eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dolistowo Stare › "Zarządzanie inwestycją - budowa, rozbudowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - PSZOKIOgłoszenie z dnia 2021-06-09

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00077839 z dnia 2021-06-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Zarządzanie inwestycją - budowa, rozbudowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III - PSZOKI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BIOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 052196095

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dolistowo Stare 144

1.5.2.) Miejscowość: Dolistowo Stare

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-124

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@biom-recykling.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biom-recykling.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Zarządzanie inwestycją - budowa, rozbudowa i modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ramach projektu pn. Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III - PSZOKI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b1b3ed20-c182-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00077839

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu” Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III – PSZOKI” nr POIS.02.02.00-00-0001/17. Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://biom-recykling.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://biom-recykling.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
Platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem:
https://biom-recykling.ezamawiajacy.pl
2. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty, wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu na subdomenie BIOM Sp. z o.o., https://biom-recykling.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
3. Rejestracja i korzystanie z Platformy są bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy.
4. Szczegółowe wymagania techniczne dot. korespondencji elektronicznej określa specyfikacja warunków zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIOM Sp. z o. o.,
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: sekretariat@biom-recykling.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c , RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.
b) podmioty finansujące, udostępniające środki finansowe, oraz właściwe organy na podstawie obowiązujących przepisów;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, chyba że okres dłuższy będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionego interesu Zamawiającego. Nadto dane będą przetwarzane przez okres wynikający ze zobowiązań związanych z obowiązkiem archiwizacji danych dotyczących realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo (.....)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zarządzanie projektem realizowane jest w imieniu i na rzecz Zamawiającego i obejmuje obowiązki związane z profesjonalnym zarządzaniem, w szczególności:
1) Współudział w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawców robót budowlano – montażowych i dostaw zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w zakresie:
a) weryfikacji i uzgodnienia dokumentacji przetargowej na realizację robót budowlanych i dostaw zgodnie z PZP,
b) opiniowanie SWZ i OPZ oraz wzoru umowy z Wykonawcą,
c) w ramach umowy Wykonawca będzie udzielał pomocy związanej z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności poprzez:
- udział w pracach komisji przetargowej,
- ocenę formalną złożonych ofert wraz z rekomendacjami odnośnie niezbędnych kroków (odrzucenie ofert, wykluczenie wykonawców, wezwanie do uzupełnień lub wyjaśnień treści ofert, poprawianie obliczenia ceny ofertowej, rozpatrywanie protestów, skarg, informacji przekazywanych przez wykonawców w ramach postępowań),
- doradztwo na każdym etapie postępowania a także pomoc przy przygotowywaniu treści korespondencji w związku z prowadzonymi postępowaniami,

2) Doradztwo w sprawach bieżącego zarządzania Projektem

Obowiązki Wykonawcy dotyczące bieżącego zarządzania i administrowania Projektem będą obejmować w szczególności:
a) doradztwo w zakresie zarządzania zmianami w realizowanych kontraktach i zmniejszenia oddziaływania niekorzystnych czynników w tym potencjalnych zagrożeniach dotyczących jakości, kosztów i terminów realizacji Projektu,
b) pomoc w przygotowywaniu aneksów do umów realizowanych w ramach Projektu oraz ich weryfikacja pod kątem zgodności z prawem zamówień publicznych, kwalifikowalności wydatków,
c) bieżące doradztwo dla Zamawiającego w zakresie obowiązujących przepisów księgowych dla realizowanego projektu,
d) pomoc w zakresie rozliczania poszczególnych Wykonawców oraz weryfikacja dokumentów związanych z finansową realizacją Projektu (w szczególności harmonogramów rzeczowo finansowych), w tym dokumentów sporządzanych przez Wykonawców robót, i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru),
e) Wsparcie i doradztwo dla Inspektora Nadzoru
3) Pomoc prawna
Wykonawca będzie wydawał opinie prawne stanowiące podstawę podejmowanych decyzji przez Zamawiającego związanych z realizacją Projektu. Do obowiązków Wykonawcy w kwestiach prawnych należeć będą:
a) opiniowanie korespondencji, umów z Wykonawcą, SWZ na roboty, dostawy (w tym ew. zamówienia dodatkowe ),
b) pisemne przedstawianie opinii prawnych związanych z ewentualnymi roszczeniami wykonawców oraz ew. sporów z wykonawcami

4) Etap realizacji.
a) weryfikowania wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pod kątem kwalifikowalności w ramach POIŚ,
b) kontrola wydatków pod kątem ich zgodności z harmonogramem rzeczowo- finansowym,
c) bieżący monitoring postępu prac i bieżące zgłaszanie ewentualnych zmian ,
d) sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym,
e) przygotowywanie ewentualnych wniosków o aneksy do umowy o dofinansowanie wraz ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego,
f) pomoc podczas kontroli projektu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72224000-1 - Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże , że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na zarządzaniu inwestycją, której przedmiotem była budowa lub przebudowa lub rozbudowa obiektu budowlanego o wartości inwestycji nie niżej niż 5 000 000 zł brutto,
b) do wykonania przedmiotowego zamówienia skieruje następujące osoby, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia :
- Kierownik koordynator zespołu: musi posiadać doświadczenie zawodowe w prowadzeniu i zarządzaniu co najmniej jedną inwestycją budowlaną z wiodącej branży konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, (od jej rozpoczęcia do jej ukończenia) o wartości inwestycji nie mniejszej niż 5 000 000 zł brutto
- Specjalista ds. rozliczeń finansowych: musi posiadać doświadczenie w rozliczaniu inwestycji budowlanej (od rozpoczęcia do jej ukończenia) o wartości inwestycji nie mniejszej niż 5 000 000 zł brutto

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. uzupełniony formularz ofertowy,
2. zobowiązanie podmiotów, w przypadku gdy Wykonawca będzie korzystać z ich zasobów,
3. Niezbędne pełnomocnictwa

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden
z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodów, o których mowa art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP.
2) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie ze wskazaniem , które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający udzieli Inwestorowi Zastępczemu zaliczki (na podstawie faktury zaliczkowej) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

I.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
W szczególności dopuszczalne są zmiany:
a) korzystne dla zamawiającego, w tym przewidujące niższą cenę udzielonego zamówienia niż wynikająca z treści oferty, bądź szerszy zakres zobowiązania wykonawcy lub kształtujące w sposób korzystniejszy niż wynikało by to z treści oferty sposób zapłaty za udzielone zamówienie.
b) wzrostu zakresu rzeczowego poprzez zamówienie uzupełniające lub dodatkowe konieczne do realizacji umowy
c) przewidujące dłuższy termin wykonania zamówienia na skutek obiektywnych okoliczności, których nie można było przewidzieć, w szczególności w związku z dłuższym niż przewidywany termin realizacji inwestycji
d) zmiany nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
II.
1. Strony postanawiają , że dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy tj. zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług ,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Inwestor Zastępczy może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Inwestorowi Zastępczemu.
3. Inwestor Zastępczy może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, po opublikowaniu (zgodnie z przepisami obowiązującego prawa) zmian przepisów prawa, będących podstawą wnioskowania o zmianę wynagrodzenia, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie tych zmian.
4. W przypadku złożenia przez wniosku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający nie jest zobowiązany do zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Inwestorowi Zastępczemu .
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu musi zawierać:
1) wskazanie zmiany przepisów prawa, będącej przyczyną wystąpienia przez Inwestora Zastępczego z wnioskiem,
2) wskazanie wysokości proponowanej zmiany wynagrodzenia należnego Inspektorowi Zastępczemu,
3) szczegółowe opisanie i przedstawienie wpływu zmian przepisów prawa na koszty wykonania zamówienia,
4) dokładne wyliczenie wysokości wzrostu kosztów wykonania umowy w wyniku wprowadzenia zmian przepisów prawa, wraz z ewentualnymi objaśnieniami do tych wyliczeń
6. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, do wniosku , o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Inwestor Zastępczy zobowiązany jest załączyć dowody wykazujące wpływ zmian przepisów prawa na wysokość kosztów wykonania umowy oraz wysokość wzrostu kosztów wykonania umowy, w tym w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (obrazujące stan przed i po dokonanej zmianie) pracowników Inwestora Zastępczego , wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – (...) pozostałe zmiany i ich warunki określa paragraf 12 umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-21 14:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://biom-recykling.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-21 15:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-20

2021-06-09 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.