eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawiercie › Zapewnienie oświetlenia dróg, ulic, placów, ciągów komunikacyjnych i terenów zielonych urządzeniami oświetleniowymiOgłoszenie z dnia 2023-02-03

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zapewnienie oświetlenia dróg, ulic, placów, ciągów komunikacyjnych i terenów zielonych urządzeniami oświetleniowymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZAWIERCIE

1.3.) Oddział zamawiającego: GMINA ZAWIERCIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258871

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: LEŚNA 2

1.5.2.) Miejscowość: Zawiercie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@zawiercie.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawiercie.eu

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zapewnienie oświetlenia dróg, ulic, placów, ciągów komunikacyjnych i terenów zielonych urządzeniami oświetleniowymi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0aea3931-8112-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080327

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038058/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Zapewnienie oświetlenia dróg, ulic, placów,ciągów komunikacyjnych i terenów zielonych urządzeniami oświetleniowymi

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00512645

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zgodnie z obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1385z późn.zm.) w zw. z art. 7 ust 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U
2022, poz.559z późn.zm) polegającym na zaopatrzeniu w energię elektryczną wspólnoty samorządowej (w tym kosztów utrzymania) przez gminy, Gmina Zawiercie zobowiązana jest do ponoszenia kosztów utrzymania oświetlenia.
Współpraca samorządu gminnego z przedsiębiorstwem energetycznym zajmującymi się produkcją paliw gazowych lub energią elektryczną, a następnie ich dystrybucja, jest istotna z punktu widzenia rozwoju gmin. Zaspakaja ona potrzeby odbiorców należących do wspólnot samorządowych.
cd w informacjach dodatkowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIZP.271.130.2022.AS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 841901,04 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest „Zapewnienie oświetlenia dróg, ulic, placów, ciągów komunikacyjnych i terenów zielonych urządzeniami oświetleniowymi do tego celu służącymi poprzez utrzymanie obecnego stanu tych urządzeń w gotowości technicznej na terenie Gminy Zawiercie”.

Zamówienie obejmuje 4 506 szt. opraw oświetlenia ulicznego stanowiących majątek TAURON Nowe Technologie S.A. zlokalizowanych na terenie Gminy Zawiercie.

1. Zakres czynności Wykonawcy, będących przedmiotem umowy, na obszarze administrowanym przez Zamawiającego, obejmuje:
a) Oględziny infrastruktury oświetleniowej.
b) Wykonywanie wymaganych pomiarów infrastruktury oświetleniowej.
c) Wymiana niesprawnych źródeł światła, w n/w czasie 7 dni roboczych
w przypadku pojedynczych opraw
d) Utylizacja zużytych źródeł światła pochodzących z wymiany.
e) Lokalizacja i naprawa uszkodzeń linii kablowej i napowietrznej, wymiana uszkodzonych odcinków linii.
f) Utrzymywanie tabliczek zaciskowo – bezpiecznikowych słupów oświetleniowych w sprawności technicznej z uniemożliwieniem dostępu
do wnęk słupowych osobom postronnym oraz wymiana uszkodzonych zamknięć wnęk słupowych.
g) Utrzymanie sprawności technicznej opraw oświetleniowych przez wymianę ich poszczególnych elementów (dławików, układów zapłonowych, kondensatorów, itp.)
h) Wymiana uszkodzonych przewodów zasilających w słupach i wysięgnikach.
i) Wymiana uszkodzonych elementów zabezpieczających oprawy oświetleniowe oraz dostosowanie zabezpieczeń do poboru mocy.
j) Bieżąca kontrola i utrzymywanie rozdzielnic oświetleniowych w dobrej sprawności technicznej poprzez ich konserwację i wymianę uszkodzonych elementów sterowniczych i zabezpieczających
k) Kontrola prawidłowości czasów załączania i wyłączania oświetlenia oraz wymiana uszkodzonych elementów urządzeń sterowania.
l) Odnawianie i uzupełnianie brakujących napisów informacyjnych na słupach, latarniach i szafkach sterowniczo – zabezpieczeniowych.
m) Prowadzenie dokumentacji techniczno – ruchowej z aktualizowaniem oznakowania informacyjnego, o którym mowa w lit. l;
n) Utrzymanie opraw w należytej czystości.
o) Przywrócenie terenu (chodników, jezdni, zieleni) do stanu odpowiadającemu stanowi pierwotnemu po usunięciu awarii.
p) Likwidację zagrożeń dla osób postronnych wynikłych z losowych uszkodzeń (m.in. zdarzeń drogowych) urządzeń oświetleniowych i niezwłoczne ich odtworzenie.
q) Wykonywania pomiarów i kontroli wynikających z ustawy prawo budowlane wraz z opracowaniem stosownych protokołów.
r) załączenie oraz wyłączenie przerwy nocnej.
2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
a) Świadczenia usług na infrastrukturze oświetleniowej w sposób zapewniający sprawność techniczną zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa
b) Całodobowej obsługi za pośrednictwem właściwych komórek organizacyjnych umożliwiającej zgłaszanie reklamacji i informacji o nieprawidłowym działaniu infrastruktury oświetleniowej przez 7 dni tygodnia i 24 godziny na dobę.
c) Usuwania niesprawności punktów świetlnych w czasie od stwierdzenia przez Wykonawcę lub skutecznego zgłoszenia przez Zamawiającego.
d) Zawiadomienia Zamawiającego o awariach infrastruktury oświetleniowej, których usunięcie w terminach określonych niniejszym załączniku jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
e) Zgłaszania Zamawiającemu usunięcia niesprawności punktu oświetleniowego poprzez przesłanie informacji na adres email: drogi@zawiercie.eu lub
nr telefonu 32 494 12 59.
2) Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę.
Zamawiający działając na podstawie art. 95 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022., poz. nr 1510
z późn. zm.) wszystkich osób, które będą wykonywać czynności wskazane w Rozdziale II pkt 2 oraz 3 zaproszenia. Wymóg ten nie dotyczy osób: wykonujących usługi transportowe, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy – w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście zamówienie na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.
Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę
o pracę, uprawnienia kontrolne Zamawiającego oraz sankcje z tytułu braku zatrudniania osób na umowę o pracę zostały szczegółowo określone w projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załącznik nr 3 do zaproszenia do udziału w negocjacjach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 991642,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 991642,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 991642,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TAURON Nowe technologie S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8991076556

7.3.3) Ulica: Plac Powstańców 20

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 53-314

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 991642,68 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

cd sekcji III pkt 3.1.1) . Zamawiający uznał, że wybór trybu do udzielenia zamówienia publicznego na realizację przedmiotowej
usługi polegającej na eksploatacji i konserwacji oświetlenia w oparciu o art. art. 305 pkt 1 w zw z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit a
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn.zm) - zwanej dalej Pzp., jest uzasadniony ze
względu na fakt, że usługi te mogą być świadczone z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze przez jednego
Wykonawcę, w tym przypadku Tauron Nowe Technologie S.A będącego właścicielem oświetlenia ulicznego objętego
przedmiotem zamówienia. Jako właścicielowi, Spółce Akcyjnej Tauron Nowe Technologie, przysługuje uprawnienie oparte
na treści art. 140 Kodeksu cywilnego do korzystania i rozporządzania swoją rzeczą z wyłączeniem innych osób. TAURON
Nowe Technologie S.A. w piśmie z dnia 14.12.2021r., nie wyraził zgody na eksploatację i konserwację sieci oświetlenia
ulicznego będącego jego własnością przez inny podmiot. W uzasadnieniu Spółka podkreśliła, że zgodnie z treścią Prezesa
UOKiK z dnia 14 lipca 2006 r ( RKT-46/2006), która znalazła potwierdzenie w uchwale Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27
stycznia 2016 r Gmina w sytuacji, w której inny podmiot jest właścicielem urządzeń oświetleniowych nie ma możliwości,
powołując się na konieczność realizacji zadań własnych, zlecić podmiotowi trzeciemu praz związanych z utrzymaniem
punktów świetlnych, bez zgody właściciela tych punktów. W prawie energetycznym brak podstaw do przyjęcia, że Gmina
może ograniczyć prawo własności przedsiębiorstwa energetycznego wynikające z art. 140 Kodeksu Cywilnego. W takiej
sytuacji Gmina może powierzyć zadanie eksploatacji punktów świetlnych osobie trzeciej jedynie za zgodą właściciela, czyli
przedsiębiorstwa energetycznego. Przedsiębiorstwo energetyczne może tej zgody odmówić i nie stanowi to, co do zasady
praktyki monopolistycznej. W przypadku braku zgody na prowadzenie działań eksploatacyjnych na majątku przedsiębiorstwa
energetycznego, ustawowy obowiązek gminy do planowania i finansowania oświetlenia sprowadza się do zawarcia umów z
właścicielem majątku. Zgodnie z orzecznictwem SN i Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Gmina nie jest
uprawniona do zlecenia innym podmiotom ( wyłonionym np. w trybie przetargu) wykonywania usług związanych ze
świadczeniem serwisu sieci i urządzeń oświetlenia, stanowiących własność przedsiębiorstw energetycznych. Powyższy
pogląd reprezentuje również Regionalna Izba Obrachunkowa. Z uwagi na konieczność realizowania nałożonego obowiązku
zapewnienia i finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych zostaną przeprowadzone negocjacje z TAURON
Nowe Technologie S.A. w celu realizacji zamówienia. Ukazany stan faktyczny i prawny wskazuje na spełnienie przesłanek
określonych w art. 214 ust. 1 pkt 1 lit a), tj z przyczyn techn.o obiektywnym charakterze, jeżeli nie istnieje rozsądne
rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów
zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r ( tj.Dz.U z 2022, poz. 1710 z późn. zm). Z uwagi na brak
możliwości wyboru podmiotu, który mógłby zrealizować przedmiot zamówienia, jedynym wykonawcą w tej sytuacji może być
TAURON Nowe Technologie S.A.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.