eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup i dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY - MOKOTÓW m. st. WARSZAWY

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Administracyjno-Organizacyjny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000253238

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Postępu 13

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-676

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@dbfomokotow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dbfomokotow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a8abf2a7-a2fd-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078868

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00074066/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w roku 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dbfomokotow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą będzie odbywać się drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: http://dbfomokotow.ezamawiajacy.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia - ROZDZIAŁ VII

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: http://dbfomokotow.ezamawiajacy.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia - ROZDZIAŁ XXIV

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia - ROZDZIAŁ XXIV

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DBFO.WAO.26.3.1.2023.ETL

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby szkół i placówek oświatowych w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w roku 2023.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30197630-1 - Papier do drukowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30197644-2 - Papier kserograficzny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia - ROZDZIAŁ XXI

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia - Rozdział XVI
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 112 ust. 2 ustawy PZP dotyczące zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia
• Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej dwa zamówienia na dostawy papieru do drukarek i kserokopiarek w okresie nie krótszym niż 3 miesiące,
o wartości brutto nie mniejszej niż 90 000,00 zł każde.
• W przypadku, gdy Wykonawca wykaże się dostawą, która jest w toku realizacji, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
– na dzień składania ofert okres dostawy już wykonanej będzie nie krótszy niż 3 miesiące;
oraz
– dowody, że dostawa wykonywana jest należycie przez okres nie krótszy niż 3 miesiące.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia - Rozdział XVIII
Podmiotowymi środkami dowodowymi potwierdzającymi brak podstaw wykluczenia, składanymi przez Wykonawcę, na wezwanie Zamawiającego jest oświadczenie Wykonawcy o aktualności zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia - Rozdział XVIII
Podmiotowymi środkami dowodowymi potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, składanymi przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej są:
1) wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;
2) dowody określające, czy wykazane dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, przy czym dowodami, o których mowa są złożone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub jeżeli zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, cyfrowe odwzorowanie tych dokumentów opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym:
a) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane,
lub
b) wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy są wykonywane
lub
c) jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie dostarczyć dokumentów, o których mowa w lit. a-b, oświadczenie Wykonawcy wraz z wyjaśnieniem przyczyny braku możliwości dostarczenia tych dokumentów.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia - Rozdział XIX
W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia przedmiotowych środków dowodowych, w szczególności kart charakterystyk lub kart katalogowych lub innych dokumentów służących do potwierdzenia spełniania minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia - Rozdział XIX
Karty charakterystyki lub karty katalogowe lub inne dokumenty służące do potwierdzenia spełniania minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia - ROZDZIAŁ XVII
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona do reprezentowania podmiotu z mocy prawa lub umowy spółki należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwa do dokonania tej czynności.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgonie z wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://dbfomokotow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.