eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › ZP.272.1.4.2023 sukcesywna dostawa podłóż mikrobiologicznych oraz odczynników do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów metodą spektrometrii masowej MALDI-TOF dla WSSE w OlsztynieOgłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
ZP.272.1.4.2023 sukcesywna dostawa podłóż mikrobiologicznych oraz odczynników do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów metodą spektrometrii masowej MALDI-TOF dla WSSE w Olsztynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291807

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żołnierska

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-251

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 5248358

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.wsse.olsztyn@sanepid.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: wsse.logintrade.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZP.272.1.4.2023 sukcesywna dostawa podłóż mikrobiologicznych oraz odczynników do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów metodą spektrometrii masowej MALDI-TOF dla WSSE w Olsztynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9552aeae-a39d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00080004

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006815/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 podłoża mikrobiologiczne

1.2.3 odczynniki laboratoryjne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

wsse.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: informacje o środkach komunikacji elektronicznej szczegółowo zostały opisane w
SWZ. Adres strony internetowej: wsse.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej:
wsse.logintrade.net
Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. W procesie składania oferty, jak również również przedmiotowych środków dowodowych na platformie,
Wykonawca składa podpis elektroniczny bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. Dalsze informacje
zamieszczone są w SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: wsse.logintarde.net

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO obowiązek informacyjny został szczegółowo opisany w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): RODO ograniczenia stosowania zostały szczegółowo opisane w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.1.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

odczynniki do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów metodą spektometrii masowej MALDI-TOF oraz podłoża mikrobiologiczne, 9 pozycji (110 opakowań) szczegółowo opisane w załączniku nr 1/1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia.
Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2023 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2023., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 40%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowania zamówienia

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: maksymalna ilość punktów jaką może osiągną oferta w kryterium TW wynosi 40 punktów.
Ocena punktowa w kryterium „ cena" dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:
Cena najtańszej oferty w PLN
C = ------------------------------------------------ x 60 pkt
Cena badanej oferty w PLN

Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta oceniana pod względem kryterium „termin ważności ” wynosi 40 punktów. Terminy ważności wyznaczone dla każdego zadania są minimalnymi terminami ważności. Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert kryterium terminu ważności, w którym będzie punktował terminy dłuższe niż wyznaczone terminy dla zadania. Zaproponowanie terminu ważności poniżej wymaganego terminu ważności wyznaczonego dla zadania będzie niezgodne z SWZ i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust 1. pkt 5.
Ocena punktowa w kryterium „termin ważności” dokonana zostanie na podstawie danych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:

Zaoferowany termin ważności (określony w pełnych tygodniach)
termin ważności równy lub dłuższy niż: 6 miesięcy od daty dostawy dla pozycji 1,2,3 oraz termin ważności dłuższy niż 4 tygodnie od daty dostawy dla pozycji 4,5,6,7,8,9.
TW = -------------------------------------------------------------------------- x 40 pkt
Maksymalny zaoferowany termin ważności

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin ważności równy lub dłuższy niż: 6 miesięcy od daty dostawy dla pozycji 1,2,3 oraz termin ważności dłuższy niż 4 tygodnie od daty dostawy dla pozycji 4,5,6,7,8,9.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

paski z gradientem stężeń wraz z podłożami mikrobiologicznymi - 23 pozycje (60 opakowań) szczegółowo opisanych w załączniku nr 1/2

4.2.6.) Główny kod CPV: 33698100-0 - Kultury mikrobiologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

amawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość zwiększenia zamówienia.
Zamawiający skorzysta z opcji zwiększenia zamówienia w III lub IV kwartale 2023 r., w przypadku otrzymania dodatkowych środków lub wygospodarowania oszczędności z budżetu na rok 2023., zwiększenia ilości badań nadzorowych lub zleconych przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 20%. W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu do faktycznie zrealizowania zamówienia

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Maksymalna ilość punktów jaką może osiągną oferta w kryterium CENA wynosi 60 punktów. Ocena punktowa w kryterium „ cena ” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:
Cena najtańszej oferty w PLN
C = ------------------------------------------------ x 60 pkt
Cena badanej oferty w PLN

Ocena punktowa w kryterium „ paski wykonane z plastiku” dokonana zostanie na podstawie: Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta oceniana pod względem kryterium „paski wykonane z plastiku ” wynosi 40 punktów. Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert kryterium paski wykonane z plastiku, w którym będzie punktował paski wykonane z plastiku.
paski wykonane z plastiku = 40 pkt
paski nie wykonane z plastiku = 0 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: paski wykonane z plastiku

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny. Wykonawca składa oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wraz z podaniem numeru
NIP lub KRS, aby Zamawiający mógł sprawdzić w ogólnodostępnych bazach danych spełnienie tego warunku, załącznik nr
6 do SWZ.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny. Wykonawca składa oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, załącznik nr 6 do SWZ.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny. Wykonawca składa oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, załącznik nr 6 do SWZ.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny.
Wykonawca składa aktualne na dzień składania oferty oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, załącznik nr 6
do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca składa aktualne na dzień składania oferty oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa aktualne na dzień składania oferty oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

zad 1 - certyfikaty jakości w formie papierowej lub elektronicznej producenta dla wszystkich pozycji
zad 2 - dla pozycji 1-21 pozytywną opinię KORDL katalog zawierający opis proponowanych produktów lub ulotkę zawierającą opis produktu dla wszystkich pozycji

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

zad 1 - certyfikaty jakości w formie papierowej lub elektronicznej producenta dla wszystkich pozycji
zad 2 - dla pozycji 1-21 pozytywną opinię KORDL katalog zawierający opis proponowanych produktów lub ulotkę zawierającą opis produktu dla wszystkich pozycji

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Do oferty należy dołączyć:- Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia;
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania-wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu
stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców; Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków w
postępowaniu-wzór
oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu składa każdy z Wykonawców; Do
oferty należy dołączyć: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu załącznik nr 3.. Przed zawarciem umowy Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

ZMIANY UMOWY
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy, z zastrzeżeniem ust.2 i 3.
2. Dopuszczalna jest zmiana umowy, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art.455 ustawy Pzp
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku:
1) ustawowej zmiany stawek podatku VAT bądź akcyz;
2) poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub
uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy;
3) dokonywania zmian ilościowych zamawianych produktów w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia,
jednak bez możliwości zmian cen jednostkowych (zmiana następuje poprzez powiadomienie drugiej strony w składanych
zamówieniach i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy);
4) konieczności zastąpienia produktu produktem równoważnym (tj. o parametrach co najmniej wymienionych w SWZ) za
cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową, w sytuacji zaprzestania lub czasowego wstrzymania wytwarzania
produktu objętego umową, pod warunkiem, iż produkt równoważny jest tej samej lub wyższej jakości. W takim przypadku,
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zaprzestanie lub czasowe
wstrzymanie produkcji produktu objętego umową przez producenta;
5) w sytuacji wystąpienia siły wyższej, przez którą rozumie się okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne lub też
niemożliwe do uniknięcia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany epidemii, stany
nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa np., która w bezpośredni sposób
wpłynie na okoliczności realizacji umowy, dopuszcza się zmianę umowy w zakresie terminu realizacji dostaw cząstkowych
poprzez jego wydłużenie. Przedmiotowe zmiany będą wprowadzone aneksem, na podstawie uzasadnionego oraz
udokumentowanego wniosku Wykonawcy i będą obowiązywać przez okres występowania okoliczności „siły wyższej”. Po jej
ustaniu Strony powrócą do pierwotnych zapisów umownych
w drodze aneksu do umowy.
ZMIANY WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA
Szczegółowo opisane w załączniku nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: wsse.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.