eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w LublinieOgłoszenie z dnia 2023-02-03

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430689052

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gabriela Narutowicza 73

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-019

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 47 811 54 15

1.5.8.) Numer faksu: 47 811 15 34

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lu.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubelska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7aed307b-a233-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080792

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028404/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi medyczne (badanie osób zatrzymanych i pobranie krwi do badań)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Zamawiający korzysta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tylko z takich narzędzi i urządzeń komunikacji elektronicznej, które są niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590), z produktami powszechnie używanymi służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych, i które nie ograniczają wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu.

Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

1. Informacje ogólne
1) Stroną internetową prowadzonego postępowania jest Platforma e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
3) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4) Postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
5) W uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl, (z wyjątkiem składania ofert, które należy składać w sposób określony w rozdziale XIII).
6) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia
(dostępny pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu).
7) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy
e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
8) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę e-Zamówienia.
9) Link do postępowania oraz identyfikator postępowania nadany przez Platformę e-Zamówienia zamieszczone są na stronie internetowej zamawiającego: https://lubelska.policja.gov.pl
10) Zamawiający zaleca aby załączniki i dokumenty składane przez Wykonawcę były przekazywane w szczególności w następujących formatach: .pdf, .odt, .doc, .docx, .xls, xlsx, .zip, .7zip.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
- Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, z siedzibą przy ul. Narutowicza 73, tel. 47 811 57 37;
- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie:
e-mail: iod.kwp@lu.policja.gov.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie” - nr referencyjny 03/1.3.1/23/SZP/U;
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1710 z późn zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 03/1.3.1/23/SZP/U

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 622670,73 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowych, 7 dni w tygodniu usług medycznych w postaci:
• badań lekarskich osób o istnieniu lub braku przeciwwskazań medycznych do przebywania w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym lub okręgowym ośrodku wychowawczym
• pobierania od osób krwi do badań laboratoryjnych
2. Szczegółowy zakres usług określony jest w załączniku nr 1.1 (formularz cenowy) oraz we wzorze umowy - stanowiących załączniki do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 141532,52 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
a) cena oferty brutto 90 %;
b) czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi – 10% (maksymalny czas oczekiwania wynosi 60 minut od momentu zlecenia wykonania badania i/lub pobrania krwi);

Dla kryteriów oceny ofert przyjmuje się skalę punktową od 0 do 100:
a) cena oferty brutto - 90 % (odpowiada 90 pkt);
b) czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi – 10% (odpowiada 10 pkt).

Przy ocenie kryterium „cena oferty brutto” Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę oferty brutto wpisaną w załączniku nr 1 do SWZ – druk oferta. W przedmiotowym kryterium wartość minimalna jest najkorzystniejsza, ilość punktów będzie obliczona wg wzoru:

C = (cena brutto oferty najtańszej/ cena brutto ocenianej oferty) x 90 pkt
gdzie: C – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto.
Dla kryterium „czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi” (maksymalny czas oczekiwania wynosi 60 minut od momentu zlecenia wykonania badania i/lub pobrania krwi) ilość punktów będzie obliczona wg wzoru:

B = (najkrótszy czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi / czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi ocenianej oferty) x 10 pkt

gdzie: B – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi.

Uwaga!
Czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi winien być podany w minutach.
Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi, wpisany w załączniku nr 1 do SWZ – druk oferta.
Maksymalny czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi wynosi 60 minut od momentu zlecenia wykonania badania, pobrania krwi.
Określenie przez wykonawcę czasu oczekiwania dłuższego niż 60 minut spowoduje przyznanie 0 punktów w kryterium czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi.

Suma punktów za cenę oferty brutto (C) i czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi (B) będzie podstawą wyboru oferty najkorzystniejszej i zostanie obliczona wg wzoru:
P = C + B
gdzie:

P – łączna ilość punktów
C – ilość punków w kryterium „cena oferty brutto”
B – ilość punktów w kryterium „czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi”

2. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowych, 7 dni w tygodniu usług medycznych w postaci:
• badań lekarskich osób o istnieniu lub braku przeciwwskazań medycznych do przebywania w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym lub okręgowym ośrodku wychowawczym
• pobierania od osób krwi do badań laboratoryjnych
2. Szczegółowy zakres usług określony jest w załączniku nr 1.2 (formularz cenowy) oraz we wzorze umowy - stanowiących załączniki do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 158130,08 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
a) cena oferty brutto 90 %;
b) czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi – 10% (maksymalny czas oczekiwania wynosi 60 minut od momentu zlecenia wykonania badania i/lub pobrania krwi);

Dla kryteriów oceny ofert przyjmuje się skalę punktową od 0 do 100:
a) cena oferty brutto - 90 % (odpowiada 90 pkt);
b) czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi – 10% (odpowiada 10 pkt).

Przy ocenie kryterium „cena oferty brutto” Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę oferty brutto wpisaną w załączniku nr 1 do SWZ – druk oferta. W przedmiotowym kryterium wartość minimalna jest najkorzystniejsza, ilość punktów będzie obliczona wg wzoru:

C = (cena brutto oferty najtańszej/ cena brutto ocenianej oferty) x 90 pkt
gdzie: C – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto.
Dla kryterium „czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi” (maksymalny czas oczekiwania wynosi 60 minut od momentu zlecenia wykonania badania i/lub pobrania krwi) ilość punktów będzie obliczona wg wzoru:

B = (najkrótszy czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi / czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi ocenianej oferty) x 10 pkt

gdzie: B – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi.

Uwaga!
Czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi winien być podany w minutach.
Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi, wpisany w załączniku nr 1 do SWZ – druk oferta.
Maksymalny czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi wynosi 60 minut od momentu zlecenia wykonania badania, pobrania krwi.
Określenie przez wykonawcę czasu oczekiwania dłuższego niż 60 minut spowoduje przyznanie 0 punktów w kryterium czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi.

Suma punktów za cenę oferty brutto (C) i czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi (B) będzie podstawą wyboru oferty najkorzystniejszej i zostanie obliczona wg wzoru:
P = C + B
gdzie:

P – łączna ilość punktów
C – ilość punków w kryterium „cena oferty brutto”
B – ilość punktów w kryterium „czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi”

2. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowych, 7 dni w tygodniu usług medycznych w postaci:
• badań lekarskich osób o istnieniu lub braku przeciwwskazań medycznych do przebywania w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym lub okręgowym ośrodku wychowawczym
• pobierania od osób krwi do badań laboratoryjnych
2. Szczegółowy zakres usług określony jest w załączniku nr 1.3 (formularz cenowy) oraz we wzorze umowy - stanowiących załączniki do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 188552,85 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
a) cena oferty brutto 90 %;
b) czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi – 10% (maksymalny czas oczekiwania wynosi 60 minut od momentu zlecenia wykonania badania i/lub pobrania krwi);

Dla kryteriów oceny ofert przyjmuje się skalę punktową od 0 do 100:
a) cena oferty brutto - 90 % (odpowiada 90 pkt);
b) czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi – 10% (odpowiada 10 pkt).

Przy ocenie kryterium „cena oferty brutto” Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę oferty brutto wpisaną w załączniku nr 1 do SWZ – druk oferta. W przedmiotowym kryterium wartość minimalna jest najkorzystniejsza, ilość punktów będzie obliczona wg wzoru:

C = (cena brutto oferty najtańszej/ cena brutto ocenianej oferty) x 90 pkt
gdzie: C – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto.
Dla kryterium „czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi” (maksymalny czas oczekiwania wynosi 60 minut od momentu zlecenia wykonania badania i/lub pobrania krwi) ilość punktów będzie obliczona wg wzoru:

B = (najkrótszy czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi / czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi ocenianej oferty) x 10 pkt

gdzie: B – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi.

Uwaga!
Czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi winien być podany w minutach.
Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi, wpisany w załączniku nr 1 do SWZ – druk oferta.
Maksymalny czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi wynosi 60 minut od momentu zlecenia wykonania badania, pobrania krwi.
Określenie przez wykonawcę czasu oczekiwania dłuższego niż 60 minut spowoduje przyznanie 0 punktów w kryterium czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi.

Suma punktów za cenę oferty brutto (C) i czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi (B) będzie podstawą wyboru oferty najkorzystniejszej i zostanie obliczona wg wzoru:
P = C + B
gdzie:

P – łączna ilość punktów
C – ilość punków w kryterium „cena oferty brutto”
B – ilość punktów w kryterium „czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi”

2. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowych, 7 dni w tygodniu usług medycznych w postaci:
• badań lekarskich osób o istnieniu lub braku przeciwwskazań medycznych do przebywania w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym lub okręgowym ośrodku wychowawczym
• pobierania od osób krwi do badań laboratoryjnych
2. Szczegółowy zakres usług określony jest w załączniku nr 1.4 (formularz cenowy) oraz we wzorze umowy - stanowiących załączniki do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 134455,28 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
a) cena oferty brutto 90 %;
b) czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi – 10% (maksymalny czas oczekiwania wynosi 60 minut od momentu zlecenia wykonania badania i/lub pobrania krwi);

Dla kryteriów oceny ofert przyjmuje się skalę punktową od 0 do 100:
a) cena oferty brutto - 90 % (odpowiada 90 pkt);
b) czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi – 10% (odpowiada 10 pkt).

Przy ocenie kryterium „cena oferty brutto” Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę oferty brutto wpisaną w załączniku nr 1 do SWZ – druk oferta. W przedmiotowym kryterium wartość minimalna jest najkorzystniejsza, ilość punktów będzie obliczona wg wzoru:

C = (cena brutto oferty najtańszej/ cena brutto ocenianej oferty) x 90 pkt
gdzie: C – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto.
Dla kryterium „czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi” (maksymalny czas oczekiwania wynosi 60 minut od momentu zlecenia wykonania badania i/lub pobrania krwi) ilość punktów będzie obliczona wg wzoru:

B = (najkrótszy czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi / czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi ocenianej oferty) x 10 pkt

gdzie: B – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi.

Uwaga!
Czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi winien być podany w minutach.
Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi, wpisany w załączniku nr 1 do SWZ – druk oferta.
Maksymalny czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi wynosi 60 minut od momentu zlecenia wykonania badania, pobrania krwi.
Określenie przez wykonawcę czasu oczekiwania dłuższego niż 60 minut spowoduje przyznanie 0 punktów w kryterium czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi.

Suma punktów za cenę oferty brutto (C) i czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi (B) będzie podstawą wyboru oferty najkorzystniejszej i zostanie obliczona wg wzoru:
P = C + B
gdzie:

P – łączna ilość punktów
C – ilość punków w kryterium „cena oferty brutto”
B – ilość punktów w kryterium „czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi”

2. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas oczekiwania na przystąpienie do badania, pobrania krwi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach określonych w rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Nie dotyczy.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawcy winni posiadać uprawnienia do wykonywania działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.).
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeśli wykonawca będzie figurował w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Nie dotyczy.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca winien dysponować placówką medyczną, na terenie której przeprowadzane będą badania lekarskie oraz będzie pobierana krew:
pakiet nr 1 - na terenie miasta Hrubieszów,
pakiet nr 2 - na terenie miasta Łuków,
pakiet nr 3 - na terenie miasta Parczew,
pakiet nr 4 - na terenie powiatu ryckiego.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże w załączniku nr 3 do SWZ, że dysponuje placówką medyczną (stosownie do wybranego pakietu/części), na terenie której przeprowadzane będą badania lekarskie oraz będzie pobierana krew oraz złoży oświadczenie, że dysponuje wykwalifikowanym personelem, przy pomocy którego możliwe jest prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa wykonywanie usług, stanowiących przedmiot zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych).
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (złożonym wraz z ofertą zgodnie z pkt 1).

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych).
2) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej – wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.),
b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami oraz oświadczenia wykonawcy o dysponowaniu wykwalifikowanym personelem, przy pomocy którego możliwe jest prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa wykonywanie usług, stanowiących przedmiot zamówienia.

Wzór wykazu i oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty stanowiące ofertę:
1) Druk OFERTA- załącznik nr 1 do SWZ.
2) Formularze cenowe, stanowiące załączniki nr 1.1. – 1.4 do SWZ (w zależności od wybranego/-ych pakietu/-ów).

Druk Oferta oraz Formularze cenowe nie będą podlegały uzupełnieniu.
Jeżeli Wykonawca nie złoży druku Oferta i/lub formularza cenowego (w zależności od wybranego/-ych pakietu/-ów), oferta będzie podlegała odrzuceniu.

3) Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VI i VII SWZ. Wzór oświadczenia stanowi załączniku nr 2 do SWZ,
4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, w sytuacji jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo do złożenia oferty winno być złożone w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 i 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do ofert oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy).
6. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy (powyższy pkt 5) dotyczy również Wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Na gruncie przepisów dotyczących zamówień publicznych przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy traktować jak wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach gdy Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o których mowa w art. 112ust. 2 pkt 2 ustawy lub warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zobowiązani są do dołączenia do oferty oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
7. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy stanowi załącznik nr 5 do SWZ – wzór umowy.
2. We wzorze umowy Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania wykonawcy i Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy, w szczególności w następujących przypadkach:
-§ 1 ust. 2. "Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości usług wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 do niniejszej
umowy, który stanowi integralną część umowy, wynikających z faktycznej ilości osób zatrzymanych wymagających badania
lekarskiego lub pobrania krwi, jednak do ogólnej kwoty brutto określonej w ust. 1. Zmiana taka nie wymaga formy aneksu i nie może być podstawą ewentualnych roszczeń Wykonawcy z tytułu zmiany ilości usług."
- § 2. ust. 1. "Wykonawca będzie stosował ceny jednostkowe na poszczególne usługi wyszczególnione w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy przez okres 6 miesięcy od daty początkowej obowiązywania umowy.
- Strony uzgadniają, że po okresie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, ceny usług medycznych których dotyczy niniejsza umowa mogą ulec zmianie jedynie w oparciu o półroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (potocznie - półroczny wskaźnik inflacji),
ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
- Zmiana cen, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w trakcie trwania umowy wymaga wniosku Wykonawcy, udokumentowania zasadności proponowanej zmiany, pisemnej akceptacji Zamawiającego oraz podpisania aneksu.
- Wzrost cen za poszczególne usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy nie może przekroczyć przez cały okres obowiązywania umowy 25% ceny wyjściowej brutto każdej z jednostkowych usług, określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 5.
- W przypadku opisanym w ust. 2 niniejszego paragrafu globalna kwota do wykorzystania określona w § 1 ust. 1 nie ulega zmianie i nie może zostać przekroczona.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-22 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-22 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający w rozdziale VII pkt 6 przewiduje dodatkowe przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania:
"Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129), w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105
i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Ustawa przewiduje również karę pieniężną nakładaną na osoby lub podmioty podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego."

2. Określono następujące terminy wykonania zamówienia:
1. W zakresie pakietu nr 1 - Świadczenie usług medycznych dla Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie umowa zostanie zawarta na czas oznaczony, nie dłużej jednak niż na okres 36 miesięcy od wejścia w życie umowy, lub do pełnego wykorzystania kwoty umowy - w tym okresie.
2. W zakresie pakietu nr 2 - Świadczenie usług medycznych dla Komendy Powiatowej Policji w Łukowie umowa zostanie zawarta na czas oznaczony, nie dłużej jednak niż na okres 36 miesięcy od wejścia w życie umowy, lub do pełnego wykorzystania kwoty umowy - w tym okresie.
3. W zakresie pakietu nr 3 - Świadczenie usług medycznych dla Komendy Powiatowej Policji w Parczewie umowa zostanie zawarta na czas oznaczony, nie dłużej jednak niż na okres 36 miesięcy od wejścia w życie umowy, lub do pełnego wykorzystania kwoty umowy - w tym okresie.
4. W zakresie pakietu nr 4 - Świadczenie usług medycznych dla Komendy Powiatowej Policji w Rykach umowa zostanie zawarta na czas oznaczony, nie dłużej jednak niż na okres 36 miesięcy od wejścia w życie umowy, lub do pełnego wykorzystania kwoty umowy - w tym okresie.
5. Planowane terminy wejścia w życie umów:
- pakiet nr 1 – od sierpnia 2023 r.
- pakiet nr 2 i 3: od czerwca 2023 r.
- pakiet nr 4 – od maja 2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.