspektora nadzoru
w protokole przekazania terenu budowy, do 7 dni kalendarzowych od daty przekazania.
Termin zakończenia remontu obiektu – określony przez Inspektora Nadzoru na podstawie zakresu i procesów technologicznych, wskazany w protokole przekazania terenu budowy

Szczegółowy opis zamówienia zawiera:
• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
• Ogólna Charakterystyka Robót
• mapa
• Przedmiar Robót do wypełnienia przez Wykonawcę
• Załącznik nr 1 – projektowane postanowienia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 4.1 Zamawiający przewiduje udzielania zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych
4.2. Zamawiający przewiduje, iż wartość tych robót może wynieść maksymalnie do 50% wartości zamówienia podstawowego. Wartość całkowita została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego.
4.3. Zakres zamówienia podobnego obejmować może wszystkie pozycje wymienione w przedmiarze robót dotyczącym danej części zamówienia.
4.4. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia z wolnej ręki z zachowaniem poniższych zasad:
- dla wyceny robót tożsamych z zamówieniem podstawowym kalkulacja nastąpi przy zachowaniu kosztów pośrednich i zysku zadeklarowanych w kosztorysie szczegółowym przekazanym Zamawiającemu po zawarciu umowy dla zamówienia podstawowego, natomiast stawki roboczogodziny, cen materiałów i sprzętu obowiązujących
w zamówieniu podstawowym z uwzględnieniem wskaźnika inflacji lub na podstawie minimalnych cen z opracowań Sekocenbud za ostatni kwartał przed wszczęciem postępowania.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Złożone oferty zostaną ocenione dla każdej części zgodnie z kryterium:
• cena - waga 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

A. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący: warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej, że w okresie ostatnich pięciu lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:

dla Części 3: co najmniej dwie roboty budowlana polegająca na/lub obejmujące budowę lub remont drogi o łącznej wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), w zakresie której/których łącznie wykonane zostały:
- nawierzchnie z betonu asfaltowego – min. 3 000 m2
- nawierzchnie z kostki betonowej – min. 200 m2
- remont cząstkowy nawierzchni z betonu asfaltowego – min. 500 m2
- montaż krawężnika – min. 100 mb

dla Części 4: co najmniej dwie roboty budowlane polegająca na/lub obejmująca budowę lub remont drogi o łącznej wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100), w zakresie której/których łącznie wykonane zostały:
- nawierzchnie z betonu asfaltowego – min. 2 000 m2
- nawierzchnie z kostki betonowej – min. 300 m2
- remont cząstkowy nawierzchni z betonu asfaltowego – min. 500 m2
- montaż krawężnika – min. 100 mb
Uwagi:
1. W przypadku podmiotów działających wspólnie, warunek zdolności technicznej podlega sumowaniu.
2. W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
3. W ramach postawionego warunku Zamawiający dopuszcza wykazanie się jedną lub kilkoma wykonanymi robotami budowlanymi polegającymi na/lub obejmującymi budowę lub remont drogi, w ramach których wykonane zostały roboty wymienione w postawionym warunku.

*Okres wyrażony w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia
w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu.

Zamawiający wskazuje ponadto, że roboty budowlane, o których mowa powyżej, będą uznane za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia został potwierdzony przez inwestora lub podmiot działający w imieniu inwestora jako należycie wykonany, tj. zostało podpisane świadectwo przejęcia robót, protokół odbioru bądź inny dokument równoważny, potwierdzający należyte wykonanie robót.

B. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia (osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia), posiadającymi odpowiednie doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Opis sposobu oceny spełniania tego warunku w zakresie każdej części jest następujący:

1) kierownik budowy – co najmniej 1 osoba, spełniająca poniższe wymagania
kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186) do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
Uwaga! Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji kierownika budowy dla części 3 i 4 przez tą samą osobę.

C. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu, urządzeniami w następujących minimalnych ilościach:
Dotyczy każdej z części zamówienia:
• koparko – ładowarka lub koparko – spycharka – minimum 1 szt.
• rozkładarka mas bitumicznych o szerokości minimum 3,5 m – minimum 1 szt.
• walec stalowy o ciężarze minimum 8 t – minimum 1 szt.
• walec ogumiony – minimum 1 szt.
• frezarka do nawierzchni bitumicznych o szer. min.1,00 m – minimum 1 szt.
• piła do cięcia nawierzchni z betonu asfaltowego – minimum 1 szt.
• recykler (remonter do nawierzchni z betonu asfaltowego) – minimum 1 szt.
• samochody samowyładowcze o ładowności od 5 ton do 12 ton – minimum 2 szt.
• samochody samowyładowcze o ładowności powyżej. 12 ton – minimum 2 szt.
• samochód skrzyniowy o ładowności powyżej 5 ton – minimum 1 szt.
• skrapiarka do bitumu – minimum 1 szt.
Uwagi:
1) Zamawiający dopuszcza w ramach składanych ofert dysponowanie tym samym sprzętem do frezowania i rozkładania mas bitumicznych tj. frezarką
o szerokości minimum 1,00 m, rozkładarką mas bitumicznych o szerokości min. 3,5 m, walcem stalowym o ciężarze min. 8 ton, walcem ogumionym, skrapiarką do bitumu. W pozostałym zakresie Wykonawca winien dysponować wymaganą minimalną ilością odrębnie dla każdej części na którą składa ofertę.
2) w przypadku podmiotów działających wspólnie warunek podlega sumowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

- oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
w zakresie pkt A składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3.2. Zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie od dnia wezwania, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. XIV 2.d) ppkt A i B, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia)

A. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, (wypełniony zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ).

Uwaga:
• Dowodami, o których mowa w powyżej są:
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, inne dokumenty – jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej.

Okres, o którym mowa powyżej wyrażony w latach, (tj. 5 lat) , liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

• Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

B. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej SWZ).

C. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami ( wypełniony zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą
tj. od dnia 20.02.2023r. do dnia 21.03.2023r., jako zabezpieczenie dotrzymania warunków złożonej oferty w wysokości:

Dla części 3: 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych)
Dla części 4: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana, przed podpisaniem umowy o sprawie zamówienia publicznego , zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującą współpracę tych Wykonawców (chyba że umowa ta została załączona do oferty), zawierającą w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:
a. wyznaczenie Lidera;
b. wzajemne zobowiązania Partnerów;
c. części zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych Partnerów;
d. brak możliwości wypowiedzenia Umowy Konsorcjum w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia;
e. solidarną odpowiedzialność Partnerów za należyte wykonanie zamówienia.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej( o ile został sformułowany), o którym mowa w art.112 ust.2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia ( o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku , o którym mowa w ust.3 i 4 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni wykonawcy.
6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
b) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
7. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie , w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (należy wskazać te warunki udziału w postępowaniu, które spełnia wykonawca składający oświadczenie) składa każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z warunkami określonymi w projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę wraz z załącznikami w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Link do postępowania na Platformie e-Zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-20 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełna nazwa zamówienia:
Bieżące utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta Zabrze w roku 2023 z podziałem na części.
Część 3: Bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkiej i powiatowych na terenie miasta Zabrze w roku 2023 – strefa północna
Część 4: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Zabrze w roku 2023 – strefa północna

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.