eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chojnice › Część nr 1. Koszenie traw i chwastów przy drogach powiatowych Część nr 2. Usługa transportowa samochodem ciężarowym z HDSemOgłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Część nr 1. Koszenie traw i chwastów przy drogach powiatowych
Część nr 2. Usługa transportowa samochodem ciężarowym z HDSem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT CHOJNICKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351239

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: UL. 31 STYCZNIA 56

1.5.2.) Miejscowość: Chojnice

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-600

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 052 39 66 584

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat.chojnice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.chojnice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Część nr 1. Koszenie traw i chwastów przy drogach powiatowych
Część nr 2. Usługa transportowa samochodem ciężarowym z HDSem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc8e745b-a26e-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078594

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00073929/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.19 Usługa transportowa samochodem ciężarowym z HDSem

1.3.20 Koszenie traw i chwastów przy drogach powiatowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/sp_chojnice/aukcje

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie
ofert,wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji
elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną. Postęp. prowadzone jest w języku polskim w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:https://platformazakupowa.pl/sp_chojnice/aukcje Instrukcje
korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania
ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce
„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zalecenia
(rekomendacje)zamawiającego. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z załącznikiem
nr2 do„Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych iwymianyinformacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego
dalej
Rozporządzeniem KRI. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym
wskazaniem na .pdf W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:.zip
7ZWśród rozszerze powszechnych a niewystępujących w rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp.numbers .pages. Dokument y
złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików
podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w
aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. W przypadku stosowaniaprzez
wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: ze względu na niskie ryzyko wnaruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą
weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie
.pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. pliki w innych formatach niż pdf zaleca się opatrzyć podpisem
formacie XAdES otypie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem
podpisywanym. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. Zamawiający zaleca aby w
przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie
różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. Zamawiający
zaleca, Aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody
podpisania plików oferty. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. Ofertę należy
przygotować z należytąbstarannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem
odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem
składania ofert. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze
skompresowanych plików. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem
kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia
oferty. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: akceptuje warunki korzystania
z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz
uznaje go za wiążący, zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/viewZamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz.U.z2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, szczegółowo opisane w pkt.7.9 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 29.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
29.2. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Starosta Chojnicki.
29.3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Chojnicach jest Pan Mateusz Zarychta, tel. 505-540-306, email: mateusz@epomerania.pl.
29.4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
29.5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
29.6. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
29.7. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
29.8. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
29.9. Posiadają Państwo
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
29.10. Nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
29.11. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO ), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
29.12. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
29.13. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
29.14. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zawiera druk oferty

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1. - Koszenie traw i chwastów przy drogach powiatowych

1. Koszenie traw i chwastów przy drogach powiatowych w ilości 2 631 800,00 m2
2. Poszczególne lokalizacje przyjęte do koszenia na terenie Powiatu Chojnickiego:
1) Wykaszanie traw i chwastów z poboczy dróg powiatowych na terenie miasta
(z wywozem trawy) i gminy Brusy;
2) Wykaszanie rowu infilracyjno-odparowywującego w ciągu drogi powiatowej nr 2617G od DW235 do miejscowości Lubnia (lewa strona) wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Lubnia (z wywozem trawy);
3) Wykaszanie traw i chwastów z poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Chojnice:
4) Wykaszanie traw i chwastów z poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Czersk:
5) Wykaszanie traw i chwastów z wywozem skoszonej trawy z pasów zieleni przy ulicach powiatowych na terenie miasta Czersk (z wywozem trawy);
6) Wykaszanie traw i chwastów z poboczy dróg powiatowych na terenie gminy Konarzyny;
7) Wykaszanie rowu infilracyjno-odparowywującego w ciągu drogi powiatowej nr 2512G od DW212 do miejscowości Konarzyny (prawa strona);
8) Wykaszanie traw i chwastów z wywozem skoszonej trawy z pasów zieleni przy ulicach powiatowych na terenie miasta Chojnice (z wywozem trawy);
9) Ścieżka rowerowa w ciągu drogi powiatowej nr 2634G Karolewo - Charzykowy
10) Ścieżka rowerowa w ciągu drogi powiatowej nr 2410G Czersk-Malachin;
11) Ścieżka rowerowa w ciągu drogi powiatowej nr 2624G na odc. DW212 – Charzykowy;
12) Ścieżka rowerowa w ciągu drogi powiatowej nr 2624G odcinku DW 235 – Krojanty;
13) Wykaszanie rowu infilracyjno-odparowywującego w ciągu drogi powiatowej nr 2645G od miejscowości Chojnaty do miejscowości Lichnowy;
14) Wykaszanie rowu infilracyjno-odparowywującego w ciągu drogi powiatowej nr 2644G od miejscowości gr. miasta Chojnice do miejscowości Angowice;
15) Wykaszanie traw i chwastów w obrębie przepustów drogowych.

Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w opisie przedmiotu zamówienia kosztorysach ofertowych oraz projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załączniki do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77112000-8 - Wynajem kosiarek lub sprzętu rolniczego wraz z operatorem

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa brutto –„C”- 60%
Z tytułu niniejszego kryterium max. Ilość punków: 60
Termin wykonania podstawowego (pierwszego) koszenia obejmującego miasto Chojnice, miasto Czersk, gminę Chojnice, gminę Czersk, ścieżkę rowerową przy dr. pow. 2634G Charzykowy – Karolewo, ścieżkę rowerową przy dr. pow. 2410G Czersk – Malachin, ścieżkę rowerową przy dr. pow. 2624G-2628G-DW212 Charzykowy - Chojniczki w ilości: 583 100,00 m² liczony od dnia otrzymania zlecenia „T” – 40%
Z tytułu niniejszego kryterium max. Ilość punków: 40
do 21 dni kalendarzowych - 40 pkt
do 28 dni kalendarzowych - 0 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania podstawowego (pierwszego) koszenia obejmującego miasto Chojnice, miasto Czersk, gminę Chojnice, gminę Czersk, ścieżkę rowerową przy dr. pow. 2634G Charzykowy – Karolewo, ścieżkę rowerową przy dr. pow. 2410G Czersk – Malachin, ścieżkę rowerową przy dr. pow. 2624G-2628G-DW212 Charzykowy - Chojniczki w ilości: 583 100,00 m² liczony od dnia otrzymania zlecenia „T” – 40%do 21 dni kalendarzowych - 40 pkt do 28 dni kalendarzowych - 0 pkt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2. Usługa transportowa samochodem ciężarowym z HDSem
1. samochodem o ładowności od 5,0 Mg do 8,0 Mg z HDS-em
1) Wynajem samochodu skrzyniowego o ładowności od 5,0 Mg do 8,0 Mg z HDS-em do transportu materiałów związanych z utrzymaniem dróg powiatowych.
2) Miejsce realizacji zamówienia: teren powiatu chojnickiego.
3) Obsługa 2 osobowa.
Czas pracy liczony jest od przyjazdu na bazę tj. ul. Gdańska 110, 89-600 Chojnice. Po przyjeździe zostanie określone miejsce wykonywanych prac.
Zakres usług – do 350,00 godz.
2. dwóch samochodów o ładowności do 3,5 Mg
I. Wynajem pierwszego samochodu skrzyniowego o ładowności do 3,5 Mg do transportu materiałów związanych z utrzymaniem dróg powiatowych
1) Miejsce realizacji zamówienia: teren powiatu chojnickiego
2) Obsługa 2 osobowa.
Zakres usług – do 1400,00 godz.
Czas pracy liczony jest od przyjazdu na bazę tj. ul. Gdańska 110, 89-600 Chojnice. Po przyjeździe zostanie określone miejsce wykonywanych prac.

II. Wynajem drugiego samochodu skrzyniowego o ładowności do 3,5 Mg do transportu materiałów związanych z utrzymaniem dróg powiatowych
1) Miejsce realizacji zamówienia: teren powiatu chojnickiego
2) Obsługa 2 osobowa.
Zakres usług – do 100,00 godz.
Czas pracy liczony jest od przyjazdu na bazę tj. ul. Gdańska 110, 89-600 Chojnice. Po przyjeździe zostanie określone miejsce wykonywanych prac.
3. koparko – ładowarki od 8,0 Mg do 14,0 Mg wraz z obsługą operatora
1) Usługa koparko-ładowarką wraz z obsługą operatora.
Wykonywane prace związane będą z pracami transportowymi, załadunkiem samochodów (m.in. załadunek palet, kruszyw, urobku, drewna, transport materiałów itp.)
Zakres usług – do 80,00 godz.
W przypadku koparko-ładowarki czas pracy liczony jest od przyjazdu we wskazane miejsce lokalizacji przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w opisie przedmiotu zamówienia kosztorysach ofertowych oraz projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załączniki do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa brutto –„C”- 60%
Z tytułu niniejszego kryterium max. Ilość punków: 60
Termin podstawienia samochodu o ładowności od 5,0 Mg do 8,0 Mg z HDS-em, dwóch samochodów o ładowności do 3,5 Mg oraz koparko-ładowarki od 8,0 Mg do 14,0 Mg liczony od godziny zgłoszenia – „T”- 40%
Z tytułu niniejszego kryterium max. Ilość punków: 40
do 24 godzin - 40 pkt
do 48 godzin - 0 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin podstawienia samochodu o ładowności od 5,0 Mg do 8,0 Mg z HDS-em, dwóch samochodów o ładowności do 3,5 Mg oraz koparko-ładowarki od 8,0 Mg do 14,0 Mg liczony od godziny zgłoszenia: do 24 godzin - 40 pkt do 48 godzin - 0 pkt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej.
DLA CZ. I
Wykonawcy muszą wykazać, że zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi polegające na koszeniu traw i chwastów przy drogach o łącznej powierzchni co najmniej 2 500 000,00 m2.

DLA CZ. II
Wykonawcy muszą wykazać, że zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi polegające na wykonaniu samochodem skrzyniowym o ładowności od 5,0 Mg do 8,0 Mg z HDS-em prac powyżej
300 godz.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 11.2.2.1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076
i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11.2.1.1. wykaz wykonanych usług, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

12.3. Na ofertę składa się :
12.3.1. Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
12.3.2. Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, ( o którym mowa w pkt 11.1.1 SWZ), o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego według wzoru - zgodnie z zał. nr 2 do SWZ,
12.3.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby , zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy).
12.3.4. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oświadczenie jest składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy) – zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ. (jeżeli dotyczy),
12.3.5. Kosztorys ofertowy- zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ

12.3.6. Oświadczenie, (o którym mowa w pkt 11.1.3 SWZ) (w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby), podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.

12.3.7. Wadium (jeżeli składane jest w formie dokumentu),

12.3.8. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

17.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:
17.1.1. CZI: 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące złotych 00/100).,
17.1.2. CZII: 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych 00/100).,
17.2. Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp:
17.2.1. pieniądzu,
17.2.2. gwarancjach bankowych,
17.2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
17.2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
17.3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
17.4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę, o której mowa w pkt 17.1 SWZ należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku w PKO B.P. oddział
w Chojnicach, nr 90 1020 2791 0000 7102 0311 8544, z dopiskiem: wadium ZP.272.1.2023 CZI, lub wadium ZP.272.1.2023 CZII. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na wskazanym rachunku bankowym przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).- UWAGA OSOBNE PRZELEWY NA KAŻDĄ CZĘŚĆ.
17.5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
17.6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt od 17.2.2 – 17.2.4 SWZ, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej. Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osób upoważnionych do jego wystawienia.
17.7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
17.8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

20.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
20.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.1.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
20.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
20.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

23. W związku z art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie.
23.1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach dopuszczalnych zmian umowy o których mowa w art. 455 ustawy Pzp.
23.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/sp_chojnice/aukcje

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.