eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Ręczne sprzątanie terenów zielonych, skarp, chodników i parkingów przy podziale miasta na rejonyOgłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Ręczne sprzątanie terenów zielonych, skarp, chodników i parkingów przy podziale miasta na rejony

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Gliwice

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255335

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zwycięstwa 21

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 238-55-30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: za@um.gliwice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gliwice.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.gliwice.eu/zamowienia-publiczne/zamowienie/13612

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ręczne sprzątanie terenów zielonych, skarp, chodników i parkingów przy podziale miasta na rejony

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4bcf9ddb-4a06-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078934

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020337/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.51 Ręczne sprzątanie terenów zielonych, skarp, chodników i parkingów przy podziale miasta na rejony

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00398105/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZA.271.60.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 246477,81 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ręcznym sprzątaniu terenów zielonych, skarp, chodników i parkingów. Zamówienie realizowane jest przy podziale na rejony -Rejon 1
Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną wybraną część zamówienia (na obsługę tylko jednego wybranego rejonu).
Wykaz terenów zielonych, skarp, chodników i parkingów objętych planem ręcznego sprzątania zawiera z podziałem na Rejony zawiera ZAŁĄCZNIK NR 15 do SWZ.
Zadanie obejmuje: dojazd do sprzątanego terenu, zebranie lub pozamiatanie odpadów oraz ich transport do zakładu utylizacji/unieszkodliwiania. Tereny objęte sprzątaniem są ogólnodostępne, a ich eksploatacja nie wiąże się z żadnymi kosztami, oprócz kosztów ich bieżącego utrzymania.
1. Wykonawca w każdy poniedziałek i czwartek (również w dni ustawowo wolne od pracy ), w godz. od 6.00 do 14.00 ręcznie usunie wszystkie odpady komunalne (w tym odchody zwierzęce, odpady w workach) z terenów wymienionych w załączniku nr 6 do wzoru umowy. Tereny wymienione w częściach B załącznika nr 6 do niniejszej umowy (dotyczy rejonów nr 2 i 3) zamiatane będą odpowiednio : - rejon nr 2 w każdy poniedziałek i czwartek (również w dni ustawowo wolne od pracy), w godzinach od 6.00 do 14.00, rejon nr 3 codziennie (również w dni ustawowo wolne od pracy), w godzinach od 6.00 do 8.00.
2. W okresie, kiedy na większości terenów zielonych, skarpach, chodnikach i parkingach zalegał będzie śnieg, Wykonawca ręcznie usuwał będzie zalegające na śniegu odpady komunalne (w tym odchody zwierzęce,
odpady w workach).
3. Wykonawca zapewni punkt dyspozytorski wyposażony w telefon, jak również stałe łącze internetowe, umożliwiające kontakt z Zamawiającym oraz ze służbami miejskimi (np. Straż Miejska, Policja, Centrum Ratownictwa Gliwice) za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 24 godziny na dobę.
4. Wykonawca codziennie (na bieżąco) sprawdzać będzie pocztę elektroniczna, co najmniej dwa razy w ciągu doby.
5. Na podstawie wykazu terenów, stanowiącego załącznik nr 6 do wzoru umowy przeprowadzane będą przez przedstawiciela Zamawiającego wyrywkowe kontrole jakości wykonanej usługi.
6. W razie stwierdzenia, ze usługa nie została wykonana należycie (np. na terenie zalegają odpady komunalne, w tym odchody zwierzęce), Wykonawca zostanie obciążony kara umowna, określona we wzorze umowy.
7. Oferowany przez Wykonawcę transport musi odbywać się w sposób zgodny z przepisami prawa w szczególności z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

4.5.5.) Wartość części: 54100,02 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ręcznym sprzątaniu terenów zielonych, skarp, chodników i parkingów. Zamówienie realizowane jest przy podziale na rejony -Rejon 2.
Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną wybraną część zamówienia (na obsługę tylko jednego wybranego rejonu).
Wykaz terenów zielonych, skarp, chodników i parkingów objętych planem ręcznego sprzątania zawiera z podziałem na Rejony zawiera ZAŁĄCZNIK NR 15 do SWZ.
Zadanie obejmuje: dojazd do sprzątanego terenu, zebranie lub pozamiatanie odpadów oraz ich transport do zakładu utylizacji/unieszkodliwiania. Tereny objęte sprzątaniem są ogólnodostępne, a ich eksploatacja nie wiąże się z żadnymi kosztami, oprócz kosztów ich bieżącego utrzymania.
1. Wykonawca w każdy poniedziałek i czwartek (również w dni ustawowo wolne od pracy ), w godz. od 6.00 do 14.00 ręcznie usunie wszystkie odpady komunalne (w tym odchody zwierzęce, odpady w workach) z terenów wymienionych w załączniku nr 6 do wzoru umowy. Tereny wymienione w częściach B załącznika nr 6 do niniejszej umowy (dotyczy rejonów nr 2 i 3) zamiatane będą odpowiednio : - rejon nr 2 w każdy poniedziałek i czwartek (również w dni ustawowo wolne od pracy), w godzinach od 6.00 do 14.00, rejon nr 3 codziennie (również w dni ustawowo wolne od pracy), w godzinach od 6.00 do 8.00.
2. W okresie, kiedy na większości terenów zielonych, skarpach, chodnikach i parkingach zalegał będzie śnieg, Wykonawca ręcznie usuwał będzie zalegające na śniegu odpady komunalne (w tym odchody zwierzęce,
odpady w workach).
3. Wykonawca zapewni punkt dyspozytorski wyposażony w telefon, jak również stałe łącze internetowe, umożliwiające kontakt z Zamawiającym oraz ze służbami miejskimi (np. Straż Miejska, Policja, Centrum Ratownictwa Gliwice) za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 24 godziny na dobę.
4. Wykonawca codziennie (na bieżąco) sprawdzać będzie pocztę elektroniczna, co najmniej dwa razy w ciągu doby.
5. Na podstawie wykazu terenów, stanowiącego załącznik nr 6 do wzoru umowy przeprowadzane będą przez przedstawiciela Zamawiającego wyrywkowe kontrole jakości wykonanej usługi.
6. W razie stwierdzenia, ze usługa nie została wykonana należycie (np. na terenie zalegają odpady komunalne, w tym odchody zwierzęce), Wykonawca zostanie obciążony kara umowna, określona we wzorze umowy.
7. Oferowany przez Wykonawcę transport musi odbywać się w sposób zgodny z przepisami prawa w szczególności z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

4.5.5.) Wartość części: 57888,90 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ręcznym sprzątaniu terenów zielonych, skarp, chodników i parkingów. Zamówienie realizowane jest przy podziale na rejony -Rejon 3.
Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną wybraną część zamówienia (na obsługę tylko jednego wybranego rejonu).
Wykaz terenów zielonych, skarp, chodników i parkingów objętych planem ręcznego sprzątania zawiera z podziałem na Rejony zawiera ZAŁĄCZNIK NR 15 do SWZ.
Zadanie obejmuje: dojazd do sprzątanego terenu, zebranie lub pozamiatanie odpadów oraz ich transport do zakładu utylizacji/unieszkodliwiania. Tereny objęte sprzątaniem są ogólnodostępne, a ich eksploatacja nie wiąże się z żadnymi kosztami, oprócz kosztów ich bieżącego utrzymania.
1. Wykonawca w każdy poniedziałek i czwartek (również w dni ustawowo wolne od pracy ), w godz. od 6.00 do 14.00 ręcznie usunie wszystkie odpady komunalne (w tym odchody zwierzęce, odpady w workach) z terenów wymienionych w załączniku nr 6 do wzoru umowy. Tereny wymienione w częściach B załącznika nr 6 do niniejszej umowy (dotyczy rejonów nr 2 i 3) zamiatane będą odpowiednio : - rejon nr 2 w każdy poniedziałek i czwartek (również w dni ustawowo wolne od pracy), w godzinach od 6.00 do 14.00, rejon nr 3 codziennie (również w dni ustawowo wolne od pracy), w godzinach od 6.00 do 8.00.
2. W okresie, kiedy na większości terenów zielonych, skarpach, chodnikach i parkingach zalegał będzie śnieg, Wykonawca ręcznie usuwał będzie zalegające na śniegu odpady komunalne (w tym odchody zwierzęce,
odpady w workach).
3. Wykonawca zapewni punkt dyspozytorski wyposażony w telefon, jak również stałe łącze internetowe, umożliwiające kontakt z Zamawiającym oraz ze służbami miejskimi (np. Straż Miejska, Policja, Centrum Ratownictwa Gliwice) za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 24 godziny na dobę.
4. Wykonawca codziennie (na bieżąco) sprawdzać będzie pocztę elektroniczna, co najmniej dwa razy w ciągu doby.
5. Na podstawie wykazu terenów, stanowiącego załącznik nr 6 do wzoru umowy przeprowadzane będą przez przedstawiciela Zamawiającego wyrywkowe kontrole jakości wykonanej usługi.
6. W razie stwierdzenia, ze usługa nie została wykonana należycie (np. na terenie zalegają odpady komunalne, w tym odchody zwierzęce), Wykonawca zostanie obciążony kara umowna, określona we wzorze umowy.
7. Oferowany przez Wykonawcę transport musi odbywać się w sposób zgodny z przepisami prawa w szczególności z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

4.5.5.) Wartość części: 73211,10 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ręcznym sprzątaniu terenów zielonych, skarp, chodników i parkingów. Zamówienie realizowane jest przy podziale na rejony -Rejon 4.
Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną wybraną część zamówienia (na obsługę tylko jednego wybranego rejonu).
Wykaz terenów zielonych, skarp, chodników i parkingów objętych planem ręcznego sprzątania zawiera z podziałem na Rejony zawiera ZAŁĄCZNIK NR 15 do SWZ.
Zadanie obejmuje: dojazd do sprzątanego terenu, zebranie lub pozamiatanie odpadów oraz ich transport do zakładu utylizacji/unieszkodliwiania. Tereny objęte sprzątaniem są ogólnodostępne, a ich eksploatacja nie wiąże się z żadnymi kosztami, oprócz kosztów ich bieżącego utrzymania.
1. Wykonawca w każdy poniedziałek i czwartek (również w dni ustawowo wolne od pracy ), w godz. od 6.00 do 14.00 ręcznie usunie wszystkie odpady komunalne (w tym odchody zwierzęce, odpady w workach) z terenów wymienionych w załączniku nr 6 do wzoru umowy. Tereny wymienione w częściach B załącznika nr 6 do niniejszej umowy (dotyczy rejonów nr 2 i 3) zamiatane będą odpowiednio : - rejon nr 2 w każdy poniedziałek i czwartek (również w dni ustawowo wolne od pracy), w godzinach od 6.00 do 14.00, rejon nr 3 codziennie (również w dni ustawowo wolne od pracy), w godzinach od 6.00 do 8.00.
2. W okresie, kiedy na większości terenów zielonych, skarpach, chodnikach i parkingach zalegał będzie śnieg, Wykonawca ręcznie usuwał będzie zalegające na śniegu odpady komunalne (w tym odchody zwierzęce,
odpady w workach).
3. Wykonawca zapewni punkt dyspozytorski wyposażony w telefon, jak również stałe łącze internetowe, umożliwiające kontakt z Zamawiającym oraz ze służbami miejskimi (np. Straż Miejska, Policja, Centrum Ratownictwa Gliwice) za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 24 godziny na dobę.
4. Wykonawca codziennie (na bieżąco) sprawdzać będzie pocztę elektroniczna, co najmniej dwa razy w ciągu doby.
5. Na podstawie wykazu terenów, stanowiącego załącznik nr 6 do wzoru umowy przeprowadzane będą przez przedstawiciela Zamawiającego wyrywkowe kontrole jakości wykonanej usługi.
6. W razie stwierdzenia, ze usługa nie została wykonana należycie (np. na terenie zalegają odpady komunalne, w tym odchody zwierzęce), Wykonawca zostanie obciążony kara umowna, określona we wzorze umowy.
7. Oferowany przez Wykonawcę transport musi odbywać się w sposób zgodny z przepisami prawa w szczególności z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

4.5.5.) Wartość części: 61277,79 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 46449,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 81229,56 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 46449,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MAJOR Jacek Majchrzyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 969-141-87-05

7.3.3) Ulica: Grottgera

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 46449,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-02-01 do 2024-01-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 54432 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 55080 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 54432 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WALPEX Kompleksowa Obsługa Firm Walter Heinrich

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 969-001-53-07

7.3.3) Ulica: Raciborska 58

7.3.4) Miejscowość: Trachy

7.3.5) Kod pocztowy: 44-153

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 54432,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-02-01 do 2024-01-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 71880,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 75816,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 71880,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Agnieszka Sitko

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: FHU Adrian Sitko

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 646-298-59-50

7.3.3) Ulica: Podmiejska 51

7.3.4) Miejscowość: Imielin

7.3.5) Kod pocztowy: 41-407

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 71880,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-02-01 do 2024-01-31

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 44400,05 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 44400,05 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 44400,05 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Komunalnych Piotr Kaliściak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 631-266-06-95

7.3.3) Ulica: Dębowa 18A

7.3.4) Miejscowość: Pilchowice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-145

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 44400,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-02-01 do 2024-01-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin realizacji umowy - 12 miesięcy, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 lutego 2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.