eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brusy › Realizacja w systemie "zaprojektuj i wybuduj" inwestycji polegającej na budowie nawierzchni drogi gminnej nr 206072G ramach zadania "Modernizacja drogi gminnej 206072G Brusy-Małe Gliśno-Lubnia"Ogłoszenie z dnia 2023-02-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Realizacja w systemie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji polegającej na budowie nawierzchni drogi gminnej nr 206072G ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej 206072G Brusy-Małe Gliśno-Lubnia”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brusy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351251

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Na Zaborach 1

1.5.2.) Miejscowość: Brusy

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-632

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 523969300

1.5.8.) Numer faksu: 523969303

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@brusy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: brusy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja w systemie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji polegającej na budowie nawierzchni drogi gminnej nr 206072G ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej 206072G Brusy-Małe Gliśno-Lubnia”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8dedc713-a2ee-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078268

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040371/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja drogi gminnej 206072G Brusy -Male Gliśno - Lubnia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8dedc713-a2ee-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej pod adresem: um@brusy.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6. Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych).
7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”).
9. Zamawiający przekazuje link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania oraz Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia w Załączniku nr 12 do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
11. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e- mail: um@brusy.pl.
12. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
13. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Cd. w Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 27. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brusy, którą reprezentuje Burmistrz Brus, z siedzibą przy ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy;
 inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Magdalena Zarębska,
z którą można kontaktować się e-mailem: iod@brusy.pl; pod numerem telefonu 52-39-69-300 lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację w systemie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji polegającej na budowie nawierzchni drogi gminnej nr 206072G ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej 206072G Brusy-Małe Gliśno-Lubnia” dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia PGR prowadzonym w trybie podstawowym;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Nr ZP.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w systemie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji polegającej na budowie nawierzchni drogi gminnej nr 206072G ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej 206072G Brusy - Małe Gliśno - Lubnia” dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia PGR.
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz robót budowlanych dla budowy drogi gminnej odcinka drogi gminnej o dł. ok. 2,1 km.
3. Zadanie zostanie zrealizowane w dwóch etapach:
1) Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 206072G Brusy – Małe Gliśno – Lubnia”,
2) Etap II – wykonanie robót budowlanych w oparciu o przyjętą przez Zamawiającego dokumentacje techniczną wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub skutecznym zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
4. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie 1 tablicy informacyjnej
o wym. 120x80cm, każda na stelażu stalowym w kolorze grafitowym lub czarnym zbliżonym do stelażu pokazanego w Załączniku nr 10 do SWZ wraz z ich montażem. Treść tablicy
i miejsce montażu do uzgodnienia z Zamawiającym
UWAGA:
1) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy odnaleźć granice prawne pasa drogowego.
2) W trakcie realizacji inwestycji oraz po jej zakończeniu należy zapewnić ciągły dostęp do sąsiednich nieruchomości. Inwestycja nie może pogorszyć warunków użytkowania sąsiednich nieruchomości.
3) Materiał drogowy z ewentualnego korytowania należy przewieźć i wbudować w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 5 km od terenu budowy.
5. Szczegółowy opis, wielkość i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie funkcjonalno – użytkowym stanowiącym Załącznik Nr 9 do SWZ.

2. Cd. zmian postanowień umowy
5) zmiany wynagrodzenia, w przypadku
a) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub jej części,
b) w przypadkach określonych w pkt. 3), jeżeli mają wpływ na wysokość wynagrodzenia,
c) wprowadzenia zmian określonych w pkt. 4), jeżeli mają wpływ na wysokość wynagrodzenia. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20% pierwotnej wartości zamówienia,
d) w przypadku wprowadzenia zmian w umowie na podstawie art. 455PZP, jeżeli mają wpływ na wysokość wynagrodzenia,
e) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, przy zachowaniu następujących warunków:
 każda ze Stron niniejszej umowy może żądać zmiany wynagrodzenia jeden raz
w toku wykonywania umowy, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 podstawą żądania, o którym mowa w tiret pierwszym jest zmiana cen materiałów i kosztów związanych z robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania większa lub mniejsza o 50 % w stosunku do zmiany wynikającej z wskaźników GUS cen produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2022 roku, w którym określono wzrost w stosunku do października 2022 r. na poziomie 0,6%.
 poprzez zmianę cen materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie,
 strona żądająca zmiany wynagrodzenia w złożonym wniosku ma obowiązek wskazania zmian w cenach materiałów lub kosztach mających wpływ na koszt wykonania zamówienia, a także proponowane nowe wynagrodzenie,
 w celu określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia umowy składa zestawienie cen jednostkowych materiałów i kosztów przyjętych do kalkulacji w złożonej ofercie. W żądaniu, o którym mowa w tirecie pierwszym strona ma obowiązek wskazać w analogicznym jak ww. zestawieniu zmieniane ceny jednostkowe materiałów i kosztów oraz zakres ilościowy i wartościowy pozostały do wykonania po dniu złożenia żądania, co wymaga zweryfikowania przez inspektora nadzoru.
 zmiana wynagrodzenia może nastąpić do granicy wpływu zmian cen materiałów
i kosztów na pozostałe do wypłaty wynagrodzenie,
 zamawiający dopuszcza maksymalną zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w efekcie zastosowania postanowień pkt 5) lit. e) nie wyższą niż 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:
A - Cena - 60%
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przy kryterium „Cena” wynosi 60.
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium cena zostanie obliczona wg wzoru:

cena najniższa
A = -------------------------- x 100 x 60%
cena oferty badanej

Wyniki będą zaokrąglane do 2 miejsc po przecinku (od 5 w górę).
B – Doświadczenie Kierownika budowy branży drogowej - 40%
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przy kryterium „Doświadczenie Kierownika budowy branży drogowej” wynosi 40.
Gdy Wykonawca wykaże, że Kierownik budowy branży drogowej wskazany w ofercie posiada doświadczenie jako kierownik budowy na:
 żadnym lub jednym zadaniu dot. robót budowlanych drogowych - otrzyma 0 punktów
 dwóch zadaniach dot. robót budowlanych drogowych - otrzyma 20 punktów
 trzech lub więcej zadaniach dot. robót budowlanych drogowych - otrzyma 40 punktów
Ocena łączna X= A + B
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższa liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika budowy branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazania się wykonaniem, nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 zamówienia polegającego na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o nawierzchni asfaltowej o wartości minimum 1 mln zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.

5. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
6. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 5 następuje na okres trwania okoliczności, o których mowa w ust. 5.
7. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca dołącza:
a) oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww. oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
b) oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – dotyczy tylko wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ.
c) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w lit. a), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie
z Załącznikiem nr 5 do SWZ.
d) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
2. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, chyba że zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych tj.:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Cd. informacji o korespondencji elektronicznej:
14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
15. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
16. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
17. Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: um@brusy.pl (nie dotyczy składania ofert).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

4. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Dowód wniesienia wadium,
2) Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ,
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy),
4) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz odpowiednio spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, składane na podstawie art. 125 ust. 5 Pzp, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ (w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby),
5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oświadczenie jest składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy) – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy),
6) Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (propozycja - Załącznik Nr 8 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 20.000,00 zł (Słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach,
o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brusach: Bank Spółdzielczy w Koronowie Oddz. w Brusach 59 8144 0005 2005 0500 1267 0002 z adnotacją: „Wadium nr sprawy ZP.271.3.2023” (decyduje data uznania wpłaty na koncie zamawiającego). Dowód wpłaty należy dołączyć do oferty.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97
ust. 7 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia,
w postaci elektronicznej.
6. Wadium w przypadku wykonawców działających wspólnie może być wniesione przez jednego z wykonawców – pełnomocnika, z zaznaczeniem, że jest przez niego wnoszone w imieniu wykonawcy.
7. Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawierać:
1) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na wypadek gdyby:
a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
b) wykonawca, którego oferta została wybrana:
 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana;
2) dokładne określenie przedmiotu postępowania,
3) kwotę zobowiązania,
4) termin ważności.
8. Pozostałe formy wniesienia wadium winny zawierać wszystkie elementy wynikające z odnośnych i obowiązujących przepisów.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2), składa każdy
z wykonawców oddzielnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w art.455 ustawy PZP oraz:
1) konieczności wykonania aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny,
2) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
3) wystąpienia siły wyższej, tj. wyjątkowego wydarzenia lub okoliczności
a) na którą Strony nie miały wpływu,
b) przeciw której Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem umowy,
c) której nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub przezwyciężyć,
d) której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez żadną ze Stron.
4) sądowej waloryzacji zamówienia,
5) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę w przypadku zmian organizacyjnych lub wynikłych z przyczyn losowych,
6) zmiany osób pełniących funkcję kierownika budowy lub kierowników robót w danej branży - w takim przypadku nowa osoba musi spełniać wymagania określone w siwz (powyższa zmiana nie wymaga aneksu do umowy). Przed dokonaniem ww. zmiany Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptacje Zamawiającego.
7) w przypadku wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o ile ich zaistnienie miałoby lub mogłoby mieć wpływ na należyte wykonanie umowy
2. Istotne zmiany w umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących elementów umowy
1) zmiany podwykonawców, w przypadku:
a) wprowadzenia podwykonawcy,
b) zmiany podwykonawcy,
c) rezygnacji podwykonawcy,
d) zmiany wartości lub zakresu dostaw lub robót wykonywanych przez podwykonawców.
2) zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku:
a) gdy przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
b) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno – projektowej, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy,
c) konieczności wprowadzenia zmian w opracowywanej dokumentacji techniczno – projektowej, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy;
d) przerw w realizacji prac projektowych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
e) wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, skutkujących koniecznością uzyskania zmiany pozwolenia na budowę,
f) przedłużania się terminu uzgodnień i pozwoleń osób trzecich,
g) przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy, w tym przerw w realizacji robót wynikających z oczekiwania na decyzję lub uzgodnienie Zamawiającego przekraczających 7 dni roboczych,
h) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne tj. opady ciągłe oraz temperatura poniżej 0oC trwające powyżej 3 dni, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, i) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, zwiększenie lub zmniejszenie zakresu zamówienia, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub w przypadku zmniejszenia zakresu zamówienia skracają czas realizacji inwestycji,
Cd...

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1) Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem Platformy e- Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl na formularzu ofertowym, zgodnym z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-17 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-18

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Cd. zmian postanowień umowy
j) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
k) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
l) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
m) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
n) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
o) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności wystąpienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów,
p) w przypadku zmiany zakresu przedmiotu zamówienia,
q) zmiany warunków dofinansowania przedmiotu zamówienia przez instytucje zewnętrzne,
r) w przypadku wystąpienia okoliczności związanych występowaniem COVID-19, które uniemożliwią lub w znacznym stopniu ograniczą wykonanie przedmiotu umowy,
s) w przypadku wprowadzenia zmian w umowie na podstawie art. 455 PZP.
3) zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
a) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej niezależnych od Wykonawcy,
b) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
c) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
d) w przypadku wystąpienia okoliczności związanych występowaniem COVID-19, które uniemożliwią lub w znacznym stopniu ograniczą wykonanie przedmiotu umowy,
e) w przypadku wprowadzenia zmian w umowie na podstawie art. 455 PZP,
4) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) rezygnacji Zamawiającego z wykonania części zamówienia (zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy),
b) zwiększenia ilości robót budowlanych/zakresu prac projektowych, np. wydłużenie realizowanego odcinka, wykonanie dodatkowych odcinków sieci itp. (zwiększenie zakresu umowy),
c) zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych obiektu

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.