eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siewierz › Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o. o.Ogłoszenie z dnia 2022-03-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych,
środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o. o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL CHORÓB PŁUC W SIEWIERZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276271179

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zbigniewa Oleśnickiego 21

1.5.2.) Miejscowość: Siewierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-470

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 67 41 111

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital-siewierz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-siewierz.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


spółka z o.o. jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych,
środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o. o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8db9518d-6711-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00079443

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00333118/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/PN/03/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy produktów leczniczych I:
a. Wszystkie oferowane towary, winny posiadać dopuszczenia do stosowania w podmiotach leczniczych w tym zakładach opieki zdrowotnej oraz spełniać wymagania zasadnicze t.j. muszą posiadać wymagane przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne właściwe pozwolenie, na dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski, na podstawie wpisu do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów określonych w ustawie z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 18 marca 2011 r.
b. Ceny na produkty refundowane zaproponowane w postępowaniu nie mogą być wyższe niż te wynikające z regulacji art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
c. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza opakowania o innej pojemności (gramaturze) – zapotrzebowanie na dany lek powinno być wówczas odpowiednio przeliczone i zaokrąglone do pełnego opakowania w górę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

33670000-7 - Środki lecznicze dla układu oddechowego

33692500-2 - Płyny dożylne

4.5.5.) Wartość części: 64414,12 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy produktów leczniczych II:
a. Wszystkie oferowane towary, winny posiadać dopuszczenia do stosowania w podmiotach leczniczych w tym zakładach opieki zdrowotnej oraz spełniać wymagania zasadnicze t.j. muszą posiadać wymagane przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne właściwe pozwolenie, na dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski, na podstawie wpisu do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów określonych w ustawie z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 18 marca 2011 r.
b. Ceny na produkty refundowane zaproponowane w postępowaniu nie mogą być wyższe niż te wynikające z regulacji art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
c. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza opakowania o innej pojemności (gramaturze) – zapotrzebowanie na dany lek powinno być wówczas odpowiednio przeliczone i zaokrąglone do pełnego opakowania w górę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

33670000-7 - Środki lecznicze dla układu oddechowego

33692500-2 - Płyny dożylne

4.5.5.) Wartość części: 51859,85 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy produktów leczniczych III:
a. Wszystkie oferowane towary, winny posiadać dopuszczenia do stosowania w podmiotach leczniczych w tym zakładach opieki zdrowotnej oraz spełniać wymagania zasadnicze t.j. muszą posiadać wymagane przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne właściwe pozwolenie, na dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski, na podstawie wpisu do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów określonych w ustawie z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 18 marca 2011 r.
b. Ceny na produkty refundowane zaproponowane w postępowaniu nie mogą być wyższe niż te wynikające z regulacji art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
c. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza opakowania o innej pojemności (gramaturze) – zapotrzebowanie na dany lek powinno być wówczas odpowiednio przeliczone i zaokrąglone do pełnego opakowania w górę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

33670000-7 - Środki lecznicze dla układu oddechowego

33692500-2 - Płyny dożylne

4.5.5.) Wartość części: 11520,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy produktów leczniczych IV:
a. Wszystkie oferowane towary, winny posiadać dopuszczenia do stosowania w podmiotach leczniczych w tym zakładach opieki zdrowotnej oraz spełniać wymagania zasadnicze t.j. muszą posiadać wymagane przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne właściwe pozwolenie, na dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski, na podstawie wpisu do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów określonych w ustawie z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 18 marca 2011 r.
b. Ceny na produkty refundowane zaproponowane w postępowaniu nie mogą być wyższe niż te wynikające z regulacji art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
c. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza opakowania o innej pojemności (gramaturze) – zapotrzebowanie na dany lek powinno być wówczas odpowiednio przeliczone i zaokrąglone do pełnego opakowania w górę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

33670000-7 - Środki lecznicze dla układu oddechowego

33692500-2 - Płyny dożylne

4.5.5.) Wartość części: 30243,86 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy produktów leczniczych V:
a. Wszystkie oferowane towary, winny posiadać dopuszczenia do stosowania w podmiotach leczniczych w tym zakładach opieki zdrowotnej oraz spełniać wymagania zasadnicze t.j. muszą posiadać wymagane przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne właściwe pozwolenie, na dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski, na podstawie wpisu do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów określonych w ustawie z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 18 marca 2011 r.
b. Ceny na produkty refundowane zaproponowane w postępowaniu nie mogą być wyższe niż te wynikające z regulacji art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
c. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza opakowania o innej pojemności (gramaturze) – zapotrzebowanie na dany lek powinno być wówczas odpowiednio przeliczone i zaokrąglone do pełnego opakowania w górę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

33670000-7 - Środki lecznicze dla układu oddechowego

33692500-2 - Płyny dożylne

4.5.5.) Wartość części: 25298,83 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy produktów leczniczych VI:
a. Wszystkie oferowane towary, winny posiadać dopuszczenia do stosowania w podmiotach leczniczych w tym zakładach opieki zdrowotnej oraz spełniać wymagania zasadnicze t.j. muszą posiadać wymagane przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne właściwe pozwolenie, na dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski, na podstawie wpisu do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów określonych w ustawie z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 18 marca 2011 r.
b. Ceny na produkty refundowane zaproponowane w postępowaniu nie mogą być wyższe niż te wynikające z regulacji art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
c. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza opakowania o innej pojemności (gramaturze) – zapotrzebowanie na dany lek powinno być wówczas odpowiednio przeliczone i zaokrąglone do pełnego opakowania w górę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

33670000-7 - Środki lecznicze dla układu oddechowego

33692500-2 - Płyny dożylne

4.5.5.) Wartość części: 36198,30 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wyrobów medycznych - Linia naczyniowa:
a. Oferowane produkty muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r.o o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 186), w przypadku wyrobów medycznych wprowadzonych po raz pierwszy do obrotu po dniu 26 maja 2021 r. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby wyroby medyczne posiadały oznaczenia i informacje zgodnie z art. 10 ust. 11 rozporządzenia 2017/745 albo art. 10 ust. 10 rozporządzenia 2017/746 (kody UDI lub UDI-DI).
b. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą dane producenta, opis zawierający wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpiecznego użytkowania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na, lub w opakowaniu w formie ulotki, w zależności którego zadania i pozycji dotyczy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33141220-8 - Kaniula

33141300-3 - Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

33141310-6 - Strzykawki

33141320-9 - Igły medyczne

4.5.5.) Wartość części: 6731,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wyrobów medycznych - Opatrunki:
a. Oferowane produkty muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r.o o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 186), w przypadku wyrobów medycznych wprowadzonych po raz pierwszy do obrotu po dniu 26 maja 2021 r. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby wyroby medyczne posiadały oznaczenia i informacje zgodnie z art. 10 ust. 11 rozporządzenia 2017/745 albo art. 10 ust. 10 rozporządzenia 2017/746 (kody UDI lub UDI-DI).
b. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą dane producenta, opis zawierający wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpiecznego użytkowania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na, lub w opakowaniu w formie ulotki, w zależności którego zadania i pozycji dotyczy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 5664,70 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wyrobów medycznych - Cewniki + zestawy:
a. Oferowane produkty muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r.o o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 186), w przypadku wyrobów medycznych wprowadzonych po raz pierwszy do obrotu po dniu 26 maja 2021 r. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby wyroby medyczne posiadały oznaczenia i informacje zgodnie z art. 10 ust. 11 rozporządzenia 2017/745 albo art. 10 ust. 10 rozporządzenia 2017/746 (kody UDI lub UDI-DI).
b. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą dane producenta, opis zawierający wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpiecznego użytkowania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na, lub w opakowaniu w formie ulotki, w zależności którego zadania i pozycji dotyczy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33141200-2 - Cewniki

4.5.5.) Wartość części: 10622,10 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wyrobów medycznych - Rękawice:
a. Oferowane produkty muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r.o o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 186), w przypadku wyrobów medycznych wprowadzonych po raz pierwszy do obrotu po dniu 26 maja 2021 r. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby wyroby medyczne posiadały oznaczenia i informacje zgodnie z art. 10 ust. 11 rozporządzenia 2017/745 albo art. 10 ust. 10 rozporządzenia 2017/746 (kody UDI lub UDI-DI).
b. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą dane producenta, opis zawierający wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpiecznego użytkowania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na, lub w opakowaniu w formie ulotki, w zależności którego zadania i pozycji dotyczy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 18424300-0 - Rękawice jednorazowe

4.5.5.) Wartość części: 19500,00 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wyrobów medycznych - Różne:
a. Oferowane produkty muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r.o o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 186), w przypadku wyrobów medycznych wprowadzonych po raz pierwszy do obrotu po dniu 26 maja 2021 r. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby wyroby medyczne posiadały oznaczenia i informacje zgodnie z art. 10 ust. 11 rozporządzenia 2017/745 albo art. 10 ust. 10 rozporządzenia 2017/746 (kody UDI lub UDI-DI).
b. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą dane producenta, opis zawierający wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpiecznego użytkowania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na, lub w opakowaniu w formie ulotki, w zależności którego zadania i pozycji dotyczy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.5.5.) Wartość części: 7377,80 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wyrobów medycznych - Maski ochronne i inne:
a. Oferowane produkty muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r.o o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 186), w przypadku wyrobów medycznych wprowadzonych po raz pierwszy do obrotu po dniu 26 maja 2021 r. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby wyroby medyczne posiadały oznaczenia i informacje zgodnie z art. 10 ust. 11 rozporządzenia 2017/745 albo art. 10 ust. 10 rozporządzenia 2017/746 (kody UDI lub UDI-DI).
b. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą dane producenta, opis zawierający wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpiecznego użytkowania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na, lub w opakowaniu w formie ulotki, w zależności którego zadania i pozycji dotyczy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.5.5.) Wartość części: 3185,00 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wyrobów medycznych - Pieluchomajtki:
a. Oferowane produkty muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r.o o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 186), w przypadku wyrobów medycznych wprowadzonych po raz pierwszy do obrotu po dniu 26 maja 2021 r. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby wyroby medyczne posiadały oznaczenia i informacje zgodnie z art. 10 ust. 11 rozporządzenia 2017/745 albo art. 10 ust. 10 rozporządzenia 2017/746 (kody UDI lub UDI-DI).
b. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą dane producenta, opis zawierający wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpiecznego użytkowania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na, lub w opakowaniu w formie ulotki, w zależności którego zadania i pozycji dotyczy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.5.5.) Wartość części: 3350,00 PLN

Część 14

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wyrobów medycznych - System podciśnieniowy:
a. Oferowane produkty muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r.o o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 186), w przypadku wyrobów medycznych wprowadzonych po raz pierwszy do obrotu po dniu 26 maja 2021 r. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby wyroby medyczne posiadały oznaczenia i informacje zgodnie z art. 10 ust. 11 rozporządzenia 2017/745 albo art. 10 ust. 10 rozporządzenia 2017/746 (kody UDI lub UDI-DI).
b. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą dane producenta, opis zawierający wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpiecznego użytkowania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na, lub w opakowaniu w formie ulotki, w zależności którego zadania i pozycji dotyczy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.5.5.) Wartość części: 6201,30 PLN

Część 15

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wyrobów medycznych - Błony RTG:
a. Oferowane produkty muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r.o o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 186), w przypadku wyrobów medycznych wprowadzonych po raz pierwszy do obrotu po dniu 26 maja 2021 r. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby wyroby medyczne posiadały oznaczenia i informacje zgodnie z art. 10 ust. 11 rozporządzenia 2017/745 albo art. 10 ust. 10 rozporządzenia 2017/746 (kody UDI lub UDI-DI).
b. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą dane producenta, opis zawierający wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpiecznego użytkowania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na, lub w opakowaniu w formie ulotki, w zależności którego zadania i pozycji dotyczy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32354110-3 - Klisza rentgenowska

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

24931230-0 - Wywoływacze do zdjęć rentgenowskich

24931240-3 - Utrwalacze do zdjęć rentgenowskich

4.5.5.) Wartość części: 16204,50 PLN

Część 16

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy środków dezynfekcyjnych I:
a. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą dane producenta, opis zawierający wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpiecznego użytkowania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na, lub w opakowaniu w formie ulotki, w zależności którego zadania i pozycji dotyczy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
b. Wszystkie oferowane produkty, w zakresie Zadania nr 3, muszą posiadać wymagane aktualnymi przepisami pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski, w zależności od klasyfikacji danego środka dezynfekcyjnego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 4540,00 PLN

Część 17

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy środków dezynfekcyjnych II:
a. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą dane producenta, opis zawierający wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpiecznego użytkowania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na, lub w opakowaniu w formie ulotki, w zależności którego zadania i pozycji dotyczy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
b. Wszystkie oferowane produkty, w zakresie Zadania nr 3, muszą posiadać wymagane aktualnymi przepisami pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski, w zależności od klasyfikacji danego środka dezynfekcyjnego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 3010,00 PLN

Część 18

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy środków dezynfekcyjnych III:
a. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą dane producenta, opis zawierający wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpiecznego użytkowania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na, lub w opakowaniu w formie ulotki, w zależności którego zadania i pozycji dotyczy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
b. Wszystkie oferowane produkty, w zakresie Zadania nr 3, muszą posiadać wymagane aktualnymi przepisami pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski, w zależności od klasyfikacji danego środka dezynfekcyjnego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 1370,00 PLN

Część 19

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy środków dezynfekcyjnych IV:
a. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą dane producenta, opis zawierający wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpiecznego użytkowania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na, lub w opakowaniu w formie ulotki, w zależności którego zadania i pozycji dotyczy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
b. Wszystkie oferowane produkty, w zakresie Zadania nr 3, muszą posiadać wymagane aktualnymi przepisami pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski, w zależności od klasyfikacji danego środka dezynfekcyjnego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 1992,00 PLN

Część 20

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy środków dezynfekcyjnych V:
a. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą dane producenta, opis zawierający wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpiecznego użytkowania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na, lub w opakowaniu w formie ulotki, w zależności którego zadania i pozycji dotyczy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
b. Wszystkie oferowane produkty, w zakresie Zadania nr 3, muszą posiadać wymagane aktualnymi przepisami pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski, w zależności od klasyfikacji danego środka dezynfekcyjnego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 2532,60 PLN

Część 21

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy środków dezynfekcyjnych VI:
a. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą dane producenta, opis zawierający wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpiecznego użytkowania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na, lub w opakowaniu w formie ulotki, w zależności którego zadania i pozycji dotyczy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
b. Wszystkie oferowane produkty, w zakresie Zadania nr 3, muszą posiadać wymagane aktualnymi przepisami pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski, w zależności od klasyfikacji danego środka dezynfekcyjnego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 1972,00 PLN

Część 22

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy środków dezynfekcyjnych VII:
a. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją zawierającą dane producenta, opis zawierający wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpiecznego użytkowania i terminów ważności. Wymagania te muszą znajdować się na, lub w opakowaniu w formie ulotki, w zależności którego zadania i pozycji dotyczy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
b. Wszystkie oferowane produkty, w zakresie Zadania nr 3, muszą posiadać wymagane aktualnymi przepisami pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie Polski, w zależności od klasyfikacji danego środka dezynfekcyjnego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.5.5.) Wartość części: 3964,90 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 64556,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 64556,63 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 64556,63 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „Farmacol – Logistyka” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 141107266

7.3.3) Ulica: ul. Szopienicka 77

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-431

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 644556,63 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

U z a s a d n i e n i e p r a w n e.
Zamawiający unieważnia wyżej oznaczone postępowanie na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) , zwanej dalej ustawą lub Pzp, ponieważ w w/w częściach nie została złożona żadna oferta.
U z a s a d n i e n i e f a k t y c z n e.
Przyczyną unieważnienia przedmiotowych części postępowania jest fakt, iż w postępowaniu dla w/w części nie została złożona żadna oferta, tak więc zaistniały przesłanki z art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, obligujące Zamawiającego do unieważnienia niniejszego postępowania.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

U z a s a d n i e n i e p r a w n e.
Zamawiający unieważnia wyżej oznaczone postępowanie na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) , zwanej dalej ustawą lub Pzp, ponieważ w w/w częściach nie została złożona żadna oferta.
U z a s a d n i e n i e f a k t y c z n e.
Przyczyną unieważnienia przedmiotowych części postępowania jest fakt, iż w postępowaniu dla w/w części nie została złożona żadna oferta, tak więc zaistniały przesłanki z art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, obligujące Zamawiającego do unieważnienia niniejszego postępowania.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 30035,41 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 30035,41 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 30035,41 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „Farmacol – Logistyka” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 141107266

7.3.3) Ulica: ul. Szopienicka 77

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-431

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 30035,41 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 22332,74 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 23860,06 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 22332,74 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „Farmacol – Logistyka” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 141107266

7.3.3) Ulica: ul. Szopienicka 77

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-431

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 22332,74 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 31111,46 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 31111,46 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 31111,46 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hurtownia Farmaceutyczna MEDIFARM Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 243183096

7.3.3) Ulica: ul. Bławatków 6

7.3.4) Miejscowość: Tychy

7.3.5) Kod pocztowy: 43-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 31111,46 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7739,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7739,15 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7739,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZARYS International Group sp. z o.o. sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 273295877

7.3.3) Ulica: ul. Pod Borem 18

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.5) Kod pocztowy: 41-808

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7739,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5909,78 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5909,78 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5909,78 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZARYS International Group sp. z o.o. sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 273295877

7.3.3) Ulica: ul. Pod Borem 18

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.5) Kod pocztowy: 41-808

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5909,78 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 13311,43 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13311,43 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 13311,43 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZARYS International Group sp. z o.o. sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 273295877

7.3.3) Ulica: ul. Pod Borem 18

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.5) Kod pocztowy: 41-808

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13311,43 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11046,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11046,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11046,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZARYS International Group sp. z o.o. sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 273295877

7.3.3) Ulica: ul. Pod Borem 18

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.5) Kod pocztowy: 41-808

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11046,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

U z a s a d n i e n i e p r a w n e.
Zamawiający unieważnia wyżej oznaczone postępowanie na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) , zwanej dalej ustawą lub Pzp, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
U z a s a d n i e n i e f a k t y c z n e.
Przyczyną unieważnienia przedmiotowej części postępowania jest fakt, iż w postępowaniu dla w/w Pakietu Zamawiający wpisał pomyłkowo w pozycji 17 Formularza asortymentowo cenowego niewłaściwą ilość 200 op., w zamian za 2 op. natomiast licząc wartość pakietu do szacunku policzył właściwą ilość, czego faktem jest rozbieżna wartości kwoty przeznaczonej na realizacje a wartości oferty złożonej w tym Pakiecie, tak więc zaistniały przesłanki z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp, obligujące Zamawiającego do unieważnienia niniejszego postępowania.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 34020,54 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 34020,54 PLN

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2819,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2819,8 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 12)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZARYS International Group sp. z o.o. sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 273295877

7.3.3) Ulica: ul. Pod Borem 18

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.5) Kod pocztowy: 41-808

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 12)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2819,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 13)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2756,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2756,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2756,9 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 13)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bialmed Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 790003564

7.3.3) Ulica: ul. Kazimierzowska 46/48/35

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-546

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 13)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2756,9 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 14

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 14)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7098,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7098,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7098,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 14)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Medlab-Products Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 006216920

7.3.3) Ulica: ul. Gałczyńskigo 8

7.3.4) Miejscowość: Raszyn

7.3.5) Kod pocztowy: 05-090

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 14)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7098,84 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 15

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 15)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

U z a s a d n i e n i e p r a w n e.
Zamawiający unieważnia wyżej oznaczone postępowanie na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) , zwanej dalej ustawą lub Pzp, ponieważ w w/w częściach nie została złożona żadna oferta.
U z a s a d n i e n i e f a k t y c z n e.
Przyczyną unieważnienia przedmiotowych części postępowania jest fakt, iż w postępowaniu dla w/w części nie została złożona żadna oferta, tak więc zaistniały przesłanki z art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, obligujące Zamawiającego do unieważnienia niniejszego postępowania.

Część 16

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 16)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 16)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5069,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5069,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5069,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 16)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bialmed Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 790003564

7.3.3) Ulica: ul. Kazimierzowska 46/48/35

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-546

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 16)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5069,76 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 17

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 17)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 17)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3377,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5321,74 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3377,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 17)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MEDILAB Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 008125592

7.3.3) Ulica: ul. Niedźwiedzia 60

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-531

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 17)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3377,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 18

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 18)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 18)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1540,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1540,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1540,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 18)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MEDILAB Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 008125592

7.3.3) Ulica: ul. Niedźwiedzia 60

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-531

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 18)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1540,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 19

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 19)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 19)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1863,54 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3381,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1863,54 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 19)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MEDILAB Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 008125592

7.3.3) Ulica: ul. Niedźwiedzia 60

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-531

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 19)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1863,54 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 20

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 20)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 20)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2404,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2404,25 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2404,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 20)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Schulke Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 010385400

7.3.3) Ulica: Al. Jerozolimskie 132

7.3.4) Miejscowość: Wawszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-305

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 20)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2404,25 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 21

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 21)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 21)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2083,43 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2083,43 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2083,43 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 21)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Schulke Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 010385400

7.3.3) Ulica: Al. Jerozolimskie 132

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-305

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 21)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2083,43 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 22

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 22)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 22)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3951,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3951,36 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3951,36 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 22)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Schulke Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 010385400

7.3.3) Ulica: Al. Jerozolimskie 132

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-305

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 22)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3951,36 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.