eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Goleniów › Dostawa energii elektrycznej do Zakładu Karnego w Goleniowie i hali produkcyjnej mieszczącej się w Zakładzie Karnym w GoleniowieOgłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej do Zakładu Karnego w Goleniowie i hali produkcyjnej mieszczącej się w Zakładzie Karnym w Goleniowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY W GOLENIOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000320408

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grenadierów 66

1.5.2.) Miejscowość: Goleniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 91 4667850

1.5.8.) Numer faksu: 91 4667855

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_goleniow@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zakład Karny

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej do Zakładu Karnego w Goleniowie i hali produkcyjnej mieszczącej się w Zakładzie Karnym w Goleniowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3e99c141-a3c2-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080829

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00061430/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa energii elektrycznej do Zakładu Karnego w Goleniowie oraz hali produkcyjnej mieszczącej się w Zakładzie Karnym w Goleniowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3e99c141-a3c2-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps.portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: szczegółowe informacje zawiera paragraf 10 SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.zp.sw.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D/Kw/223/8/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej od dnia następującego po dniu rozwiązania umowy z rezerwowym dostawcą do 31.12.2023 r., do 2 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10%) )
900 MWh

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 57 pkt 1 p.z.p. oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego.
4. zdolności technicznej i/lub zawodowej;
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu 1, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (stosowne oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do SWZ).
Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w zdaniu powyżej, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oprócz dokumentu określonego w zdaniu powyżej, pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.
Powyższe dotyczy również osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego.

2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;

3) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p., załącznik nr 5 do SWZ;

4) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania składane na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, załącznik nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian w treści Umowy:
1) zmiany jednostkowej stawki i lub ceny za 1 MWh wyłącznie w przypadku:
a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT i/lub
b) ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym,
c) zmiany (obniżenia) stawki za MWh wprowadzonej ustawą o zmianie ustawy Pe lub innym powszechnie obowiązującym aktem prawnym w odniesieniu do wszystkich lub niektórych PPE objętych Umową.
Zmiana, o której mowa w pkt 1 obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie stosownych przepisów i dla swej ważności nie wymaga zmiany Umowy (Aneksu).
2) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego,
3) konieczności zmiany umowy spowodowanej okolicznościami, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany tą zmianą nie przekracza 20% wartości pierwotnej umowy.
2. Na podstawie art. 439 ustawy Pzp, strony określają zasady wprowadzenia do umowy odpowiednich zmian wysokości wartości umowy, należnej Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmiany kosztów z nią związanych:
1) każda ze stron może żądać zmiany wartości umowy (odpowiednio podwyższenia lub obniżenia), w przypadku zmiany cen, wyrażającej się zmianą wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny, o ponad 30%;
2) waloryzacja następuje na wniosek jednej ze stron, który musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie i wskazanie podstaw zmiany oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego stronie po zmianie umowy;
3) wartość zmiany Wskaźnika GUS, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, porównywana będzie do wartości Wskaźnika GUS, ogłoszonego w terminie bezpośrednio poprzedzającym dzień otwarcia ofert w postępowaniu (zwany dalej: Bazowy Wskaźnik GUS);
4) ewentualna zmiana wartości umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w miesiącu, w którym zostanie opublikowany komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, podający Wskaźnik GUS większy albo mniejszy o ponad 30%, niż Bazowy Wskaźnik GUS;
5) ewentualna zmiana wartości umowy dotyczyć będzie części wartości umowy przypadającej do zapłaty, po zaistnieniu zdarzenia opisanego w pkt 1 w zw. z pkt 3 powyżej;
6) ewentualna zmiana kwoty wysokości wartości umowy, o którym mowa w pkt 5 powyżej, pod warunkiem zaistnienia zdarzenia opisanego w pkt 1 w zw. z pkt 3 powyżej, nastąpi o procent stanowiący połowę wartości wzrostu albo spadku Wskaźnika GUS;
7) zapłata wartości umowy w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 6. powyżej, dotyczyć będzie kwartałów następujących po 3 miesiącach od terminu zawarcia Umowy;
8) zapłata wartości umowy w kwocie zmienionej zgodnie z pkt 6. powyżej, dotyczyć będzie dostaw wykonanych po upływie okresu, o którym mowa w pkt 7. począwszy od początku kwartału, którego dotyczył komunikat w sprawie Wskaźnika GUS, podający ten wskaźnik wyższy albo niższy o ponad 30% od Bazowego Wskaźnika GUS;
9) ewentualna zmiana wartości umowy, nie będzie dotyczyć okresu, w którym dostawy będą realizowane w warunkach opóźnienia niezawinionego przez zamawiającego.
3) Strony zgodnie ustalają maksymalną wartość zmiany wartości umowy na poziomie 2% wartości umowy netto określonej w dniu zawarcia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na platformie e-zamówienia i udostępnionego również na platformie e-zamówienia. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki e-zamówienia na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.