eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gołuchów › "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzywosądów - etap II i Żychlin"Ogłoszenie z dnia 2021-06-09


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00077790 z dnia 2021-06-09

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzywosądów – etap II i Żychlin”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gołuchów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855340

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Gołuchów

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-322

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 761 70 17

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wgpr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://goluchow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/goluchow/48

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzywosądów – etap II i Żychlin”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2595697f-9870-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00077790

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000656/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Uregulowanie Gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosądów i Żychlin

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030485/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.2.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzywosądów – etap II i Żychlin
Lokalizacja zamówienia: gmina Gołuchów, miejscowości Krzywosądów, Żychlin

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę kanalizacji sanitarnej wydanym przez Starostę Pleszewskiego, decyzja nr AB.6740.1.338.2015 z dnia 18.09.2015 r.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie niżej wymienionych elementów:
L.p. Opis elementu
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzywosądów – etap II i Żychlin
1. Kolektor grawitacyjny K – 14 (część odcinek od przepompowni PS 14 do studni SR 401) PVC Ø 200 mm, długość – L= 308,70 m
2. Kolektor grawitacyjny K – 14.1 PVC Ø 200 mm, długość – L= 185,50 m
3. Kolektor grawitacyjny K – 15 (część odcinek od przepompowni PS 15 do studni S 423) PVC Ø 200 mm, długość – L= 200,60 m
4. Kolektor grawitacyjny K – 15.1 PVC Ø 200 mm, długość – L= 45,40 m
5. Kolektor grawitacyjny K – 15.2 PVC Ø 200 mm, długość – L= 24,40 m
6. Kolektor grawitacyjny K – 16 (część odcinek od studni SB 453 do studni S 466) PVC Ø 200 mm, długość – L= 328,00 m
7. Kolektor grawitacyjny K – 16.1 PVC Ø 200 mm, długość – L= 185,60 m
8. Kolektor grawitacyjny K – 16.2 PVC Ø 200 mm, długość – L= 48,40 m
9. Rurociąg tłoczny P – 14 Dz 90 mm PE, długość – L= 257,20 m
10. Rurociąg tłoczny P – 15 Dz 90 mm PE, długość – L= 257,60 m
11. Rurociąg tłoczny P – 16 ( odcinek od SR 401 do T 84) Dz 90 mm PE, długość – ( 618,10 + 180,00) – L= 798,10 m
12. Przepompownia ścieków PS – 14
13. Przepompownia ścieków PS – 15
14. Przepompownia ścieków PS – 16
15. Przykanaliki Ø 160 mm, o łącznej długości – L= 373,90 m / 39 szt.

Zakres zadania obejmujący wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej:
Kolektory grawitacyjne PVC Ø 200 mm – 1326,60 m
(na kolektorach zastosować studzienki rewizyjne Ø 425mm)
Odgałęzienia kanalizacyjne PVC Ø 160 mm – 39 szt. / 373,90 m,
Rurociąg tłoczny Dz 90 mm PE – 1312,90 m,
Przepompownia ścieków – 3 szt.

Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie:
- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
- wymaganych przepisami prawa badań i sprawdzeń
- robót odtworzeniowych nawierzchni na drodze powiatowej zgodnie z pkt. 7.6. Roboty nawierzchniowe Projektu architektoniczno – budowlanego
Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja projektowa. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonanie zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
Uwaga:
Zamawiający zamierza zmienić lokalizację przepompowni PS 16 sytuując ją na działce nr 39/26. W związku z tym należy uwzględnić w ofercie wydłużenie rurociągu tłocznego P – 16 Dz 90 mm PE o 180,00 m przyjmując łączną długość L= 798,10 m ( zgodnie z przedmiarem robót).
Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od węzła T84 do studni SB 453 będzie można wykonać po uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia zamiennego na budowę kanalizacji sanitarnej.

Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo.

W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 'lub równoważne'.


Zamówienie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45233140-2 - Roboty drogowe

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45317100-3 - Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 255 pkt. 3 Ustawy, to jest oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:
W związku z koniecznością odrzucenia oferty Wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak, najtańszą ofertą jest oferta Wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „Marzyński” Sp. z o. o. Sp. K., która to oferta ma cenę (1 639 671,64 zł) przewyższającą kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to jest 1 300.000,00 zł brutto.

W przedmiotowym postępowaniu odrzucona zostały oferty wykonawców:

1) Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak
Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty: Oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 Ustawy gdyż zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie z art. 224 ust. 1 Ustawy w zw. z art. 224 ust. 2 pkt. 1 Ustawy, w dniu 18 maja 2021 roku, o godzinie 9:47 złożył wyjaśnienia, w których stwierdził iż cena oferty jaką zaoferował nie umożliwia wykonania przedmiotu zamówienia. Jak wskazał w wyjaśnieniach: „Wykonawca stwierdza, że do wyceny przyjęto zbyt niskie nakłady finansowe.” W związku z powyższym trzeba uznać, iż zaoferowana w ofercie cena jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Powyższe uzasadniało odrzucenie oferty Wykonawcy w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 8 Ustawy.

W związku z powyższym konieczne stało się unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt. 3 Ustawy.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1639671,64

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1895726,11

2021-06-09 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.