eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do Publicznego Żłobka "Puchatek" z siedzibą w Sopocie oraz Filii nr 1 Żłobka "Puchatek" z siedzibą w Sopocie, w podziale na 10 częściOgłoszenie z dnia 2023-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do Publicznego Żłobka „Puchatek” z siedzibą w
Sopocie oraz Filii nr 1 Żłobka „Puchatek” z siedzibą w Sopocie, w podziale na 10 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Żłobek Puchatek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190372553

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 58

1.5.2.) Miejscowość: Sopot

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-843

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 505 984 221

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zlobekpuchatek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zlobekpuchatek.pl/kontakt/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do Publicznego Żłobka „Puchatek” z siedzibą w
Sopocie oraz Filii nr 1 Żłobka „Puchatek” z siedzibą w Sopocie, w podziale na 10 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ffaf6495-a2dd-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00078256

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00061124/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 „Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do Publicznego Żłobka „Puchatek” z siedzibą w Sopocie oraz Filii nr 1 Żłobka „Puchatek” z siedzibą w Sopocie, w podziale na 10 części”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ffaf6495-a2dd-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-ffaf6495-a2dd-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
3.21.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@zlobekpuchatek.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem wykonawcy powinni posługiwać się identyfikatorem postępowania.
Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Magdalena Milik, tel. 797 223 416, e-mail: zamowienia@zlobekpuchatek.pl Godziny pracy Zamawiającego od 7:00 do 14:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy eZamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679, jest Żłobek „Puchatek”, ul. Armii Krajowej 58, 81-
843 Sopot, prowadzony w formie jednostki budżetowej Gminy Miasta Sopotu (dalej: Administrator).
2. Administrator przetwarza dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia 2016/679 zawarte w
dokumentacji ofertowej składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez
wykonawców w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w
odniesieniu do następującej kategorii osób:
1) wykonawcy będącego osobą fizyczną;
2) wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą;
3) pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną;
4) członka organu zarządzającego wykonawcy będącego osobą fizyczną;
5) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub do kontaktów w sprawie zamówienia.
3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Dyrektora Żłobka „Puchatek” z
siedzibą w Sopocie jest Marek Rolewicz, tel.: +48 514 821 093, biuro@rolewicz.com.pl.
4. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
1) prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) archiwizacyjnych.
5. Przesłanką legalizująca przetwarzanie danych osobowych w każdym ze wskazanych powyżej celów
jest art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, tj.:
1) w przypadku celu określonego w pkt 3a przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych;
2) w przypadku celu określonego w pkt 3b przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
3) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 21 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 10

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MIĘSO I WYROBY MIĘSNE

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15112120-3 - Indyki

15112130-6 - Kurczęta

15131130-5 - Wędliny

15131135-0 - Wędliny drobiowe

15112300-9 - Wątróbki drobiowe

15111100-0 - Wołowina

15113000-3 - Wieprzowina

15131100-6 - Produkty mięsno-wędliniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zasady przyznawania punktów w kryterium „Cena” (C).
Cena - oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, dla danej części zamówienia, zgodnie z SWZ oraz umową. Cena wskazana w formularzu ofertowym oceniana będzie w następujący sposób:
C min.
C = -------------------------- x 100%
C bad.
gdzie:
C – kryterium cena dla oferty badanej.
C min. – cena minimalna brutto spośród wszystkich ważnych ofert.
C bad. – cena brutto oferty badanej.
Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczbą.

3. Ocena końcowa wyliczona zostanie po zsumowaniu punktów uzyskanych za ocenę w ww. kryteriach. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
Σpkt= C pkt + T pkt
4. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów we wskazanych wyżej kryteriach – 100,00.
5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę punktów w ramach ustalonych ww. kryteriów oceny ofert.
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

RYBY ŚWIEŻE

4.2.6.) Główny kod CPV: 15211100-1 - Świeże filety rybne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15211100-1 - Świeże filety rybne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zasady przyznawania punktów w kryterium „Cena” (C).
Cena - oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, dla danej części zamówienia, zgodnie z SWZ oraz umową. Cena wskazana w formularzu ofertowym oceniana będzie w następujący sposób:
C min.
C = -------------------------- x 100%
C bad.
gdzie:
C – kryterium cena dla oferty badanej.
C min. – cena minimalna brutto spośród wszystkich ważnych ofert.
C bad. – cena brutto oferty badanej.
Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczbą.

3. Ocena końcowa wyliczona zostanie po zsumowaniu punktów uzyskanych za ocenę w ww. kryteriach. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
Σpkt= C pkt + T pkt
4. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów we wskazanych wyżej kryteriach – 100,00.
5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę punktów w ramach ustalonych ww. kryteriów oceny ofert.
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

MROŻONKI

4.2.6.) Główny kod CPV: 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zasady przyznawania punktów w kryterium „Cena” (C).
Cena - oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, dla danej części zamówienia, zgodnie z SWZ oraz umową. Cena wskazana w formularzu ofertowym oceniana będzie w następujący sposób:
C min.
C = -------------------------- x 100%
C bad.
gdzie:
C – kryterium cena dla oferty badanej.
C min. – cena minimalna brutto spośród wszystkich ważnych ofert.
C bad. – cena brutto oferty badanej.
Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczbą.

3. Ocena końcowa wyliczona zostanie po zsumowaniu punktów uzyskanych za ocenę w ww. kryteriach. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
Σpkt= C pkt + T pkt
4. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów we wskazanych wyżej kryteriach – 100,00.
5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę punktów w ramach ustalonych ww. kryteriów oceny ofert.
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

WARZYWA I OWOCE, ZIEMNIAKI

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03221200-8 - Warzywa owocowe

03222117-6 - Awokado

03222111-4 - Banany

03222310-9 - Owoc jagody

03221000-6 - Warzywa

03221430-9 - Brokuły

03221111-7 - Burak ćwikłowy

03221113-1 - Cebula

03221240-0 - Pomidory

03222210-8 - Cytryny

03222322-6 - Gruszki

15872500-6 - Imbir

03222321-9 - Jabłka

03221420-6 - Kalafior

03221100-7 - Warzywa korzeniowe i bulwiaste

03221410-3 - Kapusta

15331142-4 - Kapusta przetworzona

03222116-9 - Figi

03222314-7 - Maliny

03222240-7 - Mandarynki

03221112-4 - Marchew

03222110-7 - Owoce tropikalne

03222330-5 - Owoce pestkowe

15331000-7 - Warzywa przetworzone

03221270-9 - Ogórki

03221230-7 - Papryka

03221110-0 - Warzywa korzeniowe

03222220-1 - Pomarańcze

03221320-5 - Sałata liściasta

03222334-3 - Śliwki

03222313-0 - Truskawki

03222340-8 - Winogrona

03212100-1 - Ziemniaki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zasady przyznawania punktów w kryterium „Cena” (C).
Cena - oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, dla danej części zamówienia, zgodnie z SWZ oraz umową. Cena wskazana w formularzu ofertowym oceniana będzie w następujący sposób:
C min.
C = -------------------------- x 100%
C bad.
gdzie:
C – kryterium cena dla oferty badanej.
C min. – cena minimalna brutto spośród wszystkich ważnych ofert.
C bad. – cena brutto oferty badanej.
Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczbą.

3. Ocena końcowa wyliczona zostanie po zsumowaniu punktów uzyskanych za ocenę w ww. kryteriach. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
Σpkt= C pkt + T pkt
4. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów we wskazanych wyżej kryteriach – 100,00.
5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę punktów w ramach ustalonych ww. kryteriów oceny ofert.
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PIECZYWO I WYROBY PIEKARNICZE

4.2.6.) Główny kod CPV: 15811000-6 - Pieczywo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15811400-0 - Bułeczki

15811000-6 - Pieczywo

15811100-7 - Chleb

15812100-4 - Wyroby ciastkarskie

15811200-8 - Rogaliki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zasady przyznawania punktów w kryterium „Cena” (C).
Cena - oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, dla danej części zamówienia, zgodnie z SWZ oraz umową. Cena wskazana w formularzu ofertowym oceniana będzie w następujący sposób:
C min.
C = -------------------------- x 100%
C bad.
gdzie:
C – kryterium cena dla oferty badanej.
C min. – cena minimalna brutto spośród wszystkich ważnych ofert.
C bad. – cena brutto oferty badanej.
Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczbą.

3. Ocena końcowa wyliczona zostanie po zsumowaniu punktów uzyskanych za ocenę w ww. kryteriach. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
Σpkt= C pkt + T pkt
4. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów we wskazanych wyżej kryteriach – 100,00.
5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę punktów w ramach ustalonych ww. kryteriów oceny ofert.
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

WYROBY MLECZARSKIE

4.2.6.) Główny kod CPV: 15550000-8 - Klasyfikowane produkty mleczarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zasady przyznawania punktów w kryterium „Cena” (C).
Cena - oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, dla danej części zamówienia, zgodnie z SWZ oraz umową. Cena wskazana w formularzu ofertowym oceniana będzie w następujący sposób:
C min.
C = -------------------------- x 100%
C bad.
gdzie:
C – kryterium cena dla oferty badanej.
C min. – cena minimalna brutto spośród wszystkich ważnych ofert.
C bad. – cena brutto oferty badanej.
Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczbą.

3. Ocena końcowa wyliczona zostanie po zsumowaniu punktów uzyskanych za ocenę w ww. kryteriach. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
Σpkt= C pkt + T pkt
4. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów we wskazanych wyżej kryteriach – 100,00.
5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę punktów w ramach ustalonych ww. kryteriów oceny ofert.
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

JAJA

4.2.6.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zasady przyznawania punktów w kryterium „Cena” (C).
Cena - oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, dla danej części zamówienia, zgodnie z SWZ oraz umową. Cena wskazana w formularzu ofertowym oceniana będzie w następujący sposób:
C min.
C = -------------------------- x 100%
C bad.
gdzie:
C – kryterium cena dla oferty badanej.
C min. – cena minimalna brutto spośród wszystkich ważnych ofert.
C bad. – cena brutto oferty badanej.
Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczbą.

3. Ocena końcowa wyliczona zostanie po zsumowaniu punktów uzyskanych za ocenę w ww. kryteriach. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
Σpkt= C pkt + T pkt
4. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów we wskazanych wyżej kryteriach – 100,00.
5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę punktów w ramach ustalonych ww. kryteriów oceny ofert.
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PRZYPRAWY I INNE PRODUKTY

4.2.6.) Główny kod CPV: 15872000-1 - Zioła i przyprawy korzenne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15872000-1 - Zioła i przyprawy korzenne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zasady przyznawania punktów w kryterium „Cena” (C).
Cena - oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, dla danej części zamówienia, zgodnie z SWZ oraz umową. Cena wskazana w formularzu ofertowym oceniana będzie w następujący sposób:
C min.
C = -------------------------- x 100%
C bad.
gdzie:
C – kryterium cena dla oferty badanej.
C min. – cena minimalna brutto spośród wszystkich ważnych ofert.
C bad. – cena brutto oferty badanej.
Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczbą.

3. Ocena końcowa wyliczona zostanie po zsumowaniu punktów uzyskanych za ocenę w ww. kryteriach. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
Σpkt= C pkt + T pkt
4. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów we wskazanych wyżej kryteriach – 100,00.
5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę punktów w ramach ustalonych ww. kryteriów oceny ofert.
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15332400-8 - Owoce konserwowane

15820000-2 - Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości

15831200-4 - Cukier biały

15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne

15898000-9 - Drożdże

15332290-3 - Dżemy

03212210-5 - Warzywa strączkowe suszone

15331400-1 - Warzywa konserwowane i/lub puszkowane

15863000-5 - Herbata

15821200-1 - Herbatniki słodkie

15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone

15841000-5 - Kakao

15613000-8 - Produkty z ziaren zbóż

15871230-5 - Ketchup

15331427-6 - Skoncentrowany przecier pomidorowy

15871273-8 - Majonez

15851100-9 - Makaron niegotowany

15612000-1 - Mąka zbożowa lub roślinna i podobne produkty

15612100-2 - Mąka pszenna

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

03142100-9 - Miód naturalny

15332200-6 - Dżemy i marmolady, galaretki owocowe, przeciery z owoców i orzechów oraz pasty do smarowania

15871000-4 - Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda

15871110-8 - Ocet lub produkty równoważne

15421000-5 - Oleje rafinowane

15411110-6 - Oliwa z oliwek

15615000-2 - Otręby

15613311-1 - Płatki kukurydziane

15613380-5 - Płatki owsiane

15614000-5 - Ryż przetworzony

15899000-6 - Proszek do pieczenia

15332000-4 - Przetworzone owoce i orzechy

15331428-3 - Sos pomidorowy

15332410-1 - Owoce suszone

03211900-2 - Produkty z ziaren

03212211-2 - Soczewica

15321000-4 - Soki owocowe

15872400-5 - Sól

15831300-5 - Cukier klonowy i syrop klonowy

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

15981000-8 - Wody mineralne

15330000-0 - Przetworzone owoce i warzywa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zasady przyznawania punktów w kryterium „Cena” (C).
Cena - oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, dla danej części zamówienia, zgodnie z SWZ oraz umową. Cena wskazana w formularzu ofertowym oceniana będzie w następujący sposób:
C min.
C = -------------------------- x 100%
C bad.
gdzie:
C – kryterium cena dla oferty badanej.
C min. – cena minimalna brutto spośród wszystkich ważnych ofert.
C bad. – cena brutto oferty badanej.
Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczbą.

3. Ocena końcowa wyliczona zostanie po zsumowaniu punktów uzyskanych za ocenę w ww. kryteriach. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
Σpkt= C pkt + T pkt
4. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów we wskazanych wyżej kryteriach – 100,00.
5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę punktów w ramach ustalonych ww. kryteriów oceny ofert.
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

4.2.6.) Główny kod CPV: 15884000-8 - Produkty dla niemowląt

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15884000-8 - Produkty dla niemowląt

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zasady przyznawania punktów w kryterium „Cena” (C).
Cena - oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, dla danej części zamówienia, zgodnie z SWZ oraz umową. Cena wskazana w formularzu ofertowym oceniana będzie w następujący sposób:
C min.
C = -------------------------- x 100%
C bad.
gdzie:
C – kryterium cena dla oferty badanej.
C min. – cena minimalna brutto spośród wszystkich ważnych ofert.
C bad. – cena brutto oferty badanej.
Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczbą.

3. Ocena końcowa wyliczona zostanie po zsumowaniu punktów uzyskanych za ocenę w ww. kryteriach. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
Σpkt= C pkt + T pkt
4. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów we wskazanych wyżej kryteriach – 100,00.
5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę punktów w ramach ustalonych ww. kryteriów oceny ofert.
6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego.
2. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.
3. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający określa szczegółowo warunek w tym zakresie i wymaga, aby wykonawcy wykazali, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum:
a) część 1 – 20 000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy i 00/100);
b) część 2 – 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy i 00/100 PLN);
c) część 3 – 8 000,00 PLN (osiem tysięcy i 00/100 PLN);
d) część 4 – 25 000,00 PLN (dwadzieścia pięć tysięcy i 00/100 PLN);
e) część 5 – 7 000,00 PLN (siedem tysięcy i 00/100 PLN);
f) część 6 – 15 000,00 PLN (piętnaście tysięcy i 00/100 PLN);
g) część 7 – 1 400,00 PLN (jeden tysiąc czterysta i 00/100 PLN);
h) część 8 – 600,00 PLN (osiemset i 00/100 PLN);
i) część 9 – 18 000,00 PLN (pięć tysięcy i 00/100 PLN);
j) część 10 – 300,00 PLN (trzynaście tysięcy i 00/100 PLN).
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na dwie bądź więcej części przedmiotu zamówienia, polisa lub inny dokument powinna obejmować sumę gwarancyjną na kwotę stanowiącą sumę ww. kwot dla tych części. W przypadku wygaśnięcia ważności w/w dokumentu w trakcie realizacji umowy, wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia polisy lub innego dokumentu aktualnego.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek ten wykonawcy mogą spełniać łącznie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
4. W przypadku, gdy wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający nie dopuszcza by wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SWZ;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (załącznik Nr 6 do SWZ),


W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:
1) braku podstaw wykluczenia;
2) spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
2. W trybie podstawowym oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SWZ;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (załącznik Nr 6 do SWZ), o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu za-kłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
g) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy,
h) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
i) art. 109 ust. 1 pkt 5–10 ustawy.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
4. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Oświadczenie o aktualności informacji (Zał. Nr 6).
Odpis lub informacja z KRS/CEIDG.
Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 (Zał. Nr 3).
Dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (załącznik Nr 2 do SWZ), składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (załącznik Nr 2 do SWZ), stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w następujących przypadkach:
1) zmiana terminu dostaw artykułów – jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i nie wynika ona z winy Dostawcy. Dostawca na piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające dochowanie terminu wynikającego z umowy;
2) zmiana sposobu realizacji zamówienia – z samodzielnej realizacji przez Dostawcę na realizację z udziałem podwykonawcy/ów, rezygnacji z podwykonawcy/ów;
3) zmiana cen artykułów – zmiana na cenę niższą, na pisemny wniosek strony;
4) zmiana cen artykułów na niekorzyść Odbiorcy – zmiana na ceny wyższe niż w ofercie Dostawcy, w przypadku zmian kosztów artykułów, surowców, zmiany kursu euro, kosztów energii elektrycznej wykorzystywanej do produkcji;
5) zmiana przepisów prawa – w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
6) zakończenie serii produkcyjnej/wycofania zaoferowanych artykułów oraz rozpoczęcie produkcji artykułów równoważnych - o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych, fizykochemicznych, eksploatacyjnych i technicznych;
7) zmiana klasyfikacji artykułów przez producenta i możliwość zastosowania uprzywilejowanej stawki podatku VAT;
8) zmiana klasyfikacji artykułów przez producenta i brak możliwości dalszego zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT;
9) przedłużenia terminu obowiązywania umowy, w przypadku niewykorzystania w okresie jej obowiązywania wszystkich artykułów objętych niniejszą umową, w tym ceny;
10) w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 wpływają na należyte wykonanie tej umowy;
11) gdy nowy Dostawca ma zastąpić dotychczasowego Dostawcę.
3. Poza przypadkami określonymi wyżej, zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach:
1) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenia zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:
a) o charakterze niezależnym od stron,
b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
d) której nie można przypisać drugiej stronie;
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważa się w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajk, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania atmosferyczne, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, wystąpienie licznych przypadków chorób zakaźnych, wymagających zamknięcia Placówki na czas wyznaczony przez Zamawiającego, promieniowanie lub skażenia.
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
3) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy.
4. Zmiany do umowy następują na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.