eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Konserwacja i utrzymania w sprawności technicznej urządzeń zabawowych na placach zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń na siłowniach zewnętrznych i elementów małej architektury na wybiegach dla psów.Ogłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Konserwacja i utrzymania w sprawności technicznej urządzeń zabawowych na placach zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń na siłowniach zewnętrznych i elementów małej architektury na wybiegach dla psów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Toruń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118856

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.nosewicz-lewandowska@um.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.torun.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konserwacja i utrzymania w sprawności technicznej urządzeń zabawowych na placach zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń na siłowniach zewnętrznych i elementów małej architektury na wybiegach dla psów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f12c1433-a0a1-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080018

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028946/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw, urzadzeń do ćwiczeń na siłowniach zewnętrznych, elementów małej architektury - wybiegi dla psów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umtorun.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umtorun.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Informacje ogólne: 1. 1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiający ma Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy https://umtorun.ezamawiajacy.pl,
1.2.Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcami pani Joanna Nosewicz-Lewandowska: https://umtorun.ezamawiajacy.pl
1.3. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia:
https://umtorun.ezamawiajacy.pl,lubhttps://oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania”zostanie przekierowany do stronyhttps://oneplace.marketplanet.pl, gdzie
zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki
procesu rejestracyjnego:podaje adres e-mail, ustanawia hasło,
następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
1.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji dla Wykonawców – Regulacje i procedury procesu zakupowego https://umtorun.ezamawiajacy.pl.
1.5.Zamawiający określa, iż formaty przesyłanych danych tj. plików o
wielkości do 100 MB muszą być zgodne z rozporządzeniem Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). Wykonawca może złożyć jednorazowo maks. 15 plików.
1.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,dokumentów
elektronicznych,oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy https://umtorun.ezamawiajacy.pl.
1.7. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje,przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zamawiający w zakładce"Pytania i odpowiedzi". Za datę przekazania zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu.
1.8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie
dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
1.9. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości
związanych z zasadami korzystania z Platformy e-Zamawiający, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania
teleinformatycznego pod numerem telefonu: +48 22 257 22 23, email: oneplace.admin@marketplanet.pl.
2. Złożenie oferty:
2.1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim i złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Złożenie oferty wymaga od wykonawcy zarejestrowania się
i zalogowania na Platformie zakupowej zamawiającego dostępnej pod adresem https://umtorun.ezamawiajacy.pl.
2.2.Oferty należy złożyć na platformie pod adresem
https://umtorun.ezamawiajacy.pl., w zakładce „OFERTY” .
2.3. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona poprawnie”. O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na platformie. Po zapisaniu, plik jest w Systemie o którym mowa w pkt. 2.1. zaszyfrowany.
2.4. Wykonawca może przed upływem terminu doskładania ofert zmienić lub wycofać ofertę złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce„OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie„wycofaj ofertę”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UL119z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń ochrony danych osobowych zamawiającego jest Pan Marcin Kapiwąs, tel.566118802, email:iod@um.torun.pl;c)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1lit. c RODO w celu związanym z
prowadzeniem niniejszego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia11września 20219 r. –Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informuję, że: 1. Posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;- na
podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO; 2. Nie przysługuje Pani/Panu:- związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6ust.1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 8/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń na siłowniach zewnętrznych. Utrzymanie w sprawności technicznej elementów małej architektury na wybiegach dla psów.”
2. Zestawienie placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz wybiegów dla psów określa załącznik nr. 1 do umowy.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres czynności dla każdego placu zabaw i siłowni zewnętrznej:
1) prowadzenie książki obiektu dla każdego placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz przeprowadzenia rutynowych kontroli przynajmniej raz na 7 dni, w celu sprawdzenia stanu technicznego każdego z urządzeń i identyfikacja ewentualnych uszkodzeń według norm PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN1176-7:2020-9;
2) niezwłoczne zgłaszanie zauważonych nieprawidłowości i uszkodzeń (zgłoszenie w formie elektronicznej na adres wsie@um.torun.pl, do którego należy załączyć dokumentację fotograficzną);
3) przeprowadzanie kontroli funkcjonalnej raz na 2 miesiące według norm PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN1176-7:2020-9 polegającej na zweryfikowaniu stanu poszczególnych elementów urządzeń, stanu ogrodzenia i nawierzchni oraz sporządzenia protokołu z kontroli i przekazania protokołu zamawiającemu.
4) przeprowadzanie do 30 kwietnia 2023 roku kontroli okresowej urządzeń znajdujących się na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonej kontroli przez osobę uprawnioną posiadającą certyfikat inspektora placów zabaw i siłowni zewnętrznych zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach: PN-EN 1176:2017, „Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji” oraz PN-EN 16630:2015-06 „Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań”. W ramach kontroli szczegółowej ocenie poddany zostanie stan techniczny, wszystkich elementów na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych, stopień ich zużycia oraz aktualny poziom bezpieczeństwa na skutek wykonanych napraw. Przekazanie protokołu z przeprowadzonej kontroli zamawiającemu.
5) utrzymanie urządzeń w stanie dopuszczającym do ich użytkowania, zgodnie z aktualnymi przepisami, w przypadku stwierdzenia uszkodzenia elementu małej architektury i ogrodzenia, jego naprawa lub wyłączenie danego elementu z użytkowania na czas jego naprawy. W przypadku wykonania drobnych napraw, należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie z eksploatacji i zabezpieczyć – w ciągu 4 godzin od dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego i wykonać naprawy w ciągu 24 godzin od dokonania zgłoszenia prze Zamawiającego w okresie od kwietnia do października, a w pozostałych miesiącach, w zależności od warunków pogodowych, nie później niż do 72 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego;
6) nadzór nad właściwym działaniem instalacji oświetleniowej znajdującej się na placu zabaw;
7) wykonywanie przez Wykonawcę drobnych napraw, których wartość nie przekroczy kwoty 500 zł na jeden obiekt, wymieniony w załączniku nr 1 do wzoru umowy,
a maksymalnie łącznie za prace na wszystkich obiektach 83 000,00 zł w ramach wynagrodzenia, a w przypadku przekroczenia tej kwoty, za dodatkowym wynagrodzeniem ustalonym przez strony i w ramach odrębnego zlecenia;
8) utrzymanie kontaktów i współdziałanie w zakresie utrzymania ładu i porządku z właściwym terenowo Komisariatem Policji i Straży Miejskiej.
9) Usługi wymienione w pkt 5 – 8 będą wykonywane przez Wykonawcę również dla wybiegów dla psów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50870000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika zespołu wyznaczonego do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże że zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), w sposób należyty co najmniej dwie usługi polegające na konserwacji, przeglądach, naprawach lub budowie wyposażenia placów zabaw bądź siłowni zewnętrznych lub elementów małej architektury o łącznej wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto każda. W przypadku umów na usługi polegające na konserwacji, przeglądach, naprawach lub budowie wyposażenia placów zabaw bądź siłowni zewnętrznych każda z umów powinna obejmować minimum 15 placów zabaw lub 15 siłowni zewnętrznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 5
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotowe środki dowodowe składa każdy z Wykonawców
odrębnie.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, wypełniony załącznik nr 6 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ
2. Pełnomocnictwo ( o ile dotyczy)
3. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy)
4. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (o ile dotyczy)
5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (o ile dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem - wykonawca
składa wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o którym mowa w pkt 12.1. b) SWZ składają odrębnie każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący doświadczenia, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 4. Informacje zawarte w pkt 2 i 3 dotyczą też spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
2.Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmian w umowie
w przypadkach:
1) Zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 umowy w następujących przypadkach:
a) w wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,
b) w wyniku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w stosunku do wysokości minimalnego albo minimalnej stawki godzinowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1952)
c) w wyniku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w wyniku zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) w wyniku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
2) inne:
a) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy – w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, w tym w szczególności obniżenia temperatury powietrza, uniemożliwiających prawidłowe i zgodne ze sztuką budowlaną wykonanie przedmiotu umowy. Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych i czas niezbędny do realizacji danej czynności konserwacją i naprawami,
b) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – w takim przypadku nastąpi dostosowanie postanowień umowy, stosownie do wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
c) zmiany nazwy, siedziby stron umowy, oraz innych danych identyfikacyjnych,
d) zmiany danych osobowych,
e) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy,
f) wystąpienia omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
g) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
h) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

Zakres zmian umowy w zakresie waloryzacji oraz warunki ich wprowadzenia określają postanowienia § 8 ust. 3-10 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-17 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-17 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.