eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawy olej闚 silnikowych, p造nu Adblue i p造n闚 do spryskiwaczyOg這szenie z dnia 2023-02-02


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawy olej闚 silnikowych, p造nu Adblue i p造n闚 do spryskiwaczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: KOMENDA STOΒCZNA POLICJI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012126482

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Nowolipie 2

1.5.2.) Miejscowo嗆: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-150

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ksp.policja.gov.pl.

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://ksp.policja.gov.pl/zam/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - organ w豉dzy publicznej - organ administracji rz康owej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Porz康ek i bezpiecze雟two publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawy olej闚 silnikowych, p造nu Adblue i p造n闚 do spryskiwaczy

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-79ec7ed2-a2f6-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00078802

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-02-02

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/723340

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/723340

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Post瘼owanie prowadzone jest w j瞛yku polskim.
2. Komunikacja pomi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami, w szczeg鏊no軼i sk豉danie o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz przekazywanie informacji (innych ni oferta Wykonawcy), odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, tj. za po鈔ednictwem Platformy zakupowej zwanej dalej „Platform” pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/723340
3. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w niniejszym post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto na Platformie. Korzystanie z Platformy przez Wykonawc jest bezp豉tne.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne sporz康zania, wysy豉nia i odbierania korespondencji elektronicznej, zosta造 opisane w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o., zwany dalej Regulaminem na Platformie. Spos鏏 sporz康zenia, wysy豉nia i odbierania korespondencji elektronicznej musi by zgodny z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu wydanym na podstawie art. 70 ustawy.
5. Wykonawca, przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, akceptuje warunki korzystania z Platformy okre郵one w Regulaminie oraz zobowi您uje si, korzystaj帷 z Platformy, przestrzega postanowie Regulaminu.
6. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem Platformy wynosi 150 MB.
7. Za dat:
1) przekazania oferty przyjmuje si dat jej przekazania w systemie Platformy poprzez klikni璚ie przycisku Z堯 ofert w drugim kroku i wy鈍ietlaniu komunikatu, 瞠 oferta zosta豉 z這穎na.
2) zawiadomie, dokument闚 lub o鈍iadcze elektronicznych, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych lub cyfrowego odwzorowania podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych informacji sporz康zonych pierwotnie w postaci papierowej, przyjmuje si dat klikni璚ia przycisku Wy郵ij wiadomo嗆 po kt鏎ych pojawi si komunikat, 瞠 wiadomo嗆 zosta豉 wys豉na do Zamawiaj帷ego.
8. Wykonawca mo瞠 zwr鏂i si do Zamawiaj帷ego za po鈔ednictwem Platformy z wnioskiem o wyja郾ienie tre軼i SWZ. Zamawiaj帷y udzieli wyja郾ie niezw這cznie, jednak nie p騧niej ni na 2 dni przed up造wem terminu sk豉dania ofert (udost瘼niaj帷 je na stronie internetowej prowadzonego post瘼owania (Platformie), pod warunkiem 瞠 wniosek o wyja郾ienie tre軼i SWZ wp造n掖 do Zamawiaj帷ego nie p騧niej ni na 4 dni przed up造wem terminu sk豉dania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyja郾ienie tre軼i SWZ nie wp造nie w terminie, Zamawiaj帷y nie ma obowi您ku udzielania wyja郾ie SWZ oraz przed逝瞠nia terminu sk豉dania ofert. Przed逝瞠nie terminu sk豉dania ofert nie wp造wa na bieg terminu sk豉dania wniosku o wyja郾ienie tre軼i SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiaj帷y informuje, 瞠:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Sto貫czny Policji;
2) nadz鏎 nad prawid這wym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony danych osobowych:
adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa;
adres e-mail: iod@ksp.policja.gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem w trybie podstawowym na dostawy olej闚 silnikowych, p造nu Adblue i p造n闚 do spryskiwaczy (Numer post瘼owania: WZP-92/23/4/T)
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy;
5) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
6) obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
9) nie przys逝guje Pani/Panu:
a) w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO.

*Wyja郾ienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania
o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚.
**Wyja郾ienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP-92/23/4/T

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.5.) ㄠczna warto嗆 poszczeg鏊nych cz窷ci zam闚ienia: 198861,79 PLN

4.1.6.) Warto嗆 zam闚ienia stanowi帷ego przedmiot tego post瘼owania (bez VAT): 169562,59 PLN

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 3

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia s dostawy olej闚 silnikowych.
2. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zawarty zosta w za陰czniku nr 3 do SWZ oraz w Rozdz. XIX SWZ.

4.2.5.) Warto嗆 cz窷ci: 80406,50 PLN

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09211100-2 - Oleje silnikowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 24 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Opis kryteri闚 oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteri闚 i sposobu
oceny ofert zosta okre郵ony w Rozdziale XIV SWZ.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia s dostawy p造nu Adblue.
2. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zawarty zosta w za陰czniku nr 3 do SWZ oraz w Rozdz. XIX SWZ

4.2.5.) Warto嗆 cz窷ci: 48757,72 PLN

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 24957000-7 - Dodatki chemiczne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 24 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Opis kryteri闚 oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteri闚 i sposobu
oceny ofert zosta okre郵ony w Rozdziale XIV SWZ.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 3

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia s dostawy p造n闚 do spryskiwaczy.
2. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zawarty zosta w za陰czniku nr 3 do SWZ oraz w Rozdz. XIX SWZ.

4.2.5.) Warto嗆 cz窷ci: 40398,37 PLN

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 39831500-1 - Samochodowe 鈔odki czyszcz帷e

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 24 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Opis kryteri闚 oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteri闚 i sposobu
oceny ofert zosta okre郵ony w Rozdziale XIV SWZ.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia wraz z Ofert (Wz鏎 - za陰cznik nr 1A-1C do SWZ – odpowiedni do zadania) zobowi您ani s z這篡:
1) ka盥y z Wykonawc闚: O鈍iadczenie o braku podstaw wykluczenia (Wz鏎 - za陰cznik nr 2 do SWZ),
2) wsp鏊nie: pe軟omocnictwo, o kt鏎ym mowa w Rozdz. XI ust. 7 SWZ w formie zgodnej z wymaganiem okre郵onym w Rozdz. XI ust. 5 -6 SWZ,
3) w przypadku Wykonawcy, kt鏎y zamierza powierzy wykonanie cz窷ci zam闚ienia Podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzia逝 w post瘼owaniu, ka盥y Podwykonawca sk豉da o鈍iadczenie dotycz帷e przes豉nek wykluczenia z post瘼owania (Wz鏎 - za陰cznik nr 2 do SWZ)

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y dopuszcza zmiany umowy w zakresie opisanym w Rozdz. XIX 7 SWZ

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-02-10 11:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/723340

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 11:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-03-11

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

1. O udzielenie przedmiotowego zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i4 ustawy oraz na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.).
2. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si Wykonawc闚 o udzielenie zam闚ienia Zamawiaj帷y bada, czy nie zachodz podstawy wykluczenia wobec ka盥ego z tych Wykonawc闚.
3. Je瞠li Wykonawcy zamierza powierzy wykonanie cz窷ci zam闚ienia Podwykonawcy, Zamawiaj帷y zbada, czy nie zachodz wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, kt鏎e zosta造 przewidziane wzgl璠em Wykonawcy.
4. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je瞠li ma lub mia interes w uzyskaniu zam闚ienia oraz poni鏀 lub mo瞠 ponie嗆 szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj帷ego przepis闚 ustawy, przys逝guj 鈔odki ochrony prawnej okre郵one w
dziale IX ustawy.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.