eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaroszowiec › "Dostawa urządzeń dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły"Ogłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa urządzeń dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MAŁOPOLSKI SZPITAL CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI IM. EDMUNDA WOJTYŁY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000294214

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolejowa 1A

1.5.2.) Miejscowość: Jaroszowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-310

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 326428090

1.5.8.) Numer faksu: 326428100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wschp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa urządzeń dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-55457e49-a170-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078260

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032987/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa urządzeń dla MSCHPIR

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi Społeczne i Zdrowotne w regionie.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-55457e49-a170-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-55457e49-a170-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-55457e49-a170-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

Dokumenty elektroniczne , o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.

Informacje, oświadczenia lub dokumenty , inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym , mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. z 2022 r. poz. 1710 t.j.) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także "RODO") informuję, iż:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły, ul. Kolejowa 1a, 32-310 Jaroszowiec tel. 32 642 80 90
inspektor ochrony danych osobowych w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły, ul. Kolejowa 1a, 32-310 Jaroszowiec tel. 32 642 80 90, adres e-mail iodo@wschp.pl; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym pn.: „Dostawa urządzeń dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły”, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/03/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 12

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia, w tym: urządzeń medycznych , sprzętu, mebli medycznych dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu w zakresie dwunastu zadań,
zgodnie z asortymentem wymienionym w załącznikach nr 1.1 – 1.12 do SWZ,
stanowiących jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia według podziału na następujące zadania:
1) Zadanie nr 1- Nebulizatory 9 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.1 do SWZ.
2) Zadanie nr 2 -Pompy strzykawkowe wraz z stojakiem 3 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.2 do SWZ.
3) Zadanie nr 3- Pulsoksymetry 2 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.3 do SWZ.
4) Zadanie nr 4- Aparat do EKG 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.4 do SWZ.
5) Zadanie nr 5-Wózek reanimacyjny 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.5 do SWZ.
6) Zadanie nr 6- Aparat do mierzenia ciśnienia, elektryczny wraz z wyposażeniem 3 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.6 do SWZ.
7) Zadanie nr 7- Defibrylator z wyposażeniem 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.7 do SWZ.
8) Zadanie nr 8- Osprzęt do UGUL-a ( zestaw) 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.8 do SWZ.
9) Zadanie nr 9-Aqavibroon 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.9 do SWZ.
10) Zadanie nr 10 - Kozetki medyczne 10 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.10 do SWZ.
11) Zadanie nr 11- Stół rehabilitacyjny regulowany elektrycznie 5 szt. s zgodnie z Załącznikiem nr 1.11 do SWZ.
12) Zadanie nr 12 - Kamizelka wymienna przystosowana do urządzeń Hill-Rom 20 szt.
zgodnie z Załącznikiem nr 1.12 do SWZ.

Zamawiający przewiduje składanie ofert na całość zamówienia lub w częściach – gdzie część zamówienia stanowi dane Zadanie określone w w/w załącznikach.
2. Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany zgodnie z: wymaganymi przez Zamawiającego parametrami określonymi w dokumencie pn.: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (stanowiących Załączniki od nr 1.1 do nr 1.12 do SWZ) – dla Zadań od nr 1 do nr 12, a także zgodnie zapisami w projektowanych postanowieniach umowy, będącym załącznikiem nr 4 do SWZ oraz ustaleniami z Zamawiającym.
3. Zamawiający wymagaa by dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania oddany był do użytkowania po osiągnięciu wymaganych parametrów, w stanie kompletnym, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz aby nie był przedmiotem praw osób trzecich. Ponadto dostarczony przedmiot zamówienia winien pochodzić z bieżącej produkcji, wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Ponadto żaden element przedmiotu zamówienia, ani żadna jego część składowa, nie może być rekondycjonowana, powystawowa i wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot.
4. Oferowane produkty, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, muszą posiadać certyfikat lub deklarację zgodności lub zezwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania w zakładach służby zdrowia, a ponadto właściwe oznakowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Wszystkie wskazane w ofercie produkty musza być dopuszczone do obrotu na terenie UE.
6. Zamawiający wymagał będzie dostarczenia dokumentacji przedmiotu zamówienia w języku polskim w tym instrukcji obsługi, gwarancji jakości i rękojmi, dokumentacji technicznej oraz pozostałej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia w całości oraz jakość zastosowanych materiałów.
8. Dostawa przedmiotu zamówienia winna odbywać się na koszt własny i ryzyko Wykonawcy.
9. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga , aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 21 dni od zawarcia umowy.

10. Termin płatności – do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury .
11. Warunki płatności zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy– będącym Załącznikiem nr 4 do SWZ.
12. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego, tj. Jaroszowiec, ul. Kolejowa nr 1a. Budynek Administracji.
13. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na koszt własny i ryzyko Wykonawcy.
14. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. Poniżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy lub opisanych za pomocą numerów katalogowych w SWZ.
15. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, eksploatacyjne i nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego. Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do referencyjnych określonych w dokumentach producenta/dostawcy takich jak: certyfikaty jakościowe, katalogi.
16. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.
Dodatkowa gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: XVIII. Kryteria oraz zasady oceny ofert

Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający do etapu oceny ofert pod względem ustalonych w ust. 2 kryteriów zakwalifikuje oferty spełniające następujące wymagania:
a) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
b) złożone przez Wykonawcę dokumenty (oświadczenia) potwierdzają spełnianie przez niego warunków udziału w Postępowaniu określone w Specyfikacji,
c) złożone oświadczenia i wymagane dokumenty są aktualne, zostały złożone
w odpowiedniej formie i są podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
d) oferta nie podlega odrzuceniu.

2. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobem ich oceny.
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr Nazwa kryterium Waga/Znaczenie
1 Cena [C] 60 pkt
2 Dodatkowa gwarancja [G] 40 pkt

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany okres gwarancji wynosił minimum 24 miesiące.
Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty.

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę punktową.
Dla zastosowanych kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:

1. Cena [C]
Ocenie będzie podlegała cena brutto podana przez Wykonawcę w interaktywnym Formularzu ofertowym Wykonawcy. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 60 punktów, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio liczba punktów zgodnie ze wzorem:

C = (Cn / Cx) x 60
gdzie:
C liczba pkt uzyskana za kryterium cena
Cn najniższa cena ofertowa spośród ważnych ofert
Cx cena ocenianej oferty.
2. Dodatkowa gwarancja [G]
Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu dodatkowy okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w ramach danego Zadania, na który składa ofertę. Wykonawca, który zaoferuje:
- dodatkowo 12 miesięcy gwarancji, liczonej od dnia następnego, w którym upłynął obowiązkowy 24 miesięczny okres rękojmi – otrzyma 20 punktów;
- dodatkowo 24 miesiące gwarancji, liczonej od dnia następnego, w którym upłynął obowiązkowy 24 miesięczny okres rękojmi – otrzyma 40 punktów.

Brak informacji o ilości miesięcy dodatkowego okresu gwarancji w interaktywnym Formularzu ofertowym oznacza jego nie zaoferowanie.

LP - liczba punktów uzyskana przez ofertę:
LP = C+G

4. Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów:
5. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
6. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów w ramach ustalonych ww. kryteriów oceny ofert;
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze;
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem;
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 4, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: DODATKOWA GWARANCJA

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia, w tym: urządzeń medycznych , sprzętu, mebli medycznych dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu w zakresie dwunastu zadań,
zgodnie z asortymentem wymienionym w załącznikach nr 1.1 – 1.12 do SWZ,
stanowiących jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia według podziału na następujące zadania:
1) Zadanie nr 1- Nebulizatory 9 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.1 do SWZ.
2) Zadanie nr 2 -Pompy strzykawkowe wraz z stojakiem 3 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.2 do SWZ.
3) Zadanie nr 3- Pulsoksymetry 2 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.3 do SWZ.
4) Zadanie nr 4- Aparat do EKG 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.4 do SWZ.
5) Zadanie nr 5-Wózek reanimacyjny 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.5 do SWZ.
6) Zadanie nr 6- Aparat do mierzenia ciśnienia, elektryczny wraz z wyposażeniem 3 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.6 do SWZ.
7) Zadanie nr 7- Defibrylator z wyposażeniem 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.7 do SWZ.
8) Zadanie nr 8- Osprzęt do UGUL-a ( zestaw) 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.8 do SWZ.
9) Zadanie nr 9-Aqavibroon 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.9 do SWZ.
10) Zadanie nr 10 - Kozetki medyczne 10 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.10 do SWZ.
11) Zadanie nr 11- Stół rehabilitacyjny regulowany elektrycznie 5 szt. s zgodnie z Załącznikiem nr 1.11 do SWZ.
12) Zadanie nr 12 - Kamizelka wymienna przystosowana do urządzeń Hill-Rom 20 szt.
zgodnie z Załącznikiem nr 1.12 do SWZ.

Zamawiający przewiduje składanie ofert na całość zamówienia lub w częściach – gdzie część zamówienia stanowi dane Zadanie określone w w/w załącznikach.
2. Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany zgodnie z: wymaganymi przez Zamawiającego parametrami określonymi w dokumencie pn.: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (stanowiących Załączniki od nr 1.1 do nr 1.12 do SWZ) – dla Zadań od nr 1 do nr 12, a także zgodnie zapisami w projektowanych postanowieniach umowy, będącym załącznikiem nr 4 do SWZ oraz ustaleniami z Zamawiającym.
3. Zamawiający wymagaa by dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania oddany był do użytkowania po osiągnięciu wymaganych parametrów, w stanie kompletnym, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz aby nie był przedmiotem praw osób trzecich. Ponadto dostarczony przedmiot zamówienia winien pochodzić z bieżącej produkcji, wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Ponadto żaden element przedmiotu zamówienia, ani żadna jego część składowa, nie może być rekondycjonowana, powystawowa i wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot.
4. Oferowane produkty, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, muszą posiadać certyfikat lub deklarację zgodności lub zezwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania w zakładach służby zdrowia, a ponadto właściwe oznakowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Wszystkie wskazane w ofercie produkty musza być dopuszczone do obrotu na terenie UE.
6. Zamawiający wymagał będzie dostarczenia dokumentacji przedmiotu zamówienia w języku polskim w tym instrukcji obsługi, gwarancji jakości i rękojmi, dokumentacji technicznej oraz pozostałej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia w całości oraz jakość zastosowanych materiałów.
8. Dostawa przedmiotu zamówienia winna odbywać się na koszt własny i ryzyko Wykonawcy.
9. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga , aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 21 dni od zawarcia umowy.

10. Termin płatności – do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury .
11. Warunki płatności zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy– będącym Załącznikiem nr 4 do SWZ.
12. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego, tj. Jaroszowiec, ul. Kolejowa nr 1a. Budynek Administracji.
13. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na koszt własny i ryzyko Wykonawcy.
14. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. Poniżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy lub opisanych za pomocą numerów katalogowych w SWZ.
15. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, eksploatacyjne i nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego. Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do referencyjnych określonych w dokumentach producenta/dostawcy takich jak: certyfikaty jakościowe, katalogi.
16. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.
Dodatkowa gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33194110-0 - Pompy infuzyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: XVIII. Kryteria oraz zasady oceny ofert

Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający do etapu oceny ofert pod względem ustalonych w ust. 2 kryteriów zakwalifikuje oferty spełniające następujące wymagania:
a) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
b) złożone przez Wykonawcę dokumenty (oświadczenia) potwierdzają spełnianie przez niego warunków udziału w Postępowaniu określone w Specyfikacji,
c) złożone oświadczenia i wymagane dokumenty są aktualne, zostały złożone
w odpowiedniej formie i są podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
d) oferta nie podlega odrzuceniu.

2. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobem ich oceny.
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr Nazwa kryterium Waga/Znaczenie
1 Cena [C] 60 pkt
2 Dodatkowa gwarancja [G] 40 pkt

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany okres gwarancji wynosił minimum 24 miesiące.
Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty.

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę punktową.
Dla zastosowanych kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:

1. Cena [C]
Ocenie będzie podlegała cena brutto podana przez Wykonawcę w interaktywnym Formularzu ofertowym Wykonawcy. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 60 punktów, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio liczba punktów zgodnie ze wzorem:

C = (Cn / Cx) x 60
gdzie:
C liczba pkt uzyskana za kryterium cena
Cn najniższa cena ofertowa spośród ważnych ofert
Cx cena ocenianej oferty.
2. Dodatkowa gwarancja [G]
Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu dodatkowy okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w ramach danego Zadania, na który składa ofertę. Wykonawca, który zaoferuje:
- dodatkowo 12 miesięcy gwarancji, liczonej od dnia następnego, w którym upłynął obowiązkowy 24 miesięczny okres rękojmi – otrzyma 20 punktów;
- dodatkowo 24 miesiące gwarancji, liczonej od dnia następnego, w którym upłynął obowiązkowy 24 miesięczny okres rękojmi – otrzyma 40 punktów.

Brak informacji o ilości miesięcy dodatkowego okresu gwarancji w interaktywnym Formularzu ofertowym oznacza jego nie zaoferowanie.

LP - liczba punktów uzyskana przez ofertę:
LP = C+G

4. Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów:
5. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
6. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów w ramach ustalonych ww. kryteriów oceny ofert;
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze;
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem;
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 4, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: DODATKOWA GWARANCJA

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia, w tym: urządzeń medycznych , sprzętu, mebli medycznych dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu w zakresie dwunastu zadań,
zgodnie z asortymentem wymienionym w załącznikach nr 1.1 – 1.12 do SWZ,
stanowiących jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia według podziału na następujące zadania:
1) Zadanie nr 1- Nebulizatory 9 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.1 do SWZ.
2) Zadanie nr 2 -Pompy strzykawkowe wraz z stojakiem 3 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.2 do SWZ.
3) Zadanie nr 3- Pulsoksymetry 2 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.3 do SWZ.
4) Zadanie nr 4- Aparat do EKG 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.4 do SWZ.
5) Zadanie nr 5-Wózek reanimacyjny 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.5 do SWZ.
6) Zadanie nr 6- Aparat do mierzenia ciśnienia, elektryczny wraz z wyposażeniem 3 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.6 do SWZ.
7) Zadanie nr 7- Defibrylator z wyposażeniem 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.7 do SWZ.
8) Zadanie nr 8- Osprzęt do UGUL-a ( zestaw) 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.8 do SWZ.
9) Zadanie nr 9-Aqavibroon 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.9 do SWZ.
10) Zadanie nr 10 - Kozetki medyczne 10 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.10 do SWZ.
11) Zadanie nr 11- Stół rehabilitacyjny regulowany elektrycznie 5 szt. s zgodnie z Załącznikiem nr 1.11 do SWZ.
12) Zadanie nr 12 - Kamizelka wymienna przystosowana do urządzeń Hill-Rom 20 szt.
zgodnie z Załącznikiem nr 1.12 do SWZ.

Zamawiający przewiduje składanie ofert na całość zamówienia lub w częściach – gdzie część zamówienia stanowi dane Zadanie określone w w/w załącznikach.
2. Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany zgodnie z: wymaganymi przez Zamawiającego parametrami określonymi w dokumencie pn.: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (stanowiących Załączniki od nr 1.1 do nr 1.12 do SWZ) – dla Zadań od nr 1 do nr 12, a także zgodnie zapisami w projektowanych postanowieniach umowy, będącym załącznikiem nr 4 do SWZ oraz ustaleniami z Zamawiającym.
3. Zamawiający wymagaa by dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania oddany był do użytkowania po osiągnięciu wymaganych parametrów, w stanie kompletnym, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz aby nie był przedmiotem praw osób trzecich. Ponadto dostarczony przedmiot zamówienia winien pochodzić z bieżącej produkcji, wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Ponadto żaden element przedmiotu zamówienia, ani żadna jego część składowa, nie może być rekondycjonowana, powystawowa i wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot.
4. Oferowane produkty, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, muszą posiadać certyfikat lub deklarację zgodności lub zezwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania w zakładach służby zdrowia, a ponadto właściwe oznakowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Wszystkie wskazane w ofercie produkty musza być dopuszczone do obrotu na terenie UE.
6. Zamawiający wymagał będzie dostarczenia dokumentacji przedmiotu zamówienia w języku polskim w tym instrukcji obsługi, gwarancji jakości i rękojmi, dokumentacji technicznej oraz pozostałej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia w całości oraz jakość zastosowanych materiałów.
8. Dostawa przedmiotu zamówienia winna odbywać się na koszt własny i ryzyko Wykonawcy.
9. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga , aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 21 dni od zawarcia umowy.

10. Termin płatności – do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury .
11. Warunki płatności zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy– będącym Załącznikiem nr 4 do SWZ.
12. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego, tj. Jaroszowiec, ul. Kolejowa nr 1a. Budynek Administracji.
13. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na koszt własny i ryzyko Wykonawcy.
14. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. Poniżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy lub opisanych za pomocą numerów katalogowych w SWZ.
15. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, eksploatacyjne i nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego. Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do referencyjnych określonych w dokumentach producenta/dostawcy takich jak: certyfikaty jakościowe, katalogi.
16. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.
Dodatkowa gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33121000-4 - Ambulatoryjny system rejestrujący

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: XVIII. Kryteria oraz zasady oceny ofert

Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający do etapu oceny ofert pod względem ustalonych w ust. 2 kryteriów zakwalifikuje oferty spełniające następujące wymagania:
a) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
b) złożone przez Wykonawcę dokumenty (oświadczenia) potwierdzają spełnianie przez niego warunków udziału w Postępowaniu określone w Specyfikacji,
c) złożone oświadczenia i wymagane dokumenty są aktualne, zostały złożone
w odpowiedniej formie i są podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
d) oferta nie podlega odrzuceniu.

2. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobem ich oceny.
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr Nazwa kryterium Waga/Znaczenie
1 Cena [C] 60 pkt
2 Dodatkowa gwarancja [G] 40 pkt

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany okres gwarancji wynosił minimum 24 miesiące.
Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty.

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę punktową.
Dla zastosowanych kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:

1. Cena [C]
Ocenie będzie podlegała cena brutto podana przez Wykonawcę w interaktywnym Formularzu ofertowym Wykonawcy. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 60 punktów, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio liczba punktów zgodnie ze wzorem:

C = (Cn / Cx) x 60
gdzie:
C liczba pkt uzyskana za kryterium cena
Cn najniższa cena ofertowa spośród ważnych ofert
Cx cena ocenianej oferty.
2. Dodatkowa gwarancja [G]
Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu dodatkowy okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w ramach danego Zadania, na który składa ofertę. Wykonawca, który zaoferuje:
- dodatkowo 12 miesięcy gwarancji, liczonej od dnia następnego, w którym upłynął obowiązkowy 24 miesięczny okres rękojmi – otrzyma 20 punktów;
- dodatkowo 24 miesiące gwarancji, liczonej od dnia następnego, w którym upłynął obowiązkowy 24 miesięczny okres rękojmi – otrzyma 40 punktów.

Brak informacji o ilości miesięcy dodatkowego okresu gwarancji w interaktywnym Formularzu ofertowym oznacza jego nie zaoferowanie.

LP - liczba punktów uzyskana przez ofertę:
LP = C+G

4. Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów:
5. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
6. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów w ramach ustalonych ww. kryteriów oceny ofert;
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze;
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem;
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 4, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: DODATKOWA GWARANCJA

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia, w tym: urządzeń medycznych , sprzętu, mebli medycznych dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu w zakresie dwunastu zadań,
zgodnie z asortymentem wymienionym w załącznikach nr 1.1 – 1.12 do SWZ,
stanowiących jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia według podziału na następujące zadania:
1) Zadanie nr 1- Nebulizatory 9 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.1 do SWZ.
2) Zadanie nr 2 -Pompy strzykawkowe wraz z stojakiem 3 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.2 do SWZ.
3) Zadanie nr 3- Pulsoksymetry 2 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.3 do SWZ.
4) Zadanie nr 4- Aparat do EKG 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.4 do SWZ.
5) Zadanie nr 5-Wózek reanimacyjny 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.5 do SWZ.
6) Zadanie nr 6- Aparat do mierzenia ciśnienia, elektryczny wraz z wyposażeniem 3 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.6 do SWZ.
7) Zadanie nr 7- Defibrylator z wyposażeniem 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.7 do SWZ.
8) Zadanie nr 8- Osprzęt do UGUL-a ( zestaw) 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.8 do SWZ.
9) Zadanie nr 9-Aqavibroon 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.9 do SWZ.
10) Zadanie nr 10 - Kozetki medyczne 10 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.10 do SWZ.
11) Zadanie nr 11- Stół rehabilitacyjny regulowany elektrycznie 5 szt. s zgodnie z Załącznikiem nr 1.11 do SWZ.
12) Zadanie nr 12 - Kamizelka wymienna przystosowana do urządzeń Hill-Rom 20 szt.
zgodnie z Załącznikiem nr 1.12 do SWZ.

Zamawiający przewiduje składanie ofert na całość zamówienia lub w częściach – gdzie część zamówienia stanowi dane Zadanie określone w w/w załącznikach.
2. Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany zgodnie z: wymaganymi przez Zamawiającego parametrami określonymi w dokumencie pn.: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (stanowiących Załączniki od nr 1.1 do nr 1.12 do SWZ) – dla Zadań od nr 1 do nr 12, a także zgodnie zapisami w projektowanych postanowieniach umowy, będącym załącznikiem nr 4 do SWZ oraz ustaleniami z Zamawiającym.
3. Zamawiający wymagaa by dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania oddany był do użytkowania po osiągnięciu wymaganych parametrów, w stanie kompletnym, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz aby nie był przedmiotem praw osób trzecich. Ponadto dostarczony przedmiot zamówienia winien pochodzić z bieżącej produkcji, wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Ponadto żaden element przedmiotu zamówienia, ani żadna jego część składowa, nie może być rekondycjonowana, powystawowa i wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot.
4. Oferowane produkty, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, muszą posiadać certyfikat lub deklarację zgodności lub zezwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania w zakładach służby zdrowia, a ponadto właściwe oznakowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Wszystkie wskazane w ofercie produkty musza być dopuszczone do obrotu na terenie UE.
6. Zamawiający wymagał będzie dostarczenia dokumentacji przedmiotu zamówienia w języku polskim w tym instrukcji obsługi, gwarancji jakości i rękojmi, dokumentacji technicznej oraz pozostałej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia w całości oraz jakość zastosowanych materiałów.
8. Dostawa przedmiotu zamówienia winna odbywać się na koszt własny i ryzyko Wykonawcy.
9. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga , aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 21 dni od zawarcia umowy.

10. Termin płatności – do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury .
11. Warunki płatności zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy– będącym Załącznikiem nr 4 do SWZ.
12. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego, tj. Jaroszowiec, ul. Kolejowa nr 1a. Budynek Administracji.
13. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na koszt własny i ryzyko Wykonawcy.
14. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. Poniżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy lub opisanych za pomocą numerów katalogowych w SWZ.
15. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, eksploatacyjne i nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego. Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do referencyjnych określonych w dokumentach producenta/dostawcy takich jak: certyfikaty jakościowe, katalogi.
16. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.
Dodatkowa gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33123200-0 - Urządzenia do elektrokardiografii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: XVIII. Kryteria oraz zasady oceny ofert

Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający do etapu oceny ofert pod względem ustalonych w ust. 2 kryteriów zakwalifikuje oferty spełniające następujące wymagania:
a) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
b) złożone przez Wykonawcę dokumenty (oświadczenia) potwierdzają spełnianie przez niego warunków udziału w Postępowaniu określone w Specyfikacji,
c) złożone oświadczenia i wymagane dokumenty są aktualne, zostały złożone
w odpowiedniej formie i są podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
d) oferta nie podlega odrzuceniu.

2. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobem ich oceny.
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr Nazwa kryterium Waga/Znaczenie
1 Cena [C] 60 pkt
2 Dodatkowa gwarancja [G] 40 pkt

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany okres gwarancji wynosił minimum 24 miesiące.
Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty.

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę punktową.
Dla zastosowanych kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:

1. Cena [C]
Ocenie będzie podlegała cena brutto podana przez Wykonawcę w interaktywnym Formularzu ofertowym Wykonawcy. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 60 punktów, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio liczba punktów zgodnie ze wzorem:

C = (Cn / Cx) x 60
gdzie:
C liczba pkt uzyskana za kryterium cena
Cn najniższa cena ofertowa spośród ważnych ofert
Cx cena ocenianej oferty.
2. Dodatkowa gwarancja [G]
Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu dodatkowy okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w ramach danego Zadania, na który składa ofertę. Wykonawca, który zaoferuje:
- dodatkowo 12 miesięcy gwarancji, liczonej od dnia następnego, w którym upłynął obowiązkowy 24 miesięczny okres rękojmi – otrzyma 20 punktów;
- dodatkowo 24 miesiące gwarancji, liczonej od dnia następnego, w którym upłynął obowiązkowy 24 miesięczny okres rękojmi – otrzyma 40 punktów.

Brak informacji o ilości miesięcy dodatkowego okresu gwarancji w interaktywnym Formularzu ofertowym oznacza jego nie zaoferowanie.

LP - liczba punktów uzyskana przez ofertę:
LP = C+G

4. Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów:
5. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
6. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów w ramach ustalonych ww. kryteriów oceny ofert;
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze;
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem;
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 4, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: DODATKOWA GWARANCJA

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia, w tym: urządzeń medycznych , sprzętu, mebli medycznych dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu w zakresie dwunastu zadań,
zgodnie z asortymentem wymienionym w załącznikach nr 1.1 – 1.12 do SWZ,
stanowiących jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia według podziału na następujące zadania:
1) Zadanie nr 1- Nebulizatory 9 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.1 do SWZ.
2) Zadanie nr 2 -Pompy strzykawkowe wraz z stojakiem 3 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.2 do SWZ.
3) Zadanie nr 3- Pulsoksymetry 2 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.3 do SWZ.
4) Zadanie nr 4- Aparat do EKG 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.4 do SWZ.
5) Zadanie nr 5-Wózek reanimacyjny 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.5 do SWZ.
6) Zadanie nr 6- Aparat do mierzenia ciśnienia, elektryczny wraz z wyposażeniem 3 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.6 do SWZ.
7) Zadanie nr 7- Defibrylator z wyposażeniem 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.7 do SWZ.
8) Zadanie nr 8- Osprzęt do UGUL-a ( zestaw) 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.8 do SWZ.
9) Zadanie nr 9-Aqavibroon 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.9 do SWZ.
10) Zadanie nr 10 - Kozetki medyczne 10 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.10 do SWZ.
11) Zadanie nr 11- Stół rehabilitacyjny regulowany elektrycznie 5 szt. s zgodnie z Załącznikiem nr 1.11 do SWZ.
12) Zadanie nr 12 - Kamizelka wymienna przystosowana do urządzeń Hill-Rom 20 szt.
zgodnie z Załącznikiem nr 1.12 do SWZ.

Zamawiający przewiduje składanie ofert na całość zamówienia lub w częściach – gdzie część zamówienia stanowi dane Zadanie określone w w/w załącznikach.
2. Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany zgodnie z: wymaganymi przez Zamawiającego parametrami określonymi w dokumencie pn.: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (stanowiących Załączniki od nr 1.1 do nr 1.12 do SWZ) – dla Zadań od nr 1 do nr 12, a także zgodnie zapisami w projektowanych postanowieniach umowy, będącym załącznikiem nr 4 do SWZ oraz ustaleniami z Zamawiającym.
3. Zamawiający wymagaa by dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania oddany był do użytkowania po osiągnięciu wymaganych parametrów, w stanie kompletnym, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz aby nie był przedmiotem praw osób trzecich. Ponadto dostarczony przedmiot zamówienia winien pochodzić z bieżącej produkcji, wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Ponadto żaden element przedmiotu zamówienia, ani żadna jego część składowa, nie może być rekondycjonowana, powystawowa i wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot.
4. Oferowane produkty, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, muszą posiadać certyfikat lub deklarację zgodności lub zezwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania w zakładach służby zdrowia, a ponadto właściwe oznakowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Wszystkie wskazane w ofercie produkty musza być dopuszczone do obrotu na terenie UE.
6. Zamawiający wymagał będzie dostarczenia dokumentacji przedmiotu zamówienia w języku polskim w tym instrukcji obsługi, gwarancji jakości i rękojmi, dokumentacji technicznej oraz pozostałej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia w całości oraz jakość zastosowanych materiałów.
8. Dostawa przedmiotu zamówienia winna odbywać się na koszt własny i ryzyko Wykonawcy.
9. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga , aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 21 dni od zawarcia umowy.

10. Termin płatności – do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury .
11. Warunki płatności zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy– będącym Załącznikiem nr 4 do SWZ.
12. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego, tj. Jaroszowiec, ul. Kolejowa nr 1a. Budynek Administracji.
13. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na koszt własny i ryzyko Wykonawcy.
14. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. Poniżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy lub opisanych za pomocą numerów katalogowych w SWZ.
15. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, eksploatacyjne i nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego. Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do referencyjnych określonych w dokumentach producenta/dostawcy takich jak: certyfikaty jakościowe, katalogi.
16. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.
Dodatkowa gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: XVIII. Kryteria oraz zasady oceny ofert

Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający do etapu oceny ofert pod względem ustalonych w ust. 2 kryteriów zakwalifikuje oferty spełniające następujące wymagania:
a) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
b) złożone przez Wykonawcę dokumenty (oświadczenia) potwierdzają spełnianie przez niego warunków udziału w Postępowaniu określone w Specyfikacji,
c) złożone oświadczenia i wymagane dokumenty są aktualne, zostały złożone
w odpowiedniej formie i są podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
d) oferta nie podlega odrzuceniu.

2. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobem ich oceny.
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr Nazwa kryterium Waga/Znaczenie
1 Cena [C] 60 pkt
2 Dodatkowa gwarancja [G] 40 pkt

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany okres gwarancji wynosił minimum 24 miesiące.
Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty.

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę punktową.
Dla zastosowanych kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:

1. Cena [C]
Ocenie będzie podlegała cena brutto podana przez Wykonawcę w interaktywnym Formularzu ofertowym Wykonawcy. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 60 punktów, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio liczba punktów zgodnie ze wzorem:

C = (Cn / Cx) x 60
gdzie:
C liczba pkt uzyskana za kryterium cena
Cn najniższa cena ofertowa spośród ważnych ofert
Cx cena ocenianej oferty.
2. Dodatkowa gwarancja [G]
Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu dodatkowy okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w ramach danego Zadania, na który składa ofertę. Wykonawca, który zaoferuje:
- dodatkowo 12 miesięcy gwarancji, liczonej od dnia następnego, w którym upłynął obowiązkowy 24 miesięczny okres rękojmi – otrzyma 20 punktów;
- dodatkowo 24 miesiące gwarancji, liczonej od dnia następnego, w którym upłynął obowiązkowy 24 miesięczny okres rękojmi – otrzyma 40 punktów.

Brak informacji o ilości miesięcy dodatkowego okresu gwarancji w interaktywnym Formularzu ofertowym oznacza jego nie zaoferowanie.

LP - liczba punktów uzyskana przez ofertę:
LP = C+G

4. Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów:
5. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
6. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów w ramach ustalonych ww. kryteriów oceny ofert;
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze;
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem;
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 4, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: DODATKOWA GWARANCJA

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia, w tym: urządzeń medycznych , sprzętu, mebli medycznych dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu w zakresie dwunastu zadań,
zgodnie z asortymentem wymienionym w załącznikach nr 1.1 – 1.12 do SWZ,
stanowiących jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia według podziału na następujące zadania:
1) Zadanie nr 1- Nebulizatory 9 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.1 do SWZ.
2) Zadanie nr 2 -Pompy strzykawkowe wraz z stojakiem 3 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.2 do SWZ.
3) Zadanie nr 3- Pulsoksymetry 2 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.3 do SWZ.
4) Zadanie nr 4- Aparat do EKG 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.4 do SWZ.
5) Zadanie nr 5-Wózek reanimacyjny 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.5 do SWZ.
6) Zadanie nr 6- Aparat do mierzenia ciśnienia, elektryczny wraz z wyposażeniem 3 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.6 do SWZ.
7) Zadanie nr 7- Defibrylator z wyposażeniem 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.7 do SWZ.
8) Zadanie nr 8- Osprzęt do UGUL-a ( zestaw) 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.8 do SWZ.
9) Zadanie nr 9-Aqavibroon 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.9 do SWZ.
10) Zadanie nr 10 - Kozetki medyczne 10 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.10 do SWZ.
11) Zadanie nr 11- Stół rehabilitacyjny regulowany elektrycznie 5 szt. s zgodnie z Załącznikiem nr 1.11 do SWZ.
12) Zadanie nr 12 - Kamizelka wymienna przystosowana do urządzeń Hill-Rom 20 szt.
zgodnie z Załącznikiem nr 1.12 do SWZ.

Zamawiający przewiduje składanie ofert na całość zamówienia lub w częściach – gdzie część zamówienia stanowi dane Zadanie określone w w/w załącznikach.
2. Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany zgodnie z: wymaganymi przez Zamawiającego parametrami określonymi w dokumencie pn.: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (stanowiących Załączniki od nr 1.1 do nr 1.12 do SWZ) – dla Zadań od nr 1 do nr 12, a także zgodnie zapisami w projektowanych postanowieniach umowy, będącym załącznikiem nr 4 do SWZ oraz ustaleniami z Zamawiającym.
3. Zamawiający wymagaa by dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania oddany był do użytkowania po osiągnięciu wymaganych parametrów, w stanie kompletnym, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz aby nie był przedmiotem praw osób trzecich. Ponadto dostarczony przedmiot zamówienia winien pochodzić z bieżącej produkcji, wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Ponadto żaden element przedmiotu zamówienia, ani żadna jego część składowa, nie może być rekondycjonowana, powystawowa i wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot.
4. Oferowane produkty, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, muszą posiadać certyfikat lub deklarację zgodności lub zezwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania w zakładach służby zdrowia, a ponadto właściwe oznakowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Wszystkie wskazane w ofercie produkty musza być dopuszczone do obrotu na terenie UE.
6. Zamawiający wymagał będzie dostarczenia dokumentacji przedmiotu zamówienia w języku polskim w tym instrukcji obsługi, gwarancji jakości i rękojmi, dokumentacji technicznej oraz pozostałej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia w całości oraz jakość zastosowanych materiałów.
8. Dostawa przedmiotu zamówienia winna odbywać się na koszt własny i ryzyko Wykonawcy.
9. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga , aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 21 dni od zawarcia umowy.

10. Termin płatności – do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury .
11. Warunki płatności zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy– będącym Załącznikiem nr 4 do SWZ.
12. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego, tj. Jaroszowiec, ul. Kolejowa nr 1a. Budynek Administracji.
13. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na koszt własny i ryzyko Wykonawcy.
14. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. Poniżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy lub opisanych za pomocą numerów katalogowych w SWZ.
15. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, eksploatacyjne i nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego. Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do referencyjnych określonych w dokumentach producenta/dostawcy takich jak: certyfikaty jakościowe, katalogi.
16. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.
Dodatkowa gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38423000-6 - Urządzenia do pomiaru ciśnienia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: XVIII. Kryteria oraz zasady oceny ofert

Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający do etapu oceny ofert pod względem ustalonych w ust. 2 kryteriów zakwalifikuje oferty spełniające następujące wymagania:
a) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
b) złożone przez Wykonawcę dokumenty (oświadczenia) potwierdzają spełnianie przez niego warunków udziału w Postępowaniu określone w Specyfikacji,
c) złożone oświadczenia i wymagane dokumenty są aktualne, zostały złożone
w odpowiedniej formie i są podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
d) oferta nie podlega odrzuceniu.

2. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobem ich oceny.
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr Nazwa kryterium Waga/Znaczenie
1 Cena [C] 60 pkt
2 Dodatkowa gwarancja [G] 40 pkt

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany okres gwarancji wynosił minimum 24 miesiące.
Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty.

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę punktową.
Dla zastosowanych kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:

1. Cena [C]
Ocenie będzie podlegała cena brutto podana przez Wykonawcę w interaktywnym Formularzu ofertowym Wykonawcy. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 60 punktów, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio liczba punktów zgodnie ze wzorem:

C = (Cn / Cx) x 60
gdzie:
C liczba pkt uzyskana za kryterium cena
Cn najniższa cena ofertowa spośród ważnych ofert
Cx cena ocenianej oferty.
2. Dodatkowa gwarancja [G]
Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu dodatkowy okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w ramach danego Zadania, na który składa ofertę. Wykonawca, który zaoferuje:
- dodatkowo 12 miesięcy gwarancji, liczonej od dnia następnego, w którym upłynął obowiązkowy 24 miesięczny okres rękojmi – otrzyma 20 punktów;
- dodatkowo 24 miesiące gwarancji, liczonej od dnia następnego, w którym upłynął obowiązkowy 24 miesięczny okres rękojmi – otrzyma 40 punktów.

Brak informacji o ilości miesięcy dodatkowego okresu gwarancji w interaktywnym Formularzu ofertowym oznacza jego nie zaoferowanie.

LP - liczba punktów uzyskana przez ofertę:
LP = C+G

4. Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów:
5. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
6. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów w ramach ustalonych ww. kryteriów oceny ofert;
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze;
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem;
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 4, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: DODATKOWA GWARANCJA

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia, w tym: urządzeń medycznych , sprzętu, mebli medycznych dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu w zakresie dwunastu zadań,
zgodnie z asortymentem wymienionym w załącznikach nr 1.1 – 1.12 do SWZ,
stanowiących jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia według podziału na następujące zadania:
1) Zadanie nr 1- Nebulizatory 9 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.1 do SWZ.
2) Zadanie nr 2 -Pompy strzykawkowe wraz z stojakiem 3 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.2 do SWZ.
3) Zadanie nr 3- Pulsoksymetry 2 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.3 do SWZ.
4) Zadanie nr 4- Aparat do EKG 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.4 do SWZ.
5) Zadanie nr 5-Wózek reanimacyjny 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.5 do SWZ.
6) Zadanie nr 6- Aparat do mierzenia ciśnienia, elektryczny wraz z wyposażeniem 3 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.6 do SWZ.
7) Zadanie nr 7- Defibrylator z wyposażeniem 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.7 do SWZ.
8) Zadanie nr 8- Osprzęt do UGUL-a ( zestaw) 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.8 do SWZ.
9) Zadanie nr 9-Aqavibroon 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.9 do SWZ.
10) Zadanie nr 10 - Kozetki medyczne 10 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.10 do SWZ.
11) Zadanie nr 11- Stół rehabilitacyjny regulowany elektrycznie 5 szt. s zgodnie z Załącznikiem nr 1.11 do SWZ.
12) Zadanie nr 12 - Kamizelka wymienna przystosowana do urządzeń Hill-Rom 20 szt.
zgodnie z Załącznikiem nr 1.12 do SWZ.

Zamawiający przewiduje składanie ofert na całość zamówienia lub w częściach – gdzie część zamówienia stanowi dane Zadanie określone w w/w załącznikach.
2. Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany zgodnie z: wymaganymi przez Zamawiającego parametrami określonymi w dokumencie pn.: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (stanowiących Załączniki od nr 1.1 do nr 1.12 do SWZ) – dla Zadań od nr 1 do nr 12, a także zgodnie zapisami w projektowanych postanowieniach umowy, będącym załącznikiem nr 4 do SWZ oraz ustaleniami z Zamawiającym.
3. Zamawiający wymagaa by dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania oddany był do użytkowania po osiągnięciu wymaganych parametrów, w stanie kompletnym, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz aby nie był przedmiotem praw osób trzecich. Ponadto dostarczony przedmiot zamówienia winien pochodzić z bieżącej produkcji, wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Ponadto żaden element przedmiotu zamówienia, ani żadna jego część składowa, nie może być rekondycjonowana, powystawowa i wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot.
4. Oferowane produkty, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, muszą posiadać certyfikat lub deklarację zgodności lub zezwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania w zakładach służby zdrowia, a ponadto właściwe oznakowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Wszystkie wskazane w ofercie produkty musza być dopuszczone do obrotu na terenie UE.
6. Zamawiający wymagał będzie dostarczenia dokumentacji przedmiotu zamówienia w języku polskim w tym instrukcji obsługi, gwarancji jakości i rękojmi, dokumentacji technicznej oraz pozostałej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia w całości oraz jakość zastosowanych materiałów.
8. Dostawa przedmiotu zamówienia winna odbywać się na koszt własny i ryzyko Wykonawcy.
9. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga , aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 21 dni od zawarcia umowy.

10. Termin płatności – do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury .
11. Warunki płatności zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy– będącym Załącznikiem nr 4 do SWZ.
12. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego, tj. Jaroszowiec, ul. Kolejowa nr 1a. Budynek Administracji.
13. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na koszt własny i ryzyko Wykonawcy.
14. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. Poniżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy lub opisanych za pomocą numerów katalogowych w SWZ.
15. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, eksploatacyjne i nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego. Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do referencyjnych określonych w dokumentach producenta/dostawcy takich jak: certyfikaty jakościowe, katalogi.
16. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.
Dodatkowa gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33182100-0 - Defibrylatory

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: XVIII. Kryteria oraz zasady oceny ofert

Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający do etapu oceny ofert pod względem ustalonych w ust. 2 kryteriów zakwalifikuje oferty spełniające następujące wymagania:
a) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
b) złożone przez Wykonawcę dokumenty (oświadczenia) potwierdzają spełnianie przez niego warunków udziału w Postępowaniu określone w Specyfikacji,
c) złożone oświadczenia i wymagane dokumenty są aktualne, zostały złożone
w odpowiedniej formie i są podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
d) oferta nie podlega odrzuceniu.

2. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobem ich oceny.
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr Nazwa kryterium Waga/Znaczenie
1 Cena [C] 60 pkt
2 Dodatkowa gwarancja [G] 40 pkt

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany okres gwarancji wynosił minimum 24 miesiące.
Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty.

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę punktową.
Dla zastosowanych kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:

1. Cena [C]
Ocenie będzie podlegała cena brutto podana przez Wykonawcę w interaktywnym Formularzu ofertowym Wykonawcy. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 60 punktów, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio liczba punktów zgodnie ze wzorem:

C = (Cn / Cx) x 60
gdzie:
C liczba pkt uzyskana za kryterium cena
Cn najniższa cena ofertowa spośród ważnych ofert
Cx cena ocenianej oferty.
2. Dodatkowa gwarancja [G]
Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu dodatkowy okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w ramach danego Zadania, na który składa ofertę. Wykonawca, który zaoferuje:
- dodatkowo 12 miesięcy gwarancji, liczonej od dnia następnego, w którym upłynął obowiązkowy 24 miesięczny okres rękojmi – otrzyma 20 punktów;
- dodatkowo 24 miesiące gwarancji, liczonej od dnia następnego, w którym upłynął obowiązkowy 24 miesięczny okres rękojmi – otrzyma 40 punktów.

Brak informacji o ilości miesięcy dodatkowego okresu gwarancji w interaktywnym Formularzu ofertowym oznacza jego nie zaoferowanie.

LP - liczba punktów uzyskana przez ofertę:
LP = C+G

4. Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów:
5. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
6. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów w ramach ustalonych ww. kryteriów oceny ofert;
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze;
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem;
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 4, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: DODATKOWA GWARANCJA

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia, w tym: urządzeń medycznych , sprzętu, mebli medycznych dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu w zakresie dwunastu zadań,
zgodnie z asortymentem wymienionym w załącznikach nr 1.1 – 1.12 do SWZ,
stanowiących jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia według podziału na następujące zadania:
1) Zadanie nr 1- Nebulizatory 9 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.1 do SWZ.
2) Zadanie nr 2 -Pompy strzykawkowe wraz z stojakiem 3 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.2 do SWZ.
3) Zadanie nr 3- Pulsoksymetry 2 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.3 do SWZ.
4) Zadanie nr 4- Aparat do EKG 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.4 do SWZ.
5) Zadanie nr 5-Wózek reanimacyjny 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.5 do SWZ.
6) Zadanie nr 6- Aparat do mierzenia ciśnienia, elektryczny wraz z wyposażeniem 3 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.6 do SWZ.
7) Zadanie nr 7- Defibrylator z wyposażeniem 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.7 do SWZ.
8) Zadanie nr 8- Osprzęt do UGUL-a ( zestaw) 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.8 do SWZ.
9) Zadanie nr 9-Aqavibroon 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.9 do SWZ.
10) Zadanie nr 10 - Kozetki medyczne 10 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.10 do SWZ.
11) Zadanie nr 11- Stół rehabilitacyjny regulowany elektrycznie 5 szt. s zgodnie z Załącznikiem nr 1.11 do SWZ.
12) Zadanie nr 12 - Kamizelka wymienna przystosowana do urządzeń Hill-Rom 20 szt.
zgodnie z Załącznikiem nr 1.12 do SWZ.

Zamawiający przewiduje składanie ofert na całość zamówienia lub w częściach – gdzie część zamówienia stanowi dane Zadanie określone w w/w załącznikach.
2. Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany zgodnie z: wymaganymi przez Zamawiającego parametrami określonymi w dokumencie pn.: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (stanowiących Załączniki od nr 1.1 do nr 1.12 do SWZ) – dla Zadań od nr 1 do nr 12, a także zgodnie zapisami w projektowanych postanowieniach umowy, będącym załącznikiem nr 4 do SWZ oraz ustaleniami z Zamawiającym.
3. Zamawiający wymagaa by dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania oddany był do użytkowania po osiągnięciu wymaganych parametrów, w stanie kompletnym, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz aby nie był przedmiotem praw osób trzecich. Ponadto dostarczony przedmiot zamówienia winien pochodzić z bieżącej produkcji, wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Ponadto żaden element przedmiotu zamówienia, ani żadna jego część składowa, nie może być rekondycjonowana, powystawowa i wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot.
4. Oferowane produkty, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, muszą posiadać certyfikat lub deklarację zgodności lub zezwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania w zakładach służby zdrowia, a ponadto właściwe oznakowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Wszystkie wskazane w ofercie produkty musza być dopuszczone do obrotu na terenie UE.
6. Zamawiający wymagał będzie dostarczenia dokumentacji przedmiotu zamówienia w języku polskim w tym instrukcji obsługi, gwarancji jakości i rękojmi, dokumentacji technicznej oraz pozostałej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia w całości oraz jakość zastosowanych materiałów.
8. Dostawa przedmiotu zamówienia winna odbywać się na koszt własny i ryzyko Wykonawcy.
9. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga , aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 21 dni od zawarcia umowy.

10. Termin płatności – do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury .
11. Warunki płatności zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy– będącym Załącznikiem nr 4 do SWZ.
12. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego, tj. Jaroszowiec, ul. Kolejowa nr 1a. Budynek Administracji.
13. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na koszt własny i ryzyko Wykonawcy.
14. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. Poniżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy lub opisanych za pomocą numerów katalogowych w SWZ.
15. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, eksploatacyjne i nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego. Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do referencyjnych określonych w dokumentach producenta/dostawcy takich jak: certyfikaty jakościowe, katalogi.
16. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.
Dodatkowa gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

43611700-6 - Sprzęt do mocowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: XVIII. Kryteria oraz zasady oceny ofert

Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający do etapu oceny ofert pod względem ustalonych w ust. 2 kryteriów zakwalifikuje oferty spełniające następujące wymagania:
a) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
b) złożone przez Wykonawcę dokumenty (oświadczenia) potwierdzają spełnianie przez niego warunków udziału w Postępowaniu określone w Specyfikacji,
c) złożone oświadczenia i wymagane dokumenty są aktualne, zostały złożone
w odpowiedniej formie i są podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
d) oferta nie podlega odrzuceniu.

2. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobem ich oceny.
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr Nazwa kryterium Waga/Znaczenie
1 Cena [C] 60 pkt
2 Dodatkowa gwarancja [G] 40 pkt

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany okres gwarancji wynosił minimum 24 miesiące.
Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty.

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę punktową.
Dla zastosowanych kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:

1. Cena [C]
Ocenie będzie podlegała cena brutto podana przez Wykonawcę w interaktywnym Formularzu ofertowym Wykonawcy. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 60 punktów, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio liczba punktów zgodnie ze wzorem:

C = (Cn / Cx) x 60
gdzie:
C liczba pkt uzyskana za kryterium cena
Cn najniższa cena ofertowa spośród ważnych ofert
Cx cena ocenianej oferty.
2. Dodatkowa gwarancja [G]
Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu dodatkowy okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w ramach danego Zadania, na który składa ofertę. Wykonawca, który zaoferuje:
- dodatkowo 12 miesięcy gwarancji, liczonej od dnia następnego, w którym upłynął obowiązkowy 24 miesięczny okres rękojmi – otrzyma 20 punktów;
- dodatkowo 24 miesiące gwarancji, liczonej od dnia następnego, w którym upłynął obowiązkowy 24 miesięczny okres rękojmi – otrzyma 40 punktów.

Brak informacji o ilości miesięcy dodatkowego okresu gwarancji w interaktywnym Formularzu ofertowym oznacza jego nie zaoferowanie.

LP - liczba punktów uzyskana przez ofertę:
LP = C+G

4. Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów:
5. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
6. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów w ramach ustalonych ww. kryteriów oceny ofert;
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze;
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem;
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 4, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: DODATKOWA GWARANCJA

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia, w tym: urządzeń medycznych , sprzętu, mebli medycznych dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu w zakresie dwunastu zadań,
zgodnie z asortymentem wymienionym w załącznikach nr 1.1 – 1.12 do SWZ,
stanowiących jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia według podziału na następujące zadania:
1) Zadanie nr 1- Nebulizatory 9 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.1 do SWZ.
2) Zadanie nr 2 -Pompy strzykawkowe wraz z stojakiem 3 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.2 do SWZ.
3) Zadanie nr 3- Pulsoksymetry 2 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.3 do SWZ.
4) Zadanie nr 4- Aparat do EKG 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.4 do SWZ.
5) Zadanie nr 5-Wózek reanimacyjny 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.5 do SWZ.
6) Zadanie nr 6- Aparat do mierzenia ciśnienia, elektryczny wraz z wyposażeniem 3 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.6 do SWZ.
7) Zadanie nr 7- Defibrylator z wyposażeniem 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.7 do SWZ.
8) Zadanie nr 8- Osprzęt do UGUL-a ( zestaw) 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.8 do SWZ.
9) Zadanie nr 9-Aqavibroon 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.9 do SWZ.
10) Zadanie nr 10 - Kozetki medyczne 10 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.10 do SWZ.
11) Zadanie nr 11- Stół rehabilitacyjny regulowany elektrycznie 5 szt. s zgodnie z Załącznikiem nr 1.11 do SWZ.
12) Zadanie nr 12 - Kamizelka wymienna przystosowana do urządzeń Hill-Rom 20 szt.
zgodnie z Załącznikiem nr 1.12 do SWZ.

Zamawiający przewiduje składanie ofert na całość zamówienia lub w częściach – gdzie część zamówienia stanowi dane Zadanie określone w w/w załącznikach.
2. Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany zgodnie z: wymaganymi przez Zamawiającego parametrami określonymi w dokumencie pn.: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (stanowiących Załączniki od nr 1.1 do nr 1.12 do SWZ) – dla Zadań od nr 1 do nr 12, a także zgodnie zapisami w projektowanych postanowieniach umowy, będącym załącznikiem nr 4 do SWZ oraz ustaleniami z Zamawiającym.
3. Zamawiający wymagaa by dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania oddany był do użytkowania po osiągnięciu wymaganych parametrów, w stanie kompletnym, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz aby nie był przedmiotem praw osób trzecich. Ponadto dostarczony przedmiot zamówienia winien pochodzić z bieżącej produkcji, wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Ponadto żaden element przedmiotu zamówienia, ani żadna jego część składowa, nie może być rekondycjonowana, powystawowa i wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot.
4. Oferowane produkty, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, muszą posiadać certyfikat lub deklarację zgodności lub zezwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania w zakładach służby zdrowia, a ponadto właściwe oznakowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Wszystkie wskazane w ofercie produkty musza być dopuszczone do obrotu na terenie UE.
6. Zamawiający wymagał będzie dostarczenia dokumentacji przedmiotu zamówienia w języku polskim w tym instrukcji obsługi, gwarancji jakości i rękojmi, dokumentacji technicznej oraz pozostałej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia w całości oraz jakość zastosowanych materiałów.
8. Dostawa przedmiotu zamówienia winna odbywać się na koszt własny i ryzyko Wykonawcy.
9. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga , aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 21 dni od zawarcia umowy.

10. Termin płatności – do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury .
11. Warunki płatności zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy– będącym Załącznikiem nr 4 do SWZ.
12. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego, tj. Jaroszowiec, ul. Kolejowa nr 1a. Budynek Administracji.
13. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na koszt własny i ryzyko Wykonawcy.
14. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. Poniżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy lub opisanych za pomocą numerów katalogowych w SWZ.
15. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, eksploatacyjne i nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego. Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do referencyjnych określonych w dokumentach producenta/dostawcy takich jak: certyfikaty jakościowe, katalogi.
16. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.
Dodatkowa gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33150000-6 - Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: XVIII. Kryteria oraz zasady oceny ofert

Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający do etapu oceny ofert pod względem ustalonych w ust. 2 kryteriów zakwalifikuje oferty spełniające następujące wymagania:
a) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
b) złożone przez Wykonawcę dokumenty (oświadczenia) potwierdzają spełnianie przez niego warunków udziału w Postępowaniu określone w Specyfikacji,
c) złożone oświadczenia i wymagane dokumenty są aktualne, zostały złożone
w odpowiedniej formie i są podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
d) oferta nie podlega odrzuceniu.

2. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobem ich oceny.
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr Nazwa kryterium Waga/Znaczenie
1 Cena [C] 60 pkt
2 Dodatkowa gwarancja [G] 40 pkt

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany okres gwarancji wynosił minimum 24 miesiące.
Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty.

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę punktową.
Dla zastosowanych kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:

1. Cena [C]
Ocenie będzie podlegała cena brutto podana przez Wykonawcę w interaktywnym Formularzu ofertowym Wykonawcy. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 60 punktów, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio liczba punktów zgodnie ze wzorem:

C = (Cn / Cx) x 60
gdzie:
C liczba pkt uzyskana za kryterium cena
Cn najniższa cena ofertowa spośród ważnych ofert
Cx cena ocenianej oferty.
2. Dodatkowa gwarancja [G]
Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu dodatkowy okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w ramach danego Zadania, na który składa ofertę. Wykonawca, który zaoferuje:
- dodatkowo 12 miesięcy gwarancji, liczonej od dnia następnego, w którym upłynął obowiązkowy 24 miesięczny okres rękojmi – otrzyma 20 punktów;
- dodatkowo 24 miesiące gwarancji, liczonej od dnia następnego, w którym upłynął obowiązkowy 24 miesięczny okres rękojmi – otrzyma 40 punktów.

Brak informacji o ilości miesięcy dodatkowego okresu gwarancji w interaktywnym Formularzu ofertowym oznacza jego nie zaoferowanie.

LP - liczba punktów uzyskana przez ofertę:
LP = C+G

4. Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów:
5. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
6. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów w ramach ustalonych ww. kryteriów oceny ofert;
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze;
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem;
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 4, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: DODATKOWA GWARANCJA

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia, w tym: urządzeń medycznych , sprzętu, mebli medycznych dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu w zakresie dwunastu zadań,
zgodnie z asortymentem wymienionym w załącznikach nr 1.1 – 1.12 do SWZ,
stanowiących jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia według podziału na następujące zadania:
1) Zadanie nr 1- Nebulizatory 9 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.1 do SWZ.
2) Zadanie nr 2 -Pompy strzykawkowe wraz z stojakiem 3 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.2 do SWZ.
3) Zadanie nr 3- Pulsoksymetry 2 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.3 do SWZ.
4) Zadanie nr 4- Aparat do EKG 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.4 do SWZ.
5) Zadanie nr 5-Wózek reanimacyjny 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.5 do SWZ.
6) Zadanie nr 6- Aparat do mierzenia ciśnienia, elektryczny wraz z wyposażeniem 3 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.6 do SWZ.
7) Zadanie nr 7- Defibrylator z wyposażeniem 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.7 do SWZ.
8) Zadanie nr 8- Osprzęt do UGUL-a ( zestaw) 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.8 do SWZ.
9) Zadanie nr 9-Aqavibroon 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.9 do SWZ.
10) Zadanie nr 10 - Kozetki medyczne 10 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.10 do SWZ.
11) Zadanie nr 11- Stół rehabilitacyjny regulowany elektrycznie 5 szt. s zgodnie z Załącznikiem nr 1.11 do SWZ.
12) Zadanie nr 12 - Kamizelka wymienna przystosowana do urządzeń Hill-Rom 20 szt.
zgodnie z Załącznikiem nr 1.12 do SWZ.

Zamawiający przewiduje składanie ofert na całość zamówienia lub w częściach – gdzie część zamówienia stanowi dane Zadanie określone w w/w załącznikach.
2. Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany zgodnie z: wymaganymi przez Zamawiającego parametrami określonymi w dokumencie pn.: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (stanowiących Załączniki od nr 1.1 do nr 1.12 do SWZ) – dla Zadań od nr 1 do nr 12, a także zgodnie zapisami w projektowanych postanowieniach umowy, będącym załącznikiem nr 4 do SWZ oraz ustaleniami z Zamawiającym.
3. Zamawiający wymagaa by dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania oddany był do użytkowania po osiągnięciu wymaganych parametrów, w stanie kompletnym, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz aby nie był przedmiotem praw osób trzecich. Ponadto dostarczony przedmiot zamówienia winien pochodzić z bieżącej produkcji, wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Ponadto żaden element przedmiotu zamówienia, ani żadna jego część składowa, nie może być rekondycjonowana, powystawowa i wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot.
4. Oferowane produkty, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, muszą posiadać certyfikat lub deklarację zgodności lub zezwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania w zakładach służby zdrowia, a ponadto właściwe oznakowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Wszystkie wskazane w ofercie produkty musza być dopuszczone do obrotu na terenie UE.
6. Zamawiający wymagał będzie dostarczenia dokumentacji przedmiotu zamówienia w języku polskim w tym instrukcji obsługi, gwarancji jakości i rękojmi, dokumentacji technicznej oraz pozostałej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia w całości oraz jakość zastosowanych materiałów.
8. Dostawa przedmiotu zamówienia winna odbywać się na koszt własny i ryzyko Wykonawcy.
9. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga , aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 21 dni od zawarcia umowy.

10. Termin płatności – do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury .
11. Warunki płatności zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy– będącym Załącznikiem nr 4 do SWZ.
12. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego, tj. Jaroszowiec, ul. Kolejowa nr 1a. Budynek Administracji.
13. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na koszt własny i ryzyko Wykonawcy.
14. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. Poniżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy lub opisanych za pomocą numerów katalogowych w SWZ.
15. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, eksploatacyjne i nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego. Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do referencyjnych określonych w dokumentach producenta/dostawcy takich jak: certyfikaty jakościowe, katalogi.
16. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.
Dodatkowa gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33192000-2 - Meble medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33192000-2 - Meble medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: XVIII. Kryteria oraz zasady oceny ofert

Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający do etapu oceny ofert pod względem ustalonych w ust. 2 kryteriów zakwalifikuje oferty spełniające następujące wymagania:
a) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
b) złożone przez Wykonawcę dokumenty (oświadczenia) potwierdzają spełnianie przez niego warunków udziału w Postępowaniu określone w Specyfikacji,
c) złożone oświadczenia i wymagane dokumenty są aktualne, zostały złożone
w odpowiedniej formie i są podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
d) oferta nie podlega odrzuceniu.

2. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobem ich oceny.
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr Nazwa kryterium Waga/Znaczenie
1 Cena [C] 60 pkt
2 Dodatkowa gwarancja [G] 40 pkt

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany okres gwarancji wynosił minimum 24 miesiące.
Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty.

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę punktową.
Dla zastosowanych kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:

1. Cena [C]
Ocenie będzie podlegała cena brutto podana przez Wykonawcę w interaktywnym Formularzu ofertowym Wykonawcy. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 60 punktów, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio liczba punktów zgodnie ze wzorem:

C = (Cn / Cx) x 60
gdzie:
C liczba pkt uzyskana za kryterium cena
Cn najniższa cena ofertowa spośród ważnych ofert
Cx cena ocenianej oferty.
2. Dodatkowa gwarancja [G]
Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu dodatkowy okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w ramach danego Zadania, na który składa ofertę. Wykonawca, który zaoferuje:
- dodatkowo 12 miesięcy gwarancji, liczonej od dnia następnego, w którym upłynął obowiązkowy 24 miesięczny okres rękojmi – otrzyma 20 punktów;
- dodatkowo 24 miesiące gwarancji, liczonej od dnia następnego, w którym upłynął obowiązkowy 24 miesięczny okres rękojmi – otrzyma 40 punktów.

Brak informacji o ilości miesięcy dodatkowego okresu gwarancji w interaktywnym Formularzu ofertowym oznacza jego nie zaoferowanie.

LP - liczba punktów uzyskana przez ofertę:
LP = C+G

4. Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów:
5. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
6. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów w ramach ustalonych ww. kryteriów oceny ofert;
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze;
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem;
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 4, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: DODATKOWA GWARANCJA

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia, w tym: urządzeń medycznych , sprzętu, mebli medycznych dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu w zakresie dwunastu zadań,
zgodnie z asortymentem wymienionym w załącznikach nr 1.1 – 1.12 do SWZ,
stanowiących jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia według podziału na następujące zadania:
1) Zadanie nr 1- Nebulizatory 9 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.1 do SWZ.
2) Zadanie nr 2 -Pompy strzykawkowe wraz z stojakiem 3 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.2 do SWZ.
3) Zadanie nr 3- Pulsoksymetry 2 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.3 do SWZ.
4) Zadanie nr 4- Aparat do EKG 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.4 do SWZ.
5) Zadanie nr 5-Wózek reanimacyjny 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.5 do SWZ.
6) Zadanie nr 6- Aparat do mierzenia ciśnienia, elektryczny wraz z wyposażeniem 3 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.6 do SWZ.
7) Zadanie nr 7- Defibrylator z wyposażeniem 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.7 do SWZ.
8) Zadanie nr 8- Osprzęt do UGUL-a ( zestaw) 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.8 do SWZ.
9) Zadanie nr 9-Aqavibroon 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.9 do SWZ.
10) Zadanie nr 10 - Kozetki medyczne 10 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.10 do SWZ.
11) Zadanie nr 11- Stół rehabilitacyjny regulowany elektrycznie 5 szt. s zgodnie z Załącznikiem nr 1.11 do SWZ.
12) Zadanie nr 12 - Kamizelka wymienna przystosowana do urządzeń Hill-Rom 20 szt.
zgodnie z Załącznikiem nr 1.12 do SWZ.

Zamawiający przewiduje składanie ofert na całość zamówienia lub w częściach – gdzie część zamówienia stanowi dane Zadanie określone w w/w załącznikach.
2. Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany zgodnie z: wymaganymi przez Zamawiającego parametrami określonymi w dokumencie pn.: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (stanowiących Załączniki od nr 1.1 do nr 1.12 do SWZ) – dla Zadań od nr 1 do nr 12, a także zgodnie zapisami w projektowanych postanowieniach umowy, będącym załącznikiem nr 4 do SWZ oraz ustaleniami z Zamawiającym.
3. Zamawiający wymagaa by dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania oddany był do użytkowania po osiągnięciu wymaganych parametrów, w stanie kompletnym, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz aby nie był przedmiotem praw osób trzecich. Ponadto dostarczony przedmiot zamówienia winien pochodzić z bieżącej produkcji, wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Ponadto żaden element przedmiotu zamówienia, ani żadna jego część składowa, nie może być rekondycjonowana, powystawowa i wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot.
4. Oferowane produkty, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, muszą posiadać certyfikat lub deklarację zgodności lub zezwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania w zakładach służby zdrowia, a ponadto właściwe oznakowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Wszystkie wskazane w ofercie produkty musza być dopuszczone do obrotu na terenie UE.
6. Zamawiający wymagał będzie dostarczenia dokumentacji przedmiotu zamówienia w języku polskim w tym instrukcji obsługi, gwarancji jakości i rękojmi, dokumentacji technicznej oraz pozostałej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia w całości oraz jakość zastosowanych materiałów.
8. Dostawa przedmiotu zamówienia winna odbywać się na koszt własny i ryzyko Wykonawcy.
9. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga , aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 21 dni od zawarcia umowy.

10. Termin płatności – do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury .
11. Warunki płatności zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy– będącym Załącznikiem nr 4 do SWZ.
12. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego, tj. Jaroszowiec, ul. Kolejowa nr 1a. Budynek Administracji.
13. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na koszt własny i ryzyko Wykonawcy.
14. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. Poniżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy lub opisanych za pomocą numerów katalogowych w SWZ.
15. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, eksploatacyjne i nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego. Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do referencyjnych określonych w dokumentach producenta/dostawcy takich jak: certyfikaty jakościowe, katalogi.
16. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.
Dodatkowa gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33192000-2 - Meble medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33192100-3 - Łóżka do użytku medycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: XVIII. Kryteria oraz zasady oceny ofert

Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający do etapu oceny ofert pod względem ustalonych w ust. 2 kryteriów zakwalifikuje oferty spełniające następujące wymagania:
a) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
b) złożone przez Wykonawcę dokumenty (oświadczenia) potwierdzają spełnianie przez niego warunków udziału w Postępowaniu określone w Specyfikacji,
c) złożone oświadczenia i wymagane dokumenty są aktualne, zostały złożone
w odpowiedniej formie i są podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
d) oferta nie podlega odrzuceniu.

2. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobem ich oceny.
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr Nazwa kryterium Waga/Znaczenie
1 Cena [C] 60 pkt
2 Dodatkowa gwarancja [G] 40 pkt

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany okres gwarancji wynosił minimum 24 miesiące.
Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty.

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę punktową.
Dla zastosowanych kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:

1. Cena [C]
Ocenie będzie podlegała cena brutto podana przez Wykonawcę w interaktywnym Formularzu ofertowym Wykonawcy. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 60 punktów, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio liczba punktów zgodnie ze wzorem:

C = (Cn / Cx) x 60
gdzie:
C liczba pkt uzyskana za kryterium cena
Cn najniższa cena ofertowa spośród ważnych ofert
Cx cena ocenianej oferty.
2. Dodatkowa gwarancja [G]
Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu dodatkowy okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w ramach danego Zadania, na który składa ofertę. Wykonawca, który zaoferuje:
- dodatkowo 12 miesięcy gwarancji, liczonej od dnia następnego, w którym upłynął obowiązkowy 24 miesięczny okres rękojmi – otrzyma 20 punktów;
- dodatkowo 24 miesiące gwarancji, liczonej od dnia następnego, w którym upłynął obowiązkowy 24 miesięczny okres rękojmi – otrzyma 40 punktów.

Brak informacji o ilości miesięcy dodatkowego okresu gwarancji w interaktywnym Formularzu ofertowym oznacza jego nie zaoferowanie.

LP - liczba punktów uzyskana przez ofertę:
LP = C+G

4. Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów:
5. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
6. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów w ramach ustalonych ww. kryteriów oceny ofert;
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze;
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem;
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 4, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: DODATKOWA GWARANCJA

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia, w tym: urządzeń medycznych , sprzętu, mebli medycznych dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu w zakresie dwunastu zadań,
zgodnie z asortymentem wymienionym w załącznikach nr 1.1 – 1.12 do SWZ,
stanowiących jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia według podziału na następujące zadania:
1) Zadanie nr 1- Nebulizatory 9 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.1 do SWZ.
2) Zadanie nr 2 -Pompy strzykawkowe wraz z stojakiem 3 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.2 do SWZ.
3) Zadanie nr 3- Pulsoksymetry 2 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.3 do SWZ.
4) Zadanie nr 4- Aparat do EKG 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.4 do SWZ.
5) Zadanie nr 5-Wózek reanimacyjny 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.5 do SWZ.
6) Zadanie nr 6- Aparat do mierzenia ciśnienia, elektryczny wraz z wyposażeniem 3 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.6 do SWZ.
7) Zadanie nr 7- Defibrylator z wyposażeniem 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.7 do SWZ.
8) Zadanie nr 8- Osprzęt do UGUL-a ( zestaw) 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.8 do SWZ.
9) Zadanie nr 9-Aqavibroon 1 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.9 do SWZ.
10) Zadanie nr 10 - Kozetki medyczne 10 szt. zgodnie z Załącznikiem nr 1.10 do SWZ.
11) Zadanie nr 11- Stół rehabilitacyjny regulowany elektrycznie 5 szt. s zgodnie z Załącznikiem nr 1.11 do SWZ.
12) Zadanie nr 12 - Kamizelka wymienna przystosowana do urządzeń Hill-Rom 20 szt.
zgodnie z Załącznikiem nr 1.12 do SWZ.

Zamawiający przewiduje składanie ofert na całość zamówienia lub w częściach – gdzie część zamówienia stanowi dane Zadanie określone w w/w załącznikach.
2. Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany zgodnie z: wymaganymi przez Zamawiającego parametrami określonymi w dokumencie pn.: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (stanowiących Załączniki od nr 1.1 do nr 1.12 do SWZ) – dla Zadań od nr 1 do nr 12, a także zgodnie zapisami w projektowanych postanowieniach umowy, będącym załącznikiem nr 4 do SWZ oraz ustaleniami z Zamawiającym.
3. Zamawiający wymagaa by dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania oddany był do użytkowania po osiągnięciu wymaganych parametrów, w stanie kompletnym, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz aby nie był przedmiotem praw osób trzecich. Ponadto dostarczony przedmiot zamówienia winien pochodzić z bieżącej produkcji, wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczony do obrotu. Ponadto żaden element przedmiotu zamówienia, ani żadna jego część składowa, nie może być rekondycjonowana, powystawowa i wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot.
4. Oferowane produkty, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, muszą posiadać certyfikat lub deklarację zgodności lub zezwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania w zakładach służby zdrowia, a ponadto właściwe oznakowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Wszystkie wskazane w ofercie produkty musza być dopuszczone do obrotu na terenie UE.
6. Zamawiający wymagał będzie dostarczenia dokumentacji przedmiotu zamówienia w języku polskim w tym instrukcji obsługi, gwarancji jakości i rękojmi, dokumentacji technicznej oraz pozostałej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia w całości oraz jakość zastosowanych materiałów.
8. Dostawa przedmiotu zamówienia winna odbywać się na koszt własny i ryzyko Wykonawcy.
9. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga , aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 21 dni od zawarcia umowy.

10. Termin płatności – do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury .
11. Warunki płatności zostały opisane w projektowanych postanowieniach umowy– będącym Załącznikiem nr 4 do SWZ.
12. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego, tj. Jaroszowiec, ul. Kolejowa nr 1a. Budynek Administracji.
13. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na koszt własny i ryzyko Wykonawcy.
14. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. Poniżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy lub opisanych za pomocą numerów katalogowych w SWZ.
15. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, eksploatacyjne i nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego. Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do referencyjnych określonych w dokumentach producenta/dostawcy takich jak: certyfikaty jakościowe, katalogi.
16. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.
Dodatkowa gwarancja stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33157000-5 - Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: XVIII. Kryteria oraz zasady oceny ofert

Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający do etapu oceny ofert pod względem ustalonych w ust. 2 kryteriów zakwalifikuje oferty spełniające następujące wymagania:
a) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
b) złożone przez Wykonawcę dokumenty (oświadczenia) potwierdzają spełnianie przez niego warunków udziału w Postępowaniu określone w Specyfikacji,
c) złożone oświadczenia i wymagane dokumenty są aktualne, zostały złożone
w odpowiedniej formie i są podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
d) oferta nie podlega odrzuceniu.

2. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobem ich oceny.
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr Nazwa kryterium Waga/Znaczenie
1 Cena [C] 60 pkt
2 Dodatkowa gwarancja [G] 40 pkt

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany okres gwarancji wynosił minimum 24 miesiące.
Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty.

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę punktową.
Dla zastosowanych kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:

1. Cena [C]
Ocenie będzie podlegała cena brutto podana przez Wykonawcę w interaktywnym Formularzu ofertowym Wykonawcy. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 60 punktów, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio liczba punktów zgodnie ze wzorem:

C = (Cn / Cx) x 60
gdzie:
C liczba pkt uzyskana za kryterium cena
Cn najniższa cena ofertowa spośród ważnych ofert
Cx cena ocenianej oferty.
2. Dodatkowa gwarancja [G]
Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu dodatkowy okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w ramach danego Zadania, na który składa ofertę. Wykonawca, który zaoferuje:
- dodatkowo 12 miesięcy gwarancji, liczonej od dnia następnego, w którym upłynął obowiązkowy 24 miesięczny okres rękojmi – otrzyma 20 punktów;
- dodatkowo 24 miesiące gwarancji, liczonej od dnia następnego, w którym upłynął obowiązkowy 24 miesięczny okres rękojmi – otrzyma 40 punktów.

Brak informacji o ilości miesięcy dodatkowego okresu gwarancji w interaktywnym Formularzu ofertowym oznacza jego nie zaoferowanie.

LP - liczba punktów uzyskana przez ofertę:
LP = C+G

4. Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów:
5. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
6. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów w ramach ustalonych ww. kryteriów oceny ofert;
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze;
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem;
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 4, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: DODATKOWA GWARANCJA

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.1. Do składanej oferty Wykonawca: dołączy oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
• Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
1.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (składane na podstawie art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego) – oświadczenie Wykonawcy stanowi wzór załącznik nr 2 do SWZ

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj. ;
Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - oświadczenie Wykonawcy stanowi wzór załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe
1.1. Do składanej oferty Wykonawca: dołączy oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
• Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
1.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (składane na podstawie art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego) – oświadczenie Wykonawcy stanowi wzór załącznik nr 2 do SWZ
• W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa oświadczenie na załączniku nr 2 do SWZ.

1.4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj. ;
Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - oświadczenie Wykonawcy stanowi wzór załącznik nr 3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, a wykonawca składa je wraz z ofertą.
Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Zamawiający informuje, że nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania/cechy/kryteria.
Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (uzupełnione Załączniki od nr 1.1 do nr 1.12 do SWZ) W załącznikach 1.1 do 1.12 do SWZ należy podać numer katalogowy !

2) Certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE

3) Karta katalogowa oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzająca cechy wymagane przez Zamawiającego w Załącznikach od nr 1.1 do nr 1.12

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE

2) Karta katalogowa oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzająca cechy wymagane przez Zamawiającego w Załącznikach od nr 1.1 do nr 1.12

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składające się na ofertę:
1. Ofertę stanowią:

1) formularz ofertowy – interaktywny udostępniony przez Zamawiającego na platformie e-Zamówienia

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (uzupełnione Załączniki od nr 1.1 do nr 1.12 do SWZ) W załącznikach 1.1 do 1.12 do SWZ należy podać numer katalogowy !

2) Certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE

3) Karta katalogowa oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzająca cechy wymagane przez Zamawiającego w Załącznikach od nr 1.1 do nr 1.12

4) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (wymienione w Rozdziale IV i Rozdziale VIII ust.1 pkt. 1.1 i ust 1.2. oraz dokumenty wskazane w rozdz. IX i X Specyfikacji (jeśli dotyczy),

5) w przypadku, gdy umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z właściwego rejestru, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy, podpisane przez osoby do tego umocowane/ uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 97 ust. 2 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1192 z późniejszymi zmianami).
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy ,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
3. W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia następować będzie za pośrednictwem lidera/pełnomocnika o którym mowa w ust. 1.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy z Wykonawców (w przypadku spółki cywilnej: każdy ze wspólników spółki cywilnej) składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie,
w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu w postaci oświadczenia na załączniku nr 2 do SWZ, zgodnie z zapisami Sekcji VIII SWZ.
5. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Z tego powodu jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
6. Zgodnie z zapisami rozdz. VIII SWZ, Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie/ wspólników spółki cywilnej, oświadczeń na załączniku nr 2 do SWZ.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku spółki cywilnej:
Każdy wspólnik spółki cywilnej) składają wraz z ofertą oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – według wzoru na załączniku nr 2 do SWZ.
8. Wszyscy Wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie należytego wykonania umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich Wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.
9. Postanowienia rozdz. VIII ust. 1.3 SWZ stosuje się odpowiednio.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach art. 454 i art. 455 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2. Strony przez istotne zmiany postanowień umowy rozumieją takie zmiany, które wskazane są w art. 454 ust.2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wskazanym w art. 455 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz w zakresie:
a) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy jest to spowodowane:
• siłą wyższą,
• trudnościami w nabyciu asortymentu wynikającymi z długotrwałego spadku podaży tego asortymentu lub innych przyczyn niezależnych od obu stron umowy,
• następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację umowy.
b) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację umowy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy. Cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto poszczególnych pozycji asortymentu wskazanych w załączniku nr 1, a cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku dla swojej ważności wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.
c) jakości lub innych parametrów produktów zaoferowanych w ofercie Wykonawcy, przy czym zmiana taka może być spowodowana:
• niedostępnością na rynku produktów wskazanych w ofercie Wykonawcy wynikającą z zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych produktów,
bądź
• pojawieniem się na rynku produktów nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji przedmiotu umowy,
pod warunkiem że zmiana, o której mowa w niniejszym punkcie, nie spowoduje wzrostu cen jednostkowych wskazanych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy i ofercie Wykonawcy oraz nie będzie skutkowała dostarczaniem asortymentu o jakości lub innych parametrach gorszych niż wskazane w ofercie Wykonawcy.
d) realizacji przedmiotu umowy po cenach jednostkowych niższych niż wskazane w Formularzu cenowym (załącznik nr 1 do umowy) i ofercie Wykonawcy, przy czym Wykonawca zobowiązuje się - w przypadku wprowadzenia promocji cenowych - do objęcia nimi także Zamawiającego, a zmiany w tym zakresie nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
e) zmiany w zakresie przedmiotowym – w przypadku chwilowej niedostępności asortymentu objętego umową, Strony dopuszczają zastąpienie asortymentu objętego umową odpowiednikiem (produktem innego producenta niż wskazany w ofercie Wykonawcy i Formularzu cenowym) na podstawie każdorazowej zgody Zamawiającego, pod warunkiem, iż odpowiednik będzie równoważny z asortymentem oferowanym przez Wykonawcę oraz cena odpowiednika nie będzie wyższa niż cena wskazana w ofercie Wykonawcy i Formularzu cenowym. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim, może dotyczyć także wielkości opakowania, bądź nazwy produktu.
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy.
5. W razie wątpliwości przyjmuje się, że nie wymagają aneksowania Umowy następujące zmiany: danych do kontaktu, zmiany danych teleadresowych, zmiany danych osób wskazanych przez strony do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy, zmiany danych rejestrowych. Ich wprowadzenie nastąpi poprzez przekazanie pisemnego oświadczenie Strony, której te zmiany dotyczą, drugiej Stronie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

INFORMACJE DODATKOWE

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .txt, .xls lub .xlsx (wybór formatu danych należy do Wykonawcy).
2. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
3. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
4. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
5. Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.

INNE
1. Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Ustawą” lub „PZP” (Dz.U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Do czynności podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego
i Wykonawców stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
2. Zmawiający, na podstawie ustawy z dnia 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018, poz. 2191 ze zm.), dopuszcza przesyłanie przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych związanych z realizacją niniejszego zamówienia za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.
3. Gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
4. Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę w toku Postępowania wymagają dla swej skuteczności dołączenia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku Postępowania.
5. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
6. Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.
7. Informacja o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 – NIE DOTYCZY
8. Wykonawca składając ofertę akceptuje:
- warunki i terminy płatności
- termin związania ofertą
- warunki określone w projektowanych postanowieniach umowy (we wzorze umowy) oraz zawarte w zapisach SWZ,
oraz deklaruje zawarcie umowy w przypadku wyboru jego oferty na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy określonych w Załączniku nr 4 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.