eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wisznia Mała › Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w gm. Wisznia Mała w formule zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w gm. Wisznia Mała w formule zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wisznia Mała

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934897

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wrocławska 9

1.5.2.) Miejscowość: Wisznia Mała

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-114

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 71 3084800

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@wiszniamala.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiszniamala.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w gm. Wisznia Mała w formule zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6509a5fd-a3c1-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080805

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026522/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w gm. Wisznia Mała

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

htpps://www.wiszniamala.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w dokumencie SWZ. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy wynosi 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami przechowywane są na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania"; o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wisznia Mała. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony powyżej. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego oraz art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że: udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie; udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia; w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn: "Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych: w Ligocie Pięknej i Piotrkowiczkach, oraz urzędu gminy Wiszni Małej gm. Wisznia Mała" a obejmująca m.in.
1). 1). Świetlica wiejska w Piotrkowiczkach, ul. Spacerowa 62
Zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową:
a) wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych;
b) wykonanie ocieplenia ścian w warstwie cokołowej i poniżej poziomu gruntu;
c) ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem;
d) ocieplenie połaci dachowych z wymianą elementów skorodowanych konstrukcji dachu oraz wymianą blachodachówki oraz podbitki;
e) wymiana wybranej stolarki okiennej;
f) wymiana wybranej stolarki drzwiowej;
g) modernizacja ogrzewania poprzez montaż powietrznej pompy ciepła wraz z wymianą i dostosowaniem do parametrów niskotemperaturowych instalacji wewnętrznej;
h) wymiana oświetlenia zewnętrznego na nowe oprawy oparte na źródłach diodowych LED;
i) montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 24kW wraz z modernizacja instalacji odgromowej.
j) budowa pochylni dla osób poruszających się na wózkach oraz wiatrołapu.

2). Urząd Gminy Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9
2.1). Zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową:
a) wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych na elewacji zachodniej oraz wykonanie renowacji pozostałych elewacji przez ułożenie tynku cienkowarstwowego, mineralnego malowanego farbą silikatową;
b) wykonanie renowacji cokołów;
c) wymiana wybranej stolarki okiennej;
d) wymiana wybranej stolarki drzwiowej.
2.2). Zaprojektować i wykonać:
a) ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu na elewacji południowej i zachodniej;
b) termomodernizację stropodachu na części parterowej budynku, usytuowanej od strony ul. Wrocławskiej;
c) wymianę instalacji C.O. wraz z grzejnikami;
d) wymianę oświetlenia zewnętrznego na nowe oprawy oparte na źródłach diodowych LED;
e) wymianę oświetlenia wewnętrznego na nowe oprawy oparte na źródłach diodowych LED;
f) montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 24kW wraz z modernizacja instalacji odgromowej.
3). Ligota Piękna, budynek ul. Na Kolonii 74
3.1). Zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową:
a) wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych;
b) ocieplenie ścian w warstwie cokołowej;
c) ocieplenie stropodachu nad WC i wiatrołapem od strony północnej budynku;
d) ocieplenie połaci dachowej na poddaszu (w pomieszczeniu magazynowym w mieszkaniu);
e) wymianę wybranej stolarki drzwiowej.
3.2). Zaprojektować i wykonać:
a) ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu;
b) ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem;
c) wymianę wybranej stolarki okiennej;
d) wymianę instalacji C.O. wraz z grzejnikami na całej kondygnacji parteru, w przedszkolu;
e) rozbudowę kotłowni o montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej wraz z doprowadzeniem nowych rur c.w.u. i z.w. do poszczególnych przyborów w przedszkolu;
f) wymianę oświetlenia zewnętrznego na nowe oprawy oparte na źródłach diodowych LED,
g) montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 10kW wraz z modernizacją instalacji odgromowej.
4). Ligota Piękna, budynek ul. Główna 19
Zaprojektować i wykonać:
a) wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych na elewacji wschodniej i północnej;
b) ocieplenie ścian w warstwie cokołowej i poniżej poziomu gruntu na elewacji wschodniej i północnej;
c) ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem;
d) ocieplenie stropodachu nad parterową częścią budynku, usytuowaną od strony wschodniej budynku (wiatrołap i WC);
e) wymianę wybranej stolarki okiennej;
f) system zarządzania sterowaniem energią cieplną w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej dającego możliwość zdalnego sterowania temperaturą;
g) wymiana oświetlenia zewnętrznego na nowe oprawy oparte na źródłach diodowych LED;
h) montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 14kW wraz z modernizacją instalacji odgromowej.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje poniższa dokumentacja:
A. Dokumentacja projektowa:
1). Budynek świetlicy ul. Na Kolonii w Ligocie Pięknej
a) Projekt budowlany i projekt wykonawczy pn: "Termomodernizacja budynku usługowo-mieszkalnego" wykonany przez: Firma Kowalewski
b) Szczegółowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru robót
2). Budynek urzędu gminy ul. Wrocławska w Wiszni Małej
a) Projekt budowlany i projekt wykonawczy pn: " Docieplenie wraz z modernizacja elewacji, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku urzędu gminy" wykonany przez: SMART Architekci Szymon Mazurek
b) Szczegółowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru robót
3). Budynek świetlicy w Piotrkowiczkach
a). Projekt budowlany i wykonawczy pn: "Rozbudowa budynku świetlicy o wiatrołap i podjazd dla niepełnosprawnych wraz z przebudową części budynku w miejscowości Piotrkowiczki dz. nr 298, gmina Wisznia Mała" wykonany przez: MAFRA Design Studio Projektowe Anna Bęcławska
b). Szczegółowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru robót
B. Program Funkcjonalno -Użytkowy pn: Termomodernizacja wybranych budynków Gminy Wisznia Mała: Szkoła Podstawowa w Krynicznie, Urząd gminy Wisznia Mała, Ligota Piękna budynek ul. Na Kolonii 74, Ligota Piękna budynek ul. Główna 19" wykonany przez: wykonany przez: MAFRA Design Studio Projektowe Anna Bęcławska
C. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
D. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami
E. Przedmiary robót w zakresie robót objętych dokumentacją projektową, o której mowa w pkt. A powyżej.
Uwaga!!!!
Załączony przedmiary robót służy jako materiał pomocniczy, w celu zapoznania się Wykonawcy z charakterem przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien sprawdzić ilości i charakter prac oraz dokonać wyceny prac, opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z własnym rozpoznaniem przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót Zamawiający za właściwe uzna zakres robót oraz ich ilości zawarte w dokumentacji projektowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn: " PPoprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej w Krynicznie gm. Wisznia Mała" obejmujące m.in.:
1) Szkoła Podstawowa w Krynicznie, ul. Szkolna 6
Zaprojektować i wykonać:
a) ocieplenie ścian zewnętrznych;
b) ocieplenie cokołu i ścian poniżej poziomu gruntu;
c) ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem;
d) wymianę wszystkich świetlików dachowych;
e) wymianę wybranej stolarki drzwiowej;
f) modernizację istniejącej kotłowni gazowej poprzez wymianę dwóch kotłów gazowych o mocy 240 kW i 73 kW wraz z remontem pomieszczenia oraz wymianą wszystkich niezbędnych instalacji w kotłowni;
g) wymiana oświetlenia zewnętrznego na nowe oprawy oparte na źródłach diodowych LED;
h) montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40kW wraz z modernizacja instalacji odgromowej
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje poniższa dokumentacja:

B. Program Funkcjonalno -Użytkowy pn: Termomodernizacja wybranych budynków Gminy Wisznia Mała: Szkoła Podstawowa w Krynicznie, Urząd gminy Wisznia Mała, Ligota Piękna budynek ul. Na Kolonii 74, Ligota Piękna budynek ul. Główna 19" wykonany przez: wykonany przez: MAFRA Design Studio Projektowe Anna Bęcławska
C. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
D. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.; Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Zad. 1 - 50 000.00 PLN
Zad. 2 - 50 000.00 PLN

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie postępowania udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przekazuje do wiadomości Wykonawców wzór umowy o zamówienie stanowiący II część SWZ.
2 Zmiany postanowień umowy, ich zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian określono we wzorze umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-20 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-21

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.