eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Remont pod這gi sportowej oraz malowanie 軼ian i sufit闚 w sali gimnastycznej Szko造 Podstawowej nr 363 przy ul. Roz這gi 10 w Warszawie.Og這szenie z dnia 2023-02-03

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Remont pod這gi sportowej oraz malowanie 軼ian i sufit闚 w sali gimnastycznej Szko造 Podstawowej nr 363 przy ul. Roz這gi 10 w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: MIASTO STOΒCZNE WARSZAWA Dzielnica Bemowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Powsta鎍闚 奸御kich 70

1.5.2.) Miejscowo嗆: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-381

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bemowo.wzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: bemowo.um.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Remont pod這gi sportowej oraz malowanie 軼ian i sufit闚 w sali gimnastycznej Szko造 Podstawowej nr 363 przy ul. Roz這gi 10 w Warszawie.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-2bcb1d98-a223-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00079179

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-02-03

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00022030/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.7 Remont pod這gi sportowej oraz malowanie 軼ian i sufit闚 w sali gimnastycznej Szko造 Podstawowej nr 363 przy ul. Roz這gi 10 w Warszawie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Sta造 dost瘼 do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s na komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• Zainstalowana przegl康arka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y pliki w formacie .pdf;
• Wielko嗆 pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczaj帷a 100 MB;
• Dopuszczalne formaty plik闚: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,
wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL,
XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc
• Plik za陰czony i zapisany przez Wykonawc, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Mo磧iwo嗆
otworzenia pliku dost瘼na jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiaj帷ego po up造wie terminu sk豉dania ofert;
• Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platform stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim 廝鏚貫m czasu - zegarem G堯wnego Urz璠u Miar
1. W przypadku sk豉dania wniosku lub oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokument闚 kwalifikowanym podpisem
elektronicznym), Wykonawca musi posiada:
• Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby sk豉daj帷ej wniosek lub ofert w Systemie;
• W陰czona w przegl康arce obs逝ga JavaScript;
• Zainstalowane na komputerze 鈔odowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej –
do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla
systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do
oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)
• Zainstalowana aplikacja Szafir Host
• Pod陰czony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego.
Prawid這wo嗆 zainstalowania w/w komponent闚 mo積a zweryfikowa po zalogowaniu do OnePlace, po klikni璚iu przycisku
„SPRAWD PODPIS”
2. W przypadku sk豉dania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokument闚 podpisem osobistym),
Wykonawca musi posiada (dotyczy post瘼owa o warto軼i mniejszej ni progi unijne):
• E-dow鏚 osobisty osoby sk豉daj帷ej wniosek lub ofert w Systemie;
• W陰czona w przegl康arce opcja obs逝gi JavaScript;
• Zainstalowane na komputerze 鈔odowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej –
do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla
systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do
oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)
• Zainstalowana aplikacja Szafir Host;
• Zainstalowane oprogramowanie do obs逝gi e-dowodu E-dow鏚 menad瞠r dost瘼ne na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod;
• Pod陰czony lub wbudowany w komputer czytnik karty e-dow鏚.
Prawid這wo嗆 zainstalowania w/w komponent闚 mo積a zweryfikowa po zalogowaniu do OnePlace, po klikni璚iu przycisku
„SPRAWD PODPIS”.
3. W przypadku sk豉dania wniosku lub oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokument闚 profilem zaufanym), Wykonawca
musi posiada (dotyczy post瘼owa o warto軼i mniejszej ni progi unijne):
• Profil zaufany osoby sk豉daj帷ej wniosek lub ofert w Systemie.
Pozosta貫 wymagania zawarte s w Rozdziale IX ust. 3 pkt 2 SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): B璠ziemy przetwarza Pani/Pana dane osobowe, by mog豉/m鏬 Pani/Pan za豉twi spraw w Urz璠zie m.st. Warszawy. Mog by przetwarzane w spos鏏 zautomatyzowany, ale nie b璠 profilowane.
Kto administruje moimi danymi?
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urz璠zie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z
siedzib w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.Inspektor Ochrony Danych w Urz璠zie m.st. Warszawy. Prosz je wys豉 na
adres: iod@um.warszawa.pl
Dlaczego moje dane s przetwarzane?
• Wynika to bezpo鈔ednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. Prawo zam闚ie publicznych oraz
akt闚 wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporz康zenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
ustawy z dnia 6 wrze郾ia 2001 r. o dost瘼ie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach lub jest niezb璠ne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania w豉dzy
publicznej.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s w celu/celach: ubiegania si o udzielenie zam闚ienia publicznego.
• Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowi您kowe. Je郵i Pani/Pan tego nie zrobi, nie b璠ziemy mogli zrealizowa
Pana/Pani sprawy .
Jak d逝go b璠 przechowywane moje dane?
1. Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez okres wynikaj帷y z przepis闚
ustawy Prawo zam闚ie publicznych, tj. okres niezb璠ny do realizacji celu/cel闚 okre郵onych powy瞠j, a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowi您uj帷ego prawa. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafi
do archiwum zak豉dowego.
Kto mo瞠 mie dost瘼 do moich danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mog by:
a) podmioty, kt鏎ym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych w szczeg鏊no軼i:
• podmioty 鈍iadcz帷e na rzecz Urz璠u m.st. Warszawy us逝gi informatyczne, pocztowe;
• ka盥y zainteresowany odbiorca - informacje o Wykonawcach, kt鏎zy uczestniczyli w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia
publicznego s jawne na podstawie ustawy oraz ustawy o dost瘼ie do informacji publicznej.
• podmioty upowa積ione na podstawie przepis闚 prawa;
b) organy publiczne i inne podmioty, kt鏎ym Administrator udost瘼ni dane osobowe na podstawie przepis闚 prawa;
Jakie mam prawa w zwi您ku z przetwarzaniem moich danych?
3. Ma Pani/Pan prawo do:
1. dost瘼u do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
2. 膨dania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3. 膨dania usuni璚ia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
• dane nie s ju niezb璠ne do cel闚, dla kt鏎ych by造 zebrane lub w inny spos鏏 przetwarzane;
• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
• wnios豉 Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie wyst瘼uj nadrz璠ne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
• Pani/Pana dane przetwarzane s niezgodnie z prawem;
• Pani/Pana dane musz by usuni皻e, by wywi您a si z obowi您ku wynikaj帷ego z przepis闚 prawa.
4. 膨dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
Ci庵 dalszy klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych zawarty jest w Rozdziale XXIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UD-I-WZP.271.4.2023.AKA

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest: Remont pod這gi sportowej oraz malowanie 軼ian i sufit闚 w sali gimnastycznej Szko造 Podstawowej nr 363 przy ul. Roz這gi 10 w Warszawie.
2. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia znajduje si w za陰czniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zam闚ienia, za陰czniku nr 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob鏒, Pogl康owych przedmiarach rob鏒 oraz w Ekspertyzie stanu technicznego.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45432114-6 - Roboty wzakresie pod堯g drewnianych

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj帷y b璠zie ocenia oferty niepodlegaj帷e odrzuceniu na podstawie kryteri闚, przypisuj帷 im wag procentow.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy nie podlegaj wykluczeniu na zasadach okre郵onych w SWZ, oraz spe軟iaj okre郵one przez Zamawiaj帷ego warunki udzia逝 w post瘼owaniu.
2. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Warunek udzia逝 w post瘼owaniu zostanie uznany za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠:
a) wykona w spos鏏 nale篡ty w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie minimum 1 (jedn) robot budowlan obejmuj帷 swoim zakresem remont/modernizacj/przebudow/rozbudow sali gimnastycznej/hali sportowej o warto軼i minimum 170 000,00 z brutto. Je瞠li zakres rob鏒 przedstawionych w dokumencie z這穎nym na potwierdzenie, 瞠 roboty budowlane zosta造 wykonane w spos鏏 nale篡ty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zone jest szerszy od powy瞠j okre郵onego przez Zamawiaj帷ego, nale篡 w wykazie rob鏒 budowlanych poda warto嗆 rob鏒 odpowiadaj帷ych zakresowi warunku;
b) dysponuje osob/osobami przeznaczon/-ymi do realizacji przedmiotu zam闚ienia posiadaj帷/posiadaj帷ymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi (w co najmniej ograniczonym zakresie), w zakresie:
• konstrukcyjno- budowlanym.
3. Wst瘼nym potwierdzeniem spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz braku podstaw wykluczenia z post瘼owania b璠zie z這穎ne wraz z ofert O鈍iadczenie stanowi帷e za陰cznik nr 3 do SWZ.
4. Wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, sk豉da, wraz z ofert, zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji danego zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚.
5. W celu dokonania oceny, czy Wykonawca b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami w stopniu umo磧iwiaj帷ym nale篡te wykonanie zam闚ienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 陰cz帷y Wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost瘼 do ich zasob闚, Zamawiaj帷y 膨da dokument闚, z kt鏎ych wynika b璠zie co najmniej:
1) zakres dost瘼nych Wykonawcy zasob闚 podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby;
2) spos鏏 i okres udost瘼nienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasob闚 podmiotu udost瘼niaj帷ego te zasoby przy wykonywaniu zam闚ienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udost瘼niaj帷y zasoby, na zdolno軼iach kt鏎ego Wykonawca polega w odniesieniu do warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, zrealizuje roboty budowlane, kt鏎ych wskazane zdolno軼i dotycz.
6. Zamawiaj帷y oceni, czy udost瘼niane Wykonawcy przez podmioty udost瘼niaj帷e zasoby zdolno軼i techniczne lub zawodowe, pozwalaj na wykazanie przez Wykonawc spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu. Wz鏎 zobowi您ania stanowi za陰cznik nr 4 do SWZ.
7. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolno軼iach zawodowych podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, Zamawiaj帷y zbada czy nie zachodz wobec innych podmiot闚 podstawy wykluczenia, o kt鏎ych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego.
8. Je瞠li zdolno軼i techniczne lub zawodowe podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, nie potwierdzaj spe軟ienia przez Wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu lub zachodz wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kt鏎ych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego , Zamawiaj帷y 膨da, aby Wykonawca w terminie okre郵onym przez Zamawiaj帷ego:
1) zast徙i ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
2) wykaza, 瞠 samodzielnie spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) O鈍iadczenie Wykonawcy stanowi帷e potwierdzenie, 瞠 Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post瘼owania oraz spe軟ia warunki udzia逝 w
post瘼owaniu - wg wzoru okre郵onego w za陰czniku nr 3 do SWZ;
2) O鈍iadczenie Wykonawcy stanowi帷e potwierdzenie, 瞠 Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post瘼owania na podstawie art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain
oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego, wg wzoru okre郵onego w za陰czniku nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: W celu potwierdzenia spe軟iania przez Wykonawc warunku udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ego zdolno軼i technicznej lub zawodowej, Zamawiaj帷y 膨da nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
Wykazu rob鏒 budowlanych, o kt鏎ych mowa w Rozdziale VII ust.2 pkt. 4) SWZ wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty budowlane zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty.
Okresy wyra穎ne w latach, o kt鏎ych mowa powy瞠j, liczy si wstecz od dnia, w kt鏎ym up造wa termin sk豉dania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

1) Zamawiaj帷y wskazuje, 瞠 obowi您ek zg這szenia w ofercie rozwi您a r闚nowa積ych w stosunku do opisanych w Opisie przedmiotu zam闚ienia i wykazania r闚nowa積o軼i le篡 po stronie Wykonawcy.
2) W przypadku gdy wymagania w Opisie przedmiotu zam闚ienia odnosz si do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, 廝鏚豉 lub szczeg鏊nego procesu, kt鏎y charakteryzuje produkty lub us逝gi dostarczane przez konkretnego Wykonawc Zamawiaj帷y wymaga, aby Wykonawca w przypadku zaoferowania rozwi您a r闚nowa積ych, przedstawi w ofercie dow鏚 r闚nowa積o軼i potwierdzaj帷y spe軟ienie kryteri闚 okre郵onych w opisie przedmiotu zam闚ienia, kt鏎e Zamawiaj帷y stosuje w celu oceny r闚nowa積o軼i (Wyrok TSUE C-14/17 z dnia 2018-07-12) np. karty katalogowe produkt闚 lub inne.
3) Dokumenty przedmiotowe nale篡 traktowa jako form potwierdzenia zgodno軼i oferowanego 鈍iadczenia z wymaganym przez Zamawiaj帷ego, co oznacza, 瞠 zadeklarowana przez Wykonawc tre嗆 oferty musi znale潭 potwierdzenie w dokumentach przedmiotowych.
4) Je瞠li Wykonawca nie z這篡 przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych lub z這穎ne przedmiotowe 鈔odki dowodowe s niekompletne, Zamawiaj帷y wzywa do ich uzupe軟ienia w wyznaczonym terminie. Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od Wykonawc闚 wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe 鈔odki dowodowe podlegaj帷e uzupe軟ieniu po z這瞠niu oferty:

W przypadku gdy wymagania w Opisie przedmiotu zam闚ienia odnosz si do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, 廝鏚豉 lub szczeg鏊nego procesu, kt鏎y charakteryzuje produkty lub us逝gi dostarczane przez konkretnego Wykonawc Zamawiaj帷y wymaga, aby Wykonawca w przypadku zaoferowania rozwi您a r闚nowa積ych, przedstawi w ofercie dow鏚 r闚nowa積o軼i potwierdzaj帷y spe軟ienie kryteri闚 okre郵onych w opisie przedmiotu zam闚ienia, kt鏎e Zamawiaj帷y stosuje w celu oceny r闚nowa積o軼i (Wyrok TSUE C-14/17 z dnia 2018-07-12) np. karty katalogowe produkt闚 lub inne.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolno軼iach lub sytuacji innych Podmiot闚, za陰czenie do Oferty w systemie:
O鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w pkt 2) i 3) dotycz帷e ka盥ego Podmiotu;
2) Zobowi您anie Podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby potwierdzaj帷e, 瞠 stosunek 陰cz帷y Wykonawc z Podmiotami
udost瘼niaj帷ymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dost瘼 do tych zasob闚 - wg wzoru okre郵onego w za陰czniku nr 4 do SWZ.
3) dokument wniesienia wadium, (w przypadku, gdy by這 wymagane),
4) ewentualnie pe軟omocnictwo(-a) – w postaci pliku,
5) w przypadku, gdy Oferta zawiera informacje stanowi帷e tajemnic przedsi瑿iorstwa, Wykonawca musi za陰czy dowody,
o kt鏎ych mowa w Rozdziale XIII ust. 4 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1) Oferta musi by zabezpieczona wadium w wysoko軼i 3 000,00 PLN (trzy tysi帷e z這tych i 00/100).
2) Wadium nale篡 wnie嗆 przed up造wem terminu sk豉dania ofert (data i godzina), okre郵onym w Rozdziale XIV ust. 4.
3) Za wadium wniesione w terminie uwa瘸 si:
1) dla wadium wnoszonego w pieni康zu - uznanie rachunku bankowego przez bank Zamawiaj帷ego przed up造wem terminu sk豉dania ofert (data i godzina);
2) dla wadium wnoszonego w formie innej ni pieni篹na - z這瞠nie razem z ofert na platformie zakupowej Zamawiaj帷ego (data i godzina).
4) Wykonawca zobowi您any jest wnie嗆 wadium na ca造 okres zwi您ania ofert.
5) Wadium mo積a wnie嗆 w jednej lub kilku ni瞠j wymienionych formach (w zale積o軼i od wyboru Wykonawcy):
1) pieni康zu wp豉conym przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj帷ego:
Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy, nr 03 1030 1508 0000 0005 5000 2043
2) gwarancjach bankowych
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2019 poz. 319,836 i 1572), zwanej dalej PARP.
6) W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub por璚zenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub por璚zenie:
1) obejmowa造 odpowiedzialno嗆 za wszystkie przypadki powoduj帷e utrat wadium przez Wykonawc okre郵one w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp;
2) nie zawiera造 postanowie uzale積iaj帷ych jego dalsze obowi您ywanie od zwrotu orygina逝 dokumentu gwarancyjnego do Gwaranta/Por璚zyciela;
3) jednoznacznie wskazywa造 podmiot, kt鏎y z這篡 ofert.
Nieuwzgl璠nienie powy窺zego w tre軼i gwarancji/por璚zenia spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Wadium w formie gwarancji lub por璚zenia powinno by wniesione w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta/Por璚zyciela.
8) Wadium wnoszone w por璚zeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu PARP musi zawiera stwierdzenie, 瞠 gwarant zobowi您uje si nieodwo豉lnie i bezwarunkowo pokry wszelkie zobowi您ania Wykonawcy wobec Zamawiaj帷ego wynikaj帷e z zapis闚 SWZ dotycz帷ych wadium, do wysoko軼i gwarantowanej kwoty, na pierwsze 膨danie Zamawiaj帷ego przedstawione gwarantowi w formie pisemnej w okresie obowi您ywania por璚zenia (gwarancji).
9) Ww. gwarancje i por璚zenia nie mog wprowadza 瘸dnych dodatkowych warunk闚 merytorycznych.
10) Przed逝瞠nia wa積o軼i wadi闚 w formie innej ni pieni康z, w sytuacjach okre郵onych w ustawie oraz z zachowaniem postanowie ust. 6-9 niniejszego Rozdzia逝, nale篡 wnosi za po鈔ednictwem platformy https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet.
11) Zwrot wadium nast徙i na zasadach okre郵onych w ustawie Prawo zam闚ie publicznych.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, za陰czenie do Oferty w systemie o鈍iadcze
dotycz帷ych ka盥ego z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie:
1) O鈍iadczenie Wykonawcy stanowi帷e potwierdzenie, 瞠 Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post瘼owania oraz spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu- wg wzoru okre郵onego w za陰czniku nr 3 do SWZ;
2) O鈍iadczenie Wykonawcy stanowi帷e potwierdzenie, 瞠 Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post瘼owania na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia
wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego, wg wzoru okre郵onego w za陰czniku nr 6 do SWZ;
3) O鈍iadczenia z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy (sporz康zonego wg wzoru okre郵onego
w Za陰czniku nr 7 do SWZ),
UWAGA:
Oferta sk豉dana przez sp馧ki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Ksi璕i Trzeciej kodeksu cywilnego (Dz. U.
1964 r. Nr 16 poz. 934 ze zm.) oraz zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo przedsi瑿iorc闚 (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze
zm.) jest traktowana, jako oferta Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia publicznego (art. 58 ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadaj帷ych.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany Umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewa積o軼i.
2. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania zmian postanowie Umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy:
1) co do zmiany zakresu rob鏒 oraz wynagrodzenia umownego o warto嗆 rob鏒 zaniechanych, na zasadach okre郵onych w 10 ust. 2 Umowy;
2) przed逝瞠nia terminu wykonania Przedmiotu umowy z przyczyn nie wynikaj帷ych z winy Wykonawcy:
a) w razie zaistnienia zdarze o charakterze dzia豉nia si造 wy窺zej, przez kt鏎 strony rozumiej kl瘰ki 篡wio這we, stan wyj徠kowy, dzia豉nia terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje w豉軼iwych w豉dz, a tak瞠 dzia豉nia lub zaniechania dzia豉nia organ闚 pa雟twowych, samorz康owych lub os鏏 trzecich uniemo磧iwiaj帷ych terminow realizacj zam闚ienia, o okres nie przekraczaj帷y czasu trwania przeszkody w wykonaniu Przedmiotu umowy,
b) w przypadku okre郵onym w 10 ust. 1 Umowy, o okres wykonania rob鏒 zamiennych.
c) wstrzymania wykonywania rob鏒 na 膨danie Zamawiaj帷ego lub na podstawie polece lub decyzji uprawnionych os鏏 albo organ闚 administracji pa雟twowej, samorz康owej.
3) w przypadku potrzeby dokonania zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b i c, 3, 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zam闚ie publicznych.
3. Formy aneksu nie wymagaj:
a) zmiany danych adresowych Wykonawcy;
b) zmiana os鏏 wskazanych w 12.
Zmiany te nast徙i na podstawie jednostronnego pisemnego powiadomienia.
4. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawc Zamawiaj帷ego o zmianie danych adresowych zawartych w umowie, wszelk korespondencj wysy豉n przez Zamawiaj帷ego na adres wynikaj帷y
z niniejszej umowy, uznaje si za dor璚zon.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-02-22 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-22 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-03-23

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.